Home

Legeforeningen lønn

Tariffavtalen mellom Legeforeningen og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter (A2 - for område 10 Helseforetak og 4 Lovisenberg, heretter A2) 2. Redusert arbeidstid medfører lavere lønn Søknad og klage. Rett til fritak for nattarbeid. Legeforeningen jobber for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine medlemmer Særavtale for Leger DNLF Særavtalen gjelder særskilte lønns- og arbeidsvilkår for alle arbeidstakere som er i et fast forpliktende arbeidsforhold og er medlem av Den norske legeforening i virksomheter omfattet av lov av 2. juli 1999 som Spesialisthelsetjenesten Legeforeningen fikk på plass fem nye takster, og oppnådde ellers en målrettet økning av takster. Denne inkluderer blant annet en kompensasjon av økt lønn til hjelpepersonell med 3,2 pst. Totalt gir dette en økning i takster og driftstilskudd på 2,4 pst per 1. juli for

Enighet med Legeforeningen i forhandlingene for sykehusene 06.11.2020 Enighet med tre Unio-forbund i lønnsoppgjøret for sykehusene 29.10.2020 Lønnsoppgjøret i havn med LO- og YS-forbund i sykehusene 26.10.202 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv. 1.1 Med full lønn etter disse bestemmelsene menes all godtgjøring etter oppsatt arbeidsplan. Deltidstilsatte utbetales forholdsmessig lønn. I den lønn som arbeidstakeren får utbetalt, skal det gjøres fradrag for eventuelle ytelser fra folketrygden. Dersom det er innvilget. Fritak fra vakt og konsekvenser for lønn Har jeg som gravid lege rett til fritak fra vakt når som helst i svangerskapet, og hvis så, har jeg rett til å beholde lønnen? Hvis lege har behov for vaktfritak, kan legen etter en helt konkret vurdering av den enkelte leges arbeidssituasjon få vaktfritak gjennom hele svangerskapet

Legeforeningen mener at LIS1 skal ha de samme rettighetene som øvrige LIS, inkludert lønn. Det er ennå ikke enighet med Spekter rundt dette, og inntil det blir en enighet må det påregnes at LIS1 lønnes som turnuslege For spørsmål angående kurs vennligst ta kontakt med Den norske legeforening på kursgodkjenning@legeforeningen.no, eller ring telefonnummer 23 10 90 00.. Gjeldende spesialistregler for alle spesialiteter, inkludert krav til kursutdanning, ligger på Helsedirektoratets nettsider.. De regionale helseforetakene har oversikt over langtidsplaner for obligatoriske kur Lønn og arbeidsliv; Vårens hovetariffoppgjør er på grunn av koronakrisen utsatt til høsten. Akademikerne forhandler for medlemmer i stat, Legeforeningen har ikke kommet til enighet med KS om særavtalen for leger i kommunene. Varsler streikeuttak i staten. Legeforeningen har en detaljert liste med informasjon om alle spesialiseringsområder. I Husbankens verktøy Sjef i eget liv kan du selv se hvor mye som er igjen av lønna når utgifter er betalt. NB: Timelønna som vises er ikke justert for om noen jobber flere timer i uka enn vanlig Oslo kommune har inngått avtale med Legeforeningen om lønn for deltakelse i luftveisklinikker. Spesialister skal ha en årslønn på kr 953.900 og ikke-spesialister en lønn på kr 882.200. Praksiskompensasjon utbetales med kr 230 per time, og tilsvarer omtrent omregnet timesats for praksiskompensasjon etter SFS 2305 pkt. 4.1

Arbeidstid for sykehusleger - Legeforeningen

Legeforeningen

 1. ister Henrik Asheim (H) har partene sagt at de skal avslutte streiken slik at alle kan gå tilbake til jobb så snart som mulig. Helsetilsynet har i en rapport.
 2. President i Legeforeningen, Marit Hermansen, er enig med Bredeli i at det er ansvarsomfanget og øvrig belastning som gjør at lønnen er slik den er: - Ved Oslo universitetssykehus er det over 3000 leger, og lønnsnivået blant dem varierer. Generelt har sykehusleger lang grunnutdanning, høy grad av spesialisering og et stort ansvar
 3. - Handler ikke om lønn. Nå håper Holthe at legeforeningen vinner fram med sitt hovedkrav i meklingen med KS. - Vi ønsker at man skal kunne begrense arbeidstiden, slik at kommuner kun kan.
 4. For lønn mellom 7,1 G og 12 G tilbys tilleggssparing. Denne er på inntil 18,1 prosent av lønn. Bestill innskuddspensjon. Innskuddspensjon for deg uten ansatte. Du kan spare inntil 7 prosent av lønn mellom 1 og 12 G
 5. Legeforeningen på sin side ønsket å bevare allmennpraksis som et fritt yrke med refusjoner fra folketrygden. Men heller ikke blant legene var det enighet: Et økende antall primærleger, og da særlig blant de yngre, hadde i tiårene før fastlegereformen ønsket offentlig ansettelse på fast lønn ( 1 )
 6. Leger i spesialisering (LIS) får lønn etter en kompetansestige, fra kategori A til C. Lokalt i noen foretak finnes også en kategori D. Nå er Legeforeningen og Spekter blitt enige om en modell hvor første trinn er til 0-1 år, andre trinn til 1-2 år, tredje trinn til 2-4 år og fjerde trinn til 2 år eller mer. Kategoriene har ingen betegnelse

Legeforeningen krevde at avtalen kun skulle gjelde inntil hovedtariffavtalens utløpstid, som var 30. april 2018. I lønn/beredskapsgodtgjøring i henhold til oppsatt vaktplan. avdelingsdirektør spesiaIrådgiver Kontaktpersoner i KS: Hege Torvbråten og Anne Tøndevol Om partene ikke skulle bli enige om en avtale før mandag, varsler Legeforeningen at streiken vil bli trappet opp i begynnelsen av neste uke. Kjernen i konflikten går på særavtalen som regulerer legevakt, arbeidsforhold for nyutdannede leger og samfunnsmedisin. - Denne streiken har overhodet ingenting med lønn å gjøre Legeforeningen opplyser at det «hefter mye usikkerhet ved tallene» og at de derfor må gå nærmere inn i tallene før de kan kommentere SSBs måling. - Laveste lønnsvekst på 2000-tallet Gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkesgrupper i september 2016 var ifølge SSB målt til 43 300 kroner

Utvalg næringsdrivende - Akademikerne

Særavtale for Leger DNLF - Virk

Legeforeningen er ukjent med hvor talleksemplene som skulle kunne dokumentere at legenes lønn nær er doblet, er hentet fra. Det kan se ut til at DN foretar en sammenlikning av gjennomsnittslønn for alle med medisinsk embetseksamen i Kommunenes Sentralforbunds (KS) tariffområde per 1994 og Statistisk sentralbyrås (SSB) tall for sykehusleger i NAVO-området per oktober 2004 Slik avtale erstatter med kollektiv virkning individuelle avtaler med medlemmer av Den norske legeforeningen. Når lege, herunder turnuslege, mottar lønn fra kommunen for pasientbehandling i kontorpraksis eller ved legevakt, utbetales stønaden til kommunen Regjeringen grep søndag inn i konflikten mellom KS og Legeforeningen med tvungen lønnsnemnd. Legestreiken er dermed over. Streiken om særavtalen har vart siden mandag 26. oktober. - Vi har i løpet av denne streiken tatt ut svært få leger. Dette viser hvor skjørt legevakten er organisert. Innskuddspensjon for deg uten ansatte. Du kan spare inntil 7 prosent av lønn mellom 1 og 12 G. Unntak: Er det minst to personer som arbeider i foretaket, og begge har en stillingsprosent og inntekt på minst 75 prosent, kan maksimal sparesats som for foretak med ansatte velges

Lønn helsesekretær på sykehus Ansatte som jobber på sykehusene følger Spekter sin avtale under «Område 10 - Spesialisthelsetjenesten». I denne avtalen går helsesekretærene under «Stillingsgruppe 3 - 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell» Lokførerne har langt høyere lønn enn t-baneførerne. SSB opplyser at de bruker yrkesklassifisering som er basert på ILO og EUs klassifisering. Personalsjef i Sporveien i Oslo, Gro Øyen, opplyser at snittlønna for skiftarbeidende trikk- og t-baneførere i Oslo er 41.000 i måneden, mens lokførerne har en snittlønn på 56.700, ifølge Norsk Lokomotivmannsforbund Lønn ved legevaktsarbeid: Avhengig av hvordan legevakten i er organisert, får LIS1 egenandelen fra pasienten og refusjoner fra folketrygden og/eller fastlønn for legevaktsarbeidet. Legeforeningen jobber selvfølgelig med å få endret denne praksisen,. Mekling i staten og kommunesektoren starter i dag 23.09.2020 Årets hovedoppgjør i staten, kommunene og Oslo kommune endte alle med brudd for Akademikerne, og partene ble nødt til å søke meklingshjelp KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen i kommunal- og fylkeskommunal sektor. Er du ansatt i en kommune eller fylkeskommune, vil arbeidsgiveren din mest sannsynlig være tilslutta KS. Unntaket er Oslo kommune, som er et eget tariffområde

Lønnsoppgjøret 2020 - Spekte

 1. 15. oktober brøt Legeforeningen forhandlingene med KS om særavtalen som reg 15. oktober brøt Legeforeningen forhandlingene med KS om særavtalen som regulerer legenes arbeidsvilkår i kommunene. Det vi
 2. Arbeidstaker har i gitte tilfeller lovfestet rett til permisjon. Om arbeidstaker har rett til lønnet eller ulønnet permisjon avhenger blant annet av hvilken permisjon hun eller han søker om/årsak til permisjon. Permisjonen dekkes ofte helt eller delvis av ytelser fra NAV, enten direkte til arbeidstaker eller som refusjon til arbeidsgiver. I andre tilfeller plikter arbeidsgiver å dekke.
 3. Leveres dokumentasjonen som iht. overenskomst og særavtale gir uttelling på lønn innen 3 mnd. fra oppstart i stilling, evt. senere vil en få ny avlønning fra dato en har levert inn dokumentasjon. Det samme gjelder for allerede tilsatte. Personalkonsulentene har ansvar for å ha en oversikt over kategoriopprykkene til legene på d
 4. dre enn menn Når norske menn har tjent 100 kroner, har kvinner i snitt fått 86 kroner og 60 øre
 5. - Retten til lønn under omsorgspermisjon og ammefri sikres best gjennom forslaget om innføring av omsorgspermisjon og ammefri med kompensasjon fra folketrygden, mener Legeforeningen. Videre vektlegges særlig hensynet til å nå selvstendig næringsdrivende

1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv. 1.1 Med full lønn etter disse bestemmelsene menes all godtgjøring etter oppsatt tjenesteplan. Deltidstilsatte utbetales forholdsmessig lønn. I den lønn som arbeidstakeren får utbetalt, skal det gjøres fradrag for eventuelle ytelser fra folketrygden Salærberettiget med fast lønn tilstås ikke fraværsgodtgjøring i arbeidstiden, med mindre vedkommende kan dokumentere trekk i lønn under fraværet fra sitt faste arbeidssted. Utgifter som påløper i forbindelse med fravær, f.eks. utgifter til reise, opphold osv., skal ikke honoreres etter salærforskriften, men utbetales i henhold til satsene i statens reiseregulativ Lønn er en godtgjørelse eller inntekt som mottas av en arbeidstaker, også kalt lønnsmottaker. Lønnen består normalt av penger og utbetales av arbeidsgivere som motytelse for en gitt mengde utført arbeid Legeforeningen fikk på plass fem nye takster, og oppnådde ellers en målrettet økning av takster. De fem nye takstene er takst 115d innenfor gastroentorologi, takst 129d innen indremedisin, Denne inkluderer blant annet en kompensasjon av økt lønn til hjelpepersonell med 3,2 pst

Graviditet og permisjon - Legeforeningen

 1. Gunnar Hetland er i tvil om legeyrket kan anbefales, blant annet på grunn av lønnen (1). Generalsekretær Harry Martin Svabø svarer at lønnen nok ikke er så dårlig (2). Svabø skriver: Legeforeningen har gjennom mange år arbeidet for at nyutdannede legers regulativlønn må heves - både turnusleger, assistentleger og kommuneleger
 2. Her er noen eksempler på hva lønna blir, hvis lønna øker med 3,6 prosent: • Har du 400.000 kroner i årslønn, vil lønna di øke til 414.400 kroner i 2020. • Har du 500.000 kroner i årslønn, vil lønna di øke til 518.000 kroner. • Har du 600.000 kroner i årslønn, vil lønna di øke til 621.600 kroner. 5. Når får jeg.
 3. Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid ; Oversetter, tolk. Heltid. Alle sektorer : 641 personer . 435 personer . 206 personer . Ca 259 kr . Ca 262 kr . Ca 247 kr . 42 030 kr . 42 500 kr . 40 000 kr . 504 360 kr . 510 000 kr . 480 000 kr . Ca 259 kr . Ca 262 kr . Ca.
 4. Legeforeningen forlanger et økonomisk løft for fastlegene. I fjor valgte legenes fagforening for første gang i historien å bryte tarifforhandlingene med staten og Kommunenes sentralforbund (KS). Staten valgte på sin side å gi legene en lønnsøkning på 2,8 prosent, i tråd med det mange andre grupper i arbeidslivet fikk

yngreleger.no - Lønn som fortjent

 1. Akademikerne består av 13 medlemsforeninger
 2. Norsk Sykepleierforbund jobber for dine rettigheter og anerkjennelse som sykepleier. Vi er Norges fjerde største fagforbund, med 120 000 medlemmer
 3. Legeforeningen, RHF-direktørene og Spekter skal i fellesskap utrede fremtidig arbeidstid og lønn for legene
 4. Lønn skal kunne brukes aktivt for å rekruttere og beholde viktig kompetanse i sykehusene. marit.hermansen@legeforeningen.no Oversikt over alle utvalgsmedlemmer. Oversikt over konserntillitsvalgte. Akademikerne Fridtjof Nansens plass 6, 0160 Oslo Telefon: 95 30 90 9
 5. LES OGSÅ: - Har overhodet ingenting med lønn å gjøre. Legeforeningen mener arbeidsbelastningen for fastelgene er for stor. De er i dag pliktige til å jobbe en viss mengde legevakt i tillegg til fastlegejobben. Legeforeningen vil ha en begrensning i hvor mye legevaktarbeid legene kan pålegges
 6. Vanligvis forhandles lønn én gang i året i forbindelse med lønnsoppgjør på bakgrunn av bestemmelser i en tariffavtale. Forut for lønnsoppgjør gjennomføres som regel lønns- eller medarbeidersamtaler. Utover dette, finnes flere andre faktorer som kan tale for at du bør fremme spørsmålet om økt lønn, slik som endring av arbeidsgiver, stilling, arbeidsoppgaver eller ny og økt.
 7. Lønn og tariff . Vekterstreiken trappes opp . 11.10.2020. Lønn og tariff . Enighet i finans . 14.10.2020. Lønn og tariff . Ingen streik i staten . 15.10.2020. Les flere nyheter om lønn og tariff Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med? Styrke gjennom samspill. Kontakt. post@ys.no. Presse.

Mønsteravtalen regulerer flere forhold enn det som fremgår av ansettelseskontrakten, som rett til velferdspermisjoner, lønn ved sen arbeidstid som ikke er overtid, dekning av vaksine og arbeidstøy. Dette er praktiske problemstillinger som det anbefales å ta stilling til ved ansettelse Lønn - tannlege ansatt i privat sektor Ved ansettelse forhandler arbeidstaker og arbeidsgiver om hva arbeidstaker skal motta i lønn. Det anbefales å på forhånd tenke godt igjennom hva du kan være fornøyd med For avtalespesialistene er denne retten regulert i rammeavtale mellom Legeforeningen og de regionale helseforetakene (RHF-ene) om avtalepraksis for legespesialister. Hvis du er lege som har rett til trygderefusjon etter overgangsreglene i paragraf 2 , gjelder særskilte regler for avbrudd i praksis og bruk av vikar, se paragraf 5 og paragraf 6 i forskriften Fagforeningene kan bistå medlemmene i arbeidsforholdet, og forhandler på ulike måter med kommunen om blant annet lønn, arbeidstid og pensjon. Fagforeningene er også viktige samarbeidsparter for kommunen når det gjelder utviklingsarbeid og oppfølging av politiske vedtak. Gå til oversikt over alle fagforeninger Oslo kommune har avtale me Hei, Du skriver ikke hvor dere reiser fra. Det har noe å si for hvilke alternativ som finnes mht direktefly. Alternativene fra Alta er anderledes enn Alnabru. Vurdèr gjerne Gdansk. Flotte strender. Gode sommertemperaturer, men normalt ikke drepende varmt, som du kan oppleve rundt middelhavet i ju..

Lønn eller ikke lønn? - Noen velferdspermisjoner er dekket i arbeidsmiljøloven. Om permisjonen er lønnet eller ikke, står i folketrygdloven. Det er vanlig å få fri til mye av det livet krever av oss, men det er ikke like vanlig å få fri med lønn. Da er det viktig at det finnes utfyllende og gode bestemmelser i tariffavtalene Legeforeningen startet sin streik mandag med markeringer i flere byer. Hej! Det er flere som sier at de støtter streiken og synes det er fint at dette er en streik som ikke har med lønn å gjøre, men dreier seg om å ta vare på legene, sier Høivik Du har rett til fri fra jobb for å amme barnet ditt. Alle har rett til inntil én time ammefri med full lønn, så lenge barnet er under ett år og arbeidsdagen er minst sju timer. Noen har rett til enda mer betalt ammefri, for eksempel hvis du jobber i staten eller kommunen. Pumping er sidestilt med amming Det kan variere om permisjonen gis med lønn eller ikke. Det er to spørsmål ved velferdspermisjon: Har jeg rett på fri? Hvis ja, har jeg krav på fri med lønn? Inntil 12 dager i offentlig sektor. Tariffavtaler i offentlig sektor har bestemmelser om permisjon med lønn under velferdspermisjon i inntil 12 arbeidsdager Skal du ha lønn LIS A, B eller C? Hva bestemmer LIS-lønna? LIS-legers (Leger I Spesialisering) lønnssystem forhandles sentralt og finnes i avtalen mellom Spekter og Legeforeningen. LIS-legene har et ansiennitetssystem der de etter 2 år tellende tjeneste i aktuell spesialitet rykker opp i lønnskategori

Kurs - Legeforeningen

Striden mellom KS og Legeforeningen om en arbeidstidsordning for legevakten har ennå ikke funnet sin løsning. Mandag gikk 23 leger i fem byer ut i streik. Nå trappes konflikten opp, ved at Legeforeningen varsler at de fra mandag 2. november vil ta ut ytterligere 12 leger i streik. Disse legene. Økt lønn under videreutdanning. Fra høsten 2021 får sykepleiere som tar videreutdanning, bedre avlønning enn før. Satsen øker fra 80 prosent til 90 prosent av lønnen til den enkelte. Det vil si lønnen man ellers ville hatt i 100 prosent stilling ut fra ansiennitet

Årets lønnsoppgjør - Akademikern

Legeforeningen har utført en undersøkelse der 42% av turnuslegene svarer at de i perioder ikke har fast veiledning. Hele 19% svarer også at de ikke har fast veiledning overhodet. Vår motpart i forhandlingene, KS, var veldig enig i at dette ikke var særlig gode tall, og endringer i avtaleteksten ble gjort for å sikre en forbedring i kommende periode Norsk psykologforening har ansvar for spesialistutdanning av psykologer. Utdanningen bygger på psykologenes grunnutdanning. Det gjøres et kontinuerlig arbeid for at utdanningen skal svare til myndighetenes krav og samfunnets behov. Kontakt utdanningsavdelinge Andre opplysninger: Legeforeningen har i samarbeid med en rekke spesialister ved universitetssykehusene utviklet et e-læringskurs i kirurgisk og medisinsk gastroenterologi. Kurset kan tas uavhengig av tid og sted, bare du har tilgang til en pc med nettoppkopling. Hoveddelen av kurset er individuell læring på Internett

Lege utdanning.n

Anbefaling om økonomiske vilkår for leger under - K

 1. Helsesekretærforbundet i Delta har medlemmer både i offentlig og privat sektor. For medlemmer i kommunene forhandles lønnen sentralt med arbeidsgiverorganisasjonen KS. Mange helsesekretærer ansatt hos privatpraktiserende leger, får automatisk lønnstillegg tilsvarende lønnsøkningen i kommunal sektor
 2. Legeforeningen ønsker imidlertid ikke å kommentere noe rundt dette, Fastlegene har høyt tilskudd, før de har fått lønn gjennom trygderefusjoner og pasientenes egenhandel
 3. Fastlege ved Legene i Nygaardsgata AS. Se hva brukere sier om Karianne Lønn Sannrud. Les mer om Karianne Lønn Sannru
 4. Du må ta opp lønn som tema! Det er mer sannsynlig å få gjort noe med lønn dersom du tar det opp med arbeidsgiver enn hvis du ikke gjør det. Ta alltid opp lønn ved et jobbskifte - på en hyggelig måte. Tenk også på om det er andre goder som er viktige - nye ansvarsområder, etterutdanning osv
 5. Rett til fri betyr ikke nødvendigvis rett til lønn. Det norske lovverket åpner for at du kan være hjemme fra jobben ved en lang rekke hendelser, som fødsel, religiøse høytider og pleie av pårørende. Selv om medarbeideren har lovfestet rett til fri, betyr det ikke nødvendigvis at man har krav på lønn
 6. Lønn og tariff i staten. Lønns- og arbeidsvilkårene i staten skal understøtte virksomhetenes arbeid med å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere. Dette er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggere og næringsliv
 7. Som arbeidsgiver har du ansvar for å følge opp sykmeldte og forebygge sykefravær. Når arbeidstakeren blir syk, har både arbeidstakeren og du som arbeidsgiver et ansvar. Ved sykefravær som er relatert til covid-19-pandemien får arbeidsgiverne refusjon fra og med fjerde sykedag. Dette gjelder hvis arbeidstakeren er smittet, mistenkt smittet eller i pålagt karantene

Legeforeningen varsler at til sammen 23 leger i Tromsø, Trondheim, Narvik, Bergen og Stavanger tas ut i streik fra og med mandag 26. oktober. Les mer Akademikerne enige med Oslo i meklinge Lønnsomt å lede Legeforeningen President Hans Petter Aarseth i Den Norske Lægeforening er organisasjonslivets suverene lønnsvinner med en lønn på godt over 600.000 kroner. Aarseth nektet å svare på Kommunal Rapports undersøkelse om lønnsforhold blant toppene i arbeidslivsorganisasjonene - At alle arbeidstakere skal være sikret et minimum av fritid bør være selvsagt i 2020, sier Farmaceutenes leder Rønnaug Eline Larsen, i en kommentar.. Her kan du lese støtteerklæringen som i dag ble sendt Legeforeningen.. Du kan lese mer på Legeforeningens nettsider (www.legeforeningen.no

Spekter og Legeforeningen enige om lønnsoppgjøre

Legeforeningen har allerede varslet at de ikke aksepterer resultatet fordi de ikke har kommet til enighet med KS om særavtalen som regulerer legevakt, NITO krever at lærerne må få forhandle sin lønn lokalt sånn at den enkelte skole kan få tak i den.. Derfor stopper ordinær lønn opp den tiden man tar ferie. Det er vanlig å utbetale feriepenger en bestemt måned, samtidig som lønnen for forventet ferie trekkes. Er ikke all ferie avviklet når du slutter i en jobb, må du passe på at lønnen for ikke avviklet ferie blir utbetalt

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Fra mandag av kan leger på legevakt bli tatt ut i streik. Legestreiken kommer som følge av uholdbar arbeidsmengde. Streiken dreier seg ikke om lønn. Det handler om din rett som. Det vil si at selskapet selv er ansvarlig for innberetning og betaling av skatt. Du som eier (personlig aksjonær) beskattes bare av det som du tar ut i lønn eller utbytte fra selskapet (aksjonærmodellen). Aksjonærmodellen medfører at utbytte og gevinster etter fratrekk for et skjermingsfradrag er skattepliktig som alminnelig inntekt Nedgangen i lønn er i ditt tilfelle også av en slik størrelsesorden at det ikke kan sies å utgjøre en mindre endring i arbeidsavtalen. Det er derfor gode grunner til å hevde at endringene i ditt tilfelle er vesentlige, og at arbeidsgiver derfor ikke ensidig kan endre din arbeidsavtale - Hva som er refusjonsberettiget og hvor mye pasienten skal betale i egenandel, er et resultat av årlige forhandlinger mellom Legeforeningen, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunenes. Også flere andre kommuner gir fastlønnede leger bonus og andre frynsegoder, i tillegg til en høyere lønn enn det KS og Legeforeningen har forhandlet seg fram til. Helse- og sosialsjef Svein Ole Persen i Karasjok tror at minst 30-40 prosent av kommunene har justert opp de sentrale avtalene for å konkurrere om legene

Legeforeningen: «Pasienter og ansatte må påregne utstrakt pendling i all overskuelig fremtid» DEBATT Legeforeningen: «Spekter må ta inn over seg at de er på kollisjonskurs med tjenestens viktigste ressurs, helsepersonellet Legeforeningen frykter at de som organisasjon blir marginalisert. Spekter skifter strategi, omfavner AML og forsøker å spille Legeforeningen sjakkmatt ved å insistere på lokale forhandlinger. Spekter håper at hvert enkelt sykehus vil kunne presse enkeltindivider på lokalsykehusene til å måtte velge uthuling av AML for å få vikariatsforlengelser Kvinne som har ammefri etter første ledd, har i barnets første leveår rett til lønn inntil en time hver dag dersom den avtalte arbeidstiden er 7,5 timer eller mer. Dersom arbeidstiden er minst 7 timer og mindre enn 7,5 timer gis det lønn inntil en halv time. Til første ledd . Første ledd regulerer retten til fri for å amme Det er også brudd i forhandlingene mellom Legeforeningen og KS om deres særavtale. Avtalen regulerer legevakt, Da må kommunen kunne bruke lønn som virkemiddel for å være konkurransedyktige. Det er lokalt de vet hvor skoen trykker, og virksomhetene bør derfor selv få lønne de ansatte etter rekrutteringsbehovene de har Legeforeningen tilbyr konkurransedyktige betingelser, fleksibel arbeidstid og lønn etter avtale. Vi holder til i hyggelige lokaler i Oslo sentrum, og har et bredt fagmiljø som sammen løser utfordrende oppgaver med stor spennvidde. Søknad med CV, referanser og dokumentasjon sendes elektronisk innen 7. mars

Det er stor sosial og politisk strid om rett lønn - jf sosial dumping. Og det er fortsatt mange mennesker med funksjonshemninger som ikke får arbeid. Det er politisk strid om arbeidet, om hvem som har, og hvem som bør ha makt til å bestemme hva det skal bestå av,. Fra og med mandag har Legeforeningen tatt en rekke medlemmer ut i streik, deriblant i Narvik og Tromsø.Legeforeningens krav i forhandlingene med Kommunenes Sentralforbund (KS) inneholder fortsatt unntak fra arbeidsmiljøloven, men gir legene rett til å si nei til mer enn sju timers legevakt i uken, tilsvarende 28 timer i beredskapsvakt LES OGSÅ: Legeforeningen forbereder streik. Unntatt arbeidsmiljøloven. Fastlege Johanna Westin forteller at også for 40 år siden, da hennes foreldre jobbet som leger på Askøy, måtte de flytte inn til byen for å kunne fortsette med legejobben. - De var tre fastleger på Askøy, og med to barn ble det litt for heftig, sier hun Lønn etter avtale Tilgang til en rekke personalfordeler, blant annet markedets beste boliglånsrente og pensjonsordning God rolleforståelse, personlig egnethet, evne til raskt å sette seg inn i komplekse saker, oppdage interessante vinklinger og produsere tydelige budskap, vil bli vektlagt Regjeringen foreslår tvungen lønnsnemnd for å løse konflikten mellom Legeforeningen og KS. På oppfordring fra arbeids- og sosialminister Henrik Asheim har partene sagt at de skal avslutte streiken slik at alle kan gå tilbake til jobb så snart som mulig

SÆRAVTALEN: Regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd

Legeforeningen anbefaler at man tar utgangspunkt i salærforskriften. Salærsatsen fastsettes årlig av staten og per 2018 er denne på 1020 kr/time. Attestarbeid prissettes ut fra medgått tid, vanligvis i påbegynte halvtimer Dette notatet gir en oversikt over fastlegers inntekter og utgifter. Hovedformålet er å gi et tallgrunnlag som kan være til hjelp i forhandlingene om fastlegers økonomiske vilkår mellom Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen Tips! Ved bruk av nettleseren Chrome, kan du åpne filene i Acrobat Reader, og bruke søkefunksjonen der, uten å måtte laste ned filene. Hovedtariffavtalen i staten 2020-2022 mellom staten og Akademikerne (pdf). Hovedtariffavtalen i staten 2020-2022 mellom staten og Akademikerne - med departementets kommentarer (pdf) Departementets kommentarer er ikke oppdatert etter hovedoppgjøret 2020 Legeforeningen organiserer om lag 97 % av legene i Norge. Vi arbeider med helsepolitikk, fagutvikling, forskning, utdanning og arbeidsvilkår som ramme for medisinsk fagutøvelse. I sekretariatet jobber det 160 medarbeidere Søk etter nye Spesialrådgiver-jobber. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 15.600+ jobbtilbud i Norge og utlandet

Regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd i legestreike

Totalt varsler Legeforeningen nå at de vil ta ut 23 leger i streik fra mandag 26. oktober. Varselet om streikeuttaket kommer som en følge av at forhandlingene med KS om ny særavtale ikke førte fram. Et av spørsmålene som det er uenighet om, er legevaktordningen for legene, nærmere bestemt om. Kontakt autorisasjon og spesialistutdanning: E-post: godkjenning@helsedir.no Tlf. (+47) 21 52 97 00 Telefontid mandag til fredag: 09.30-11.30 . Kundesenteret er stengt fredag 6. november Det kan også gis fri med lønn én dag ved innskriving av barn i skole/ førskole/ 6-årstilbudet. Det samme gjelder for å følge barn til skole ved første skoledag. Sentrale tariffavtaler . Sentrale tariffavtaler i privat sektor kan også ha bestemmelser om velferdspermisjoner som er relevante ved skolestart og tilvenning til barnehage Legeforeningen tilbyr konkurransedyktige betingelser. Vi holder til i hyggelige lokaler sentralt i Oslo sentrum. Lønn etter avtale. Søk på stillingen via Finn.no. Om arbeidsgiveren. Legeforeningen organiserer om lag 95 % av de yrkesaktive legene i Norge

KS og Legeforeningen om leger i spesialisering del 1 - K

En gjennomgang NRK har gjort på helsenorge.no viser at mange kommuner sliter kraftig med å få ansatt fastleger. Rundt 160 fastlegestillinger er ikke er besatt. I rundt halvparten av disse er. Dermed tjener LO-lederen mer enn statsminister Erna Solberg (H), som har en lønn på 1.519.700 kroner i året. I en epost til Dagens Næringsliv erkjenner Kristiansen at LO-ledelsen har godt betalt Det ble ikke enighet mellom Legeforeningen og KS om særavtalen (SFS 2305) som regulerer legevaktsordningen i mange kommuner. som betaler kostnaden når en ansatt får høyere lønn på grunn av ny kompetanse, større ansvarsområder eller mer ansvar Utdanne seg og å arbeide, med eller uten lønn (kapittel d8) Leve et sosial liv, ha fritidsaktiviteter og delta i religiøse eller åndelige aktiviteter (kapittel d9) (WHO, 2003): 113-156). Det kan være på sin plass å presisere at begrepet aktivitetsbegrensning ikke sier noe om hva som er årsak til aktivitetsbegrensningen

Legeavtaler - K

Forhandlinger våren 2008 | Tidsskrift for Den norskeEnighet med Legeforeningen om kommunelegeavtalen | KSUtfordrende å rekruttere leger | Tidsskrift for Den norskeJa, de penga | Tidsskrift for Den norske legeforeningSammen møter vi morgendagen - AkademikerneLegestreiken er over – regjeringen grep inn med tvungenMedlemsforeninger - AkademikerneSkatt ved salg av legepraksis drevet i et aksjeselskapKronikk: Arbeidsvilkår i allmennmedisin - modent for revisjon?
 • Peperoni haltbar machen öl.
 • Skoleruta drammen.
 • Dvd brennen für dvd player format.
 • Forener kryssord.
 • Gratis strikkeoppskrift barn.
 • Connochaetes gnou.
 • Prosieben chartanalyse.
 • Hevelse i halsgropen.
 • Når plante setteløk.
 • Lexus rx 400h problem.
 • Wörthersee gti treffen 2018.
 • Unfall mönchengladbach heute.
 • Airbus a321lr wiki.
 • Villa rufolo.
 • Wienerwald bike.
 • Tennishotel schladming.
 • Fleischerei velten.
 • Flying jacob.
 • Forsinket fly rekker ikke neste fly.
 • Rocka møbler gjøvik daglig leder.
 • Linn bad mari.
 • Vintage ski suit mens.
 • Agroteknikk 2018.
 • Tvillinger født i uke 33.
 • Vrijgezelle mannen op facebook.
 • Samsung galaxy j3 2017 deksel.
 • Pakketur brasil.
 • Maria betydning.
 • Reverse ip lookup.
 • Kurventraining motorrad münchen.
 • Gimp eps.
 • Hva er sideflater.
 • Hip hop crew hamburg.
 • Åpningstider norheimsund påsken.
 • Jagerfly f 16.
 • Budapest restaurant comme chez soi.
 • Okstadbakken.
 • Jura in jena erfahrungen.
 • Moped til salgs vestfold.
 • Bladlus orkide.
 • Heliport brønnøysund.