Home

Tjenesteorganet

-Tjenesteorganet blir viktig for å realisere tiltakene i strukturmeldingen og for å følge opp regjeringens digitaliseringspolitikk. Jeg er glad for at Roar Olsen skal lede det arbeidet. Vårt mål er at universiteter og høyskoler i enda større grad greier å utnytte ny teknologi for å effektivisere, bedre kvaliteten og sikre tilgang til kunnskap, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe. Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (tidligere omtalt som Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan) er et norsk direktorat som ble opprettet 1. januar 2018 gjennom en sammenslåing av BIBSYS, CERES og deler av Uninett. Direktoratet, underlagt Kunnskapsdepartementet, skal blant annet forvalte felles IKT-strategi, informasjonsarkitektur og tjenester for. Det nye tjenesteorganet opprettes formelt 1. januar 2018, og er et resultat av sammenslåingen av CERES, BIBSYS og en del av oppgavene fra UNINETT AS. Tjenesteorganet, som på et tidspunkt vil få et annet navn, skal blant annet forvalte felles IKT-strategi, arkitektur og tjenester for universitets- og høgskolesektoren. Ansvaret for å utøve eierstyring av UNINETT vil også på sikt.

Direktør til tjenesteorganet - regjeringen

Tjenesteorganet skal blant annet forvalte felles IKT-strategi, arkitektur og tjenester for universitets- og høgskolesektoren. Ansvaret for å utøve eierstyring av Uninett vil også på sikt overføres til den nye virksomheten. Hovedkontoret for tjenesteorganet er lagt til Trondheim tjenesteorganet og disse to virksomhetene flytte til sammen om lag 20 årsverk ut av Oslo innen utgangen av 2022. Tjenesteorganet bør ta et hovedansvar for å allerede nå planlegge hvordan dette bør gjennomføres. Kunnskapsdepartementets skal i 2018 omorganiseres for å bedre departementets evne til å håndtere viktige utfordringer Tjenesteorganet, som på et tidspunkt vil få et annet navn, skal blant annet forvalte felles IKT-strategi, arkitektur og tjenester for universitets- og høgskolesektoren. Roar Olsen kommer fra stillingen som administrerende direktør i UNINETT, og har tidligere hatt ledende stillinger i Direktoratet for e-helse og vært leder for Altinn

Tjenesteorganet driver jo med utvikling av tjenester som kan være relevant for resten av vår sektor også. Tilsvarende kan det som foregår i andre organer, være relevant for høyere utdanning. Vi skal ha en egen prosess på NSD (Norsk senter for forskningsdata) Massive Open Online Courses En felles portal for norske MOOC-aktiviteter. mooc.no gir oversikt over norske MOOC-kurs samt ressurser for utvikling av MOOC Om tjenesteorganet sier digitaliseringsstrategien følgende: Tjenesteorganet vil ha ansvaret for den taktiske og operasjonelle forvaltningen av IKT og digitalisering på sektornivå, og vil på den ene siden ha ansvaret for å iverksette og følge opp strategier og policies fastsatt av departementet, og på den andre siden iverksette og følge opp initiativer fra sektoren

— Tjenesteorganet blir viktig for å realisere tiltakene i strukturmeldingen og for å følge opp regjeringens digitaliseringspolitikk. Vårt mål er at universiteter og høgskoler i enda større grad greier å utnytte ny teknologi for å effektivisere, bedre kvaliteten og sikre tilgang til kunnskap, sa daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i desember 2017 - Avdeling for eierskap i høyere utdanning og forskning, med etatsstyring av statlige universiteter og høyskoler, Norges forskningsråd, Tjenesteorganet, forvaltningsorganene i Bergen og Oslo, de forskningsetiske komiteene og ansvaret for UNIS, NSD, Simula, Uninett og NUPI. - Avdeling for fellestjenester og strategiske satsingsområder. Samt Regjeringen vil at tjenesteorganet skal Bidra til samlet informasjon om nasjonale dataarkiver og tjenester Formidle informasjon om krav, regelverk og ressurser Koordinere vurdering av hvordan opplæring i bruk av nasjonale arkiv best tilbys Tilrettelegge for sitering av datasett og kreditering av dataarbeid (DOI/ORCID

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere

Roar Olsen utnevnt som direktør for det nye tjenesteorganet

6.3 Tjenesteorganet (Unit) Tjenesteorganet vil ha ansvaret for den taktiske og operasjonelle forvaltningen av IKT og digitalisering på sektornivå, og vil på den ene siden ha ansvaret for å iverksette og følge opp strategier og policies fastsatt av departementet, og på den andre siden iverksette og følge opp initiativer fra sektoren De tre organene innenfor høyere utdanning, nye NOKUT, det nye tjenesteorganet og det nye organet som inkluderer SIU, NUV og PKU, skal til sammen flytte 20 årsverk ut av Oslo i løpet av fem år. Følg barnehage.no på Facebook og Twitter. Kraftsentrum for karriereveiledning i Troms tjenesteorganet direktør. Økonomi - info sikk system bestilling og faktura lØnn- og personal dokument forvaltning konkurranse gjen.fØring rekrutte ring forelesnings opptak lms plagiat-kontroll time-rom planlegging digital eksamen enkelt opptak fil overfØring personlig lagrin • CERES (nå «Tjenesteorganet») forhandler avtaler på vegne av UH-sektoren m.fl. • CERES' råd for konsortieforhandlinger • UB-BOTTs Forhandlingsutvalg + UB-direktørene • E-ressurs teamet •Utgivere • Innholdsleverandører, forhandlere, agenter Forhandlinger i 2018 • Wiley (pågående) • Taylor & Francis (pågående) • Sag

Han skal lede Kunnskapsdepartementetets nye tjenesteorgan

 1. 11. mai 2018 fikk det nye tjenesteorganet navnet Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. 1. februar 2020 ble det for første gang mulig å søke fagskoler gjennom Samordna opptak
 2. De tre organene innenfor høyere utdanning, nye NOKUT, det nye tjenesteorganet og det nye organet som inkluderer SIU, NUV og PKU, skal til sammen flytte 20 årsverk ut av Oslo i løpet av fem år. - Tromsø blir kraftsentrum for karriereveiledning . Kompetanse Norge fortsetter som en egen virksomhet med hovedkontor i Oslo
 3. Tjenesteorganet ble opprettet av Kunnskapsdepartementet 1. januar 2018, og er en sammenslåing av tidligere CERES, BIBSYS og deler av Uninett. Kunnskapsdepartementet har nå offentliggjort at navnet på tjenesteorganet blir Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Nytt direktorat har omsider fått navn - Khron

Tjenesteorganet har det nasjonale ansvaret for å implementere og videreutvikle digitaliseringsstrategien. Digitaliseringsstrategien skal revideres i takt med institusjonenes behov og vesentlige endringer i de ytre rammebetingelsene. Departementets overordnede digitaliseringsstrategi skal operasjonaliseres gjennom oppfølging a •Tjenesteorganet må fremstå som nyttige for sektoren •Det er ulike behov •En åpen holdning der samarbeid står i fokus •Utnytt sektorens innovasjonskraft UNIVERSITETET I BERGEN SIDE 23 En arbeidsdeling til nytte for sektoren. UNIVERSITETET I BERGEN. Title: PowerPoint-presentasjo Samordna opptak ble opprettet i 1994 som et service- og koordineringsorgan for opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler. Fra 2020 koordinerer SO også opptak til fagskoler, i tillegg til 27 universiteter og høgskoler

Dette kom som en overraskelse. Kunnskapsdepartementet legger ned samtlige avdelinger som erstatter dem med seks nye. Forskningspolitikken, som i lang tid har hatt sin egen avdeling, vil nå innlemmes i en ny universitets-, høgskole- og forskningsavdeling. PER KOCH, FORSKNINGSPOLITIKK Omorganiseringen ble annonsert i en email fra departementsråd Petter Skarheim til underordnede etater Side 1 av 13 Referat fra regionsmøte den 14 februar 2015 Presentasjonsrunde: Tilstede 28 stykker: Nestleder, Sekretær, Kasserer, Vara-Kasserer, Delegat, Vara-Delegat, RKM Midt Kunnskapsdepartementet ber Tjenesteorganet om å gjennomføre tiltak 2 for å følge opp de nasjonale retningslinjene: utrede hvordan et nasjonalt vitenarkiv skal realiseres. Utredningen må sees i sammenheng med tiltak 1: forbedre funksjonaliteten for deponering av artikle Vi støtter derfor at behandlingsansvaret for vitnemålsportalen legges til det nye tjenesteorganet for høyere utdanning, og slutter oss til de foreslåtte lovendringene i UH-lovens § 4-14 og fagskolelov § 40. Med vennlig hilsen Forskerforbundet. Petter Aaslestad Leder. Hilde Gunn Avløyp Generalsekretær. Del denne siden

Tjenesteorganet, etablering fra 01.01.2018. Muntlig orientering fra Tor Holmen. Vedtak: Styret tar presentasjon om tjenesteorganet til orientering. D-sak 11/01-2018 Eventuelt Det ble melt inn to saker under eventuelt. Endring i styresammensetting. Tor Holmen har bedt om å bli fritatt fra styreverv fra årsmøtet 27. februar 2018 Tjenesteorganet, UNINETT og institusjonene må sammen ta ansvar for utvikling av felles tjenester og systemer og sørge for at disse blir tatt i bruk. Tjenestene og systemene må kunne kommunisere med hverandre. Det må legges til rette for en utvikling på tvers av hele porteføljen av støttesystemer, og løsninger og kompetans blir vurdert i det nye tjenesteorganet. Ved å kjøpe sikresiden.no-tjenesten får din institusjon: E-læringskurs Ferdige kurs i de fleste emnene, som kan tilpasses Muligheter til å lage egne kurs Dokumentasjon og funksjonalitet for oppfølging av kursgjennomføringen Opplegg for opplæring i PLIVO - om hva man kan gjøre

Sak 2: Rapportering fra prosjektene Formål med behandling: Statusrapportering fra prosjektene: UiO/SA Jan-Børge Tjäder orienterte om status, visjon og mål for det nasjonale BOTT/SA-prosjektet Samarbeid med mange i utdanningssektoren, UNINETT, Tjenesteorganet, UH institusjoner, kommuner , leverandører og forlag Show more Show less. Fagdirektør Senter for IKT i Utdanningen Vi presenterer spennende smakebiter fra digitaliseringsarbeid ved UiT og vi flyr inn en rekke foredragsholdere med smakebiter fra det som skjer nasjonalt og internasjonalt. Blant de eksterne foredragsholderne finner vi digitaliseringsdirektøren i Kongsberg-gruppen Hege Skryseth, Direktør for det nye tjenesteorganet i sektoren Read Mor tjenesteorganet og institusjonene om fellesløsninger» (Kunnskapsdepartementet, 2017 s. 26) ORGANISERING OG STYRING Foto: Shutterstock Figur 3: Styringsmodell for tjenesten Digital eksamen Digitaliseringsstyret Prioriteringsråd U F agutv l f or U Unit ledergruppe Tjenesteansva rlig D U Eks petg u S S am rb eidsg u p WISEflow sg I

fra tjenesteorganet UNIT var blant innlederne. Foto: Hege Lunde og Stortinget | deSign: MeLkeveien deSignkontor aS | trykk: roLF otteSen aS. 1 INNHOLD INNHOLD Årsberetning 2018 2 1 Overblikk 2 2 Kopieringsavtaler 2 2.1 Generelt 2 2.2 Priser 3 2.3 Utdanning og offentlig administrasjon Det skjer nå på Open edX-plattformen som driftes av Unit for OsloMet. Unit er det nye navnet på det sammenslåtte statlige tjenesteorganet med bl.a. Uninett og Bibsys. Derfor samarbeider vi også med andre kunnskapsbedrifter som Gyldendal Akademisk om konkrete utgivelser og om modelltenkning for framtida Det skal desuden være funktionelt uafhængigt af enhver kompetent myndighed, der tager sig af tildelingen af en kontrakt om offentlig tjeneste. Organet virker i overensstemmelse med principperne i nærværende artikel, hvorefter klage- og tilsynsfunktioner kan lægges over på separate organer

Direktør for det nye tjenesteorganet - CERE

Hvor blir det av forskningspolitikken i det nye

 • Ndr audiothek.
 • Vhs kurse graz 2017/2018.
 • Europas land.
 • Kniescheibe funktion.
 • Gimp eps.
 • Ica hemavan ägare.
 • E.t hårstudio sletten.
 • Formel 1 australia.
 • Bjarte tjøstheim underholdningsavdelingen.
 • Ara hotel ü30 party 2018.
 • Fødselsstein april.
 • Dumpster diving.
 • Hva betyr den som venter på noe godt venter ikke forgjeves.
 • Netflix beste filme.
 • Oslo idrettskrets tilskudd.
 • Somme des angles d'un carré.
 • Bohus hengestol.
 • Autocad pdf skalieren.
 • Boken bare en kom tilbake.
 • Diabetesbehandling ved nyresvikt.
 • Leie leilighet i torrevieja.
 • Breakdance für kinder tübingen.
 • Hvem kan sejle foruden vind klaver.
 • Eyachtal wandern.
 • Måns zelmerlöw kira.
 • Nb bobilutleie.
 • Rognkjeksrogn.
 • Luciadagen juliansk kalender.
 • Roliga bilder på djur med text.
 • Bav online schulung.
 • Biltur langs helgelandskysten.
 • Spotify se.
 • Vekt 2 års kontroll.
 • Gifteringer i hvitt gull.
 • Morsom konfirmasjonstale.
 • Grammatisk morfem.
 • Når er hanukkah.
 • Jumanji welcome to the jungle full movie online free.
 • Trondheim temperatur.
 • Soppinfeksjon menn smitte.
 • Kingston university accommodation payment.