Home

Diskrimineringsloven om etnisitet

diskrimineringsloven om etnisitet - Store norske leksiko

 1. ering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttryk..
 2. ering på grunn av etnisitet, Ved diskri
 3. eringsloven erstatter diskri
 4. eringslovgivning Prop. 88 L (2012-2013) Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.n
 5. ering på grunn av etnisitet, religion mv.(diskri
 6. eringsloven om etnisitet, lov 21 juni 2013 nr. 60 om forbud mot diskri
 7. eringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskri

Diskrimineringsloven om etnisitet av 2013 forbyr diskriminering på grunn av etnisitet, religion eller livssyn, se § 6 første ledd. Det følger av bestemmelsen at diskriminering på grunn av nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk regnes som diskriminering på grunn av etnisitet Regelverket som skal hindre diskriminering ved ansettelser og andre forhold i arbeidslivet finner du på fem ulike steder: I arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskrimineringsloven om seksuell orientering og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Likestillings- og diskrimineringsloven. Likestillings- og diskrimineringsloven trådte i kraft 1. januar 2018. Loven forbyr direkte og indirekte diskriminering blant annet på grunn av etnisitet (herunder nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk), religion og livssyn Straffelovens § 185 forutsetter at ytringene er offentlige for at de skal kunne straffes.I forbindelse med at diskrimineringsloven om etnisitet ble vedtatt i 2005, ble vernet mot diskriminerende eller hatefulle ytringer i straffeloven § 185 skjerpet ved lovendring. I denne sammenheng ble det i forarbeidene tydeliggjort at det er selve det å spre en grovt krenkende ytring som rammes av.

Diskrimineringsloven om etnisitet - regjeringen

Den nye likestillings- og diskrimineringsloven ble vedtatt i fjor sommer (2017) og trådte i kraft 1. januar 2018. Loven erstatter de fire tidligere lovene innen diskriminering og likestilling - Diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Diskrimineringsloven om etnisitet forbyr diskriminering på grunn av etnisitet, religion eller livssyn, jf. § 6 første ledd første punktum. Diskriminering på grunn av nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk regnes også som diskriminering på grunn av etnisitet,. Diskrimineringslovgivning (diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) Tilråding fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 22. mars 2013, godkjent i statsråd samme dag

Diskrimineringsloven om etnisitet. Diskrimineringsloven om etnisitet forbyr diskriminering på grunn av etnisitet, religion eller livssyn, jf. § 6 første ledd første punktum. Diskriminering på grunn av nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk regnes også som diskriminering på grunn av etnisitet, jf. § 6 første ledd andre. Diskrimineringsloven om etnisitet omhandlet i tillegg til etnisitet også grunnlagene religion og livssyn (fra 2005). Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven utvidet diskrimineringsvernet til grunnlaget nedsatt funksjonsevne (2008) Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er en tidligere lov med formål å fremme likestilling uavhengig av funksjonsevne. Loven ble opphevet 1. januar 2018 og er erstattet av likestillings- og diskrimineringsloven, som også gir regler om diskriminering knyttet til andre diskrimineringsgrunnlag. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven av 2013 erstattet den tidligere loven av 20

Diskrimineringsloven om etnisitet

 1. eringsloven inneholder konkrete regler om hvordan arbeidsgivere aktivt må arbeide for å motvirke diskri
 2. eringsloven om etnisitet fra Norske serier Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer
 3. ering på grunn av etnisitet, religion og livssyn (diskri
 4. eringsloven om etnisitet fra Bokklubber Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer
 5. Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket.
 6. erings- og tilgjengelighetsloven, diskri
 7. eringsloven åpner for at det kan være tillatt å positivt forskjellsbehandle underrepresenterte grupper. I utgangspunktet er det forbudt å legge vekt på for eksempel kjønn, funksjonsevne og etnisitet ved en ansettelse

likestillings- og diskrimineringsloven - Store norske leksiko

 1. ering. Likestillings- og diskri
 2. ering Likestillings- og diskri
 3. ering på arbeidsplassen er regulert i flere forskjellige lover. De viktigste bestemmelsene finner du i arbeidsmiljøloven kapittel 13 og likestillings- og diskri
 4. eringsloven § 30 og arbeidsmiljøloven § 13-4 er det forbudt å innhente opplysninger om graviditet, adopsjon og planer om å få barn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk om søkere i ansettelsesprosesser
 5. eringsloven om seksuell orientering, diskri
 6. eringsloven for å styrke vernet mot diskri
Diskrimineringsloven | Ung

Likestillings- og diskrimineringsloven skal fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter, og hindre diskriminering på alle samfunnsområder. Målet med loven er å fremme likestilling blant mennesker, uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne og seksuelle orientering Anti-diskrimineringsloven; Høringsuttalelse til forslag om felles lov mot diskriminering; Betinget støtte til forslag til ny felles diskrimineringslov; Høringsuttalelse til forslag om forskrift til § 11 i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven; Innspill fra Stopp Diskrimineringen til høring 28.4.2008 om Ot.prp. nr. 44 (2007-2008

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering

Diskriminering I Arbeidslivet På Grunn Av Etnisitet - Re:Ac

Likestillings- og diskrimineringsloven - regjeringen

 1. ering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskri
 2. eringsloven om etnisitet - diskri
 3. ering. Disse fire lovene er fra 1. januar 2018 samlet i én lov. (De fire tidligere lovene var: Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) Lov om forbud mot diskri
 4. eringslovene er nå samlet i én ny lov. Lovene som er opphevet er: Diskri
 5. eringsloven om etnisitet) 2 Lov 21. juni 2013 nr. 59 om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) 3 Lov 21.juni 2013 nr. 58 om forbud mot diskri
 6. eringsloven om etnisitet skal fremme likestilling uavhengig av etnisitet, religion og livssyn. Høringsuttalelse fra MiRA-Senteret om forslag om innføring av aktivitets- og rapporteringsplikt i diskri
Ny likestillings- og diskrimineringslov fra 1

Fra nyttår trer flere nye lover som skal hindre diskriminering av arbeidstakere i kraft: Diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Den nye loven erstatter diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. I følge loven er diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse,.

Diskrimineringsloven sier blant annet: Diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt Lov 3. juni 2005 nr. 33 (opphevet). Erstattet av diskrimineringsloven om etnisitet 2013. 22: For en oversikt over EU/EØS-rettslige direktiver på diskrimineringsfeltet, se Prop. 88 L (2012-2013) s. 21 f. 23: Direktivet omfatter forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og alder. 2

§ 13-1. Forbud mot diskriminering - Arbeidsmiljølove

 1. eringsloven om seksuell orientering, diskri
 2. ering på grunn av etnisitet, religion og livssyn (diskri
 3. eringsloven om etnisitet lov 21 juni 2013 nr. 60 om forbud mot diskri
 4. Vår pris 69,-. Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder.
 5. eringsloven om etnisitet Likestillings- og diskri
 6. eringsloven § 24 i tvister om forbigåelser ved ansettelser på grunn av arbeidssøkers etnisitet. Hovedformålet med avhandlingen er todelt. Det gis først en fortolkning av diskri
 7. ering på grunn av språk følger i dag av lov 21. juni 2013 nr. 33 om forbud mot diskri

Lov om likestilling og diskriminering - NH

Bok Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt pd diskrimineringsloven om etnisitet (lov nr. 60/2013), jf. Prop.88 L (2012-2013) side 176. Paragraf § 7 er en generell bestemmelse om når forskjellsbehandling på grunn av etnisitet, religion og livssyn ikke regnes som diskriminering i strid med forbudet i § 6 og denned er

Arbeidsgiver kan heller ikke innhente opplysninger som angitt i likestillingsloven § 18, diskrimineringsloven om etnisitet § 17 og diskrimineringsloven om seksuell orientering § 16. >> Gå til kommentar § 13-5. (Bestemmelsen er opphevet) Av:. Diskrimineringsloven om etnisitet gjelder på alle samfunnsområder med unntak av personlige forhold. Tros- og livssynssamfunn er unntatt fra forbudet mot . Loven forbyr diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion og livssyn Dagens lov heter Likestillings- og diskrimineringsloven. Den sier at det er forbud mot å diskriminere på grunnlag av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene

Likestillings- og diskrimineringsloven har som formål å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person i alle deler av samfunnet Nye og skjerpende varslingsregler. Varslingsreglene er nå samlet i et eget kapittel 2 A i arbeidsmiljøloven. I utgangspunktet er reglene de samme som før, men noen endringer har skjedd. Én av disse er at det er innført en fast regel om at alle virksomheter som jevnlig sysselsetter mer enn 5 arbeidstakere alltid plikter å utarbeide rutiner for intern varsling

Kjøp 'Likestilling og diskrimineringsloven : lov om likestilling og forbud mot diskriminering : gjeldende fra 01.01.2018 ; Diskrimineringsombudsloven : lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda : gjeldende fra 01.01.2018 : med forarbeider og kommentarer' av Norge fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978828372057 Likestillings og diskrimineringsloven gir arbeidsgivere og offentlige myndigheter plikt til å jobbe for likestilling og hindre diskriminering på grunn av. kjønn; graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon; omsorgsoppgaver; etnisitet, religion, livssyn; funksjonsnedsettelse; seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttryk Diskrimineringsloven om etnisitet §20 og likestillingslovens §23, arbeidsgivers aktivitetsplikt, er likelydende: Arbeidsgivere skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor sin virksomhet Den aktuelle paragrafen er arbeidsmiljøloven paragraf 13-1, som i femte, sjette og syvende ledd henviser til henholdsvis diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering Diskriminering er ikke lov. I Norge har vi lover som forbyr diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel- eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlig forhold ved en person

Ikke tilgjengelig:Lov om forbud mot diskriminering på

(Diskrimineringsloven om etnisitet, 2013) 2 LDO, rapport «Tre år med kontroll av kommuners likestillingsredegjørelser. Erfaringer 2007-2009 3 Bekreftet gjennom samtale med Lars Kolberg i LDO 31. januar 2014. 4 LDOs innspill til FNs rasediskrimineringskomités merknader til Norges 19./20. rapport (2012). Den 1. januar 2018 trådte den nye likestillings- og diskrimineringsloven i kraft. Denne ene loven erstattet fire tidligere lover om likestillings- og diskrimineringsforbud fra 2013 og innebærer en samordning av disse lovene: Diskrimineringsloven om seksuell orientering; Likestillingsloven; Diskrimineringsloven om etnisitet

Diskrimineringsloven om etnisitet - lov 21 juni 2013 nr

I januar 2018 ble ny Lov om likestilling og forbud mot diskriminering trådt i kraft. Denne loven samlet fire tidligere lover, Diskrimineringsloven om seksuell orientering, Likestillingsloven, Diskrimineringsloven om etnisitet og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (diskrimineringsloven om etnisitet), med ikrafttredelse 1.1.2014. 17 Lov 21. juni 2013 nr. 61 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 2013), med ikrafttredelse 1.1.2014. 18 Lov 21. juni 2013 nr. 58 om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet o I 2005 kom diskrimineringsloven, som seinere ble erstattet med diskrimineringsloven om etnisitet, og som har til formål å hindre diskriminering i alle deler av samfunnet. Løsgjengerloven («tiggeforbudet») fra 1900 ble endelig opphevet av et enstemmig storting i 2006 Likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Dette betyr blant annet at det åpnes opp for at ansatte som tror de blir diskriminert i form av lavere lønn enn sine kolleger, på grunn av kjønn, etnisitet, seksuell orientering eller nedsatt funksjonsevne, kan be om innsyn i kollegenes lønn Direktivet er likevel gjennomført i norsk rett gjennom diskrimineringsloven om etnisitet. 6.2.3.2 EUs rammedirektiv (2000/78/EF) Direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om likebehandling i arbeidslivet (EUs rammedirektiv) pålegger å innføre vern mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, religion, tro, funksjonsnedsettelse og alder

Ny felles likestillings- og diskrimineringslov - K

Diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven erstattes av en felles lov. Loven er i hovedsak en videreføring av gjeldende rett, men det foreslås enkelte endringer. Her kommenteres kort enkelte av endringene Når regjeringen snart legger frem forslag til én, ny universell diskrimineringslov, samles dagens fem lover på ett sted. Vil gi bedre vern. I dag finner vi diskrimineringsbestemmelser i Arbeidsmiljøloven, Diskrimineringsloven om etnisitet, religion og livssyn, Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, Diskrimineringsloven om seksuell orientering og Likestillingsloven (diskrimineringsloven) Lov av 3. juni 2005, nr. 33 Trådte i kraft 1. jan 2006 Lovens Formål Forbud mot direkte & indirekte Positiv særbehandling Aktivitetsplikt Rapporter-ingsplikt * Sentrale rettskilder #1 NOU 2002: 12 (Rettslig vern mot etnisk disriminering) [Holgersenutvalgets innstilling] Ot.prp.nr.33 (2004-2005) Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv diskrimineringsloven om etnisitet, diskrimineringsloven og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering erstattes av en ny, samlet likestillings- og diskrimineringslov. Departementets utgangspunkt er at en felles lov vil styrke diskrimineringsvernet, forenkle bruken av regelverket og gjøre loven lettere tilgjengelig I samarbeid med Likestillings og diskrimineringsombudet (LDO) arrangerer YS og forbundene kurs om den nye diskrimineringsloven. Alle kursene varer fra kl. 11.00 til 15.00 og arrangeres i følgende byer: Tromsø 19. februar: Clarion Hotel The Edge, Kaigata 6, Tromsø Bergen 22. februar: Grand Hotel Terminus, Zander Kaaesgate 6, Berge

Arbeidsmiljøloven henviser til feil lover om

LDO - 16/2585 Spørsmål om diskriminering og trakassering

Diskrimineringsloven av 2013 (opphevet) hadde unntak for personlige forhold. (LDN-2006-18). I dette tilfellet er det snakk om diskriminering på grunnlag av etnisitet. Den nye loven av 2017 har ikke et uttrykkelig unntak for personlige forhold,. 2. Diskrimineringsloven om etnisitet, hvis ikke annet fremgår av denne loven. 3. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, hvis ikke annet fremgår av denne loven. 4. Diskrimineringsloven om seksuell orientering, hvis ikke annet fremgår av denne loven. 5. Arbeidsmiljøloven kapittel 13, med unntak av § 13-1 tredje ledd og § 13-9. 6 Emnet vil høsten 2020 ha bokstavkarakter, A-F. Eksamen vår 2020: Les vedtak fra 25. mars om eksamen våren 2020. Diskriminerings- og likestillingsrett valgemnet omfatter den rettslige beskyttelsen mot diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet og.

LDO - 16/1071 Diskriminert på grunn av hijab i ansettelse

Unngå diskriminering ved ansettelse

Likestilling og diskrimineringsloven : lov om likestilling og forbud mot diskriminering : gjeldende fra 01.01.2018 ; Diskrimineringsombudsloven : lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda : gjeldende fra 01.01.2018 : med forarbeider og kommentarer (Heftet) av forfatter Øystein Stette. Pris kr 171 (spar kr 24) Diskrimineringslovgivning (diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven).Oversikt over lovendringene i 2013, ss.157-184. Tilgjengelig på nett. Dokument 16 (2011-2012)

Rullestolbrukere føler seg ekskludert fra barer i Bergen

Etnisk diskriminering - regjeringen

Diskrimineringsloven om seksuell orientering får dermed samme saklige virkeområde som diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Diskrimineringsgrunnlaget Departementet foreslår at vernet mot diskriminering på grunn av seksuell orientering videreføres i en ny diskrimineringslov om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk Likestilling og diskrimineringsloven : lov om likestilling og forbud mot diskriminering : gjeldende fra 01.01.2018 ; Diskrimineringsombudsloven : lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda : gjeldende fra 01.01.2018 : med forarbeider og kommentarer (Heftet) av forfatter Øystein Stette. Pedagogikk. Pris kr 171 (spar kr 24) Spørsmålet blir derfor om denne praksisen er diskriminerende på bakgrunn av disse personenes etnisitet eller nasjonale opprinnelse, og dermed i strid med diskrimineringslovens 11 § 4. Det er her snakk om en nøytral regel om utstedelse av visum, som ikke umiddelbart har noen diskriminerende slagside Likestillings- og diskrimineringsloven, straffeloven §§ 185 og 186. Utvikling 2019-2020. Endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven om etablering av lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering og en styrking av aktivitets- og redegjøringsplikten (Innst. 355 L (2018-2019))

Proposisjon 88 L (2012-2013) Diskrimineringslovgivning (diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk ss110-128.Tilgjengelig på nett. (18 s kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (diskrimineringsloven om seksuell orientering) - Lov 21. juni 2013 nr. 59 om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) - Lov 21. juni 2013 nr. 60 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn (diskrimineringsloven om etnisitet) - Lov 21. juni 2013 nr

Gudbrandsdølen Dagningen - Arbeidsgiver søkte etter «kun

diskriminerende ytringer - Store norske leksiko

Det er en rekke forskjellige lover som berører diskriminering: Likestillingsloven, Diskrimineringsloven om etnisitet, Diskrimineringsloven om seksuell orientering, Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven samt Arbeidsmiljøloven har også bestemmelser som er aktuelle i denne sammenheng. Direkte og indirekte forskjellsbehandlin Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, også kalt diskrimineringsloven om seksuell orientering, ble. Lovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse Likestillings- og diskrimineringsloven fastslår at diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon i forbindelse med fødsel, permisjon og omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, alder og kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt Emnet omhandler videre den Nasjonale strategi om innvandres helse (2013 - 2017) og regjeringens mål om at alle skal ha likeverdige helse- og omsorgstjenester. Oppmerksomheten rettes mot helseinformasjon og dialog. Sentralt lovverk er; Lov om helsepersonell, pasient- og brukerrettighetsloven og diskrimineringsloven om etnisitet. Læringsutbytt

Arbeidsmiljø; trakassering og psykososialt miljøTrakassering på arbeidsplassen: Hva gjør du?Barns psykiske helse - noen utfordringer - Frode FredriksenUlovlig å be om svensk arbeidskraft - DagbladetNyrasisme, nynazisme og ”pastor” Anders Helge Myhren i
 • Dessertsjokolade freia.
 • Katt williams stavanger.
 • The expanse season 3 norge.
 • Agroteknikk 2018.
 • Malvorlage detektiv.
 • Le mont st michel clothing.
 • Kompostkule.
 • Joanne name.
 • Hvordan holde huggorm borte.
 • Ij scan utility.
 • Jackson pollock werken.
 • Politi utlendingsseksjon kristiansand.
 • Seabiscuit ganzer film deutsch.
 • Olsenbanden jr sølvgruvens hemmelighet skuespillere.
 • Mysql date time functions.
 • Brenselcelle bil.
 • Nj frilans.
 • Gehalt bundeskanzler 2017.
 • Morsomme oversettelse norsk engelsk.
 • Hd briller.
 • Hameln de stellenangebote.
 • Samsung galaxy j3 2017 deksel.
 • 50 språk.
 • Gina rinehart ginia rinehart.
 • Hva betyr cevita.
 • Kurz mal weg hamburg.
 • Tanz in den mai hamburg.
 • Controller edit.
 • Apollo badeland.
 • Aller travel hasle.
 • Flåte kryssord.
 • Apollo ålesund.
 • Master ingeniør oslo.
 • Sår mellom tærne.
 • Kaufhof hanau parken.
 • Myter om selvmord.
 • Chor zürich mitsingen.
 • Agroteknikk 2018.
 • Kraftig menstruasjon etter spiral.
 • Arbeidstid staten jul.
 • Sjokoladekake med mousse.