Home

Antall afghanere i norge

Over 5685 afghanere har søkt asyl i Norge - 68 er blitt

Antall flyktninger og familietilknyttede til flyktninger bosatt i Norge 238281 personer [ 2020 I 2015 mottok Norge 31 145 søknader om beskyttelse. Dette er det høyeste antallet søknader Norge har mottatt på ett år. Til sammenligning kom det 11 480 søkere i 2014. Det høyeste antallet søkere Norge hadde mottatt på ett år tidligere, var i 2002 da vi mottok 17 480 søknader. Figur. Men så er ikke alle Afghanere kriminelle innvandre. De fleste flykter fra et land som er i ruiner, hvor det ikke er mulig å skaffe seg jobb, eller utdannelse. De flykter til Norge, og andre land for å finne et trygt sted å bo, og en grei inntektskilde I takt med at situasjonenen blir stadig farligere, ser vi en drastisk nedgang i antallet afghanere som får asyl i Norge, og økning i antallet som sendes tilbake til Afghanistan. Denne statistikken står i grell kontrast til tallene fra FN som viser at rekordmange sivile blir drept og skadet i Afghanistan Historie Årsaker til innvandringen. De første somaliere som bosatte seg i Norge var sjøfolk og deres familier som kom til landet på slutten av 1960-årene og begynnelsen av 1970-årene, noen år før borgerkrigen brøt ut for fullt i 1991. En mindre gruppe kom til Norge på midten og slutten av 1980-årene som flyktninger på politisk og eller humanitært grunnlag fra Nord Somalia, fra det.

Antall meldte . Diagrammet viser daglig antall meldte tilfeller i Norge fra epidemiens start. Tilfellene er registrert etter dato for når prøve ble tatt. Du kan velge fylke og se daglig antall meldte tilfeller for hvert fylke. Det er 1-2 dagers forsinkelse i tiden fra diagnose til registrering i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) Danskene har imidlertid vedtatt at de skal redusere antall vindturbiner til omtrent 1850. Det bygges imidlertid mye vindkraft i Norge, og i løpet av 2018 ble 8 nye vindkraftverk satt i drift. NVE forventer at like mange nye kommer til i løpet av 2019 I Norge bor det ved inngangen til 2015 188 000 personer med flyktningbakgrunn med lovlig opphold. 138 000 har selv fått status som flyktning, 35 000 (25 prosent av antallet flyktninger) har kommet gjennom familiegjenforening med en flyktning og 15 000 ved familieetablering med en flyktning. De 188 000 flyktningene kommer fra hele 169 forskjellige land (figur 1), flest fra Somalia, Irak og. Tross betydelig utvandring fra Norge utgjør irakerne i dag den nest største innvandrergruppen med flyktningbakgrunn, etter somaliere - over 22 000. Flest bor i Oslo og Østfold. Utdanningsnivået er lavt, men nær gjennomsnittet for flyktninger. Arbeidsledigheten er høy, og høyere enn utdanningsnivået skulle tilsi

Nå er det flest afghanere blant asylsøkerne - V

Antall thaier i Norge er nesten doblet på åtte år. Thailands Tidende har fulgt med på denne utviklingen, og har intervjuet mang en thai i Norge opp gjennom årene. Under ser du 20 av reportasjene. I vårt intervju med den thailandske ambassadøren forleden kunne han fortelle at det nå snart.. Blant enslige mindreårige flyktninger i alderen 18-29 år var tre av fire i arbeid eller utdanning i 2014. Andelen er større blant unge fra Afghanistan som ble bosatt i 2009 og 2010. Etter fire år ligger disse på nivå med den jevnaldrende befolkningen 2015: 82 prosent av afganere fikk asyl 2016: 26 prosent av afghanere får asyl. Norge er blant de strengeste i Europa overfor afghanske asylsøkere, viser tall VG har hentet inn fra ni land

Ap-veteran mener Norge bør stanse Afghanistan-returene

Det reelle antallet hester er trolig tre ganger større, sier Rondestveit. Det vil i så fall bety 108 000 hester. De siste tallene fra Statens landbruksforvaltning viser at 36 000 hester får produksjonsstøtte her i landet. - I Sverige telles hestene på en mye mer nøyaktig måte enn i Norge I Norge domineres denne idretten fortsatt (2019) av norsk-pakistanere. Thomas Michael Walle beskriver i sin doktoravhandling at cricket er en arena hvor enkelte norsk-pakistanske menn møtes uformelt, og mener at «cricket er et sentralt sosialt omdreiningspunkt for disse mennene Flyktningstrømmene skaper avisoverskrifter over hele Europa. Dette gjelder også Norge, men tross stor oppmerksomhet har kun en svært liten andel flyktninger funnet veien hit foreløpig (UNHCR 2015). Likevel er det er åpenbart at Norge står overfor et større antall asylsøkere, og også flyktninger enn vi har gjort noen gang før

Afghanerutvalget i Norge

Antall asylsøkere til Norge stuper – VG

Afghanere i sultestreik - nettavisen

I en ny rapport utarbeidet på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet kartlegges høyreekstreme miljøer i Norge. Leder ved C-REX, professor Tore Bjørgo bidrar blant annet med det innledende kapittelet som er en historisk gjennomgang av høyreekstreme og høyreradikale miljøer i Norge fra 1990-tallet og frem til i dag Også Vestland, Innlandet og Møre og Romsdal er fylker med mange melkekyr, og samlet sett utgjør disse fylkene 80 prosent av melkekubestanden i Norge. Fra 1.3.2019 til 01.03.2020 ble antall melkekyr på landsbasis redusert med ca. 6800 dyr. Antall melkekyr ble redusert i alle landets fylker med unntak av Viken Norge kunne i teorien latt rovdyrbestandene øke til flere tusen ulv, bjørn, gaupe og jerv, men politikerne har vedtatt bestandsmål som tydelig begrenser antall for alle de fire store rovdyrene. Det er også laget soner for hvor de kan oppholde seg Antall hytter > Din region Denne modulen belyser utviklingen i antall hytter i regionene - og regionenes andel av hyttebestanden. Modulen viser også den årlige endringen i hyttebestanden siden 2000. Modulen bygger på statistikken over bygningsmassen i Statistisk sentralbyrå Dette skyldes at det bare er alvorlig syke og personer i samfunnskritiske yrker med symptomer som testes i Norge nå. Globale tall oppdatert: 10.11 2020, nasjonale tall oppdateres fortløpende

asylsituasjonen i Norge 2015 og 2016 - Store norske leksiko

 1. Hvor stor er oppdrettsnæringen i Norge? Fiskeridirektoratets «Statistikk for akvakultur» viser at det ble slaktet 1 281 872 tonn laks i 2018 til en verdi av 64,6 milliarder kroner. I tillegg ble det slaktet 67 886 tonn regnbueørret til en verdi av 3 milliarder
 2. Avstander i Norge. no.avstand.org. Oslo. Fra. Til. Gå! Mente du: Avstandsoversikt Norge. Luftlinje. Ved direkte kjøring er avstanden mellom Oslo og Bergen 306 kilometer. Oslo (Folketal:) og Bergen (Folketal:) er begge i Norge. Norge ligger i Europa. Med bil. Ruten.
 3. Antallet sysselsatte i Norge (15-74 år) Februar 2006 til januar 2020. Trend. Kilde, begge tabeller: SSBs (AKU): Tabell 08931. En ekstern faktor som har påvirket sysselsetting og tilgangen til arbeidskraft det siste tiåret - iallfall i enkelte bransjer og yrker - er den rekordhøye arbeidsinnvandringen, særlig fra Øst-Europa
 4. Norge - et annerledes bilmarked Markedsandelene viser nå at over 80 prosent av nybilsalget, 8 av ti nye biler som selges, er elbiler, ladbare hybrider eller hybrider. Kun to av ti er bensin- eller dieselbiler. Dette skiller Norge fra alle andre sammenlignbare land i verden
 5. Per 23. mars hadde 2371 personer testet positivt på koronavirus i Norge, ifølge dagsrapporten til FHI. Den siste uka har antall bekreftede smittetilfeller mer enn doblet seg. Uka før mer enn femdoblet antall med bekreftet smitte seg, ifølge tall fra FHI. Den siste beregningen FHI har gjort av andelen positive prøver er per 19. mars

Her er grafene som forklarer asylåret 201

Sist oppdatert: 24.10.2019. Cancer in Norway 2018 er den siste årgangen vi har komplette data for.. Dataene og tabellene er hentet fra publikasjonen Cancer in Norway 2018. Kreftregisteret presenterer insidens både som antall krefttilfeller i befolkningen og som rater (antall krefttilfeller per 100.000 personer) medienorge er en informasjonssentral for fakta om norske medier som ble opprettet av Kulturdepartementet i 1994. Formålet med opprettelsen var å gjøre norsk mediestatistikk tilgjengelig via én sentral kilde, og å dokumentere norsk medieutvikling gjennom systematisk innsamling av mediedata. Etter mer enn femten års arbeid sitter medienorge i dag med en omfattende samling informasjon om. Antall husdyr Tallgrunnlaget for statistikken som presenteres på sidene for Antall dyr - melkekyr/ ammekyr/ avlspurker/ sauer er basert på tall fra søknader om produksjonstilskudd i jordbruket Tallgrunnlaget for statistikken som presenteres på sidene Antall dyr - klekte kyllinger er basert på klekketall Landbruksdirektoratet henter inn fra alle rugerier for kyllinger av verperase.

Coronaviruset: Slik spres viruset i Norge og verden

 1. Antall fritidsbåter nærmer seg 1 million i Norge. Publisert: 19.04.2018; Antall fritidsbåter øker fortsatt i Norge, viser tall fra den siste båtlivsundersøkelsen. Undersøkelsen viser også at stadig flere bruker flytevest aktivt, sammenlignet med båtlivsundersøkelsen i 2012
 2. st utviklede land. Lenge hadde det totalitære Taliban-regimet kontroll i landet. Selv om den afghanske regjeringen har tatt over kontrollen er Konflikten med Taliban fortsatt pågående og landet har ikke oppnådd fred og stabilitet
 3. Oppholder du deg i Norge i mer enn 183 dager i en tolvmånedersperiode, blir du skattemessig bosatt i Norge. Det samme gjelder om du oppholder deg i Norge i mer enn 270 dager i løpet av en trettiseksmånedersperiode. Alle hele eller deler av kalenderdøgn med opphold i Norge tas med ved beregning av antall dager

Norge var i utgangspunktet nøytralt under begge verdenskrigene, men ble okkupert av Tyskland under andre verdenskrig. Gjenoppbyggingen av landet og utviklingen av en sterk velferdsstat preget etterkrigstiden. Norge stemte nei til medlemskap i EF i 1972, og EU i 1994. Etter at landet begynte å utvinne olje på 1970-tallet vokste økonomien raskt Blant bosatte i Norge blir 12 prosent av befolkningen behandlet for skader hvert år, og skader er en stor utfordring for folkehelsen. For å kunne forebygge omfanget av skader og ulykker er det viktig å kunne beskrive utviklingstrekk og egenskaper ved hendelsene. Det har gjennom flere år vært en nedgang i antall dødsulykker, men. Antallet storfe i Norge har dalt kraftig siden før årtusenskiftet, men 2016 ble det andre året på rad med oppgang. Det er særlig antall ammekyr som har økt, mens det på den annen side blir færre melkekyr totalt. Les også: Stadig færre melkeprodusenter

Treningssenterkjeder rangert etter antall lokasjoner. SATS: 76 sentre (38 i Stor-Oslo, 10 i Rogaland, 10 i Bergen, 4 i Grenland, 3 i Østfold, 4 i Kristiansand, 2 i Tromsø, 3 i Drammen, ett i Hønefoss og Lillehammer) Family Sports Club: 56 sentre (3 i Akershus, 2 i Aust-Agder, 5 i Buskerud, 4 i Hedmark, 3 i Hordaland, 8 i Møre og Romsdal, 13 i Nordland, 2 i Telemark, 4 i Troms, 1 i Vest. MANGE ANGREP: Afghanere er vant med krig og konflikt i tiår etter tiår, men opplever en økning i antall angrep den siste tida. og at Norge fortsetter å tvangssende afghanere til hjemlandet Det er nå totalt 1.077 bekreftede tilfeller av koronasmitte i Norge, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI). Antall bekreftet virussmittede i Norge har det siste døgnet steget med 170

Venter ny flyktningstrøm i 2016 - Flyktningkrisen i Europa

Sender flere afghanere ut av Norge. Til tross for at regjeringen i juni vedtok å innstille utsendelsen av afghanere fra Norge, blir flyktninger pågrepet og sendt ut av landet. Publisert: Publisert: 11. august 2006 Rapporten om hest i Norge, som er skrevet av Maja Farstad og Jostein Vik på oppdrag for Norsk senter for bygdeforskning, estimerer antall hester i Norge til rundt 125.000. De siste årene har estimatene variert. I 2009 var anslaget mellom 50.000 og 65.000 dyr, i fjor rundt hundre tusen I Norge har vi idag såpass mange 3.dje gradere til at vi er helt og holdent selvstendige i vår utvikling innen Wicca. Og selv om de fleste av oss holder i hevd den tradisjon vi er opplærte i, er det en jevn utvikling med forsøk på en gradvis utvikling i retning av en spesielt nordisk 'form' innenfor Wicca Nye tall gir bekymring i Nav: 674.000 årsverk gikk tapt i Norge i fjor. Norges pyntelig lave ledighetsrate skjuler en stor utfordring, ifølge Nav, som nå klasker nye tall i bordet: Nær ett av fem årsverk gikk tapt blant personer i yrkesaldre i Norge i fjor

Tabellen nedenfor viser antall buddhister i Norge for innvandrergrupper fra seksten land / territorier med buddhistisk befolkning beregnet ut ifra disse kriteriene. Vi ser her at tallet på buddhister med innvandrerbakgrunn i Norge i 2019 kan beregnes til 39.831personer. Buddhister med etnisk norsk / vestlig bakgrun Tall for antall avdelinger og årsverk ved norske folkebibliotek er hentet fra den offiselle biblioteksstatistikken. Statistikken for 2010 og senere er innhentet og publisert av Nasjonalbiblioteket.Tidligere hadde ABM-utvikling/Statens bibliotektilsyn dette ansvaret. Antall folkebibliotekavdelinger gjelder faste avdelinger og inkluderer både hovedbibliotek og filialer Antallet anmeldelser av voldtekt av personer over 14 år gikk opp med åtte prosent fra 2017 til 2018 og har økt med 45 prosent siden 2014. Antallet anmeldte voldtekter over internett har økt markant det siste året, tekter i Norge det foregående året Antall pelsfarmer i Norge har gått dramatisk ned de siste årene. Det viser tall fra Landbruksdirektoratet som Dyrevernalliansen har fått tilgang til 5 Voldtektssituasjonen i Norge 2017 Sammendrag Innholdet i Voldtektssituasjonen 2017 skiller seg fra tidligere rapporter av tre årsaker. Den ene er økningen i antallet voldtektsanmeldelser, den andre er utvidelse

Innvandring - SS

Antall innlagte per dag er økende, opplyser FHI. Det er totalt 93 personer som har vært eller er innlagt på intensiv med bekreftet SARS-CoV-2, av disse er 68 personer fortsatt innlagt (tall fra Norsk intensivregister). Gjennomsnittsalderen for de som er innlagt på intensiv er 59 år, av disse er 75 prosent menn. 682 respiratorer i Norge I fjor kom det 3.460 asylsøkere til Norge. Det er det laveste tallet på nesten 20 år, ifølge UDI. Samtidig har 12.700 asylsøkere fått opphold, noe som er ny rekord

Hvor mange søkte om beskyttelse? - UD

Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at veksten i antall læreplasser i Norge fortsetter. De siste fem årene har antall lærlinger i offentlig sektor økt kraftig. - Det er bra at den systematiske satsingen på flere læreplasser gir resultater. Flere. Norsk Vegetarforening kjenner til tre ulike undersøkelser på antallet mennesker i Norge som spiser vegetarisk. Den første er fra 1991-93, og antydet 40.000 vegetarianere. Den neste er fra 1996, og den gang landet man på tallet 60.000 Antall smittetilfeller i Norge doblet. Økningen i antall meldte tilfeller skyldes i stor grad lokale utbrudd i Bergen, Fredrikstad og Sarpsborg

Afghanere i Norge - Politikk og samfunn - Diskusjon

I fjor kom i snitt ett surrogatifødt barn til Norge i uka, viser tall NRK har hentet inn. I alt kom 50 barn. Samtidig blir stadig færre barn adoptert fra utlandet. I år 2000 ble 657 barn adoptert, i fjor var tallet 94. Surrogati er forbudt i Norge. Derfor må nordmenn som ønsker et barn født av. Vårt naboland har fått fart på elbilsalget sitt. Antall privateide elbiler i Sverige gikk fra 5300 i 2018 til 10.959 på tampen av 2019. Totalt økte antall elbiler fra 14.064 i 2018 til 27.450 i 2019. Det viser ferske tall fra det svenske statistikkleverandøren Ratsit. Økningen er nær en dobling av den svenske elbilparken på ett år. 1

Antallet ambulanser i Norge fortsetter å reduseres i antall. LHL og ambulansesjåførene frykter for pasienters liv og helse. Foto: Shutterstock Publisert 05.06.2017 Oppdatert 07.06.2017. Den nyeste oversikten fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) for 2015 viser at ambulanseberedskapen i Norge stadig forverres Antall rene veganspisesteder i Norge 1991: 0 2001: 0(1) (veganske Eat Your Ego i Oslo bestod kun kort tid) 2011: 2 (Resept i Stavanger, Loving Hut i Oslo) Konklusjon: økning både i antall og geografisk spredning over 10 år. Merk at svært uformelle spisesteder på ungdomshus osv er utelatt. Minst 1 slik finnes tidvis i Oslo på Hausmania I fjor ble det utført 13 169 aborter i Norge. Det er godt over 800 færre enn året før. Det viser nye tall fra Folkehelseinstituttet som ble publisert onsdag. Antall aborter i 2015 var 14 125. — Det er meget gode nyheter at antallet går betraktelig ned, sier Maria Victoria Kjølstad Aanje, informasjonsansvarlig i Menneskeverd. Det er størst nedgang i abortraten blant tenåringer, men. ICA Norge AS: Rimi, ICA Supermarked, Matkroken / ICA Øvrige. NorgesGruppen ASA: KIWI, Meny, Ultra / Centra, Spar / Eurospar, Jacob´s, Joker, Nærbutikken, NorgesGruppen øvrige. REMA 1000 Norge AS: Rema 1000 Bunnpris NORD-NORGE MIDT-NORGE ØSTRE ØSTLAND VESTRE ØSTLAND VESTLANDET OSLO Antall butikker: 720 Omsetning: 31.521 mill Antall. kommuner var 417 medlem i ett eller flere av de kartlagte regionrådene (97%). Antall regionråd hadde med andre ord vokst fra 52 i år 2000 til 69 i 2007. Andelen av kommunene som var medlem i regionråd hadde vokst fra 74 til 97 prosent. 2 Regionråd i Norge - hvem, hva, hvor

Norge svikter afghanerne Amnesty International Norge

 1. Et stort antall nordmenn utvandret til USA mellom 1825 og 1930-tallet, noe som gjør at mange i Norge i dag har slektninger i USA. Antallet amerikanere som oppga å ha norsk avstamning ved den amerikanske folketellingen i 2000 var nærmere 4,5 millioner - omtrent like mange som det da bodde Norge
 2. 3 NORGES BANK AKTUELL KOMMENTAR NR 6 | 2016 Næringseiendom i Norge Figur 2. Totalt 1 og fullført kontorareal fra 2000-2015 i de største byene i Norge. Antall millioner kvadratmeter. 1 Totalt kontorareal per 2015. 2 Tall for antall fullførte kvadratmeter kontorbygg fra 2000 til 2015 er kun for Oslo kommune, mens totalt kontorareal også inkluderer Lysaker og Fornebu
 3. I Norge endte vi opp med 31,2 % markedsandel for elbiler i 2018. 1 av 4 elbiler er Nissan LEAF. Nissan LEAF er den klart mest populære elbilen i Norge med er 49.823 eksemplarer registrerte i Norge ved årsskiftet, fulgt av Volkswagen e-Golf, Tesla Model S og BMW i3
 4. Antall sider 35 sider pluss vedlegg Publiseringsmåned September 2016 Oppdragsgiver Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Sitering Morken T, Myhr K, Raknes G, Hunskår S. Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2016. Rapport nr. 4-2016. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Un
 5. Norge har trent 2.500 afghanere Hele 2.500 afghanske soldater har på drøye to år fått grunnleggende militær opplæring og veiledning av de norske styrkene. Det går fram av tall Forsvaret har frigitt til P4 Nyhetene
 6. 100 afghanere har konvertert i Norge - Del. Konverteringssaker fra afghanske asylsøkere strømmer inn til Utlendingsnemnda. Norske asylmyndigheter har så langt i år mottatt over 100 søknader om asyl fra afghanere som hevder de har konvertert til kristendommen etter ankomsten til Norge,.

Somaliere i Norge - Wikipedi

Det finnes ikke et entydig svar på hvor mange i Norge som er lesbiske, homofile, bifile, trans, interkjønn eller queer. Antallet avhenger av hvilke definisjoner som benyttes, og ulike spørreformuleringer gir ulike anslag - Totalt antall selvmord: 674 - 472 menn og 202 kvinner . Data fra Dødsårsaksregisteret viser at i 2018 døde 674 mennesker av selvmord i Norge - et høyt antall som vi ikke har sett siden perioden 1988-1991, da selvmordsraten var på sitt høyeste i landet Det stemmer ikke at Norge er et av landene som har tatt imot lavest antall flyktninger i hele Europa. Legger vi tallene for antall innvilgede asylsøknader og mottatte kvoteflyktninger til grunn, ligger Norge på øvre halvdel av lista hvert år mellom 2014 og 2017

Ny rekord igjen – asylsøkertall uke 45 – Human Rights Service

Statistikk om koronavirus og covid-19 - FH

Statistikk 2019 i tall 113 gjennomførte donasjoner fra avdød giver 439 pasienter fikk livreddende hjelp 84 prosent positive svar til donasjon (avdøde selv, eller familien på vegne av avdøde) 372 transplantasjoner med organ fra avdød giver 67 transplantasjoner fra levende giver (én nyre) 12850 transplantasjoner i Norge siden oppstart i 1969 448 på venteliste for [ Stabilt antall bønder i Norge, men tallet på sauer og kyr går ned Det er fremdeles i underkant av 40.000 aktive bønder i Norge. Samtidig går tallet på sauer og melkekyr ned, viser tall fra. Antall medlemmer av Legeforeningen i helseforetakene 2012- 2019 Legestatistikk 2008- 2018 SSB og Dnlf. Leger i Norge etter statsborgerskap. Annen statistikk. Tariffområder Leger i Norge etter statsborgerskap Annen statistikk. Tariffområder. Akademikernes medlemstall. Antall godkjente spesialister per 19.10.2020 samt historikk 2008- 2020 med fordeling på kjønn Andel med doktorgrad blant yrkesaktive spesialister under 70 år i Norge, etter spesialitet Historikk antall spesialister 1919 til i dag. Kjønnsfordeling i hver enkelt spesialitet. Hva synes du om denne siden.

Se kart over bomstasjoner og priser for passering. Tegn opp din egen rute og finn prisen for hele turen I beregningene for antall syke i Norge ved en pandemi av typen asiasyke og av typen Hongkong-syke er det derfor benyttet estimat for total andel syke fra USA og Europa (tab 2) (2, 7, 9, 11 - 13, 15, 17, 23, 28), under antakelse av uendret aldersstruktur i den norske risikobefolkningen

Geiterasene i Norge. Geiterasene vil her bli presentert med informasjon om opprinnelse, omfang, egenskaper og kjennetegn, Dverggeiter; Norsk melkegeit Den norske geitepopulasjonen består hovedsakelig av rasen Norsk melkegeit med et antall på omtrent 38 000 melkegeiter Tall fra analyseselskapet Euromonitor viset ar antallet katter øker jevnt og trutt her i landet. I fjor var det registrert 683 000 katter i Norge. - Folks syn på katter har endret seg de siste årene. Katter får generelt bedre stell og lever lenger enn tidligere, sier veterinær William Bredal hos fôrprodusenten Iams/Eukanuba

Helsedirektoratet Vitaminveien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo. Nyheter. Press Dersom vi for eksempel fordeler antall storfe i verden likt på verdens befolkning, får hver person 0,2 storfe. Fordeler vi på samme måte antall storfe i Norge på Norges befolkning, får hver nordmann 0,16 storfe. For USA er tallet 0,3 storfe pr person (Kilde Faostat og SSB Mandag 21. desember ble det satt rekord i antall transaksjoner mellom bankene. I løpet av denne dagen ble det gjennom banknæringens felles avregningssystem (NICS) avregnet 24 411 085 transaksjoner. Det er nesten 500 000 flere

Hvor mange vindturbiner er det i Norge? - enerW

 1. sister i både Hellas og Frankrike. Norge står ikke utenfor dette bildet. Terrorhandlingene 22. juli utgjør en del av en helhetlig utvikling i Europa som gir grunn til uro for at høyreek-streme ideologiers destruktive kraft vedvarer inn i vår tid. I Norge har vi blant annet opplevd et brutalt angrep på lederen for Ungdom mo
 2. Antall nordmenn med formue over én million dollar, rundt 8,4 millioner kroner, vokste med over 13 prosent fra 2015 til 2016, viser en ny rapport. Så mange dollarmillionærer er det i Norge - 81.900 månedlige lesere (tall for 2020
 3. De representerer Norge i verdens største nettverk av miljøorganisasjoner (Friend of the earth). De samarbeider også med Regnskogsfondet og Utviklingsfondet om internasjonale spørsmål. Norges naturvernforbundet samarbeider med miljøvernorganisasjoner i land der miljøvern har dårlige kår
 4. Antallet muslimer i Europa øker i samtlige av de tre scenariene fra Pew Research Center, mens utviklingen går motsatt vei for ikke-muslimer. Det er imidlertid innvandring som sørger for å utjevne dette noe, da 47 prosent av alle innvandrere til Europa de foregående år har vært ikke-muslimer, skriver de amerikanske forskerne
 5. st en förälder som var det
 6. Av de nordiske landene er Norge bare foran Finland på lista, både i antall biler solgt (131.796) og fordelt på innbyggere (24). Vi selger også mange flere biler enn bittelille Island (21.204), men til gjengjeld har islendingene den største andelen av 1.000 innbyggere (63)
 7. dre enn 1% av alle krefttilfeller i Norge. Krefttypene er forskjellige fra barn til voksne (klikk her for å lese om Krefttyper hos barn)

Antall ulver For registreringssesongen 1. oktober - 31. mars 2018-2019 ble det dokumentert totalt 103-106 ulver i Norge, hvorav 64-66 med helnorsk tilhold og 39-40 med tilhold på begge sider av riksgrensen (Tabell 1). Når de 17 ulvene (16 i Norge og én i grenserevir) som er kjent døde Sterk nedgang i antall hjemreisende afghanere. Av. Claudio Castello-05.01.2010. 70 prosent av alle mindreårige asylsøkere som har kommet til Norge i år, kom fra krigsherjede Afghanistan Foto: Flickr.com. Landets forverrede sikkerhetssituasjon får skylden. Share 0. Tweet 0 Email Print 0 Shares

Flyktninger i Norge - SS

ID-tyveri øker i antall og omfang. Lytt til teksten Skriv ut Del på facebook. Selv om endringen er liten, så berører denne kriminalitetsformen over 4 % av den voksne befolkningen i Norge. Omfanget tilsvarer over 150 000 personer som har opplevd at noen har benyttet deres identitet til å begå straffbare handlinger #2: Det er vår nye, strengere innvandringspolitikk som har redusert antall asylsøkere til Norge. Fakta: De viktigste årsakene til de lave ankomsttallene er strengere og mer omfattende grensekontroller i Europa, enigheten mellom EU og Tyrkia om å hindre asylsøkere å ta seg over til Europa og at flyktninger og migranter hindres i å krysse Middelhavet Nyheter og data om korona og smittetall i Norge har blitt både overveldende og forvirrende å følge med på. Derfor er har vi på denne siden redusert datamengden når det gjelder Korona ved å fokusere kun på det som er viktigst, og overse alt som egentlig bare bidrar til forvirring. Vi mener faktisk det koker ned til kun tre ting du trenger følge med på når det kommer til spredning av. Et av de sjeldneste pattedyrene i Norge er noe så uvanlig som et rovdyr ingen har noe imot, nemlig fjellreven. I 2019 fantes det minimum 280 voksne fjellrev i den norske fjellheimen - det høyeste antallet som er registrert i nyere tid! Tross oppgangen er fjellreven fortsatt kritisk truet på den norske rødlista

Irakere i Norge - et demografisk portrett - SS

Norge skal ha verdensrekord i antall svømmehaller i forhold til innbyggertallet. Vi har ca 1000 svømmehaller, men av disse er 720 på 12 1/2 meter og 16 2/3 meter. Dette er opplæringsbasseng og ikke treningsbasseng, og i et hvert fall ikke konkurransebasseng. Det må nå være slutt på at vi aksepterer basseng som ikke holder standard I Norge finnes det fire slike: Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. 22 fagforbund for ulike yrkesgrupper er tilknyttet LO, noe som blant annet omfatter forbundet for ansatte innen Handel og Kontor, EL & IT Forbundet, Industri Energi og Fagforbundet, som organiserer medlemmer i kommunal, fylkeskommunal og privat sektor Sykehusene teller antall innlagte pasienter med covid-19 kl. 08.00 og rapporterer tallene til Helsedirektoratet som offentliggjør dem senest klokken 13.00. Tallene blir rapportert og offentliggjort syv dager i uken. I perioden 5. juni til 26. oktober ble tallene rapportert og offentliggjort på hverdager, men ikke i helgene En bredere gjennomgang finner du i artikkelen Antall fagorganiserte og organisasjonsgrad i Norge (arbeidstakerne) og Arbeidsgivernes medlemstall og organisasjonsgrad. De nyeste tallene fra Norge: 49 prosent av norske lønnstakere er organisert (2019); 24 prosent av arbeidstakerne er med i et LO-forbund (2019); 80 prosent av lønnstakerne i offentlig sektor er organisert (2018 Norge hadde også en større andel satellitt-TV enn alle øvrige land. Antall abonnement basert på kabel-TV var derimot relativt lavt i Norge sammenlignet med øvrige land. I Finland tilsvarte antall kabel-TV-abonnement 32 prosent av befolkningen, i Sverige 23 prosent og bare 13 prosent i Norge

Norge er snart på verdenstoppen i koronasmitte. Men egentlig er det en god nyhet. Norge ligger nå på 7. plass i verden i antallet bekreftede koronasyke dersom antallet ses opp mot befolkningens størrelse Den årlige STRASAK-rapporten for 2018 er klar. Rapporten viser at antall registrerte volds- og seksuallovbrudd i Norge har økt kraftig. For seksuallovbruddene har det vært det en økning på hele 75,2 prosent sammenlignet med 2014, mens økningen fra 2017 til 2018 var på 5,0 prosent. Det er lovbrud Antall personer registrert bosatt i Norge per 1.juli 2016 var 5 236 826. Det er en økning på i underkant av 23.000 siden 1.januar. Veksten er innvandringsrelatert. Men mens folketallet fortsetter å stige, så er tilknytning til arbeidsmarkedet en annen historie Norge; Hotell i Norge. Fra Kristiansand i sør til Nordkapp i nord - Norge tilbyr et eksepsjonelt utvalg av reisemål. Her er det midnattssol og nordlys, vakre fjorder og storslått natur, for ikke å glemme pulserende byliv, gourmetrestauranter og festivaler! Bestill et opphold på et av de over 80 hotellene våre med full fleksibilitet

Blodig uke i Afghanistan - - Afghanere flykter igjenNorge ville holde dødstall hemmeligFlest eritreere ble tildelt norsk stats­borger­skap i 2016Det nye overgrepet: Voldtekt av gutter – Human Rights Service

187 millioner til islam og dramatisk økning i antall moskeer. HRS kan i dag avsløre en dramatisk vekst i moské-Norge. Bare i 2018 utbetaler stat og kommune-Norge nesten 187 millioner kroner til islamske trossamfunn. Samtidig kan vi dokumentere at Norge har fått 65 prosent flere moskeer siden 2010 Fortsatt nedgang i antall røykere i Norge. 20.01.2020 | Redaksjonen. For rundt 20 år siden røykte hver tredje nordmann daglig. Ifølge Statistisk sentralbyrå var det kun 9 prosent som røykte daglig i 2019. Samtidig er det en økning i andelen som snuser, og det gjelder særlig den yngre del av befolkningen Antall studieplasser i Norge har økt med seks prosent de siste fem årene, men det er ikke tilstrekkelig for å møte behovet. Det er også begrenset hva man kan oppnå ved å øke antall plasser ved de eksisterende studiestedene. I et brev til Kunnskapsdepartementet (KD). 700 millioner årlig. Nå melder Broom om at det vil dukke opp en ny bomring rundt Drammen i 2020 og at antallet bomstasjoner dermed gjør et nytt, kraftig hopp i Norge. Hele 41 nye bomstasjoner vil ifølge nettstedet omringe elvebyen, som en del av Buskerudpakke 2.. Byutviklingsprosjektet skal ha en total kostnadsramme på 14,4 milliarder kroner Det siste året har økningen i antall fastleger kun vært 0,9 prosent, den laveste årlige økningen siden 2005. Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen, er bekymret over de nye tallene. - Dette bekrefter vår bekymring over at det er en rekrutteringssvikt til allmennmedisinen Norge. Denne rapporten er utarbeidet på grunnlag av en rekke TØI-arbeidsdokumenter som er laget i direkte tilknytning til arbeidet med en helhetlig samferdselspolitikk. Antall reiser med personbil var nærmere 10 ganger så høyt i 1987 som i 1960

 • Enkeltvirkende hydraulikkuttak.
 • Svolvær i dag.
 • Havfrue kostyme.
 • Blemmer i underlivet.
 • Jobbe som noe annet enn lærer.
 • Symtom hemofilus influenzae.
 • Historiske fliser italiensk 16.
 • 5d diamant mosaik.
 • Hvordan forkortes med mere.
 • Hvordan få vann ut av babyborn.
 • Taoismen ritualer.
 • Radio gong playlist münchen.
 • Brystbein smerter.
 • Muggsopp kontroll.
 • Visit larvik.
 • Emosjoner definisjon psykologi.
 • Neblio team.
 • Killjoys imdb.
 • Murvegg ute.
 • Lukkelyd kryssord.
 • Leve hytter.
 • Amnesty presse.
 • Helse midt norge pasientreiser.
 • La playa leipzig öffnungszeiten.
 • Beige mischen fondant.
 • Klatreparken kristiansand.
 • Furby boom norge.
 • Erste hilfe kurs für führerschein hannover.
 • Feuerdrache chinesisches horoskop.
 • Nicky jam sprache.
 • Concert fiori 2018.
 • Botschaft philippinen visum.
 • Geneva world radio prisjakt.
 • Prana definition.
 • Skoleruta drammen.
 • Club 82 haslach im kinzigtal.
 • Günzburger weizen einhorn.
 • Kontaktsperre wirkt nicht.
 • Vikingfestivalen tønsberg.
 • Fysikk ol.
 • Usa for africa medlemmer.