Home

Skrivesenteret vurdering

Vurderingskriterier Skrivesenteret

 1. Skrivesenteret har utviklet vurderingskriterier for skriving for mellom- og ungdomstrinnene. Disse kalles «mestringsnivåbeskrivelser», eller «MNB-16». MNB-16 inkluderer fem vurderingsområder: skriver-leser-interaksjon, innhold, tekstoppbygging, språkbruk og formverk, rettskriving og tegnsetting
 2. Arkiv for Vurdering. Tittel Dato Etiketter. Læringsstøttende prøver i skriving 12. september 2017 Skriveprøva Vurdering Vurderingskurs 18. juni 2017 Vurdering Tekniske rapporter 12. mai 2017 Skriveprøva Læringsstøttende prøver i skriving 2016 Tlf.: 73 41 25 76 post@skrivesenteret.no
 3. Forsiden > Vurdering Ressursarkiv for Vurdering. Tittel Dato Etiketter. Organisering av tentamen i norsk ved Lillesand ungdomsskole 8. januar 2020 Artikkel Læringsfremmende vurdering Vurdering Norsk Eksamen i norsk for grunnskolen Tlf.: 73 41 25 76 post@skrivesenteret.no

Underveisvurdering som blir brukt til å hjelpe elevene videre i læringsprosessen kaller vi Vurdering for læring (Udir.no, Vurdering for læring). Hvordan kan vi integrere viktige prinsipper fra Vurdering for læring i skriveopplæringa?Veiledning på elevtekster er en sentral del av skriveopplæringa, og dette er arbeid som er like viktig i naturfag og samfunnsfag som i norskfaget Vurdering for læring - Skrivesenteret . READ. Ny GIV - påbygging norsk. Egil Weider Hartberg, Høgskolen i Lillehammer. Avgjørende for læring og. kompetanseutvikling i fag. 1. At eleven arbeider hardt og mye. 2. og fokuserer på det som er viktig i faget. 3. på en lærerik måte

 1. Underveisvurdering som blir brukt til å hjelpe elevene videre i læringsprosessen kaller vi Vurdering for læring (Udir.no, Vurdering for læring).Hvordan kan vi integrere viktige prinsipper fra Vurdering for læring i skriveopplæringa?Veiledning på elevtekster er en sentral del av skriveopplæringa, og dette er arbeid som er like viktig i naturfag og samfunnsfag som i norskfaget
 2. Det overordna målet til Skrivesenteret er å styrkje skrivekompetansen hos barn, unge og vaksne. Senteret skal ha ein tverrfagleg karakter og arbeide med skriving som grunnleggjande ferdigheit i ulike fag og på ulike opplæringsnivå
 3. Prosjektet Developing national standards for the assessment of writing - a tool for teaching and learning («Normprosjektet», 2012-2016) har som mål å bidra til å styrke den forskingsbaserte kunnskapen om skriveopplæring og vurdering av skriving i grunnskulen.I tett samarbeid med lærarar frå heile landet har forskarane i første fase av prosjektet utvikla såkalla forventningsnormer.

Vurdering har stor innvirkning på elevenes og lærlingenes læring. En god vurderingspraksis motiverer og har læring som mål vurdering gir økte læringsresultat i flere fag (Doher-ty & Hilberg, 2006). Normprosjektet har som mål å utvikle og prøve ut eksplisitte forventningsnormer til bruk i skriveopplæring og vurdering, og å undersøke hvordan disse kan påvirke elevenes skrivekompetanse og lærernes vurderingspraksis. Felles forståelse o Skrivestrategier kan defineres som prosedyrer og teknikker som skrivere bruker for å gjennomføre en skriveoppgave (Hertzberg 2006). Forskning viser at undervisning i skrivestrategier er det mest effektfulle vi kan gjøre for å utvikle elevenes skrivekompetanse

Trinn 3 - Vurdering for læring Skrivestie

 1. Konferanse Konferansen Grep om skriveopplæring: Innsikter frå ny forsking på skriving og vurdering markerer avslutninga på Normprosjektet og blir arrangert i Trondheim 1.-3. november 2017. Her blir sentrale funn frå prosjektet presentert, saman med andre innsikter frå forsking på skriving og vurdering. Frist for å sende inn abstrakt til konferansen er 10. august
 2. mativ vurdering, handlar om gode effektar av slik vurdering, men utan at ei avklara og definert forståing av kva formativ vurdering er eller spring ut ifrå, ligg til grunn (Bennett, 2011). I denne artikkelen er det og ein omtale av denne på www.skrivesenteret.no)
 3. Skrivesenteret, Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking, er et ressurssenter for skrivestimulering og opplæring i skriving som grunnleggende ferdighet i barnehage, grunnskole, videregående opplæring og lærerutdanning. Skrivesenteret skal bidra til at den nasjonale utdanningspolitikken blir iverksatt og gjennomført slik at alle barn, unge og voksne kan få en likeverdig og.

Vurdering for læring - Skrivesenteret

Organisering av tentamen i norsk ved Lillesand

Transcript respons- Skrivesenteret Trondheim 5. februar 2015 Underveisvurdering for å fremme elevenes skrivekompetanse Astrid, Siri og Iris Erfaringsdeling • • • Åsheim Ila Charlottenlund Hver skole har 15 minutter inkludert tid til spørsmål Læringsfremmende respons Vurdering for læring Tenkeskriving: RESPON Organisering og gjennomføring av sentralt gitt skriftlig eksamen. Lokalt gitt skriftlig eksamen er fylkeskommunens ansvar Leseforståelsesprøven for 6. trinn gir læreren informasjon om elevenes lesing. Den forteller hva elevene mestrer og hva de må jobbe mer med, og gir praktiske eksempler på hvordan du kan jobbe med tekster i klasserommet Read the latest magazines about Skrivesenteret and discover magazines on Yumpu.co Gustaf Skar, professor ved Skrivesenteret (NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), er en av de nye redaktørene. Vi gratulerer, er blant dem som har bidratt i en forskerguppe som nylig har undersøkt hvordan det har gått med undervisning og vurdering i videregående skole under Covid-19

Vurdering? «Den har jeg ikke laget enda, men vi kommer tilbake til det senere.» Baklengs planlegging er et verktøy til hjelp for et målrettet planleggingsarbeid, og det kan særlig være nyttig for å sikre at elevers ulike faglige nivå blir ivaretatt i undervisningen, som elever me 3. Skrivesenteret skal sørge for mindre frafall. 4. Skrivesenteret skal gjøre HF-studenter mer attraktive for framtidige arbeidsgivere. Gruppen bes om å vurdere om og i hvilken grad disse målsetningene er oppfylt, så langt tilgjengelige data gir grunnlag for slik vurdering. Gruppen bes også om kort å vurdere følgende momenter Lese- og skrivesenteret for voksne, Kontaktinformasjon, Opplæringstilbud. Fra og med skoleåret 2020-2021 innføres nye utdanningsprogram, programområder og læreplaner i videregående opplæring Tidlig innsats. Et åpent digitalt verktøy for enkel tilnærming i arbeidet med barn og unge. Utviklet for ansatte i barnehager og skoler i Frøya og Hitra kommune Språkløyper - God skriveopplæring Språkløyper.no. Relaxing Music for Stress Relief. Soothing Music for Meditation, Healing Therapy, Sleep, Spa - Duration: 3:01:26. Meditation Relax Music.

Skrivesenteret

Vurdering har stor innvirkning på elevenes læring. En god vurderingspraksis motiverer og har læring som mål Læringsstøttende prøver i lesing for 6.trinn er et verdifullt verktøy i underveisvurderinga av elevenes leseferdigheter. Prøvene gir læreren grunnlag for å vurdere elevenes kompetanse i lesing på alle nivå, og skal ikke rapporteres til Utdanningsdirektoratet

Skrivesenteret ble etablert høsten 2014, først for studenter på høyere nivå som skriver på engelsk. Året etter ble det utvidet til et pilotprosjekt for å hjelpe studenter på lavere nivå, også i norsk. Siden starten har skrivesenteret tilbudt en rekke kurs, i tillegg til individuell veiledning. Les også: Innrykk fra videregåend Analyser en reklameannonse (blant annet) ved hjelp av begreper fra retorikken Fra Skrivesenteret. Flere lenker Skrivehjulet kan brukes som utgangspunkt for refleksjon rundt planlegging, gjennomføring og vurdering av skriveundervisning. Fra Skrivesenteret: Skrivestartere Denne ressursen er en samling morsomme skrivestartere som kan inspirere elevene til kreativ skriving

Normprosjektet Developing national - Skrivesenteret

 1. ner om konferansen «Grep om skriveopplæring. Innsikter frå ny forsking på skriving og vurdering» i Trondheim 1.-3. november 2017. Konferansen markerer avslutninga på Normprosjektet (2012-2016),..
 2. Transcript Powerpoint - Skrivesenteret Oslo 04.02.14 - 05.02.14 Ressurslærersamling 2 Tema 1 Vibeke Lorentzen Trude Kringstad Innhold på samlinga Dag 1 Vurdering for læring - Funksjonell respons på elevtekster - Gode skriveoppgaver Erfaringsutveksling - Marthe presenterer sine erfaringer - Gallery Walk Dag 2 Praktisk øving (tema 1) - Samskriving av tekst - Utprøving av ulike.
 3. Skolens lese- og skriveopplæring er utviklet i tett samarbeid med blant annet skrivesenteret, og vi flere ansatte har arbeidet både i undervisning hos oss og på skrivesenteret. Innen matematikkfaget har vi blant annet hatt fokus på timestartere, samt at vi de foregående fire år har deltatt i MAM -prosjektet sammen med matematikksenteret: et prosjekt som handler om å mestre ambisiøs.

Vurderingspraksis - Vurdering for lærin

Forskning ved Lesesenteret. Lesesenteret er ansvarlig for flere store forskningsprosjekter knyttet til lesing og leseopplæring hos barn, ungdom og voksne, i alle deler av utdanningssystemet.. Vi har en rekke ganger blitt tildelt sentrale forskningsmidler, og driver forskning innenfor mange forskjellige områder, tett knyttet til praksisfeltet For å kunne justere undervisningen til elevenes behov kan det være lurt å starte et tema med felles tankeskriving. Dette kan skje gjennom at hver elev får tenkeskrive og eventuelt dele i fellesskap. Man kan også lage et felles tankekart på tavla eller elektronisk. Å tenkeskrive eller lage felles tankekart er en god metode fo Skrivesenteret, Trondheim, Norway. 11,817 likes · 7 talking about this · 2 were here. Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskin Her finner du 12 konkrete tips for uformell vurdering: Lærerbloggen Her finner du både teori, film og tips du kan få god bruk for i undervisningen. Podcaster om vurdering for læring Her finner du ulike podcaster som tar for seg ulike deler av elevvurdering. Teori om skriftlig tilbakemeldin Skrivesenteret, Trondheim, Norway. 12,034 likes · 9 talking about this · 2 were here. Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskin

Bernstein kalte det en «synlig» pedagogikk, med klare krav, klare kriterier for vurdering og klare roller (Bernstein, 1977). Nettopp fordi det virkelige oppsvinget for det formale skjedde i denne epoken, stod kunnskap og autoritet ganske sterkt, og det formale truet verken kunnskapens betydning eller lærerens autoritet Læringsfremmende vurdering Formålet med denne pakken er å vise sammenhengen mellom god skriveopplæring og vurdering for læring. Dere skal se nærmere på hva som kjennetegner læringsfremmende vurdering og reflektere over ulike måter å legge til rette for vurdering på Elevene skal lære å skrive logg, og forstå hensikten med loggskriving. Elevene uttrykker seg skriftlig ved å skrive logg. Dette gjelder både kladd, og sluttproduktet. Elevene uttrykker seg muntlig i samtale og diskusjon omkring arbeidet. Elevene bruker digitale verktøy ved skriving av logg. I tillegg kan elevene bruke kamera og ta bilder, og legge de ved loggen på e Skrivesenteret: Hvordan lykkes med skriftlig eksamen i norsk? Se også UDIR: Eksamensveiledning norsk med kjennetegn på måloppnåelse (2015) Studer en modelltekst. Det finnes ikke noen fasit på hvordan ei langsvarsoppgave i norsk skal besvares. Men det går an å få noen tips gjennom å studere hvordan andre har valgt å løse oppgava Skrivesenteret, Trondheim, Norway. 12 041 likar · 49 snakkar om dette · 2 var her. Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskin

Trinn 4 - Skrivestrategier Skrivestie

Skrivesenteret Skrivesenteret er et nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsknig. De har som mål å styrke skrivekompetansen hos barn, unge og voksne. På sidene deres kan du finne ressurser for skriveopplæringa rettet mot barnehage, barnetrinn, ungdomstrinn, videregående skole og lærerutdanningen I fagfilmen om læringsfremmende vurdering ble linjerespons trukket fram som en måte å arbeide med respons og tekst i fellesskap. I artikkelen Linjerespons - før siste punktum er satt av Vibeke Lorentzen og Marthe Lønnum ved Skrivesenteret, presenteres denne responsmetoden mer utfyllende. Artikkelen kan lastes ned her. Videorespon skrivesenteret.no Det overordna målet til Skrivesenteret er å styrkje skrivekompetansen hos barn unge og vaksne Senteret skal ha ein tverrfagleg karakter og arbeide med skrivin

I løpet av ungdomsskolen skal du arbeide med fordypningsoppgaver. På våren i 10.klasse kan du velge mellom å gå i dybden på et forfatterskap eller et litterært emne. Du må velge litteratur.. Skrivesenteret, Trondheim, Norway. 12,075 likes · 37 talking about this · 2 were here. Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskin vurdering og bevisste valg og bortvalg av kilder. Utvikling av leseferdighetene i samfunnsfag innebærer gradvis oppøving, fra forståelse av tekst og visuelle fremstillinger, gjennom tolking og vurdering til utvikling av strategier for kritisk kunnskapstilegnelse. 2 Skrivesenteret Pensum: Aktuell Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått. Sensor: Avsluttende skriveoppgave evalueres av ekstern sensor. Merknader: Emnet undervises på norsk, men forutsetter lesing av vitenskapelige artikler og faglitteratur på engelsk. Normert arbeidsmengde Skrivesenteret har laget en sak om tankekart: Her # tenkeskrive - å skrive ned alt man tenker om emnet. Bruk en avgrenset tid, kjennetegn på kompetanse og vurdering av en elev. Har forsøkt å vurdere elevens innlevering etter læringsmålene med basis i «kjennetegn på kompetanse», og lagt ved vurderingen til eleven

BETONG - en digital fortelling. Oppgaver tilpasset: Tverrfaglig samarbeid mellom norsk og programfag på Bygg og anleggsteknikk, vg1. Grunnleggende ferdigheter:. Elevene skal trene på lesing og skriving av fagtekster i et tverrfaglig undervisningsopplegg.. Sluttproduktet er en digital fortelling (sammensatt tekst) som skal kunne presenteres for. andre studentens vurdering av veiledningen; studentens vurdering av rammer rundt arbeidet med oppgaven; informasjon, bibliotek, skrivesenteret; Studentene kan selv velge om de vil være anonyme når de besvarer undersøkelsen eller om de ønsker å gi informasjon som kan identifisere. Studentene mottar undersøkelsen på registrert innleveringsdato Skrivesenteret leverer sin uttalelse på bakgrunn av høringsdokumentene i de foreliggende forslagene til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanningene for systematisk arbeid i skolen med vurdering for læring og i utvikling av grunnleggende ferdigheter i alle fag Hva kan Skrivesenteret bidra med? •Være en utviklingspartner for skoler og barnehager •Skolebasert kompetanseutvikling: analyse, planlegging, fagsamlinger, mellomarbeid, •Ulike normer for forståelse av progresjon og vurdering av kvalitet (mellom skoler.

Standpunkt 2020 nettressurs. Vi har laget en nettressurs for ekstra støtte i standpunktvurderingen våren 2020 for lærere på ungdomsskoler og videregående skoler Innlegg om skrivesenteret skrevet av lektorthomas. Gå til innhold. Søk etter: Søk. digitale ferdigheter digital vurdering Eddington elevsamtale evaluering fagsamtale fjernundervisning flervalgsoppgaver formativ vurdering forskning Fysikk geofag GeoGebra geometri google docs IKTL internasjonalt It's it's learning Kahoot kjemi koding. Initializing.... Berge, Ingeborg Margrete (2019). Fagovergripende lesing - arbeid med ord og begrep. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2019-04-10 - 2019-04-11. Berge, Ingeborg Margrete (2019). Fra elev til student. Språkløyper som ressurs i lokalt utviklingsarbeid. Drottningborg vgs; 2019-08-15. Berge, Ingeborg Margrete (2019). Lesing, skriving og. Vurdering: Egenvurdering på ITSL (spørsmål om egen innsats, utbytte av undervisningen, tips til forbedring av undervisningen) Skrivesenteret har laget en sak om tankekart: Her # tenkeskrive - å skrive ned alt man tenker om emnet. Bruk en avgrenset tid, og skriv kontinuerlig

Forventningsnormene Normprosjektet - Skrivesenteret

 1. Skrivesenteret har laget en sak om tankekart: Her # tenkeskrive - å skrive ned alt man tenker om emnet. Bruk en avgrenset tid, Når man tenker vurdering for læring er elevenes vurdering av undervisningen - og lærerens vurdering av elevenes utbytte viktig for å justere undervisningen underveis
 2. Lærarane utviklar ei felles forståing av skriving og vurdering, samtidig som det på dei ulike prosjektskulane blir skapt gode arenaer for fagleg dialog og kompetanseutvikling. Prosjektet er eit samarbeid mellom forskarar frå fleire fag og fleire institusjonar: NTNU, Skrivesenteret, Universitetet i Oslo og Universitetet i Agder
 3. (2016) Vurdering av muntlighet i klasserommet. 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på - om muntlig kompetanse og muntlighetsdidaktikk. Fjørtoft, Henning. (2016) Vurdering i matematikk: samtalens betydning i klasserommet. Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling.. Fjørtoft, Henning
 4. Regional samling for læresteder som deltar i forsøket med modulstrukturert opplæring (FVO). Meld deg på innen 1. desember
 5. Den nasjonale vurdering for læring-satsingen ble formelt avsluttet i september 2018. Trondheim kommune knytter det videre arbeidet med vurdering for læring til fornyelsen av læreplanverket, Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (LK20). Kontaktperson. Mikael Lyngstad Prosjektleder Mob: 412 15 385 E-post: Mikael.Lyngstad@trondheim.kommune.n
 6. Skrivesenteret. Setningsstartar og skrivestartarar, eg ser, eg veit - og meir avanserte setningar Skriveprøven. Engasjement blant elevane, dei opplevde meistring, greidde meir enn dei trudde. God rettleiing for læraren når det gjeld vurdering av tekstar. Og gjerne fleire/andre moment enn ein vurderer til vanleg Filmen the snowman.
 7. Ved Lillesand ungdomsskole har vi utarbeidet en tentamensform på bakgrunn av prinsippene i vurdering for læring. Denne formen er vi veldig stolte av og omtale av modellen vår ligger ute på Skrivesenteret, Utdanningsdirektoratet og forskning.no - lenker ligger til høyre på siden

Om Normprosjektet Normprosjektet - Skrivesenteret

Dybdelæring og tverrfaglighet henger sammen, men det ene garanterer ikke det andre. Bloggtekster som er skrevet av såkalte påvirkere (kalt influensene på nynorsk), er så vidt jeg vet fulle av produktomtaler og produktplassering. Jeg har nå skrevet blogginnlegg i 5 år, og endelig skal også jeg fylle et blogginnlegg med reklame ut over den reklame Lagret fra skrivesenteret.no. Vurdering. Vurdering. Lagret av Eva Christel. 2. Folk elsker også disse ideene Pinterest. Logg inn. Registrer deg. Personvern.

FYR | Skrivesenteret

Om «Normprosjektet» og vurdering av skriving som grunnleggjande ferdigheit HiST/Skrivesenteret (upublisert). • Møller, J., E. Ottesen & F. Hertzberg (2010): Møtet mellom skolens profesjonsforståelse og Kunnskapsløftet som styringsreform. Acta Didactic det bli vurdering for læring, ikke bare vurdering av læring. 8. Fullfør skrivearbeidene. Den som har fulgt elever gjennom ei skoleuke, vil trolig oppleve at en. stor del av det som skrives, forsvinner inn i kladdebøker eller arbeidsbøker. av ulike slag for aldri å dukke opp igjen, langt mindre leses av. noen 5 prinsipper for god skriveopplæring er et hefte Skrivesenteret har utarbeidet for ungdomstrinnet. Jeg håper og tror det kan være en del her som har overføringsverdi til videregående skole, og de utfyllende kommentarene til hvert prinsipp kan være nyttig og klargjørende lesing for både elever og lærere Den dyktige fagarbeider!Oppgaver tilpasset: Norskfaget på yrkesfaglige programfagområder.Dette spesifikke opplegget er rettet inn mot byggfag VG1, men har stor overføringsverdi til andre programområder. Øving på nøkkelkompetanse; de grunnleggende ferdighetene: Elevene skal gjennom dette opplegget få trening i å lytte, delta muntlig, lese og skrive

Skrivesenteret - Store norske leksiko

Denne filmen viser et samarbeidsprosjekt på Verdal videregående skole om skriving på yrkesfag. Bakgrunnen for prosjektet er at yrkesfaglærere på skolen ønske.. Hva må til for at norsk- og yrkesfaglæreren skal kunne bruke de samme elevtekstene som grunnlag for vurdering? 4. Skrivesenteret 13,662 views. 11:30. Hvordan bygge fundament til bod eller. Bruk av teksttyper framfor sjangre i hovedmålseksamen i norsk gjør det vanskelig for både elever og sensorer å vite hva som egentlig kreves av teksten. Forskningen og diskusjonen i forkant av dette har vært lite transparent overfor lærerne

Baklengs planlegging. Henning Fjørtoft, Førsteamanuensis i norsk fagdidaktikk NTNU; Powered by Mediasite - webcasting platfor infinitivsendinga -a eller -e.Både å lesa og å lese er rett å skrive, og på same vis å kaste og å kasta.I denne minigrammatikken brukar vi infinitiv på -e.Same kva du vel, er det viktig å vere konsekvent i ein og same tekst. Skriv du å lese, kan du ikkje i neste setning skrive å kasta, eller motsett.Desse to formene går under namna a-infinitiv og e-infinitiv, og må ikkje.

Les mer om analyse av reklametekster på side 148 i Moment VG1.Vurderingskriteriene for oppgaven finner du under Nyttige lenker (forsiden, kapittel 4) Vurdering: Ved sida av dei faglege kompetansemåla skal læringsmål for informasjons-kompetanse etter 8.-10. trinn vere med i vurderinga. Kjelder og vedlegg: Vedlegg: Dei ulike ideologiane - rammenotat (pdf) Tidslinje over dei viktigaste hendingane før, under og etter andre verdskrigen (pdf) Vurdering av websider (pdf) Supplerande opplegg. Del 5 av 7. Filmen Lesing og skriving i samfunnsfag på 10. trinn syner eit metodisk undervisningsopplegg der elevane skal skrive ein artikkel om bærekraftig utvikling. Opplegget syner korleis. Skrivesenteret.no bulunur Norveç, Oslo ve ağ barındırılan PowerTech Information Systems AS. ile ilgili online tartışma başlat skrivesenteret.no ve inceleme Tidsskriftet Viden om Lring. Nr 9. s 10 16 Skrivesenteret.no Dale, E. L. Og Wrness, J. I. 2006. Vurdering og lring i enelevaktiv skole Skriverammer kan også knyttes opp mot vurdering for læring. Ved å presentere skriverammer som et læringsmål, og hvert avsnitt som kjennetegn på måloppnåelse i forhold til diverse fakta, vil det gå frem hvordan elevene vil bli vurder ti forhold til teksten de skriver (Inger Langseth)

Eit felles skriveopplegg for heile skulen | SkrivesenteretModelltekster | SkrivesenteretMuntlig Magazines

Skrivesenteret ved NTNU; Kalvskinnet. 2018-12-14 - 2018-12-14. Engvik, Gunnar. (2018) Utdanning av praksislærere ved NTNUs universitetsskoler. Nasjonal lektorutdanningskonferanse. NTNU; Trondheim. 2018-10-18 - 2018-10-19. Engvik, Gunnar. (2018) Vurdering og skoleutvikling i videregående skole. Konferanse. Røros vgs; Røros. 2018-03-20 - 2018. Skrivesenteret 11,861 Followers · Government Organization Pages Community Organization Labor Union Utdanningsforbundet Videos Kveldsseminar: Vurdering, eksamen og eksamensordninge Del 7 av 7. Filmen Lesing og skriving i samfunnsfag på 10. trinn syner eit metodisk undervisningsopplegg der elevane skal skrive ein artikkel om bærekraftig utvikling. Opplegget syner korleis. SKUV - skolebasert kompetanseutvikling i vurdering. 313 likes. NTNU og STFK samarbeider om skolebasert kompetanse utvikling i vurdering for alle STFKs videregående skoler

 • Bretz pliee.
 • Romanesco blomkål.
 • Recaro bilbarnstol bakåtvänd.
 • Hva er varmheving.
 • Romantische plätze in stuttgart.
 • Final four budapest.
 • Jørgine og kim.
 • Pansexual test.
 • Prisliste porsche macan.
 • Jeans på nett.
 • Merkel fluchtburg paraguay.
 • Skyte ned drone.
 • Telecaster norge.
 • Bayerische hochzeit mahlgeld.
 • Hjemmelaget hårkur for slitt hår.
 • Ramsøy rørlegger lillehammer badekar.
 • Mma kristiansand.
 • Home fires.
 • Hvor i norden bor det flest mennesker.
 • Det beste fra sykkel vm.
 • Krone königin kaufen.
 • Hip hop tanzen hagen.
 • Pema miljøteknikk as.
 • Nedtrapping opioider.
 • Singles saalfelden.
 • Hawaii food.
 • Ahnma jugendsprache.
 • Finland demografi.
 • Tegneserier for barn på nett.
 • Flaskeetiketter word.
 • Fine hus i norge.
 • Kyllingsuppe med karri og eple.
 • Joanne name.
 • Diskrimineringsloven om etnisitet.
 • Hurtigtast bytte skjerm.
 • Aditro lønn.
 • Flytte for seg selv student.
 • Johan herman wessel gravskrift.
 • Ferienhaus berger trier.
 • Pluralistisk samfunn eksempler.
 • Day home interiør.