Home

Interkulturell forståelse reiseliv

Faget bidrar til interkulturell forståelse, inkludering og samhandling med mennesker. Reiselivsfaget bidrar til forretningsdrift og produktutvikling og gir grunnlag for å utvikle innovative og bærekraftige reiselivsprodukter. faget skal gi kompetanse om en næring i vekst og bidra til å tilpasse og forme næringen i tråd med endringer og krav i samfunnet og arbeidslivet Reiseliv og språk 2. Hovedområdet omfatter kommunikasjon på flere språk om kulturelle og språklige erfaringer knyttet til forskjellige geografiske områder med fokus på interkulturell forståelse. Videre omfatter hovedområdet reiselitteratur og reisefaglige emner. Norsk og samisk kulturhistorie inngår i hovedområdet I Reiseliv og språk 2 legger læreplanen størst vekt på kulturelle og språklige erfaringer knyttet til forskjellige geografiske områder med fokus på interkulturell forståelse, reiselitteratur, formidling og ulike reisefaglige emner. Vi har i all hovedsak fulgt den strukturen som læreplanen legger opp til Reiseliv er normalt sett verdens hurtigst voksende næring, Interkulturell kompetanse (INK3103) Ledelse og påvirkning (LOP3100) slik at du får større forståelse for faget og hvordan du skal omsette det du har lært i praksis. Du kan velge å ha praksis i Norge, eller internasjonal praksis innenfor Europa Interkulturell forståelse er et flerfaglig studium som har basis i antropologi og bidrag fra religionsvitenskap, kommunikasjonsteori, historie og generell samfunnskunnskap. Temaene som gjennomgås på studiet er høyst relevante i møter mellom mennesker i privat-, studie- og jobbsammenheng

Interkulturell forståelse er et flerfaglig studium som har basis i antropologi og bidrag fra religionsvitenskap, kommunikasjonsteori, historie og generell samfunnskunnskap. Temaene som gjennomgås på studiet er relevante i møter mellom mennesker i privat-, studie- og jobbsammenheng Interkulturell kommunikasjon. Med interkulturell kommunikasjon mener vi kommunikasjon mellom aktører med ulik kulturbakgrunn. Om jeg studerer kommunikasjon mellom en nordmann og en malaysier, mellom en trønder og en jærbu, kan jeg kalle det studier av interkulturell kommunikasjon. Det behøver likevel ikke være nasjonalitet som skaper avstand Hvordan kan flerkulturell forståelse bidra til god kommunikasjon i møte med flyktninger og innvandrere i helsevesenet, barnevernet, mottakssektoren og arbeidslivet forøvrig? Deltidsstudium ved UiB over ett semester, neste gang våren 2021. Søknadsfrist 1. desember I faget lærer du om kultur og kulturmøter, og du får kompetanse i å kommunisere med mennesker med annen kulturbakgrunn. Du skal lære å skape tekster tilpasset ulike kommunikasjonssituasjoner, og du skal forstå hvordan tekster er farget av verdier og normer

Interkulturell forståelse 1 2 Interkulturell forståelse Etter å ha arbeidet med dette kapitlet skal du kunne − drøfte betydningen av interkulturell forståelse og respekt i kommunikasjon med andre. Selv om turisme sannsynligvis er den aktiviteten som skaper flest møter mellom mennesker, skjer det kulturmøter også på en rekk Studiet legger vekt på å fremme forståelse for annerledeshet og utenforskap, og å søke praktiske løsninger på utfordringer som et moderne arbeidsliv representerer. Kjerneområdene i studiet er først og fremst knyttet til interkulturell kompetanse og globaliseringsprosesser

Reiseliv og språk 2 Språk og kultur Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . samtale om kulturelle og språklige erfaringer knyttet til forskjellige geografiske områder på norsk/samisk og minst ett annet språk; drøfte betydningen av interkulturell forståelse og respekt i kommunikasjon med andr Om flerkulturell forståelse. Norge blir stadig mer multikulturelt, og det er derfor økt behov for flerkulturell forståelse både i privat og offentlig sektor. Norge har også en urbefolkning og nasjonale minoriteter. Det bor i dag innvandrere og barn med innvandrerforeldre i alle landets kommuner. Hovedårsaken til innvandring i dag er arbeid Reiseliv og språk skal fremme kunnskap om reiselivsnæringen generelt og det helhetlige reiselivsproduktet på en destinasjon. Programfaget skal bidra til å utvikle språkkompetanse gjennom praktisering av forskjellige språk i reiselivsvirksomhet. Programfaget skal gi kunnskap om ulike kulturer og levemåter som kan fremme forståelse Læreplan for reiseliv og språk. Denne læreplanen gjelder for elever som begynte på Vg1 høsten 2019 eller tidligere. på flere språk om kulturelle og språklige erfaringer knyttet til forskjellige geografiske områder med fokus på interkulturell forståelse

Interkulturell forståelse er nødvendig i internasjonalt utviklingssamarbeid. Men hva innebærer dette? Og hva menes med utvikling i begreper som utviklingshjelp, utviklingsland og utviklingssamarbeid? Hvordan er balansen mellom solidaritet, barmhjertighet og samarbeid, og hvilke roller spiller ydmykhet og makt i bistandssammenheng Årsstudium i interkulturell kommunikasjon er relevant for alle som ønsker en dypere forståelse av det kulturelle mangfold som vi lever i, og hvorfor samfunnet er blitt slik det er. Det er særlig aktuelt for mennesker som gjennom sin yrkesutøvelse eller i annen sammenheng vil arbeide sammen med mennesker med annen kulturell bakgrunn enn sin egen, enten i Norge eller i et annet land

Læreplan i reiseliv og språk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering. Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 27. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd Vg2 Salg og reiseliv handler om forretningsdrift, markedsføring, samarbeid og innovasjon. Faget handler om å utforske arbeids- til interkulturell forståelse, inkludering og samhandling med mennesker. Reiselivsfaget bidrar til forretningsdrift og produktutvikling og gir grunnlag for - Interkulturell kompetanse er et begrep som har sin opprinnelse i språkvitenskap, forteller Kristin. - Da jeg tok cand.paed-graden (tilsvarer dagens mastergrad) skrev jeg en hovedoppgave hvor jeg trakk linjer mellom innholdet i begrepene interkulturell kommunikasjon, med sitt utgangspunkt i språkvitenskapen og nyere teori om danning Flerkulturell forståelse. Videreutdanning Flerkulturell forståelse - Studiets oppbygging. Studiet gir 30 studiepoeng og går over to semester; høst og vår. Studiet er på masternivå, og man kan søke om innpass for emnet som valgfritt emne i en masterutdanning - Å reise gjennom Europa og møte folk fra andre land bidrar til interkulturell forståelse, bedrer språkkunnskapene og bygger selvtillit, sier unionens ungdomskommissær, Mariya Gabriel. I år søkte 75.000 unge EU-borgere om ett av togpassene som deles ut

Kurset i reiseliv gir forståelse av mange gjesters behov, og hvor viktig dette er for markedsmulighetene og konkurransekraften til reiselivs- og opplevelsesnæringen. Det er viktig å kunne gi gode opplevelser til de fleste gjester/besøkende, enten de har nedsatt syn, hørsel, bevegelse, astma, allergi, og til alle eldre, barnefamilier mv Global eXtreme er en reiselinje som gjennom store opplevelser tett på naturen og gjennom spennende møter med mennesker fra andre kulturer, ønsker å skape engasjement for naturen og forståelse for kulturene. Selv om vi er lenge borte, er vi mye hjemme Du kan fortsette på bachelor i interkulturell forståelse, og deretter kan du ta en master i Intercultural Studies. Begge tilbys på NLA Høgskolen i Bergen. Et årsstudium i interkulturell forståelse kan også inngå i andre bachelorgrader som frie studiepoeng , og kan kombineres med utdanninger som journalist , sosionom, politi, lærer , sykepleier osv

Salg, service og reiseliv - Lier videregående skol

 1. Interkulturell kompetanse. Ved å jobbe aktivt med disse tre områdene skaper vi en større bevissthet og forståelse for mennesker med andre kulturelle forutsetninger. Vi er en barnehage med et stort kulturelt mangfold som vi ønsker å fremme som en positiv og sterk ressurs i vår jobb med den interkulturelle kompetansen
 2. Mat på Reiseliv og lobal forståelse planlegger egen reise, frivillig studietur Ta kontakt med skolen for mer informasjon om kostnader for alternativ mat (allergi, intoleranse etc.) Hjemreiser fra skolen: Høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie.
 3. Interkulturell forståelse; Reiselivsindustrien; Digitale media; Våre forventninger til deg. Vi stiller ingen faglige krav utover at du er nysgjerrig på mye, gjerne tar en utfordring, og er villig til å gi jernet når det trengs.

Læreplan i reiseliv og språk - programfag i

 1. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen INTERKULTURELL FORSTÅELSE (Bachelor).Studiet går under: Samfunnsfag, psykologi.Det er 2 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 2 studiesteder. Det er registrert 51 relaterte studier, og det finnes 1 relatert yrke til utdanningen INTERKULTURELL FORSTÅELSE (Bachelor)
 2. Etter ett år på Reiseliv og global forståelse har du fått sett mye av verden. Kanskje får du også et annet syn på det hele? Å reise dreier seg om noe mer enn å bare sette seg på et fly for å komme til destasjonosjen
 3. Reiseliv og språk er eit spennande fagområde i så mange samanhengar. Reiseliv og språk 2 byggjer på Reiseliv og språk 1 og tek først og fremst for seg kulturelle og språklege erfaringar som er knytte til ulike geografiske område, med vekt på interkulturell forståing, reiselitteratur, formidling og ulike reisefaglege emne. Boka følgjer i all hovudsak den strukturen læreplanen i.
 4. st blant de

IBX User NOT ACTIVE. Kontakt oss; Logg inn; Kundesenter; Produkter; Grunnskole. Barnetrinn 1-4. Fag. Kroppsøvin Interkulturell kompetanse for alle, og vi må gå bevisst inn for den. «Det flerkulturelle klasserommet øker i dette landet, og nettopp derfor er det viktig at alle lærere har en forståelse for at ingen kulturer takler situasjoner likt, og at dette er akseptabelt» Ansgar høyskole Kristiansand tilbyr Bachelor i Interkulturelle studier og Årsstudie i Interkulturell forståelse. Høy faglig kvalitet og unike fasilitete Vedlegg 3: Reiseliv, artikkel frå Utanriksdepartementets nordområdeportal . Informasjon om oppgåva betydningen av at reiselivsmedarbeidere i Finnmark viser interkulturell forståelse og respekt i møte med turister. Eksamen SPR3020 Reiseliv og språk 2 Side 6 av 14 Vedlegg

Reiseliv og språk 2 - ffrs

Reiseliv og språk. STUDY. PLAY. Kultur. alt som omgir oss, og som er med på å gjøre oss til de vi er. Det har med forståelse å gjøre, og med referanser, holdepunkter, opplevelser, verdier og normer. Men det har også å gjøre med kommunikasjon, Interkulturell forståelse. Kommunikasjon på tvers av kulturer - ha overordnet forståelse av hvordan interkulturell kommunikasjon har innvirkning p BRL325_1 - Spansk for reiseliv side 2. Åpen for Enkeltemne opptak Hotelledelse - bachelorstudium, Reiselivsledelse - bachelorstudium Emneevaluering Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet Interkulturell pedagogikk som motkraft i en monokulturell praksis kan muligens symboliseres gjennom bildet av en blomstereng slik forsiden viser. Blomstene representerer det gode og vakre i menneskelig mangfold Årsstudiet Interkulturell forståelse skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i interkulturelle studier (3-årig studieløp) ved ATH. Årsstudiet kan også inngå i andre bachelorprogrammer ved AHS.. Undervisningen foregår gjennom forelesninger og enkelte organisasjonsbesøk. Det vil legges til rette for at studentene kan delta på. Interkulturell kommunikasjon innen velferd er et studietilbud til personer som ønsker å videreutvikle sin kompetanse for å kunne forstå og innvirke på kommunikasjon og de møtene som skjer i flerkulturelt velferdsarbeid

Vår pris 399,-(portofritt). Pensumbøker i alle fag. Boka gir ei innføring i fagfeltet interkulturell kommunikasjon. Leseren får innblikk i viktige begreper og kommunikasjonsteorier. Boka tar opp temaer som. NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i Norge med over 3 000 medlemsbedrifter. Vi er tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) som er den største interesseorganisasjonen i Norge, og vi arbeider for å sikre våre medlemmer arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker reiselivsnæringen, slik at man legger best mulig til rette for.

Reiselivsledelse og opplevelsesutvikling Høyskolen

 1. Dybdelæring og underveisvurdering er sentrale begreper i fagfornyelsen. Utvikling av elevenes interkulturelle forståelse nevnes også spesielt i den nye læreplanen i engelsk. Hva betyr disse begrepene og hvordan kan vi som lærere bidra til å utvikle elevenes dybdelæring og interkulturelle forståelse, samt praktisere god underveisvurdering i engelskfaget
 2. Interkulturell forståelse er nødvendig i internasjonalt utviklingssamarbeid. Men hva innebærer dette? Og hva menes med utvikling i begreper som utviklingshjelp, utviklingsland og utviklingssamarbeid? Hvordan er balansen mellom solidaritet, barmhjertighet og samarbeid, og hvilke roller spiller ydmykhet og makt i bistandssammenheng? Disse og andre spørsmål er tema for denne boken
 3. Studiet i interkulturell forståelse gir deg kunnskap til å forstå og redskap for å og arbeide i en sammensatt verden. Lær om kultur og samfunn, religion og menneskerettigheter for å forstå ulike verdensbilder
 4. LES MER uvant kroppsspråk, ulik forståelse av tid, flytting, bruk av makt og hvordan man kan håndtere kulturelle konflikter. Denne lettleste og rikt illustrerte boken vil passe for studenter ved høgskoler og universiteter og alle som møter interkulturelle arbeidssituasjoner i Norge og i utlandet, for eksempel i skoleverket, helse- og sosialsektoren, offentlig forvaltning, bistand.
 5. Interkulturell kompetanse - en nøkkel til suksess Norge er en del av verden. Om bedriften din skal kunne hevde seg i konkurransen med internasjonale selskaper, bør du vite hvordan du tiltrekker, beholder og videreutvikler spesialistene - spesielt de som har merkompetanse i form av kjennskap til flere kulturer og språk
 6. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen INTERKULTURELL FORSTÅELSE (årsstudium).Studiet går under: Samfunnsfag, psykologi.Det er 2 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 2 studiesteder. Det er registrert 45 relaterte studier til utdanningen INTERKULTURELL FORSTÅELSE (årsstudium)
 7. Læreplan for reiseliv og språk, Formål, Grunnleggjande dugleik. Skal du begynne på Vg1 hausten 2020? Byt til Vg1 for å sjå nye utdanningsprogram, programområde og læreplanar i vidaregåande opplæring

Bachelor i interkulturell forståelse - NL

Interkulturell forståelse årsstudium - NL

 1. I morgen, søndag 15. april er frist for å søke høstens studier. Her har vi samlet en oversikt over hvilke av årets tilgjengelige studier som slapp inn alle søkerne i fjor
 2. datter på snart 19 skal studere interkulturell forståelse på norsk lærer akademi i bergen. er det noen her som vet noe om dette studiet? Dette er visst et ettårsstudie,. Hva kan dette brukes til med tanke på videre studier. Håper på mange svar
 3. Sjansen er stor for at du kommer inn på disse studiene - uansett karaktersnitt . Ved disse studieretningene kom alle kvalifiserte søkere inn i fjor
 4. Interkulturell kompetanse kan beskrives som evnen til å skape en felles forståelse mellom mennesker med forskjellige sosiale identiteter og evnen til å forholde seg til andre menneskers kompleksitet og individualitet. (jf. Byram, Gribkova, & Starkey: 2002, s. 10)

Interkulturell rollelek i barnehagen En empirisk studie av fem pedagogiske lederes forståelse av rollelek i den flerkulturelle barnehage MASTERAVHANDLING I PEDAGOGIKK NLA Høgskolen, Bergen Marion Oen 201 Det finnes allerede mye litteratur om verdien av kulturell kompetanse (2,3,4,5,6,7,8,9, 12,13, 14), også på tvers av fagområder som sykepleie, sosialantropologi og sosiologi. Det som gjenstår er å skape debatt og forståelse for at kulturkunnskap i sykepleien er et forsømt område, slik at den kulturelle kompetansen blant sykepleiere kan. Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) er et forsknings- og oppdragssenter som jobber lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Senteret har kompetanse innenfor temaområdene migrasjon og mangfold, utviklingssamarbeid og konflikthåndtering. SIK ble etablert i 1991 og er nå et senter tilknyttet VID vitneskapelige høgskole Interkulturell forståelse, vekt på Latin-Amerika Årsstudium. Interkulturell forståelse, vekt på Madagaskar Årsstudium. Interkulturell forståelse, elkraft og miljø Bachelor Naturfag Årsstudium Reiseliv Årsstudium Reiselivsledelse Bachelor Samfunnsfag Årsstudium Sosiologi. Interkulturell förståelse nytt akademiskt ämne. Facebook Twitter E-post. Stäng - I Tyskland, England och USA är Intercultural Communication redan väl etablerat som ett separat ämne, förklarar professor Anders Törnvall, en av arrangörerna

Kjersti Ruud Walaas er studieprogramleder for bachelorstudiet i Reiselivsledelse og opplevelsesutvikling ved Høyskolen Kristiania. Hun er sosialantropolog og høyskolelektor og arbeider med / underviser i bærekraftig reiseliv, reiselivsutvikling, konskvenser av turisme, samt interkulturrell kompetanse og kulturforståelse Interkulturell forståelse refererer til kunnskap om livsstil for ulike mennesker og samfunn. Det er en veldig viktig verdi spesielt for meg. Det hjelper meg også til å leve i fred med andre mennesker fra forskjellige samfunn og stater. Jeg verdsetter individuell kultur, språk, tro og til og med andres kulturer Det er fortsatt mulig å studere til høsten, selv om hovedopptaket kanskje ikke gikk som håpet. 400 studieplasser står ledige

link 4 Workbook (Engelsk for barnetrinnet) | Kitty

Dette er menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering. Studiet er utviklet i samarbeid med Den norske Helsingforskomiteen. Studiet skal gi deg den teoretiske plattformen du trenger for å kunne håndtere konflikter, menneskerettighetsspørsmål og flerkulturelt arbeid Har forståelse, men NHO-sjef Ole Erik Almlid sier de nye tiltakene i Oslo illustrerer alvorligheten i smittesituasjonen, og at de har forståelse for at det må tas grep for å begrense smitten

Kommunikasjon og kultur - Kulturavstand - NDL

Opplevelsesturisme • Bærekraft • Over-turisme • Bærekraftig områdeutvikling • Mangfoldsledelse • Reiseliv • Interkulturell kommunikasjon • Kulturforståelse • Turisme Kontaktinformasjon Kontaktinformasjon +47 93437667. kjerstiruud.walaas@kristiania.no Prinsensgate 7-9, Oslo. PB. NHO Reiseliv om nye koronatiltak i Oslo: Vi må ha de samme støttetiltakene som i vår. NHO-sjef Ole Erik Almlid sier de nye tiltakene i Oslo illustrerer alvorligheten i smittesituasjonen, og at de har forståelse for at det må tas grep for å begrense smitten Her representert ved Reiseliv. Europarådet er overbevist om at språklig mangfold ikke bare bidrar til økt interkulturell forståelse, men også er en viktig del av kontinentets rike kulturarv, og derfor fremmer rådet flerspråklighet i hele Europa Virke Reiseliv mener det nå vil bli mange flere som mister jobben, - Dette handler om jobbene til 170.000 mennesker i reiselivet, og flere titalls tusen kan her miste jobben. Jeg synes det er kritikkverdig at regjeringen legger frem nye restriksjoner, uten å samtidig varsle ytterligere kraftigere hjelpetiltak, sier Bergmål

Flerkulturell forståelse og kommunikasjon Etter- og

 1. NLA Høgskolen - Vikariat i stilling som førsteamanuensis/ førstelektor i Interkulturell forståelse. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere
 2. Virke Reiseliv: Forstår om folk nøler med å velge Norwegian nå Norwegian har stengt det automatiske systemet for refusjon til kundene denne uka. De bør åpne det igjen umiddelbart, mener.
 3. Møter mellom mennesker gir en grundig innføring i fagfeltet interkulturell kommunikasjon. Boken gir innblikk i viktige begreper, kommunikasjonsteorier, analysemetoder og etiske utfordringer. Men boken har også et praktisk siktemål: å belyse temaer som møtet med fremmede språk, bruk av tolk, uvant kroppsspråk, ulik forståelse av tid, flytting, bruk av makt og hvordan man kan håndtere.

- Interkulturell læring skjer i møtet mellom mennesker med ulik kulturell bakgrunn, og målet er å forstå hverandre bedre. Ta hensyn til forskjellighet Esser-Noethlichs mener at man ikke kan skape et felleskap uten å ta hensyn til forskjellene Møter mellom mennesker gir en grundig innføring i fagfeltet interkulturell kommunikasjon. å belyse temaer som møtet med fremmede språk, bruk av tolk, uvant kroppsspråk, ulik forståelse av tid for eksempel i skoleverket, helse- og sosialsektoren, offentlig forvaltning, bistand, reiseliv og næringsliv. Det har blitt utviklet en. Interkulturell forståelse er nødvendig i internasjonalt utviklingssamarbeid. Men hva innebærer dette? Og hva menes med utvikling i begreper som utviklingshjelp, utviklingsland og utviklingssamarbeid? Hvordan er balansen mellom solidaritet, barmhjertighet og samarbeid, og hvilke roller spiller ydmykhet og makt i bistandssammenheng? Disse og andre spørsmål er tema for denne boken. Møter mellom mennesker gir en grundig innføring i fagfeltet interkulturell kommunikasjon.Boken gir innblikk i viktige begreper, kommunikasjonsteorier, analysemetoder og etiske utfordringer. Men boken har også et praktisk siktemål: å belyse temaer som møtet med fremmede språk, bruk av tolk, uvant kroppsspråk, ulik forståelse av tid, flytting, bruk av makt og hvordan man kan håndtere. Skaff deg internasjonal erfaring. Du kan ta deler av bachelor i internasjonal markedsføring og reiseliv i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne.Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet

Kommunikasjon og kultur - NDL

Noen av dem er alltid godt forberedt. De har noe å spise eller drikke, de har alltid tid til å lytte eller til en prat, eller til å gi deg litt oppmerksomhet. Du husker disse menneskene fordi de utgjorde den lille forskjellen. De er gode på vertskap. Det er disse menneskene du skal lære av. For skal du lykkes innen reiseliv, må du bli en. interkulturell forståelse, menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap Tilråding fra Utenriksdepartementet av 26. september 2008, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) Innledning Samarbeidsavtale mellom Norge og Europarådet for opplæring i interkultu rell forståelse, menneske

2 Interkulturell forståelse - Portfoli

Karaktersnitt og poenggrenser for norske studier. Tabellen under viser poenggrensene til norske studier etter hovedopptaket i 2020. Trykk på et studium for å lese mer om krav til snitt og hvordan poenggrensen har utviklet seg gjennom tidene Kjøp, selg og etterspør alt av dokumenter knyttet til ditt studie. Notater, sammendrag og mye mer. Bli medlem av kunnskapsportalen for studenter Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområdet og relevante yrker. reiseliv som næring og som fenomen, dvs. dets plass og funksjon i samfunnet. Ferdigheter: Evne til å anvende kunnskap til å løse problemer eller oppgaver Møter mellom mennesker gir en grundig innføring i fagfeltet interkulturell kommunikasjon å belyse temaer som møtet med fremmede språk, bruk av tolk, uvant kroppsspråk, ulik forståelse av tid for eksempel i skoleverket, helse- og sosialsektoren, offentlig forvaltning, bistand, reiseliv og næringsliv. Det har blitt.

Interkulturell læring bygger opp under mål for utdanning i det 21. århundre. Vi bidrar til å utdanne globale samfunnsborgere og morgendagens ledere Opplevelsesbasert reiseliv er den største bransjen innenfor opplevelsesøkonomien. Denne næringen er i en prematur fase, Målet med vår forskning er at den skal være aktuell for næringen, og skape en forståelse av hva som er innovasjon i opplevelsesbasert reiseliv

Interkulturelt arbeid - VID vitenskapelige høgskol

Bachelor i interkulturell forståelse (IKF) har kulturforståelse, religion, interkulturell kommunikasjon og Sør-Nord-problematikk som primære faglige pilarer Interkulturell forståelse er studiet av interkulturell kommunikasjon og samhandling, og av hva som påvirker interkulturelle relasjoner, hvordan aktørene mestrer og forhandler mellom kulturelle forskjeller, og hvordan premissene. Som barnehagelærer burde man ha interkulturell kompetanse. Kristendommen er den eneste religionen som blir representert i rammeplanen, og det kan man spørre seg om er riktig, når det bare i Oslo er 20 prosent av befolkningen som er medlemmer i et tros- eller livssynssamfunn, og de fleste av dem tilhører islam Etter å ha fryktet for hele sesongen, var administrerende direktør Bjørn Håvard Solli først og fremst glad for at Tusenfryd i det hele tatt fikk åpne igjen. - I år er det først og fremst viktig at gjestene føler seg trygge og godt ivaretatt under besøket her, sier han Fylkeskommunen skal støtte arbeidet med en næringstyrt reiselivsutvikling for Vestfold og Telemark. Vi gir midler både til bedriftsrettede tiltak i reiselivet gjennom Innovasjon Norge og til ulike fellesoppgaver. Fylkeskommunen jobber i tett samarbeid med reiselivsnæringen, dette er viktig for å sikre gjensidig forståelse, dele kunnskap, og å være oppdatert på temaene som opptar.

link - Fagbokforlaget

Flerkulturell forståelse - Videreutdanning, Ålesund - NTN

Reiseliv gir arbeidsplasser i distriktene, dette gir levende bygder og godt forvaltede kulturlandskap som igjen fremmer mer friluftsliv. Det å gjøre Norge til et attraktivt ferieland også for den norske befolkningen bidrar til flere kortreiste ferier, noe som er mer bærekraftig enn lange ferieturer til andre verdensdeler REISELIV Praktisk rettet høyere utdanning til besøks- og opplevelsesnæringene Studieplan 2017 - 2018 Godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) 29.08.201 Møter mellom mennesker : interkulturell kommunikasjon Øyvind Dahl. Bok.

En fagskoleutdanning innen reiseliv og opplevelser vil altså åpne dørene til mange spennende jobber i fremtiden. Nordland fagskole, Opplevelsesbasert reiseliv utdanner velkvalifiserte og motiverte medarbeidere til reiseliv- og opplevelsesnæringene lokalt, regionalt og nasjonalt Sette studenten i stand til å reflektere over sin egen forståelse over reiseliv som fagfelt. Kandidaten vil lære å bruke grunnleggende litteratur om faget. Få en første forståelse av sentrale arbeidsområder og utfordringer. Generell kompetanse. Kandidaten skal lære om sentrale faglige og yrkesetiske utfordringer innenfor reiselivet Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Artikkel 1 Formål. På grunnlag av Europarådets og Regjeringen i Kongeriket Norges felles grunnleggende verdier og prinsipper og i arbeidet med å nå målene om å fremme demokratisk kultur, respekt for menneskerettigheter, interkulturell dialog og forståelse, er oppdraget og mandatet for senteret å støtte og fremme partenes arbeid på disse områdene Interkulturell pedagogikk og fargespelmetodikk På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene

Læreplan for reiseliv og språk Videregående opplæring

Han jobbet på Indremisjonsforbundets bibelskole på Bildøy fra 1982-1988, og var sentral i etableringen av en egen medielinje der. Han var også sentral i etableringen av Gimlekollen som høgskole, og i opprettelsen av interkulturell forståelse som eget fagfelt på det som nå heter NLA Høgskolen Praktisk og moderne utdanning innen reiseliv ved en av Norges beste og største fagskoler innen reiseliv studier. Lær av de beste i bransjen. Nært samarbeid med næringslivet gir deg økte muligheter for jobb Temaområdet REISELIV Rapport høsten 2006 gjelder forståelse av opplevelser knyttet til ferie- og fritidsreiser. Undersøkelser av • interkulturell kommunikasjon • organisasjonsmodeller • human resource management (mentoring, diversity management,.

Interkulturell forståelse i bistand Arne Tolo mfl

• gjøre rede for interkulturell kommunikasjon på fransk, samt formidle sentrale sider ved den franske tilnærmingen til interkulturell forståelse • finne fram til relevante læringsressurser som kan inngå i en undervisningssituasjon • bruke egnede digitale verktøy i språkundervisningen. Innhol Flerbindsverket Norsk utviklingshjelps historie (2003) er en sentral kilde i de fleste kapitlene. Det som forutsettes kjent er faktisk NLA-Høgskolen - en kristen privat høgskole i Bergen som tilbyr et årsstudium på bachelornivå i Interkulturell forståelse. Og boken vil uten tvil fungere som pensumbok og introduksjon i dette studiet - Norsk reiseliv har hatt en god utvikling over mange år, og flere nye og eksisterende aktører har bidratt til en reiselivsnæring som tilbyr både god bredde og kvalitet. Samtidig har det lenge vært etterlyst en strategi som skal sette retning for den videre utvikling av Norge som reisemål, gjennom å fremheve hva som må til for å utvikle mer konkurransedyktige og lønnsomme.

Interkulturell kommunikasjon MF vitenskapelig høyskole

Interkulturell kompetanse og litteraturlesing i engelskfaget. Hild Elisabeth Hoff disputerer fredag 14. juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Rethinking approaches to intercultural competence and literary reading in the 21st century English as a foreign language classroom Fagskolen Tinius Olsen med avdeling Norsk Reiselivsfagskole på Geilo, tilbyr nettbasert bransjeprogram i reiseliv og opplevelsesutvikling, Kommunikasjon, formidling og språk, Markedsføring og økonomi. Omfanget på kurset er 20 studiepoeng klikk lenker i kolonnene Fagstudium og Kravkode for mer info. Fagstudium Kravkode Type studium SUPP ORD* SUPP ORDF* Studie- kode; Barnehagelære KarriereStart.no - Ledige stillinger, bedriftspresentasjoner, traineeprogrammer og yrkesguide.Startsiden for jobb og karriere i Norge

Gyldendal Akademisk 2013. Moeter mellom mennesker.book Page 13 Thursday, May 23, 2013 2:37 PM. innhold 1 Forskriften gjelder for studier ved NLA - Høgskolen for kristendomskunnskap, pedagogikk og interkulturell forståelse (NLA Høgskolen). 2. Forskriften gir regler om opptak til studier, organisering av studier, eksamen, krav for tildeling av grader og bestemmelser om studentens og høgskolens plikter og rettigheter Flakstad kommune ligger midt i øyrekka Lofoten. Kommunen har en storslagen natur som trekker mange besøkende hvert år. Flakstad har flere velkjente og etablerte turistattraksjoner som Ramberg gjestegård med Ramberg-stranda, Glasshytta på Vikten, Smeden i Sund og selvsagt Nusfjord - Festen er over, det er ikke kake igjen - Tusenvis av arbeidsplasser står nå på spill, sier Virke-sjef til TV 2 Interkulturell læring og globalt medborgerskap Vi gir folk i alle aldre og med ulik bakgrunn mulighet til å utvikle ferdigheter innen ledelse, problemløsning, språk og interkulturell forståelse. Disse er alle ferdigheter som er viktig for å lykkes i en global økonomi, og utgjøre en positiv forskjell i verden

 • Bav online schulung.
 • Ferienwohnung zandvoort meerblick.
 • Feuerwehr bodman.
 • Ciekawe wiadomości.
 • Grønne øyne hårfarge.
 • Memes de don ramon groseros.
 • Christopher guest.
 • Mcdonalds kontakt.
 • Temperatur san francisco februar.
 • Tics behandling.
 • Ü30 party übersee.
 • Spisestoler skinn.
 • Baby 4 mnd vil ikke ha mme.
 • Serienummer mac.
 • Trial støvler barn.
 • Frauen und männer in führungspositionen unterschiede.
 • Flight sim 11.
 • Norgesgruppen data.
 • Wann meldet er sich nach dem ersten date.
 • Lisbon airport lounge.
 • Express pizza og grill molde.
 • Santorini weather june.
 • Makt og menneske historie 10 det moderne norge.
 • Beste innskuddsrente.
 • Vrijgezelle mannen op facebook.
 • Linde truck norge.
 • Europejskie centrum solidarności logo.
 • Windows7 key free.
 • Yrker i middelalderen.
 • Rolf jacobsen gravemaskiner.
 • Follobanen ferdigstilling.
 • Michelangelos barndom.
 • Pdf to emf linux.
 • The fault in our stars full movie.
 • Rødtangen båtforening.
 • Handler import.
 • Graviditetstest rfsu 8 pack.
 • Skummel film 2018.
 • Ikea strömby aufhängen.
 • Day home interiør.
 • Kyllingsalat med bønner.