Home

Smertelindring definisjon

Smertebehandling er medisinsk behandling som lindrer eller fjerner smerter. Smertebehandlingen kan deles inn etter type legemiddel som brukes, eller etter hvordan behandlingen gis. Smertene i seg selv kan også klassifiseres som akutte (tidsbegrensede) eller kroniske (varer over uker, måneder eller år). Tidsaspektet har stor betydning både for hvordan smertebehandlingen legges opp og for. Smertelindring.indd 5 03.04.2009 10:22:02. 6 2. Innledning Definisjon Smerte er en ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse som følge av faktisk eller potensiell vevsødeleggelse Smerte er alltid subjektiv (International Association for the Study of Pain - IASP ) Epidural smertelindring er en behandlingsform som skal sikre deg god smertelindring i akuttsituasjoner med sterke smerter. Mest typisk vil en slik situasjon være etter en kirurgisk operasjon eller etter en betydelig skade. Behandlingen innebærer at et kateter settes inn i nedre del av ryggen din,.

smertebehandling - Store medisinske leksiko

2.1 Definisjon av smerte adekvat smertelindring til barn med henvisning til sikkerhet og risiko for alvorlige bivirkninger. Holdningene har endret seg i takt med ny kunnskap, og det er i dag økende fokus på tilfredsstillende smertelindring også til barn En slik definisjon skal også, dersom den har noen hensikt, fungere slik at alle som leser eller hører ordet smerte skal få en sammenfallende oppfatning av hva smerte er og ikke er. Smerte er som vist en kroppslig og individuell erfaring av å ha «vondt», og denne erfaringen kan ikke reduseres til å være et sluttresultat av en nevrofysiologisk prosess Alle norske retningslinjer. På NHI.no finner du pasientinformasjoner, nyhetsartikler og intervjuer. Alle pasientinformasjonene er basert på artikler skrevet for leger i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) og forfattet av NEL-redaksjonens leger, med mindre annet er oppgitt Vurder hvilke symptomer som kan oppstå og legg en plan for mulige behov for legemidler og hvilken administrasjonsform som skal benyttes. Sørg for at legemidlene er tilgjengelige der pasienten behandle

De siste anbefalingene fra fagmiljøet, er at lindrende behandling bør diskuteres og integreres i all behandling når kreftdiagnose blir stilt. Selv om lindrende behandling bør integreres i hele pasientforløpet, så har den en større plass i livets sluttfase. Vi må forbedre den pasientsentrerte tilnærmingen og ta pasientene aktivt med i planlegging og gjennomføring av all [ Smertestillende midler er legemidler og andre tiltak som demper opplevelsen av smerte. Blant legemidler pleier man å skille mellom analgetika, som er legemidler med smertelindring som hovedeffekt; og midler utviklet for andre symptomer og tilstander, som kan ha smertelindring som en viktig og nyttig tilleggseffekt. Eksempler på analgetika er paracetamol og ikke-steroide antiinflammatoriske. • Definisjon: Forbigående forverring av sterk smerte som forekommer til tross for ellers god smertelindring* -Moderat til sterk intensitet* -Kort Rask oppblussing* -varighet* Ref: * P.H. Couluzzi et al. PAIN 91 (2001), 123-130 GJENNOMBRUDDSSMERTE forts. • 2 av 3 pasienter med kreftsmerter opplever episoder med gjennombruddssmerter 2. Definisjon/prinsipper (WHO) Aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og kort forventet levetid. Lindring av fysisk smerte og andre plagsomme symptomer, samt tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer; Målet er å gi pasienten og de pårørende best mulig livskvalitet. 3 Definisjon. Settes ved mormunn 4-8 cm. 20 ml 0,25 % bupivakain settes med Kobaks nål fordelt på fire doser rett under slimhinnen paracervikalt ca kl 3, 5, 7 og 9. Aspirasjon er viktig før injeksjon av anestesimiddel for å hindre utilsiktet intravenøs injeksjon. Fosterhodet beskyttes med fingre. Effekt. Det er god smertelindring 16 (I b)

Kapittel 1. Lovens formål, virkeområde og definisjoner (§§ 1 - 3) Kapittel 2. Krav til helsepersonells yrkesutøvelse (§§ 4 - 15) Kapittel 3. Krav til organisering av virksomhet (§§ 16 - 17) Kapittel 4. Særskilte regler i tilknytning til autorisasjon, krav om politiattest m.v. (§§ 18 - 20 a) Kapittel 5 Definisjon • Smerte er en ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse som følge av faktisk eller potensiell vevsødeleggelse. Smerte avansert smertelindring . Smerte hos kreftpasienter kan være • Tumorrelatert (beliggenhet, tumortype, metastasemønster Denne typen smertelindring er bedøvende (anestetiske) medikamenter og er svært effektiv. Hvis du foretrekker å vente til du kjenner smerte eller til behandlingen er ferdig, brukes smertestillende (analgesi) for å kontrollere ubehag. Definisjon av smert Smertebehandling og smertelindring velges utfra hva slags smerte man har, hvor i kroppen smerten sitter og smertens varighet og intensitet. Smerte: Kjennetegn: Nociseptiv smerte. Nociseptiv smerte er det vi ofte tenker på som vanlig smerte, for eksempel smerte som forårsakes av varme, slag eller kutt Smerter kan oppleves forskjellig, og kan komme av kreftsykdommen selv, behandlingen eller tanker rundt hele situasjonen. Fysisk smerte Fysiske smerter er det du kan kjenne et sted i kroppen. Smertene du merker i skjelettet, huden eller bindevevet (det vil si vevet som holder organene sammen) er lettest å kjenne intensiteten av. Smertene er ofte stikkende [

Epidural smertelindring - NHI

Obstipasjon er svært hyppig hos eldre generelt og særlig hos sykehjemspasienter Obstipasjon er et symptom som kan ha diverse bakenforliggende årsaker For pasienter med kognitiv svikt, kreves gode observasjoner; hyppighet, konsistens, mengde, farge, inkontinens 3 tømminger per uke hard og knollete avføring nødvendig med unormal trykking ufullstendig tømming NB Smertelindring. Medikamenter: Smertestillende medikamenter (analgetika) fjerner symptomer, men helbreder ikke. Det finnes mange ulike typer smertelindrende medikamenter. Opioider (morfin og morfinliknende stoffer) brukes ved sterke smerter. Svakere medikamenter er paracetamol og ibuprofen

Definisjonen er en tverrfraktur i radius mindre enn 3 cm fra radius sin distale leddflate. Fraktur av processus styloideus ulnae i 50 % av tilfellene. En fraktur i distale radius er ofte kombinert med enn et døgn gammel skade uten bruddhematom vil infiltrasjonsanestesi langs periost i de fleste tilfeller gi akseptabel smertelindring Adekvat betyr noe som dekker eller tilsvarer fullstendig. I moderne språk blir ordet også brukt om noe som er tilstrekkelig, som dekker eller tilsvarer godt nok. I juridisk språk kan ordet brukes om en sannsynlig årsakssammenheng. I filosofi og logikk, for eksempel hos den engelske filosofen John Locke, har ordet «adekvat» vært brukt om begreper som fullt og helt representerer abstrakte. Diagnostikk og utredning. Smerte defineres som en ubehagelig sensorisk og emosjonell følelse assosiert med faktisk eller potensiell vevsskade. Man inndeler ofte i to typer smerte; nociceptiv og nevropatisk Smerte, i betydningen fysisk smerte, er en typisk sensorisk (føleorganbasert) opplevelse som kan beskrives som en ubehagelig viten om en skadelig påvirkning eller legemsbeskadigelse.Personer opplever smerte ved forskjellige daglige skader og piner, og nå og da ved mer alvorlige skader og sykdommer. For vitenskapelige og behandlingsformål defineres smerte av International Association for. Nevropatisk smerte kan stamme fra både sykdom og skade. Nervesystemet har til oppgave å styre organismens totale atferd gjennom sin kontroll med de ulike effektorganene (muskler og kjertler), ifølge Store medisinske leksikon.Nervesystemet løser denne kompliserte oppgaven ved hjelp av sin spesielle evne til å formidle og behandle signaler

Kan smerte defineres? - Sykepleie

smertelindring, kartlegging av smerte, medikamentell smertebehandling, smertetrapp, alternativ smertebehandling, observasjon, evaluering og dokumentasjon i sykepleie. Til slutt har vi også skrevet noe om palliasjon/palliative fase. Her har vi skrevet om definisjon på palliasjon og livskvalitet. I kapittel 4.0 sykepleie skole og utdanning samfunn universitetet i agder partner barn og ungdom smertelindring. Ikke siden 2006 har nordmenn spist mindre kjøtt. Ubevæpnede svarte amerikanere er svært overrepresentert i politiskytinger. Europa ville valgt Biden - unntatt Polen, som ville gått for Trump, viser studie Av Frauke Musial, Agnete E. Kristoffersen, Jill A. Hervik, Trine Stub Mange pasienter opplever smertelindring for kroniske smerter etter akupunkturbehandling. Det er per dags dato uavklart hvordan akupunkturbehandling for smerte virker. I denne artikkelen prøver vi å finne svar på om denne smertelindringen skyldes en placeboeffekt eller om den kan tilskrives andre mekanismer som er [ Smertelindring hos tannlegen Hva er smertelindring? Smertelindring betyr å være fri fra smerte. Det finnes to typer smertestillende: Den som finner og fjerner årsaken til smerten, og den som ikke klarer å finne grunnen, men som behandler symptomene alene Nevropatisk smerte er smerte som oppstår som en direkte følge av skade eller sykdom i sentralnervesystemet. Behandlingen består i stor grad av ulike smertelindrende tiltak

13.5 Medikamentell smertebehandling - Helsebiblioteket.n

Definisjon Delirium er definert som akutt (timer eller dager) forstyrrelse av bevissthetsnivået med redusert evne til å fokusere, fastholde eller skifte oppmerksomhet. Dette kan ledsages av endringer i kognitive funksjoner slik som nedsatt hukommelse, desorientering eller persepsjonsforstyrrelse(r) (hallusinasjoner (oftest syn) og/eller vrangforestillinger) som ikke skyldes demens Langvarige smerter er den vanligste årsaken til at vi oppsøker lege. Selv når vi ikke kan fjerne smerten, kan vi påvirke hvordan vi opplever den gjennom hvordan vi forstår og forholder oss til den Definisjon av smerte. IASP, en internasjonal organisasjon for smerteforskning og smertebehandling, definerer smerte slik: «En ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse assosiert med aktuell eller potensiell vevsskade, eller beskrevet som slik skade». Denne definisjonen kan være litt vanskelig å forstå Nevropatisk smerte. Nevropatisk smerte defineres som smerte som oppstår som en direkte konsekvens av en lesjon eller en sykdom som affiserer det sentrale eller perifere somatosensoriske nervesystem ().Dette i motsetning til nociseptive smerter som er forårsaket av skade på annet kroppsvev, som for eksempel ved kuttskader, inflammasjon, leddsmerter og postoperativ innvollssmerte (9, 10)

Dosen må tilpasses hver enkelt pasient. Ofte er det nødvendig å øke dosen gradvis til man finner den dosen som gir tilstrekkelig smertelindring. Mange pasienter får en fast dose med en langtidsvirkende tablett (depottablett) og i tillegg en korttidsvirkende tablett som brukes ved behov. Depottabletter frigir virkestoffet litt etter litt Av definisjonen av hva diagnosen psykisk utviklingshemming innebærer kan vi se at personer med diagnosen kan ha noen iboende utfordringer, faktorer som medfører økt risiko for å utvikler sykdom eller lidelse når personen blir utsatt for belastning og påkjenning. Dette forklares ofte som at personen har økt sårbarhet klare definisjoner av mål. Selv om full symptom frihet neppe kan garanteres i noe til-felle, må det kunne garanteres at vår innsats for å oppnå symptomkontroll og akseptabel livskvalitet bedømt av pasienten selv er en kontinuerlig prosess som helsevesenet faktisk er villig til å ta ansvaret for

Smerter og smertebehandling - NHI

 1. Smertelindring - en sykepleiers utfordring. Formålet med denne oppgaven er å finne ut hvordan sykepleier ved hjelp av ikke-medikamentelle tiltak kan lindre kroniske ikke-ondartede smerter hos eldre mennesker. Dette 1.4 Definisjon av sentrale begreper.
 2. God postoperativ smertelindring kan være med å hindre komplikasjoner og uønskede effekter av smerte. Ved å redusere smerte (nocisepsjon), reduserer man også stressresponsen i det autonome nervesystem, som igjen kan forbedre overlevelse og hindre langvarige skadelige effekter (1,5,6)
 3. Uten en klar definisjon av begrepet, er det vanskelig å sammenligne resultater fra ulike studier (13, 14). Forekomsten av eksaserbasjoner er et viktig problemområde å overvåke i klinikken. En hyppig forekomst kan tyde på problemer knyttet til både instrumentering og aseptikk

Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website Ingen eller bare moderat smertelindring av hvile og/eller nitroglyserin. I typiske tilfeller akutt symptomdebut, betydelig smertepåvirkning, kaldsvette, kvalme og eventuelt oppkast. Smertene er vanligvis lokalisert sentralt i toraks og oppleves klemmende, trykkende eller snørende

Spørsmålet jeg stiller i dette essayet kan synes underlig, ikke minst i lys av de definisjoner på smerte som er utviklet og som har status og konsensus både i forsk-ningsmiljøene og blant klinikere Døden er noe alle leger i klinisk virksomhet må forholde seg til. Kreft er det som oftest forbindes med dødsprosesser som byr på utfordringer for legen, men også andre sykdommer, som kronisk hjerte- eller lungesykdom, kan ha krevende dødsforløp (1, 2).I Norge er det hvert år ca. 44 000 dødsfall. 40 % dør i sykehus, 40 % i syke- eller aldershjem, og 15 % dør hjemme Definisjon på isjias Isjias er et begrep som beskriver mer et symptom enn en spesifikk diagnose eller sykdom. Det er ensbetydende med smerter langs isjiasnerve-distribusjonen - så på den måten er det mer et generelt begrep, men hvis man begynner å snakke om visse områder og nerverøtter som er påvirket, da får man en mer spesifikk diagnose smertelindring til døyande pasientar. Konklusjon: I studie ser ein fleire utfordringar knytt opp til å lindre smerter til pasientar i palliativ fase. Om tiltaka vi har funne i artiklane- og pensumlitteraturen vert følgt, trur vi døyande pasientar kan få ei betre smertelindrande behandling i livets sluttfase Definisjon. Psoriasisartritt er revmatisk leddbetennelse med ledd- og ryggsykdom som rammer 5-10% av dem som har psoriasis i hudenOftest er psoriasis i huden først til stede; Psoriasisartritt er en revmatisk betennelse som klassifiseres blant spondyloartritter, men regnes ikke blant bindevevssykdommene eller vaskulitter; Ved mistanke henvises til revmatolog for nærmere vurderin

Major song mp3

Lindrende/palliativ behandling - Kreftforeninge

smertelindring til opioidavhengige, og dårlige holdninger mot denne pasientgruppen. Dette påvirket smertelindringen pasientene fikk. 1.5 Definisjoner 1.5.1 Smerter I følge International Association for Study of Pain er smerte en ubehagelig sensorisk o 1.4 Definisjon av begreper fase skal oppnå best mulig smertelindring (Berntzen, Danielsen & Almås, 2011). Både Helsepersonelloven (1999), samt De yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere (2011) pålegger sykepleieren å gi omsorgsfull adferd Samspill er kommunikasjon og deltagelse i hverandre. Det er det som foreldre naturlig gjør med sine barn når de har gode øyeblikk sammen. Enten ved å se på hverandre, prate eller ved berøring Klinikkene i NEMUS har sterkt fokus på dette gjennom tett samarbeid med andre helseaktører utad men også internt i klinikkene Det er da studier, jf. FORMI, som viser at hvis pasientene får svært godt tilrettelagt trening og skikkelig smertelindring med bløtdelsbehandling og manipulasjon - så kan selv den dårligste ryggpasient (over flere år) bli bra eller svært mye bedre

smertestillende midler - Store medisinske leksiko

Palliasjo

36. Smertelindring - legeforeningen.n

Fremme etisk standard i sykepleiepraksis- og utdanning. Drøfte saker og avgi uttalelse om etiske spørsmål som bringes inn for Rådet. Være høringsinstans og påvirke saker av etisk karakter internt i NSF Gallestein er små steiner som dannes i galleblæren. Gallestein fører ofte til smerter i mageregionen. Du finner forslag til behandling her

Lov om helsepersonell m

I følge The International Association for the Study of Pain (IASP) så er smerte en opplevelse som per definisjon inneholder både en sensorisk og en emosjonell (psykisk betinget) komponent 3. I tillegg til de kroniske smertene plages pasientene ofte av søvnforstyrrelser, depresjon og angst 4, 5 1.3 Definisjon av begrep Palliativ: lindre symptomer som oppstår sammen med den inkurable sykdommen, og øke livskvaliteten til den syke (Kaasa & Loge, 2016, s. 45). Smertelindring: redusere plager, symptomer og ubehag ved hjelp av ulike tiltak. 1.4 Videre utforming av oppgaven Oppgaven vil videre deles inn i fire hovedkapittel med underpunkt ‍⚕️ Åreknuter antas å være arvet, eller forårsaket av graviditet, overvekt, langvarig stående, alder, anstrengelse (kronisk hoste, forstørret prostata, forstoppelse, etc.). Flere metoder og operasjonsprosedyrer er tilgjengelige for behandling av åreknuter Vellykket smertelindring; Om Takeda. Takeda er et forskningsbasert, globalt selskap med hovedvekt på legemidler. Selskapet er til stede i mer enn 70 markeder og satser blant annet innen spesialområder som kreft, mage/tarm og vaksiner Langvarig ikke-malign smerte - definisjon • Varighet - > 6 måneder - > 3 måneder - > etter forventet vevstilheling • Intensitet - > 3/10 på 11 punkt numerisk skala - > moderat på verbal rating skala • Hyppighet - Konstant med lite smertelindring . 17.01.2018 8 2

Definisjon: Smerter av alle typer som pasienten opplever er lokalisert i brysthulen. Hva tenker vi på ? chestpain4.rm. Hjerteinfarkt. Angio ved innleggelsen anstrengelse og rask smertelindring i hvile • Ustabil angina pectoris er anginaanfall som opptrer ved stadig mindre anstrengelse evt. i hvile • Myokardiskemi også av anemi. Jeg har blitt kastet ut av sykehusinnleggelser etter innleggelser, ikke fått smertelindring etter operasjoner, blitt nektet øyeblikkelig hjelp å nektet smertelindring å kastet ut med mistanke om rus så fort det ikke kroppen min opptar ikke har hjulpet. Dette i seg selv er jo en definisjon på eufori

Selv om CP-diagnosen er stabil, vil konsekvensene forandre seg gjennom årenes løp. Mange med CP opplever allerede som unge voksne senfølger av å ha levd med en bevegelseshemming hele livet Definisjon av smerte •IASP - den internasjonale foreningen for smerteforskning: en ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse assosiert med aktuell eller potensiell vevsskade (Merkey og Bogduk 1994:210) •McCaffery og Beebe (1998:28) definerer smerte som det som personen sier at det er, og den eksisterer når personen som oppleve Kneleddet er et av de hyppigst rammede leddene av slitasjegikt - artrose. Kneartrose er smertefullt og kan gi redusert livskvalitet Definisjon: En låsning i nakken kalles oftest en cervikal fasettleddsdysfunksjon. Smertelindring - nedkjøling: Biofreeze er et naturlig produkt som kan lindre smerter ved å kjøle ned området på en skånsom måte. Nedkjøling anbefales særlig når smertene er meget sterke Smertelindring, bivirkninger, funksjon og sikkerhet. Tabell 2. Nøkkelspørsmålet formulert etter PICO (3) 2.2 Oppsummert kunnskap UpToDate sier i sin artikkel om hoftebrudd hos voksne at regional nerveblokade er svært effektivt, både med tanke på smertelindring og reduksjon av komplikasjoner som følge av opoioider

Anestesisykepleierne NSF er en interesse- og fagorganisasjon for anestesisykepleiere. Vi ble dannet i 1965 og arbeider kontinuerlig for å videreutvikle anestesisykepleiernes utdanning, kompetanse, fag og funksjon. Medlemmene er organisert i 18 lokalgrupper. Det er registrert ca. 1600 medlemmer. Vi byttet navn i 2019 fra Anestesisykepleiernes Landsgruppe av NSF (ALNSF) til Anestesisykepleierne NS Bloggere: Tora Skeidsvoll Solheim, Trude Balstad, Ola Magne Vagnildhaug og Ragnhild Green Helgås. Bakgrunn. Kakeksi hos kreftpasienter er et syndrom som fører til tap av vekt og muskelmasse, samt andre symptomer som utmattelse (fatigue) og anoreksi Mål Mål: sikre optimal tilheling ved store rifter. Redusere smerter og forebygge dysfunksjon. Perineal ruptur grad III og IV ses ved ca 3-4% av alle fødsler. Problemer i etterkant av perineal skade kan være: Smerter i perineum Dyspareuni Urininkontinens Inkontinens for luft og avføring Komplikasjonene er avhengig av skadens størrelse og håndtering av skaden

Grunnstrukturen i helsetjenesten Fastlegen er pasientens viktigste og oftest første kontakt inn mot helsetjenestene. Alle som ønsker det har en navngitt fastlege. På dagtid har fastlegen ansvaret for nødvendige allmennlegetjenester til p.. Bunions på føttene: typer, årsaker, kirurgi og smertelindring - 2020 none: Hvilke fakta bør jeg vite om bunions? Hva er årsaken til bunions? Hva er symptomene og tegnene på bunions? Når skal du søke medisinsk behandling for bunions; Spørsmål å stille legen om bunions? Hvordan diagnostiseres bunions? Hva er behandlingen for bunions

Definer NSAID Ifølge American gastroenterologisk forening, over 30 millioner mennesker tar NSAIDs hver dag, noe som gjør denne formen for smertelindring medisiner en av de mest populære i verden. The Food and Drug Administration har også godkjent NSAIDs for bruk TPO-150 versjon 4 - 301015 Side 3 av 40 SIGNATURER Tittel Bruk av depot-opioid som pre- og postoperativ smertelindring ved primærprotese i kneleddet. En dobbelt-blindet randomisert kontrollert studie. Tapentadol vs Oxycodon vs Placeb Definisjoner av aktiv dødshjelp: Eutanasi : En leges intenderte (tilsiktede) drap på en pasient ved å injisere medikamenter, på personens frivillige og kompetente forespørsel. Legeassistert selvmord : En leges intenderte (tilsiktede) hjelp til en person i dennes selvmord, ved å skaffe til veie medikamenter som vedkommende kan innta selv, på personens frivillige og kompetente forespørsel Figur 1. Skjematisk tegning av osteomyelitt i lang rørknokkel. Fra det initiale infeksjonsfokus (A) utvikles etter hvert et devaskularisert benlegeme (sekvester) med omkringliggende pusshule og gjennombrudd til hud (fistel) med kronisk eller intermitterende sekresjon

 • Engangsfullmakt posten.
 • Lüchau mode wedel.
 • Frihetens forpost noter.
 • Die monsterjäger gefangene monster.
 • Kan man vippse til sverige.
 • Omlevering av produkt.
 • Clas ohlson støvsugerposer.
 • Janis joplin wikipedia.
 • Norrøn mytologi bøker.
 • Wilfried dietrich.
 • Kingston university accommodation payment.
 • Grausamste hinrichtung der geschichte.
 • Billån med pant i bolig.
 • Søker modell.
 • Bikester.
 • Kumquats puppen kaufen.
 • Hund im mini transportieren.
 • Friedrichshafen restaurant.
 • Misteltein giftig.
 • Peter mccallister home alone.
 • Untergrund bonn heute.
 • St pauls blue ncs.
 • Henri matisse kunst.
 • Garmin fenix 3 viser ikke puls.
 • Theo meisters.
 • Elektrisk komfyr.
 • Ticketmaster rennbahn hoppegarten.
 • Stygge julegensere.
 • Marknad fuengirola 2017.
 • Pseudo philosophische sprüche.
 • Stavanger 2013.
 • Frauen direkt ansprechen.
 • Factory bottrop reservieren.
 • Justin bieber paola paulin.
 • Independence of the seas wiki.
 • Pole dance kurs nürtingen.
 • Fv saga ownership.
 • Wie oft muss man einen kaktus gießen.
 • Kål kalorier.
 • Blir man syk av trekk.
 • Trendyliving butik.