Home

Kristendommen snl

Kristendommen er en monoteistisk religion, men i kristendommen består Gud av tre personer: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd i ett vesen. Denne treenighetslæren er et særkjenne ved det kristne gudsbegrepet. Kristendommen lærer at Gud har skapt verden og opprettholder den. Alle de store kristne kirkesamfunnene fastholder at Jesus er sann Gud og sant menneske, det vil si forener en. Siden 1000-tallet har kristendommen vært en del av Norges historie og preget landets samfunn og kultur. Innføringen av den lutherske reformasjonen på 1500-tallet førte til et av de største religiøse bruddene i landets historie. Kirken ble en statskirke. På 1800- og 1900-tallet bidro kravet om religionsfrihet og framveksten av vekkelsesbevegelser og nye kristne trosretninger til økende. I kristendommen understrekes det at det ekteskapelige samlivet er etter Guds vilje. Det er noen forskjeller mellom de ulike kristne retningene. I den katolske kirke og i den ortodokse kirke regnes ekteskapet som et sakrament. Flere kristne trossamfunn har åpnet for likekjønnet ekteskap. Kristne bryllup feires med en seremoni i kirken, der brudeparet i vitners nærvær bekrefter at de vil. Kristendommen er en monoteistisk religion og den største av verdensreligionene. Den oppstod rundt år 30 i området hvor dagens Israel ligger, og har bredt seg over hele verden.Kristendommen har i dag 2,2 milliarder tilhengere og er en betydelig religion på alle verdens kontinenter

Bibelen er den kristne kirkes hellige skrift. Den bibelske skriftsamling regnes som kanonisk, det vil si at den er anerkjent av kirken som regel og rettesnor for lære og liv. Ifølge kristen tradisjon er ikke Bibelen i seg selv å anse som guddommelig eller himmelsk, men vitner om og viser til Guds åpenbaring. Den lutherske lære hevdet at Bibelen som inspirasjon fra Den hellige ånd er. Kristendommen er en lære, som ikke kan forringes ved kirkens vildfarelser. Andre teologer sier riktignok, at kristendommen ikke er lære, men liv. Det heter også, at treet skal kjennes på fruktene. Hvad en mann tror på, det blir en privatsak, så lenge han beholder sin tro for sig selv Kristendommen ble dermed misjonerende og universal, åpen for alle, i motsetning til jødedommen, som er en etnisk ikke-misjonerende religion.Det vil si at det ligger i kristendommens natur å spre læren til alle mennesker på jorden. Dette er en av grunnene til at kristendommen har blitt verdens største religion Kristendommen blir en selvstendig religion først etter Jesu død. Det store gjennombruddet kommer på 300-tallet da kristendommen blir statsreligion i Romerriket. Etter splittelsen av Romerriket utvikler kirken i øst og vest seg i ulik retning, fram til en formell splittelse i 1054. Neste store brudd kommer under reformasjonen på 1500-tallet

kristen troslære - Store norske leksikon - snl

Kristendommens historie i Norge - Store norske leksiko

For kristendommen som monoteistisk religion - troen på at det bare finnes bare én kilde, ett opphav, én Gud, til alt som er skapt og fortsatt skapes - er treenighetslæren som felles doktrine for kristenheten, avgjørende for trosoppfattelsen. Ellers ville Gud, Jesus og den Hellige Ånd oppfattes som tre guder, ikke én Likheter og forskjeller mellom islam og kristendommen Kristendommen og islam er to av tre verdensreligioner, men kristendommen er en eldre religion og har flere tilhengere en islam. Kristendommen oppsto i Israel i år 30. Den oppsto først i en jødisk sekt, men spredte seg raskt og ble med tiden en egen religion. Islam oppsto på Fortsett å lese Likheter og forskjeller mellom islam og. Dessuten har fisken fått en posisjon innen kristendommen fordi de fleste av apostlene opprinnelig var fiskere, men fikk i oppgave av Jesus å istedenfor gå ut og fiske mennesker til forelesningene hans. Brød og vin har også sine faste plasser i de kristne tradisjoner, og her er det mye symbolikk involvert Religionskritikk innbefatter diskusjon og kritikk av religiøse forestillingers sannhetsverdi; av religion som begrep, kritikk av religiøse praksiser kritiske vurderinger av religionenes konsekvenser for individer, menneskeheten og/eller samfunnet.. Religionskritikk kan ha et naturvitenskapelig eller rasjonalistisk utgangspunkt, og alt som ikke kan forklares objektivt og uavhengig avvises som.

kommunikasjon og kultur 1 fredrik larsen

Kristningen av Norge startet relativt sent i forhold til resten av Europa, men tok seg kraftig opp med de kristne kongene Håkon den gode, Olav Tryggvason og første del av kristningen regnes ofte som fullført da Olav den hellige fikk kristendommen inn i landets lover. Det er ikke sikkert når kristningen av Norge begynte, men det har nok vært kontakt med kristne fra folkevandringstiden og. Kristendommen blir sett på som den viktigste religionen i Norge i snart 1000 år, og de fleste som bor her føler seg knyttet til den. Hellige bøker/tekster. Den hellige boken i Kristendommen kalles Bibelen. De fleste som tror på Kristendommen ser på den som Guds ord til menneskene. Bibelen er delt inn i to deler, det gamle og det nye. I et lengre tidsperspektiv har kirkens tilnærming til lovgivning, sosiale sammenhenger og språkbruk endret seg. Når det gjelder de grunnleggende spørsmålene om når menneskelig liv begynner og hva som konstituerer menneskets verd, er Den norske kirke klar på at livet og menneskeverdet begynner ved unnfangelsen Når kristendommen praktiseres etter bestemte ritualer, på faste steder, i kirker eller menighetshus, kaller vi det liturgi. Liturgi betyr forskriftene for gudstjenesten i kirken. De liturgiske handlingene blir vanligvis ledet av en prest eller biskop, og de er vigslet til å utføre slike religiøse tjenester. Å vigsle er en religiøs handling som erklærer eller gjør noe hellig Oversiktsartikkel om kristendommen. Historie Ulike retninger Kristen lære De hellige tekstene De religiøse fortellingene Ritualer Kristen etikk Sosial organisering Materielle og estetiske uttrykk Den religiøse erfaring Demografi og utbredelse Kristendommen er verdens største religion og en av religionshistoriens mest bemerkelsesverdige suksesser

Retreat, i religiøs språkbruk det å trekke seg tilbake fra sine daglige gjøremål en eller flere dager for å få bedre anledning til bønn, meditasjon og konsentrasjon I kristendommen er det til en større - grad akseptert å gå slik man vil, men det forventes at man kler seg respektabelt når man går inn i guds hus, kirken. Mange vil nok - se på islam sine religiøse plagg som kvinneundertrykkende, men bruken av de muslimske plaggene er komplisert, og den vestlige forestillingen om at de er kvinneundertrykkende er forenklet

Arkitektur innenfor kristendommen I starten møttes de kristne hjemme hos hverandre. De hadde samlinger og dannet et fellesskap. Det var først på 300-tallet at de første kirkene ble bygget. Da ble kristendommen statsreligion i Romerriket. Mange kirker fikk form som en basilika etter mønster fra romerske forsamlingshus Bakgrunnen er artikkelen det ondes problem, senest oppdatert 12. august 2020.. Der står det i siste avsnitt at «Kristendommen tilbyr ingen løsning på det ondes problem.Guds forhold til det onde forblir et mysterium. I nyere kristen teologi blir det lagt vekt på at Gud er nærværende også i lidelsen og går inn i kampen for det gode mot det onde Særlig kjent er Arnulf Øverlands angrep på kristendommen i foredraget «Kristendommen, den tiende landeplage». Foredraget ble holdt i Det norske studentersamfund i 1933 og vakte stor forargelse. I slutten av foredraget sier Øverland: Den niende landeplage som Gud sendte menneskene, var et tykt mørke

Innenfor kristendommen finnes det flere ulike retninger. Her skal vi ta en titt på de tre største. På 300-tallet etter Kristus ble Romerriket kristnet. Romerriket var veldig stort, og kristendommen spredte seg nå utover store deler av Europa. Men i år 1054 skjedde det noe spesielt «Kristendommen, den tiende landeplage» En sentral del av kulturdebatten i mellomkrigstida dreide seg om religion. Særlig kjent er Arnulf Øverlands angrep på kristendommen i foredraget «Kristendommen, den tiende landeplage». Foredraget ble holdt i Det norske studentersamfund i 1933 og vakte stor forargelse. I slutten av foredraget sier. Abort er avbrytelse av et svangerskap. Begrepet abort brukes både om spontan abort og provosert abort.Tre spontane aborter etter hverandre uten at det har vært fødsel av et barn innimellom kalles habituell abort.Provosert abort er en kunstig fremkalt abort der et svangerskap blir avbrutt i den hensikt å hindre fødsel av et barn. Provoserte aborter kan utføres medikamentelt eller kirurgisk Homofili er tiltrekning til samme kjønn. Begrepet er mest brukt for å beskrive menn som tiltrekkes av, blir forelsket i, og/eller har sex med andre menn. Det er vanlig å betegne kvinnelige homofile som lesbiske, men det er egentlig ikke forskjell på det å være lesbisk og det å være homofil.Homofili kommer av de greske ordene homo, som kan bety «menneske» eller «lik, ens», og philia.

bryllup - kristendommen - Store norske leksiko

 1. Dikter. Foreldre: Skipsmaskinist Peter Anton Øverland (1852-1906) og Hanna Hage (1854-1939). Gift 1) 30.12.1918 i Kristiania med sanger Hildur Arntzen (29.6.1888-13.1.1957), datter av landmåler, infanterikaptein Axel Gottlieb Arntzen (1863-1938) og Caspara Ovidia Andersen Askestad (1863-1943), ekteskapet oppløst 1939; 2) fra 1934 samboer og 24.2.1940 gift i Oslo med sykepleier.
 2. Kristendommen kom til Norge. Kristendommen er en misjonerende religion. De første kristne fortalte om Jesu liv, død og oppstandelse til mennesker i sin samtid. Disse fortalte så dette videre igjen. Evangeliet om Jesus Kristus spredte seg rundt i verden som ringer i vann. Til Norge kom kristendommen i vikingtiden, som begynte rundt år 800
 3. Gravskikken tyder på at kristendommen likevel bredte seg blant folk på slut­ten av 900-tallet. Det er en kraftig nedgang i antallet hedenske gravfunn i enkelte områder, som i Vestfold. Religionsskiftet er en sannsynlig årsak. På Veøya i Romsdal er det funnet spor etter en kristen kirkegård fra 900-tallet
 4. Kristendommen som verktøy for maktsamling. Noe som er sikkert, er at den nye religionen egnet seg svært godt for den som ønsket et samlet Norge, under én konge. I kristendommen rettferdiggjøres og framheves nemlig den eneherskende kongen, han som har fått sin makt fra Gud
 5. Kristendommen har stått sterkt i Norge i over 1000 år. Det har ført til en rik kristen sang- og musikktradisjon. I 1889 kom den første salmeboka som ble brukt under gudstjenestene. Det var presten Landstad som hadde samlet salmer. Landstad hadde også samlet og gitt ut Norske folkeviser i 1853
 6. Hvordan kan man sammenligne dagens menneskesyn i Norge med det kristne menneskesynet? Andrea Hei Andrea. Takk for spørsmålet og beklager meget at det tok så lang tid til å svare. Vi kan sta
Religion i Europa – Store norske leksikonJesu tolv disipler – Store norske leksikon

Kristen teologi og troslære - Store medisinske leksiko

Bibelen - Store norske leksiko

 1. Religiøst mangfold - Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige - mormonkirken. Religiøst mangfold - Jehovas vitner. Religiøst mangfold - Nyreligiøsite
 2. opprinnelse. På dette tidspunktet blir kristendommen fortsatt regnet som en jødisk kult. År 40-70: Det drives utstrakt misjonsvirksomhet om Jesus sin lære, først og fremst i det østlige middelhavsområde. Paulus er sentral i dette arbeidet. I år 50 finner et kirkemøte sted i Jerusalem, mange regner dette som starten på kristendommen. D
 3. Her finner du ut hvor mange medlemmer det er i kristne, muslimske, buddhistiske og andre trossamfunn i Norge
 4. Kjærlighet i kristendommen. Kjærlighet er en svært sentral del av den kristne tro. Jesus fremhevet viktigheten av å utvise kjærlighet for andre, og hvor mye glede det kan bringe inn i livet til alle mennesker. Ved et bryllup viser man også takknemlighet ovenfor Gud og den kjærligheten han har gitt oss
 5. Læstadianismen er luthersk, det vil si at den legger stor vekt på Martin Luthers forståelse av kristendommen og på Luthers skrifter. Den ser på seg selv som en vokter av den ekte lutherske lære og ønsker å verne om den. Læstadianismen legger stor vekt på den enkeltes erfaringer med kristentroen
 6. Kristendommen er opstået langt herfra men placerer ligeledes sine fester i forhold til årstiderne. Hvis vi ser bag om kristendommen, kan vi se, at de fleste store religiøse fester ligger på gamle hedenske festdage. Julen ligger sidst i december, hvor man tidligere fejrede vintersolhvervet den 22. december

Jødedommen og kristendommen er to abrahamittiske religionar med mange likskaper, men òg skilnader, innan både teologi og utøving.. Kristendommen skilde seg ut frå jødedommen i hundreåret etter at Herodes den store døydde. Den nye religionen tok med seg heilage skrifter, grunnleggjande læresetningar som monoteisme, trua på ein frelsande messias, og tilbedingsrituale, med mellom anna. Kristendommen er en lære, som ikke kan forringes ved kirkens villfarelser. Andre teologer sier riktignok, at kristendommen ikke er lære, men liv. Det heter også, at treet skal kjennes på fruktene. Hvad en mann tror på, det blir en privatsak, så lenge han beholder sin tro for sig selv Det historiske utgangspunktet for kristendommen er personen Jesus, slik han er kjent gjennom de fire evangelier i Det nye testamentet. Han ble av sine første tilhengere definert som Messias, frelseren som jødene hadde ventet på. Kristendommen ble i begynnelsen regnet som en retning innenfor jødedommen, og det var apostelen Paulus som la grunnlaget for kristendommen

Visste du at mye er likt mellom Islam og kristendommen? Norgesglasset har sett nærmere på muslimenes religion, Islam, i relasjon til kristendommen. Hør serien her Kristendommen : Menneskesynet i kristendommen handlar om at mennesket er skapt av Guds vilje og makt. Gud har skapt mennesket i sitt eige bilde. Gjett menneska fri vilje til å skilje mellom rett og galt. Men menneska har misbrukt denne frie viljen. Ifølge kristendommen har alle synda. Og synda skil Gud frå menneska Menneskesynet i kristendommen er at menneskene er skapt «i Guds bilde». Med «Guds bilde» menes det at vi, menneskene, representerer resultatet av hvordan Gud ville vi skulle være - hvordan vi skulle se ut, hvordan vi skulle oppføre oss, hvordan vi skulle leve osv. I følge Bibelen var Adam og Eva de første menneskene Gud skapte.. Kristendommen har blitt farga av dei samfunna han har utvikla seg i, slik at han frå først av vart påverka av hellensk kultur, sidan av romersk kultur. I år 312 e.Kr. vart den romerske keisaren Konstantin I kristen, og året etter innførte han kristendommen som statsreligion i Romarriket. Nore

Eit monogamt ekteskap mellom mann og kvinne står sentralt innanfor kristendommen.Kristne institusjonar har lagt ned strenge reglar gjennom tidene, både for reglar og ritual ved inngåinga av ekteskap, det gifte samlivet og ei eventuell oppløysing av ekteskapet. Slike reglar har prega lovverket i mange kristne land Spillebrettene kan brukes som lotto eller memory avhengig av om du klipper opp alle delene eller ikke. Hvis du har mulighet til å laminere brikkene varer de veldig lenge

Video: Kristendommen - den tiende landeplage - Virksomme or

Religion og etikk - Kristendommen - opprinnelse og

Kristendommen blir ein sjølvstendig religion først etter Jesu død. Det store gjennombrotet kjem på 300-talet då kristendommen blir statsreligion i Romerriket. Etter splittinga av Romerriket utviklar kyrkja i aust og vest seg i ulik retning, fram til ei formell splitting i 1054. Neste store brot kjem under reformasjonen på 1500-talet Oppgaven tar for seg en grundig analyse av Kristendommen, den tiende landeplage av Arnulf Øverland. Oppgaven er delt opp etter emner: Forfatteren, perioden/konteksten, innhold og form. I tillegg finnes en retorisk analyse av tekstens virkemidler Kristendommen hadde Jødedommens anerkjennelse og respekt, men er mye lettere å være del av, og mye mindre farlig for andre interesser. Kristendommen krever lite konkret av hverdagen og livet, og går sterkt imot opprør. Konseptet om det neste riket gir en motivasjon som mangler i Jødedommen, og læren er lett å tro og virker rasjonell

Religion og etikk - Kristendommen - retninger - NDL

Den opprinnelige kristendommen slik Jesus lærte disiplene sine, hadde gått tapt gjennom århundrene etter at Jesus døde. Smith hadde fått kjennskap til den sanne kristendommen, slik den egentlig skulle være, (snl. no) Jesus Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 11 Dei som Herren har fria ut, skal venda attende. Dei kjem til Sion med jubel, med evig glede om panna. Fryd og glede møter dei, sorg og sukk må flykta. 12 Eg, eg er den som trøystar dykk. Kven er du som fryktar menneske som må døy, menneskeborn som visnar lik gras Forskjeller og likheter mellom ortodoks tro og katolisisme Katolisisme og ortodoks kristendom er svært utbredt og ved første øyekast ikke alltid så lett å skille. Men likevel finnes det ulikheter og likheter mellom disse to retningene i kristendommen, slik som styresett, Den Hellige Ånd og kirkebygg. Vi starter først med likheter mellom katolisisme og ortodoks Fortsett å lese. Mye uenigheter om dette temaet i dag Bibelen mot homofili uenig i dag Ester Historien om Ester Første kvinne gi preg på kirkens historie Kjønnsroller i vår tid Men hva sier egentlig kristendommen om homofili? Lederposisjonene (prester) i Kristendommen Norge innførte lov Kirke KristendommenTreenigheten består av Faderen, Sønnen og Den hellige ånd.Kristne mener at det bare finnes en gud, men at han har tre sider.TreenighetenDe hellige skriftene til kristendommen er bibelen.Bibelen er delt opp i to deler: NT (nye testamentet) og GT (gamle testamentet).Bibelen har 66 bøker i seg, 39 i GT og 27 i NT.Hellige skrifterJesus er den viktigste personen i kristendommen.

Kristendommen - Les om religione

 1. Oppsett av video. Først starter vi videoen med å presentere hva vi skal snakke om. Deretter presenterer vi kristendommen og ortodoksgreia. Så ser vi på likhetene mellom dem. Takk for oss
 2. Kristendommen bygger mye på jødedommen som er den eldste av de tre religioner. Islam bygger igjen på jødedom og kristendom da den er den yngste av de tre religioner. Her er noen få men ikke uvesentlige punkter som underbygger likheten. * Islam og kristendommen har mange felles stamfedre. Abraham er felles stamfar for begge religioner
 3. Den historiske Jesus og kristendommen som egen religion. Religionsforskere flest er enige om at Jesus ble født rundt år 0 v.t, og korsfestet ca.år 26-36 v.t, tiden da den romerske guvernøren Pontius Pilatus regjerte i Judea. Selv om Jesus blir sett på som grunnleggeren av kristendommen, var Jesus født jødisk, og levde som jøde
 4. Kristninga av Noreg er rekna som den epoken då kristendommen vart innført i Noreg, helst under kristningskongane Olav I Tryggvason fram mot år 1000 og Olav II Haraldsson fram mot år 1030.. 900-talet var ei oppløysingstid for dei gamle norrøne trusformene.I dette hundreåret gjorde kristen misjon seg gjeldande med full styrke, dels av framande misjonærar, dels av heimvendte vikingar og.
 5. Buddhismen og kristendommen er faktisk ganske lik. Her kommer det noen likheter og forskjeller. - Begge religionene har regler som gjelder for den enkelte religion. I buddhismen er det de fire gyldne regler, mens i kristendommen er det de ti bud. - I kristendommen tror man på himmelen, mens i buddhismen tror man på nirvana

Kristendom - Wikipedi

bryllup - kristendommen. Calmeyergatemøtet. Carl Peter Parelius Essendrop. Christen Brun - biskop. Christen Staphensøn Bang. Christian Sørenssen (Norsk biografisk leksikon) Dagfinn Rian. Dagfinn Zwilgmeyer (Norsk biografisk leksikon) dåp. David Friedrich Strauss. Den norske kirke Men en stor forskjell mellom jødedom og kristendom er at Jesus, som er så viktig i kristendommen, ikke er en del av jødedommen. Her er han et helt vanlig menneske. Mange jøder misliker også at høytider, som påske, og andre tradisjoner sammenlignes med den kristne religionen

Kristendommens historie - årstall og hendelser Urmenighe

Store norske leksikon. Logg inn eller registrer deg ☞. Søk. Per Kværne Har forfattet følgende artikler Debatten om Islam og homofili blusser opp igjen. På tide å få sagt det klart: Ingen av de store religionene er for eller mot homofili I kirken - kristendommen. I tempelet - hinduismen. I synagogen - jødedommen. I tempelet - buddhismen. I moskeen - islam. Humanistisk arkitektur- livssynshumanismen. Til høytlesing. Kristendommen: Historien om Jesu fødsel. Hinduismen: Fortellingen om Rama og Sita

Hva er et menneske - Den norske kirke - Startside kirken

media.snl.no Sammenlikning mellom jødedommen og de fem andre verdensreligionene I likhet med jødedommen har kristendommen og Islam sin opprinnelse i Midtøsten, nærmere bestemt Jerusalem. Buddhismen og hinduismen derimot har hovedsaklig sine røtter i India SCHOOLS USER LOGIN. If you have any issues, please call the office at 385-246-1048 or email us at info@carm.org

Kristne høytider Kristendommen

 1. Kristendommen gjorde sitt inntog i Norge på 800-tallet, fra to retninger: fra de britiske øyer til Vestlandet og fra Tyskland og Frisland over Danmark til Østlandet. Misjonærene som kom, var munker, vikinger som var blitt omvendt til kristen tro utenlands, og biskoper som fulgte sine konger..
 2. Kristendommen oppsto i Israel i år 30. Den oppsto først i en jødisk sekt, men spredte seg raskt og ble med tiden en egen religion. Islam oppsto på Den arabiske halvøyen på 600-tallet da profeten Muhammad (570-632 e.Kr.) fikk åpenbaringer fra Gud gjennom engelen Jibril (i kristendommen er Jibril engelen Gabriel)
 3. Navnet til Eva betyr ''liv'' og ''levende'', samtidig som Bibelen skylder på Eva for å være grunnen til dødelighet.6 Å ha to motsetninger kan ha vært en måte i kristendommen for å skille mellom den kvinnelige synderen og idealet, men en kvinnelig rollemodell som Maria kan være uoppnåelig, for å være jomfru og mor går i mot naturens lover
 4. De er ikke møtesteder for hinduene, slik det er for kristendommen,jødedommen,islam og buddhismen. Templet er gudenes bolig, og prestene er på en måte deres tjenere. Tempelet er et symbol for seg selv,.
 5. Store norske leksikon. Logg inn eller registrer deg ☞. Søk. Tarald Rasmussen Har forfattet følgende artikler
 6. Innføringen av kristendommen hadde også videre betydning for rikssamlingen. Vikingperioden sin slutt samfaller med innføringen av kristendommen, og rundt denne tiden opphører også vikingtoktene. Litteraturliste Hjardar, Kim (2017). Vikingenes verden (3.opplag). Oslo: Spartacus Bandlien, Bjørn (2018). Harald Hårfagre
 7. Temaside for foreldre og helsepersonell. Alt om vaksiner og vaksinasjon av barn fra fødsel til de er 16 år

Inden for kristendommen fandtes der op til Jesu tid de samme regler om mad, som kommer til udtryk i jødedommen. Men Jesus gjorde op med renhedsreglerne. Et af de vigtigste steder i Bibelen, hvad angår kristendommens syn på renhed er Markusevangeliet kapitel 7: Og han kaldte atter skaren til sig og sagde:. Slik bruker høyrepopulister kristendommen - Man kan se på dem som politiske entreprenører, som kreativt bruker religiøse identiteter og tradisjoner til å definere hvem som kan, og ikke kan, tilhøre en nasjon, sier forsker Kirken sender brev til alle tilhørige 9.11.2020. 1. januar 2021 opphører den lovpålagte tilhørigordningen i Den norske kirke. Tilhørige barn slettes fra medlemsregisteret, og alle berørte får nå brev, med informasjon om slettingen og hvordan en fortsatt kan få informasjon fra kirken Norge forsøkte han å spre kristendommen til det da hedenske samfunnet i Norge. Håkon ble svært populær blant befolkningen, siden han ifølge sagaene ga odelen tilbake til bøndene, og ellers regjerte med en mild hånd. Problemene oppsto derimot da Håkon forsøke å omvende de blotsglade, hedenske trønderne til kristendommens lære

Kristendom | Religion, livssyn og etikk i ungdomsskolen

Kapittel 11 - Det kristne menneskesynet Pilatus, ikke

 1. Kristendommen - jul. Jul - scenene i spillet. Hinduismen - divali. Divali- scenene i spillet. Jødedommen - hanukka. Hanukka- scenene i spillet. Buddhismen - vesak. Vesak- scenene i spillet. Islam - id al-fitr. Id al-fitr- scenene i spillet. Livssynshumanismen - FN-dagen
 2. Store norske leksikon. Logg inn eller registrer deg ☞. Søk. Hans M. Barstad Har forfattet følgende artikler
 3. TV 2 er Norges beste nettsted for nyheter, sport, underholdning, vær, tv-guide og video
 4. Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang
 5. Bakgrunn. Eg er fødd i Vestvågøy i 1964. Cand. theol. frå Universitetet i Oslo 1990, dr. theol. same stad 1998. Sidan 1992 tilsett ved Det teologiske fakultetet som stipendiat, amanuensisvikar, førstelektor og førsteamanuensis
Nikolai Frederik Severin Grundtvig – Store norske leksikon
 • Museum hamburg kostenlos.
 • Boken bare en kom tilbake.
 • Beelink x2 tv box.
 • The book of mormon wiki.
 • Bilder übereinander legen paint.
 • Google streetview 2017.
 • Panorama hotel bansin frühstück.
 • Hair jazz lotion.
 • Finne slettede meldinger iphone.
 • Gifteringer i hvitt gull.
 • Frankfurter buchmesse 2017 presse.
 • Hertha bsc forum.
 • Landeszentrale für politische bildung stuttgart stellenangebote.
 • Ändra pris på blocket annons.
 • Schüssler salze gesichtscreme.
 • When is the mist season 2 coming out.
 • Fjell på island.
 • Chromecast to apple tv.
 • Merkel fluchtburg paraguay.
 • Lev landlig lue.
 • Det gylne snitt engelsk.
 • Warhammer 40k emperor.
 • Kinesisk horoskop.
 • Die tribute von panem haymitch.
 • Finland jernbane kirkenes.
 • Cyste på innsiden av låret.
 • Dagens citat på svenska.
 • Fps games switch.
 • Blå fisk.
 • Oblique abdominis.
 • Knallerfrauen arzt.
 • Römische und griechische götter.
 • Ulm kino heute.
 • Vixen blog awards 2018 stem.
 • Jobbe som noe annet enn lærer.
 • Singel bonde.
 • Kia forhandler stavanger.
 • Billig etymologi.
 • Stag arms 3g.
 • Mini rettetang test.
 • Hämmerli luftpistol.