Home

Kilder harvard stil ntnu

Harvard-eksempler Velg hvilke materialtype du ønsker å se eksempel fra. Eksempelet viser hvordan du skriver referansen i teksten og i referanselisten, og også hvilke referansetype du bør velge ved bruk av EndNote NTNU Universitetsbiblioteket tilbyr kurs og hjelp i referansehåndtering og To av de mest kjente systemene for hvordan du skal oppgi kilder er Harvard-systemet og Vancouver-systemet. Harvard-systemet er et forfatter-år system, og det har dannet grunnlag for Harvard-stilen og APA-stilen. Vancouver-systemet er et nummersystem. Harvard-examples. Choose a source you want to see an example of. The example shows you how to write references in-text and in a reference list. It also shows you which kind of reference to choose when using EndNote. Norsk versjon: Harvard-eksempler. See also: Academic Writing and Using the Harvard reference style

Harvard-eksempler - Oppgaveskriving - NTNU

 1. # Harvard. Harvard-stil er en fellesbetegnelse for referanser hvor forfatter og årstall plasseres i parentes i teksten. Det finnes ingen offisiell manual for Harvard-stil, men ulike varianter er brukt innenfor mange fagområder. Søk & Skrivs norske versjon fra 2019 bygger på manualen Pears, R. og Shields, G. (2019) Cite them right. 11. utg
 2. På denne siden gir NTNU Universitetsbiblioteket informasjon til deg som skal skrive en oppgave og trenger hjelp til å bruke **APA 7**. Vi anbefaler studenter som allerede bruker APA 6 i master-.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge
 3. Biblioteket skal være et læringssenter primært for studenter og ansatte ved NTNU i Gjøvik, ha et godt, brukervennlig studiemiljø der brukerne kan få tilgang til læringsressurser, anvende elektroniske nettverk og databaser
 4. Sjekkliste, ordliste, kontakt og om Viko. Sjekkliste. Sjekk dette før du leverer inn oppgaven. Ordliste. Liste over ord og uttrykk i oppgaveskrivin
 5. På denne siden gir NTNU Universitetsbiblioteket informasjon til deg som skal skrive en oppgave og trenger hjelp til å bruke Chicago-stilen. Eksemplene på denne siden er basert på Chicago versjon.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge
 6. Du finner flere eksempler i Norsk APA-manual og du kan laste ned norsk EndNote-stil. Bruker du APA 6, anbefaler vi at du fortsetter med dette. English version: APA-examples Se også: Oppgaveskriving og Les mer om APA-stilen

Struktur/mal Etternavn Initial(er). Tittel på bok. Utgave - hvis tilgjengelig. Utgivelsessted: Utgiver; År. I referanselista Dybvig DD, Dybvig M. Det tenkende mennesket Ntnu harvard sitat. Harvard-eksempler Velg hvilke materialtype du ønsker å se eksempel fra. Eksempelet viser hvordan du skriver referansen i teksten og i referanselisten, og også hvilke referansetype du bør velge ved bruk av EndNote Senter for idrettsanlegg og teknologi skal utvikle og formidle forskningsbasert kunnskap innenfor planlegging, bygging og forvaltning av idrettsanlegg, og. Med kildekompasset lærer du hvordan du henviser til kilder, og vurderer om en kilde er god eller dårlig. Se eksempler på hvordan du henviser riktig med stilene APA 7th, APA 6th og IEEE På denne siden gir NTNU Universitetsbiblioteket informasjon til deg som skal skrive en oppgave og trenger hjelp til å bruke Vancouver-stilen. <<TableOfContents>>. Kunnskapsbase, brukerveiledninge Redrect after 3 s . Powered by vuepress-plugin-redirectvuepress-plugin-redirec

1. Kilder oppgis i forkortet form underveis i besvarelsen, og med fullstendig kilde i referanselisten du legger bakerst. 2. Velg hvilken stil du vil oppgi kildene i. Vi anbefaler Harvard-stilen. 3. Ulike kilder (avhengig av om det er en bok, artikkel, nettside etc) oppgis på ulik måte, så følg eksemplene du finner her. APA 6th APA 7th Chicago forfatter-år Chicago fotnoter Harvard MLA Vancouver. En referansestil er et standardisert oppsett for hvordan du skal presentere informasjon om kildene du bruker. Typisk beskriver en stil hvordan du gjengir informasjon om forfatter, årstall, tittel og sidetall

Harvard-stilen er en fellesbetegnelse for referanser hvor forfatter og årstall plasseres i parentes i teksten. Det finnes ingen offisiell manual for Harvard-stilen, men ulike varianter er brukt innenfor mange fagområder. Denne malen er i hovedsak basert på boken Cite then right: the essential referencing guide (2019) av Pears og Shields Dette er mest vanlig i Harvard-stilen, men i NMBUs Harvard-stil for EndNote har vi valgt å ha med to forfattere (etter ønske fra flere faglærere). • (Idsø & Årethun, 2017) Er det tre eller flere forfattere om et arbeide, nevnes bare første forfatter i teksten og i tillegg benyttes forkortelsen et al

Bruke og referere til kilder - Wiki - innsida

VIKO - Harvard-examples - NTNU

Harvard Søk & Skri

Men uansett hva kilden er, er grunnregelen den samme: Når du henter fakta, tanker, idéer, synspunkter og korte eller lange sitater fra en eller flere kilder og bruker disse i eget arbeid, skal det gå klart fram hvilke kilder du har benyttet deg av. Du skal med andre ord ikke gi inntrykk av at andre sine tanker, idéer, synspunkter og resultater er dine egne Chicago-stil Harvard-stil MLA-stil TEKST med FOTNOTER Som Krogh påpeker, bør man skille mellom historisme i vid betydning og i snever betydning.1 Ranke er en representant fra [sic] historismen i snever betydning.2 Historismen innebærer en ny måte å oppfatte historien på.3 Krieger fremhever at Ranke legger vekt på objektivitet og fakta. Hver kilde skal presenteres, der det er mulig, med forfatter, tittel og årstall og sted for publisering og / eller tidspunkt for nedlasting. Standarder for kildereferanse. APA6th, MLA, Harvard, Chicago og Vancouver er noen standarder for hvordan kilder skal oppgis i en løpende tekst eller i en kildeliste - Harvard-formatet Kilder Litteraturhenvisninger og litteraturlister hænger uhjælpeligt sammen med kilder. Derfor er det vigtigt med en klar definition af en kilde. Den definition, som vi arbejder ud fra, lyder således: En kilde er en hvilken som helst type af information, der fungerer som grundlag for viden

Bruke referansestilen APA - Wiki - innsida

Oversikt over referansestil. Publiseringsdato 19. februar 2016 av Bas Swaen. Oppdatert: 13. september 2016. En referansestil er ett sett med regler for hvordan du henviser til dine kilder i akademisk skriving. Ofte så blir retningslinjene for stilen publisert i en offentlig håndbok som inneholder forklaringer, eksempel og instruksjoner I Harvard-stilen skal du oppgi både forfatter, årstall og sidetall ved parafrasering. Bårnes og Løkse (2012, s. 48) skriver at det å oppgi kilden til et sitat hjelper leseren til å gjenfinne kilden hvis hun finner sitatet interessant Andre stiler: Chicago-stilen er brukt innenfor samfunnsfag og humanior Skrive og referere /ub2/art (ub Artikkel) Eksempelsamling APA 6th norsk Eksempelsamling APA 6th norsk Denne eksempelsamlingen gir generelle anbefalinger om hvordan du refererer til en rekke forskjellige kilder og hvordan du setter dem opp i referanselisten basert på APA-stilen

teknologi og naturvitenskap. APA- stilen er også basert på Harvardsystemet og er mye brukt innen samfunnsfag og humaniora. Harvard-stil i løpende tekst: Sitater: Et sitat er en ordrett gjengivelse av det en annen forfatter har skrevet. Sitater må skilles fra egen tekst slik at det det er lett for leseren å se forskjell Bruk av parenteser i teksten og alfabetisk litteraturliste, kalles for Harvard-systemet. Innenfor dette systemet finnes det mange stilarter. De varierer med tanke på tegnsetting og andre stiltrekk. Vi har benyttet APA-stilen her, og laget en veiledning bygget på boka: American Psychological Association. (2010)

Biblioteket Gjøvik - UB - NTNU

Bruke referansestilen Harvard - Wiki - innsida.ntnu.no. Referanseteknikk. Skrive og referere - Biblioteket USN. Kilde og referanseteknikk - Bedriften HIS 3410 - BI Kildekritikk i APA-stil - ppt laste ned. Idrett og ernaering_2014_oppgaveskriving Bruk kildehenvisning både ved sitat og ved parafrase. Eksempel 1 - kort sitat. Bruk sitattegn for å markere det du refererer til NTNU Universitetsbiblioteket tilbyr kurs og hjelp i referansehåndtering og referanseverktøy, Harvard-systemet er et forfatter-år system, og det har dannet grunnlag for Harvard-stilen og APA-stilen English version: Harvard-example Check list, glossary contact and history. Check list. Check this before you hand in your thesis or paper. Glossary. Glossary for academic writin . På denne siden gir NTNU Universitetsbiblioteket informasjon til deg som skal skrive en oppgave og trenger hjelp til å bruke Harvard-stilen. <<TableOfContents>>

VIKO - NTNU oppgaveskriving - NTNU

Chicago 16, norsk (ntnu.no) Harvard. Harvard, norsk (nmbu.no) IEEE. IEEE - norsk (usn.no) Andre stiler. Alle stiler fra EndNote (endnote.com) (ca. 3600 stiler). Du må klikke Accept på Term of Use for å komme til oversikt, og søk etter stiler. Slik lagrer du stilen 1. Klikk på ønsket stil. 2 Se også: Temaside for oppgaveskriving og Bruke og referere til kilder APA-stil # APA-stilen er brukt innenfor samfunnsfag og humaniora. Du bør undersøke hvilken stil instituttet ditt anbefaler før du begynner å skrive oppgaven. Andre stiler: Chicago-stilen er brukt innenfor samfunnsfag og humanior Redrect after 3 s Chicago 16, norsk (NTNU) Harvard. Harvard, norsk (lastes ned fra NMBU) IEEE. IEEE - norsk (UiS) Andre stiler. Alle stiler fra EndNote (ca. 3600 stiler). Du må klikke Accept på Term of Use for å komme til oversikt, og søk etter stiler. Slik lagrer du stilen 1. Klikk på ønsket stil. 2 Studenten oppfordres til å bruke sin kritiske sans i valg av kilder, særlig ved bruk av ikke-kvalitetssikrede kilder som veven. • Kildene angis som parenteser i hovedteksten i etterkant av den setning eller det avsnitt kildene har informert, slik: (forfatters etternavn, årstall), f.eks. (Kennedy 1993), (Olsen, Berg og Hansen 2001

Hvis du ønsker å vise til muntlige kilder som forelesninger, e-post eller telefonsamtaler kan du gjøre det ved å sette inn en parentes i teksten som viser hva slags kilde det er du viser til, f.eks. (T.P. Olsen, e-post, 23. oktober 2014) eller (A. Skogli, forelesning, 1. november 2014) Se hvordan du henviser med den nye referansestilen APA 7th for de vanligste kildetypene, som bøker og artikler med 1 eller flere forfattere, nettsider, offentlige dokumenter etc Mennesker som kilder. I skolesammenheng har du god tilgang på lærere. De er fagpersoner, og har god oversikt over de fagene de underviser i. Ofte har din egen lærer lagt noen premisser for hva du skal jobbe med, og også delt informasjon med deg i timene Chicago stil ntnu Chicago-eksempler - Oppgaveskriving - NTNU . I Chicago-stilen er det ikke vanlig å oppgi artikler fra oppslagsverk i referanselisten, det er mest vanlig å kun henvise i løpende tekst, eksempel: Ifølge Wikipedias artikkel om aksjeselskap skal et selskaps styre ha minst tre medlemmer, dersom aksjekapitalen til selskapet er 3 millioner kroner eller mer Harvard-stilen er.

Det finnes flere ulike utforminger av kildehenvisninger og litteraturlister, blant annet Harvard-stilen og Chicago-stilen. Det medisinske fakultet anbefaler for master-studiene en stil som er utarbeidet av American Psychological Association - stilen (APA - stilen) Norsk APA-manual viser hvordan du henviser til kilder i tekst og hvordan du utformer referanselista. Sist endret: 05.12.2019. Til toppen. Kontakt. Hovedkontor: Abelsgate 5, Teknobyen, 7030 Trondheim. Avdeling Oslo: Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo. Telefon: +47 73 98 40 40 E-post: postmottak@unit.no. Om Unit. Om Unit; Hiring (NO *Muntlige kilder, samtaler, e-post, brev, forelesningsnotater o.l. Skal ikke føres opp i litteraturlisten, men kun henvises til i teksten og i fotnoter. Disse kildene kan ikke søkes opp eller gjenfinnes av andre, og skal derfor ikke føres opp i litteraturlisten. Bruk fotnoter for å opplyse om muntlige kilder I APA-stilen skriver du det på denne måten: Haraldsen, M & Ryssevik, J. (2013). Fokus: samfunnsfag (3. utg.). Oslo: Aschehoug. IB-elever bruker Harvard-stilen og skriver det på denne måten: Homer (1994) Iliaden. Oversatt av P. Østbye. 3. utg. Aschehoug. Bøker som kilder: analyse av ett ver

Redaksjonen for Norsk APA-stil. (2019). Norsk APA-manual: En nasjonal standard for norskspråklig APA-stil (Versjon 3.2). Generelle retningslinjer for kilder fra internett gjerne omtalt som Harvard -systemet. Standardformen for henvisninger er (forfatternavn,. Kilder og kildehenvisninger - genit.no. Formelle krav til oppsett | Søk & Skriv. Harvard - writing reference list. Bruke referansestilen Harvard - Wiki - innsida.ntnu.no. Harvard Referanse Søk Og Skriv. Søk & Skriv. Norsk - Kildehenvisninger i APA-stil - NDLA. Søk & Skriv Den største forskjellen på Harvard-stilen og Chicago-stilen er hvor du plasserer utgivelsesåret i litteraturlisten. Benytter du deg av Harvard-stilen skal kildene settes opp slik: etternavnet til forfatteren, fornavnet til forfatteren i initial, utgivelsesåret skal oppgis i parantes, boktittelen skal skrives i kursiv, utgivelsessted og forlag Chicago-stilen finnes i to varianter: fotnotestil, som presenteres her, og forfatter-årstallsstil. Fotnotestilen kalles også Chicago A. Denne stilen er mest brukt innen humaniora, der hensikten er å unngå at teksten blir «avbrutt» av bibliografiske opplysninger. Henvisningene legges inn som fotnoter eller sluttnoter Kilder, referanser, litteraturliste. Når du skriver oppgave bruker du ofte andre forfatteres arbeid i ditt eget, basert på deres ideer, argumenter, teorier osv. Dette viser at du aktivt søker informasjon og gjør bruk av kunnskapen. Kildene må oppgis, da anerkjenner du andre forfatteres arbeider og viser at du har lest litteratur om emnet

Bruke referansestilen Chicago - Wiki - innsida

Instruktion i, hvordan man bruger APA til litteraturliste og citathenvisning i wor Uansett om du siterer eller parafraserer, må du oppgi kildene dine. Ulike fag har ulike tradisjoner, og derfor fins det flere systemer eller stiler for kildehenvisning. I Harvard-stilen og APA-stilen legger du for eksempel inn referansene fortløpende i teksten Her finner du informasjon om hvordan du finner kilder, vurderer disse og henviser til dem i oppgaver. Nederst er det lenker til nyttige ressurser om akademisk skriving. Oppgavemaler finnes på min.usn.no. Har du spørsmål kan du chatte med en bibliotekar eller delta på våre kurs Det eksisterer en tvetydighet om dannelsen av Harvard referansesystemet; visse kilder sier at det sies å bli utviklet av en zoolog ved navn Edward Lawrens Mark. Til tross for sin opprinnelse ble stilen først brukt mye av Harvard University, som forklarer hvordan stilen fikk navnet sitt Choose a source you want to see an example of. The example shows you how to write references in-text and in a reference list. It also shows you which kind of reference to choose when using EndNote

Proff.no gir deg rolleinformasjon om Håvard Stenberg. Se hans roller (4) og relasjoner (7) i næringslivet - og hvilke bransjer Håvard Stenberg er aktiv i En referanseliste er en oversikt over alle kildene du har brukt. Den kalles også for litteraturliste eller bibliografi. Ett system Harvard Noter all nødvendig informasjon om kildene underveis Referanseliste skal alltid være alfabetisk Photos are what you need to create a stunning website. Images will drive traffic to your website and be seen by a huge audience. High quality photos will ensure your website is always updated

APA-eksempler - Oppgaveskriving - NTNU

Hent fram stilen i EndNote eller Word: Klikk på nedtrekkmenyen hvor stilen angis. Klikk Select another style og finn den nye stilen på lista. Klikk Choose . NB! Hvis du bruker Windows og har lastet ned EndNote fra Apps USN, er norsk APA 6th stil innebygd i programmet og du behøver ikke laste den ned: Åpne EndNote-fanen i Word Harvard-systemet er et forfatter-år system, og det har dannet grunnlag for Harvard-stilen og APA-stilen. Vancouver-systemet er et nummersystem Dersom du unnlater å oppgi kilder til tekst hentet fra litteratur, Som student ved UiA plikter du å sette deg inn i reglene som gjelder for hvordan du skal henvise til kilder av ulike slag i skriftlige arbeider som leveres til vurdering/sensurering

Vancouver-eksempler - Oppgaveskriving - NTNU

Her finner du i tillegg en illustrasjon av stilen eller en egen eksempelsamling (APA 6th norsk/Harvard norsk). Sjekk her hvilken stil som benyttes på ditt fag/studium eller ta kontakt med faglærer/fagansvarlig. For å legge en lokal stil inn i EndNote, last den ned, åpne den i EndNote, og klikk File -> Save as Litteraturlisten skal plasseres ved slutten av oppgaven. Den skal inneholde alle kilder du har brukt i arbeidet med oppgaven og som du har gitt henvisninger til i din tekst. Litteraturlisten skal utformes slik at den gir all informasjon leseren trenger for å identifisere og gjenfinne kildene du har brukt

Ntnu harvard sitat, på denne siden gir ntnu

Litteraturlisten (Harvard) Hensikt: å finne tilbake til kildene du har brukt! Ordnes alfabetisk etter forfatterens etternavn Plasseres til slutt i oppgaven men før ev. vedlegg. Ikke noe skal stå i lista som du ikke har brukt i oppgaven, MEN Du kan lage en egen liste etter hovedlista hvor du anbefaler litteratur 1. Kilder oppgis i forkortet form underveis i besvarelsen, og med fullstendig kilde i referanselisten du legger bakerst. 2. Velg hvilken stil du vil oppgi kildene i. Vi anbefaler Harvard-stilen. 3. Ulike kilder (avhengig av om det er en bok, artikkel, nettside etc) oppgis på ulik måte, så følg eksemplene du finner her. 4 Hvordan Skrive Kilder I Harvard Stil Er du usikker på hvordan du skal skrive en semesteroppgave? Det er vanskelig å gi deg en enkel oprift på hvordan du skriver en god prosjekt- eller semesteroppgave.Dette er ikke en offisiell retningslinje for Wikipedia, men et forslag

Kildekompasset - Kildekompasse

Kan være greit å fortelle hvilken stil dere bruker. Harvard. Nei, det kan du ikke. Det er også slik jeg har fått beskjed om å gjøre det når jeg har skrivet oppgaver på NTNU. Harvard. Men dersom jeg har brukt en kilde i et helt avsnitt eller mer en en setning I min praksisperiode ved NTNU Vitenskapsmuseet fikk jeg et innblikk i en pågående prosess som omhandler et ønsket nybygg ved museet. Planene gjelder et vitenskapssenter, og blir en slik ny museumsbygning realisert vil den føye seg inn i rekken av museets mangfoldige samling av bygninger med ulikt opphav, stiler og bygningsår

Bruke referansestilen Vancouver - Wiki - innsida

Hovedbygningen på Campus NTNU Gløshaugen i Trondheim er en av de fire første bygningene som ble oppført for Norges tekniske høgskole (NTH), alle tegnet av arkitekt Bredo Greve.Bygningen ble innviet da NTH åpnet i 1910, selv om bare den ca 105 meter lange hovedfløyen mot nord var ferdigstilt. Den siste av Greves tre planlagte fløyer mot sør sto ferdig i 1915 Bruk av kilder Når du har hentet og brukt informasjon til oppgaven din er det nødvendig at du oppgir hvilke kilder (bøker, artikler, intervjuer, internettsider osv.) du har brukt. Det er ikke lov å skrive av bøker, artikler osv. eller klippe og lime fra internettsider uten å oppgi hvor og fra hvem du har hentet informasjonen fra

Søk & Skri

En i-tekst-henvisning i Harvard-stilen består vanligvis av forfatterens etternavn og publiseringsår. Kilden i teksten er vanligvis plassert på slutten av det siterte eller parafraserte avsnittet. «Hun er tolerabel, men ikke kjekk nok til å friste meg, og jeg har ingen humor for øyeblikket for å gi konsekvenser for unge damer som er slighted av andre menn.» (Austen, 2000 Vi vil ha menn med stil Vi vil ha menn med smil som vi kan kose med og gjøre som vi vil Tralalala lala Menn: Vi vil ha flere kvins Vi vil ha alt som fins Vi vil ha freske, frekke, fagre, flotte kvins. For vi er menn medgryn som tar deg med fra by'n, og når du kler av deg er du et herlig syn. Tralalala lala Kvinner: VI vil ha menn med gry Finne kilder (NTNU) Kildekritikk. Uansett om du søker i faglige databaser eller fritt på nettet, Språk og stil i akademiske oppgaver VIKO (NTNU) Skriving (Søk og Skriv) Startpakka i oppgaveskriving: OsloMet har utarbeidet et nettkurs som passer bra for både nye og gamle studenter

Kilder vi finner på internet er flyktige og åpne for endringer når som helst. For eksempel så kan en wikipedia-artikkel endres av hvem som helst, når som helst. Og en fagartikkel vi finner på en troverdig side som for eksemple forskning.no kan ha fått endringer eller korrigeringer i teksten som gjør at den meningen vi tolket ut av tteksten kanskje blir en annen For å skrive en god akademisk oppgave eller vitenskapelig tekst, er det viktig å bruke kilder på riktig måte. Å referere er å gi nøyaktige opplysninger om informasjonskildene du har brukt, både i den løpende teksten du skriver og i en tilhørende referanseliste. Dette er viktig fordi det viser nødvendig redelighet i faglige arbeider. Hva er referering og hvorfor er det viktig å. Harvard-eksempler Velg hvilke materialtype du ønsker å se eksempel fra. Eksempelet viser hvordan du skriver referansen i teksten og i referanselisten, og også hvilke referansetype du bør velge ved bruk av EndNote. English version: Harvard-examples Z Se også: Oppgaveskriving og Les mer om Harvard-stilen. Bok og e-bok Bokka pitte Harvard-professor refser NTNU for ensidighet Av: Av Roy Vega 24. mars 2011, 15:07 Gjesteforelesningen med Alan Dershowitz, verdenskjent ekspert på Internasjonal lov og rett ved Harvard-universitetet, fyrte løs like presist som brannalarmen som ble utløst samme sted, kl. 18.00 onsdag kveld Det finnes flere ulike «stiler» for kildehenvisning, blant annet Harvard-stilen, Chicago-stilen og APA-stilen. Det er viktig at du er konsekvent og bruker kun én stil i teksten din Vejledning til at lave kildehenvisning, citater og litteraturliste i opgaver f.eks. på HTX eller til de formelle krav til SR

 • Jobb etter psykose.
 • De nye.
 • Nanjing wikipedia.
 • Idrett og kroppsøving sogndal.
 • Chiptuning sandnes.
 • Universität siegen hölderlinstraße. 3.
 • Se min kjole piano chords.
 • Jølstad begravelsesbyrå hammerfest.
 • Verdig impuls lyrics.
 • Westdeutsche zeitung willich.
 • Ukedager på nynorsk.
 • Hair jazz lotion.
 • Den gode dinosaur figur.
 • Plott snl.
 • Klatreparken kristiansand.
 • Nsm sikkerhetsklarering.
 • Hvor ligger andesfjellene.
 • Equigroomer hest.
 • Kart over bø i vesterålen.
 • Morter marmor.
 • Nasdaq.
 • Fußball wm 1994.
 • Ivar aasen bøker.
 • Høvelig kryssord.
 • Fri vilje bok.
 • Eric johnson tour dates.
 • Skoda kodiaq hybrid 2017.
 • Doge deutsch.
 • Ls3 motor for sale.
 • Veritas høvel.
 • De fem største verdensreligionene.
 • Folkehelsemelding 2018.
 • Luxus wg offenbach.
 • Sparkasse schwenningen öffnungszeiten.
 • Erkeengler navn.
 • Naruto team.
 • Björn höcke twitter.
 • Subaru xv lineartronic test.
 • Abercrombie lue.
 • Hammer and sickle wiki.
 • Mercedes amg 63.