Home

Rettsstilling definisjon

rettsstilling - definisjon - norsk bokmå

 1. ne. WikiMatrix. Han virket direkte for det finske språkets rettsstilling. WikiMatrix. Rettsstillingen må være tilstrekkelig bestemt og klar
 2. Rettspraksis (eller rettsavgjørelser) er en samlebetegnelse på tidligere avgjørelser i domstolene og utgjør en av de sentrale rettskildefaktorene. Bakgrunnen for at rettspraksis har betydning i rettsanvendelsen er først og fremst tanken om at like tilfeller skal behandles likt og den tidligere avgjørelsen blir da ansett som et prejudikat
 3. Rettssikkerhet er vanskelig å definere fordi det ikke er et skarpt avgrenset begrep. Det som er klart, er imidlertid at begrepet særlig dreier seg om hva forholdet mellom myndighetene og den enkelte bør være preget av. Kjernen i begrepet er et krav om at de avgjørelsene som domstolene og forvaltningen treffer overfor enkeltpersoner, grupper og befolkningen som helhet, skal være mest.

Når vi vet fra historien hvilke katastrofer ulike sosialistiske samfunnssystemer har ført til, bør det ikke være spesielt overraskende at de av oss som er opptatt av å forsvare det liberale demokratiet, ikke blir beroliget over Rødts forsøk på å (bort)forklare hva partiet står for Legalitetsprinsippet har også anvendelse langt ut over Norges grenser, og er beskyttet av Den Europeiske Menneskerettskonvensjon (EMK), artikkel 7, og er kjent fra det latinske begrepet nullum crimen sine lege.. Prinsippet er et utslag av kravet om at borgerne skal kunne forutse sin rettsstilling ved å gjøre seg kjent med lovverket og domstolenes fortolkning av dette, og ikke risikere å. Forvaltningsrett er læren om rettsregler for offentlig forvaltning.Forvaltningsrett er en underavdeling av offentlig rett, i likhet med statsrett, strafferett og prosessrett.. De generelle reglene som gjelder for all forvaltning betegnes som den alminnelige forvaltningsretten.Innen forvaltningen fins flere ulike grener som i tillegg kan ha spesielle regler Rettsstat er en stat som kjennetegnes ved at forholdet mellom de øverste statsorganer er regulert gjennom rettsregler. Videre må statens indre maktutøvelse være styrt av rettsregler. Endelig må det finnes rettsregler som regulerer forholdet mellom borgerne, når disse står i tvist med hverandre Arbeidsmiljø er forholdene for arbeidstakerne på en arbeidsplass, særlig de fysiske, vernetekniske, yrkeshygieniske og velferdsmessige forholdene. Det er arbeidsgiveren som i henhold til arbeidsmiljøloven skal sørge for at arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd blir ivaretatt på alle plan i virksomheten. Arbeidstakerne plikter å medvirke ved gjennomføringen av de tiltak som blir.

Rettspraksis - Jusleksikon

FNs flyktningekonvensjon er en folkerettslig avtale som skal sikre flyktninger visse rettigheter inntil de kan vende hjem eller få permanent oppholdstillatelse i et annet land. Flyktningekonvensjonen ble vedtatt i 1951 for å beskytte europeiske flyktninger etter andre verdenskrig. Først gjaldt konvensjonen kun personer som hadde flyktet før 1951, men i 1967 ble det vedtatt en protokoll som. Rettsregel er en juridisk rettighet eller plikt i samfunnet som om nødvendig kan fastslås av en domstol eller annen lovlig offentlig myndighet. Når rettsregelen er fastlagt har en kommet frem til gjeldende rett på et rettslig spørsmål og like konkrete tilfeller skal gi samme rettsvirkning (rettslige løsning)

Det forhold at en persons handlinger (eller unnlatelser) får betydning for en annen persons rettsstilling, det vil si at handlingen får rettslige konsekvenser som om handlingen var foretatt av denne selv. Dette betegnes som identifikasjon i erstatningsretten, og fører til en person blir erstatningsansvarlig for skade som en annen har voldt (aktiv identifikasjon) Arbeidsmiljøloven definerer hva fast ansettelse er. Ved fast ansettelse er ansettelsen løpende og uten fastsatt opphørstidspunkt. I tillegg skal arbeidsmiljølovens regler om opphør av arbeidsforholdet gjelde eller begrenser en rett (rettsstilling), plikt eller kompetanse •Både innvilgelser og avslag omfattes •Omfatter også avgjørelser som gjelder ytelser som det beror på forvaltningens frie skjønn om man skal få -Utenfor faller råd, veiledning og forsla

rettsstilling, mens varamedlemmers rettsstilling bare er nevnt kort i tilknytning til dette. Grunnen kan være at asl. § 6-9 (asal. § 6-9) bestemmer at lovens bestemmelser om styremedlemmer gjelder tilsvarende for varamedlemmer og observatører så langt de passer Legalitetsprinsippet (av lat. nulla poena sine lege, ingen straff uten lov) innebærer at staten ikke kan gjøre inngrep i borgernes rettsstilling uten hjemmel i lov og er ment å beskytte individene mot statsmakten.. Generelt kan det sies at legalitetsprinsippet dreier seg om hvilke typer beslutninger som kan eller bør vedtas i lovs form, evt. ha grunnlag i lovvedtak Bakgrunn: I dag er minstenormen for hva som er nødvendige og forsvarlige sykepleietjenester uklar. Særlig innen hjemmesykepleie synes det å være stor avstand mellom hva som er pasientenes behov for tjenester og de tjenestene pasientene faktisk får ivaretatt

Samtidig har arbeidstaker ofte en svakere rettsstilling når det gjelder bonus, Verken begrepet bonus eller begrepet lønn har noen enhetlig definisjon i loven. Bonusbegrepet forekommer ikke, mens lønnsbegrepet har ulikt meningsinnhold ut fra hvilke forhold som reguleres Definisjonen på samboerforhold varierer mellom ulike lover.1 Samboere defineres ofte som to personer som lever sammen i et ekteskapsliknende forhold. for ikke-jurister; det er lettere for en samboer å kunne forutberegne sin rettsstilling ved en slik enhetlig definisjon 5 Samboernes rettsstilling. Det var først på begynnelsen av 1970-tallet at myndighetene for alvor tok konsekvensen av at samliv utenfor ekteskap var etablert som en samlivsform som det burde gis lovregler for. 5.3 Variasjonene i regelverkets definisjon av samboere

En slik inngripen i borgernes rettsstilling krever hjemmel i lov. Med utgangspunkt i legalitetsprinsippet, medgir departementet at regulering krever en lovhjemmel med tydeligere rammer: «Det er derfor behov for å fastsette en definisjon av begrepet kunstig lys før det kan åpnes for ytterligere bruk av kunstig lys», konkluderer lovmakerne konsist Homoseksualitet er kjønnsdrift og seksuell aktivitet rettet mot personer av samme kjønn. Denne definisjonen bygger på en oppfatning av at individet enten har en hetero- eller homoseksuell preferanse. Den ser bort fra muligheten av at noen kan være begge deler, såkalt biseksuelle, og føle seksuell attraksjon til begge kjønn. Individets seksuelle preferanse kan endres over livsløpet, og.

rettssikkerhet - Store norske leksiko

Tillitsvalgtes rettsstilling Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 671 Det foreligger ingen definisjon av tillitsvalgte eller tillitsverv i lovgivningen. Etter en alminnelig språklig forståelse innebærer begrepet tillitsvalgt at noen er valgt av e Fosterforeldrenes rettsstilling ved avgjørelser knyttet til fosterbarnets liv Kandidatnummer: 528 Leveringsfrist: 25.april 2013 Antall ord: 16822. i Innholdsfortegnelse 2.1 Definisjon av fosterhjem.

Definisjon . Den grunnfestede definisjonen på straff innen norsk rett er «et onde som staten påfører en lovovertreder på grunn av lovovertredelsen i den hensikt at det skal føles som et onde». Denne definisjonen ble først lansert av jusprofessor Johs. Andenæs og er senere blitt sitert og gitt tilslutning av Høyesterett En vid og allmenn definisjon av atferd er alt en person gjør (Løkke, 2008). Atferd er en funksjon som utvikles i interaksjon mellom person og omgivelser (Bronfenbrenner, 1979). På samme måte er utfordrende atferd noe som utvikles i interaksjon, hvor begrepet utfordrende peker på at atferden representerer en utfordring for miljøet rundt

Hva er en rettsstat? - Civit

 1. Norgesveldet (norrønt: Noregsveldi) er en betegnelse som kom i bruk på 1800-tallet i forbindelse med nasjonalromantiske forestillinger om at Norge hadde en fortid som stormakt, og var en betegnelse på de besittelsene som var underlagt den norske kongen i høymiddelalderen, etter at det hadde blitt landefred på fastlandet etter borgerkrigene, altså etter 1227
 2. rettsstilling . Han skal ha valget mellom å handle lovlig eller ulovlig, basert på kunnskap. Dette forutsetter blant annet at borgerne (rettssubjektene) kan lese. Rundt år 1000 kunne imidlertid bare én til to prosent av Europas befolkning lese. På slutten av 1500-tallet er det antatt at drøyt 50 prosent av den voksn
 3. NIM ser det som positivt at regjeringen ønsker å styrke barns rettsstilling i Norge og igangsette tiltak som er egnet til å beskytte barn mot vold og overgrep. Vi stiller imidlertid spørsmål ved de virkemidler som foreslås. Til: Barne- og likestillingsdepartementet
 4. Det overordnede temaet for fremstillingen er lengeværende barns rettsstilling i Norge. Lengeværende barn omtales også som asylbarn. Det er ingen rettslig definisjon av «asylbarn», men det er vanlig å bruke begrepet om «lengeværende barn av foreldre med avslag på asyl».1 Hvor leng
 5. andre typer tiltak for å styrke fornærmedes rettsstilling. Ved kgl. Res. 2. juli 2004 ble det Fornærmedeutvalget opprettet. Den 8. mai 2006 leverte utvalget NOU 2006:10 Fornærmede i straffeprosess - nytt perspektiv og nye rettigheter . Rapporten ble sendt på høring, hvor reaksjonene gjennomgående var positive. 2 Lovforslaget i Ot
 6. 21.02.2012: Kronikk - Valgfrihet og pasientrettigheter er viktige idealer i dagens samfunn
 7. nelig arbeidstid § 10-5. Gjennomsnittsberegning av den al

•Loven gir ingen definisjon •En gjenganger til eksamen -Enkeltpersoner -Foreninger eller andre organisasjoner •Husk at en som har rettslig klageinteresse, blir part i klagesaken, og kan bl.a. kreve partsinnsyn -Se Ot.prp. nr. 38 (1964-65) s. 9 Helserettigheter for barn og unge. Barn og ungdommer har en rekke rettigheter knyttet til helse- og omsorgstjenester. Her får du en oversikt over dine rettigheter når du må til lege eller sykehus Definisjoner. I denne loven forstås med: a) hvitvasking: handling som beskrevet i straffeloven § 332 og § 337. b) skal ikke oversende opplysninger som de mottar fra eller innhenter om klienten når de fastslår en klients rettsstilling eller bistår en klient i forbindelse med rettergang Det er i lovens § 1-6 gitt en nærmere definisjon på hva tiltak er. Denne lyder slik: Med tiltak etter loven menes oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom, jf. § 20?1 første ledd bokstav a til m Samboeres rettsstilling. juni 30, 2020 mai 15, 2020 av Frøysaa & Bjørkgård. De siste tiårene har stadig flere valgt å være samboere fremfor å gifte seg. Det er imidlertid ingen felles definisjon av begrepet «samboer» i dagens lovverk, og man kan være samboer i en lov, men ikke i en annen

legalitetsprinsippet - Store norske leksiko

En slik vedtektsendring ville forringe de stemmeberettigede A-aksjenes rettsstilling. Det spesielle flertallskravet går ut på at vedtektsendringen må ha tilslutning fra eiere av to tredjedeler av den representerte kapital i den aksjeklassen som får rettsstillingen forringet Oversikt over helsepersonell. I denne artikkelen omtales hvem som faller inn under begrepet helsepersonell, hvem som tildeler autorisasjoner, lisenser og spesialistgodkjenninger, hvilken informasjon som finnes i Helsepersonellregisteret

Definisjon (s.d.) der definiendum (s.d.) brukes eller forutsettes i definiens. En sirkeldefinisjon er ikke en akseptabel definisjon situasjonsbestemt ledelse er en av verdens mest anvendte teorier for ledelse Artikkelen handler om viktigheten av å legge til rette for utdanningsopplegg med fokus på bevisstgjøring av personlig kompetanse. Personlig kompetanse er her forstått som de holdninger, verdier og den væremåte som styrer og preger oss i vårt arbeid med andre Saken gjelder Fylkesmannen i Rogalands opprettholdelse av Y kommunes avslag på en søknad om permisjon fra en eldre mannlig pasient, som var tvangsinnlagt ved en helse- og omsorgsinstitusjon i kommunen. Bakgrunnen for permisjonssøknaden var at pasienten ønsket å tilbringe tid utenfor institusjonen sammen med sin sønn. Den aktuelle avgjørelsen om å avslå permisjon, kan ikke anses som et. Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling ved nyansettelser. Betingelsene er at den ansatte er kvalifisert og at den ikke innebærer..

hans/hennes rettsstilling overfor offentlige myndigheter og av måten forvaltningsvedtak treffes og overprøves på. Reguleringen og organiseringen av myndighetsutøvelsen angår viktige forvaltningsverdier og forholdet mellom dem: demokrati, rettssikkerhet, faglig Frem til 1.1.2017 gjelder de gamle reglene for eldre avtaler, selv om du avslutter arbeidsforholdet ditt nå for å gå over til en konkurrent.Regelsettene er ganske forskjellige og du har som arbeidstaker en vesentlig bedre rettsstilling under det nye regelverket fra 1.1.2017. Dersom du sier opp nå vil de gamle reglene gjelde frem til. Oversettelser Hva betyr dette? → ماذا يَعْني هَذا؟ → Co tohle znamená? → Hvad betyder det? → Was bedeutet das? → Τι σημαίνει αυτό; → What does this mean? → ¿Qué quiere decir esto? → Mitä tämä tarkoittaa? → Qu'est-ce que ça veut dire ? → Što to znači? → Cosa vuol dire? → これはどういう. Juridisk definisjon. Seksuelle overgrep mot barn beskrives i straffelovens kapittel 19 og er oppbygd slik at alvorlighetsgraden graderes etter ytre, uavhengig rettshjelps- og likestillingstiltak som arbeider for å bekjempe kvinneundertrykking og for å bedre kvinners rettsstilling

Konflikten hadde utløst et behov for å avklare statens forhold til samisk kultur og samenes rettsstilling. Utvalget avga sin første utredning i 1984. Denne utredningen la grunnlaget for en egen samelov, som kom i 1987, en grunnlovsparagraf om samisk språk, kultur og samfunn i 1988 og opprettelsen av det folkevalgte organet Sametinget i 1989 definisjon av tomtefeste: Ein festerett er ein leigerett til eit grunnstykke, der leigaren betalar ei leige i staden for å løysa inn kapitalverdien, som ved kjøp. (NOU 1993: 29, 1993) Olav Lid (1961, s. 1) definerer tomtefeste som ein langvarig, total bruksrett over ei Men dersom yrkesbruken blir det dominerende i formålet, faller kjøpet utenfor definisjonen av forbrukerkjøp. Det er ikke tillatt å avtale vilkår for handelen, som setter kjøperen i en dårligere rettsstilling enn det lovens bestemmelser fastsetter •Begrepet samboer, definisjon. 8. Barn •Foreldreansvar- Hvem skal barnet bo hos ved hhv. samlivsbrudd og død. 9. Opphør av samlivet ved samlivsbrudd •Økonomisk oppgjør. 10.Opphør av samlivet ved død. 11. Regulering av ugift samliv •Samboerkontrakt •Testament . Du kan gjerne også ringe oss eller sende oss en direkte e-post.

Nærmeste pårørende (se § 1-3 bokstav b for definisjon av hvem som er nærmeste pårørende) er gitt en særskilt rettsstilling etter pasient- og brukerrettighetsloven som gjør dem egnet til å fremsette en slik anmodning (se pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3 og § 4-6) Legalitetsprinsippet innebærer at staten ikke kan gjøre inngrep i borgernes rettsstilling uten hjemmel i lov og er ment å beskytte individene mot statsmakten. Legalitetsprinsippet er en overordnet rettsregel og prinsipp av Grunnlovs rang som går ut på at offentlige myndighet ikke kan gripe inn, endre eller etablere bindende rettsforhold overfor borgerne, uten å ha hjemmel for dette i. definisjoner av skyldformene, Disse medlemmer legger til grunn at det er behov for å styrke barn og ungdoms rettsstilling ytterligere og legger til grunn at den objektive alder vurderes mer konkret i forhold til den enkeltes livssituasjon for øvrig I en vurdering av om tjenester er sykepleiefaglige forsvarlige er det avgjørende hvilke kriterier man legger til grunn

Norsk forvaltningsrett - Wikipedi

Flyktningkonvensjonens definisjon innebefatter ikke internt fordrevne, men det er blitt vanlig å også anerkjenne denne gruppen som flyktninger. FLYKTNINGKONVENSJONEN: FNs Konvensjon om flyktningers rettsstilling av 28. juli 1951. De fleste land i verden har ratifisert avtalen Du kan også legge til en definisjon av Flyktighet selv. 1: 1 0 Nordisk konvensjon om trygd 41-01 Definisjoner. Utarbeidet av Arbeids- og velferdsdirektoratet 4.4.2014. Endret 27.05.2015, se overskriftene: 1.1.1 nordisk land 1.4 Konvensjonens personkrets - Artikkel 3 1.5 Utvidet anvendelse av forordningen - Artikkel 4 Kapittel 1 - Definisjoner 1.1 Definisjoner - Artikkel 1 1.1.1 nordisk land [Endret. Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag.Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket

Definisjoner Døende pasient: alvorlig syk pasient med antatt svært kort levetid. (Denne definisjonen er under debatt, se ref. 4, 5, 6). Livsforlengende behandling: all behandling med mulighet til å utsette pasientens død, inkludert HLR, kunsti Assimilering definisjon. Assimilering defineres innenfor samfunnsvitenskapen som den prosess som gjør at en person eller en minoritet gir avkall på sin kultur og går over til å leve i henhold til majoritetskulturens dominerende verdier, normer og tradisjoner.Assimilasjon kan være påtvunget eller frivillig, eller den kan skje som følge av en prosess der nye generasjoner av en minoritet.

Rettsstat - Wikipedi

Pensjonistforbundet etterlyser definisjon på hva et sykehjem er, i vårt høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementets forslag til lovfestet rett til sykehjem. Hør teksten. Høringsforslaget gir derfor ikke, etter Pensjonistforbundets mening, de sykeste eldre en bedre rettsstilling slik som beskrevet i forslagets hovedmålsetting samenes rettsstilling. Etter språkreformen i 2014 definisjon av urfolk. Det sentrale er her om noen nå-værende gruppe har en tilknytning til et bestemt om-råde fra før de nåværende statsgrenser ble etablert i de aktuelle områder. Flertallet henviser også ti Selskapsrett er rettsregler som omhandler selskapets rettsstilling, regler om selskapets formue, gjeld, organisasjon, selskapsmedlemmenes rettsstilling, eierskifte, endring og opphør av selskapsforholdet. 6 relasjoner Flyktningkonvensjonen av 1951 regulerer hvem som er flyktning og hvilke rettigheter en flyktning har Flyktningkonvensjonens definisjon innebefatter ikke internt fordrevne, men det er blitt vanlig å også anerkjenne denne gruppen som flyktninger. FLYKTNINGKONVENSJONEN: FNs Konvensjon om flyktningers rettsstilling av 28. juli 1951 Definisjonen av arbeidstaker tar utgangspunkt i arbeidsmiljøloven § 1-8. Den angir arbeidstaker som; « enhver som utfører arbeid i annens tjeneste.» Tilsvarende definisjoner følger av ferieloven § 2 (1), permitteringslønnsloven § 1 (1) og arbeidstvistloven § 1. Innenfor idretten er det særlig to grensedragninger som er viktige

Bakgrunn. Personer som har en velgrunnet frykt for forfølgelse har, ifølge Flyktningkonvensjonen av 1951, krav på status som flyktning, eller politisk asyl. Asylsøkere er personer som spontant ankommer et annet land uten på forhånd å være anerkjent som flyktning.Bakgrunnen for søknaden om asyl bunner oftest i politiske, etniske og/eller religiøse årsaker Definisjon Arbeidstid er den tid arbeidstaker etter lov og avtale står til disposisjon for arbeidsgiver. Arbeidstidens lengde 37 5 timer Den alminnelige arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnittlig 37,5 timer pr. arbeidsmiljøloven § 10-4. 35 5 timer Ukentlig arbeidstid skal ikke overstige gennomsnittlig 35,5 timer i følgende tilfelle: uke likeverdig på engelsk. Vi har syv oversettelser av likeverdig i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Oversettelse av sheet lightning til svensk i engelsk-svensk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis klar definisjon av hva dette er. I alminnelig forvaltningsrett er det vanlig å skille mellom forvaltningens privatrettslige virksomhet og offentlig myndighetsutøvelse. Forvaltningen handler privatrettslig når den påtar seg avtalemessige forpliktelser og utøver sin eierrådighet på samme måte som private borgere og selskap. Privatrettsli

Definisjonen synes vidt formulert. Det er alminnelig antatt at partsbegrepet ikke er så omfattende som området for klageretten etter fvl. § 28. Ikke bare parter har klagerett, men også annen. Definisjonen av enkeltvedtak må ses i sammenheng med definisjonen av vedtak, slik at en avgjørelse også må være «bestemmende» for rettigheter eller plikter. Side 3 av 4 Rogaland Spørsmålet blir da om regionens uttalelser om driftsplanen for 2020 er «bestemmende» for Fjordbruks rettsstilling. akvakulturdriftsforskrifte Boken omhandler: definisjonen av flyktning etter folkeretten, retten til asyl ifølge menneskerettighetene, bakgrunnen for flyktningekonvensjonen av 1951, status for flyktninger fra krig og krigsliknende situasjoner, bevisvurderingen i asylsaker, flyktningers rettigheter og plikter, opphør av flyktningestatus, behovet for en internasjonal asyldomstol Retten til vern som flyktning henvender. Definisjonen i § 1-2 første ledd bokstav b omfatter alle skattepliktige, Hvilken rettsstilling skattepliktig har etter andre rettsregler, er han den nærmeste til å bringe klarhet i, jf. Ot.prp. nr. 29 (1978-79) punkt 10. Skattepliktig er ansvarlig for feil i opplysningene

rettsstilling, må jeg medgi at jeg har nokså begrenset kjennskap til den rettslige situasjon i Grønland. I så måte setter jeg min lit til at Frederik Harhoff, som er definisjoner hører imidlertid det element at urfolk ofte er i en marginal situasjon i forhold til nasjonalstatens ordinære beslutningssystemer Hvis virksomheten bevarer sin uavhengighet, skal de tillitsvalgte som berøres av overdragelse som nevnt i § 16-1, beholde sin rettsstilling og funksjon. Hvis virksomheten ikke bevarer sin uavhengighet, skal de overførte arbeidstakere som var representert før overdragelsen, fortsatt være representert på en egnet måte fram til nyvalg kan finne sted Et referat over temaet de nordiske urfolkenes rettsstilling som er tenkt brukt under det nordiske juristmøtet i Oslo 1999 Selskapsrett er rettsregler som omhandler selskapets rettsstilling, regler om selskapets formue, gjeld, organisasjon, selskapsmedlemmenes rettsstilling, eierskifte, endring og opphør av selskapsforholdet En overordnet rettsregel og prinsipp av Grunnlovs rang som går ut på at offentlige myndigheter ikke kan gripe inn og endre eller etablere bindende rettsforhold overfor borgere, uten å ha hjemmel for det i formell lov - såfremt ikke andre kompetansegrunnlag finnes. Legalitetsprinsippet kalles gjerne lovskravet. Ethvert inngrep fra det offentlige i privat borgers rettsstilling må som en.

Samboeres rettsstilling som sameiere i en eiendel reguleres av sameieloven. Utgangspunktet etter sameieloven er at hver av partene i utgangspunktet kan bringe sameiet til opphør gjennom oppløsning (tvangssalg). De nærmere vilkårene for dette følger av sameieloven § 15 I denne artikkelen behandles en del viktige emner innen forvaltningsretten som f.eks. Hva forvaltningsrett er, saksbehandling av enkeltsaker og offentlighet i forvaltningen. Innledning Forvaltningsretten omfatter rettsreglene om offentlige organers virksomhet. Som rettsdisiplin må forvaltningsretten avgrenses mot statsretten - reglene bl.a knyttet til Stortingets og domstolenes virksomhet. Fra 1.oktober 2017 fikk pårørende en ny og forbedret rettsstilling, pårørendestøtten ble styrket. Kommunens ansvar overfor pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid samles i en bestemmelse, helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6. Formålet er å tydeliggjøre kommunens ansvar overfor pårørende Definisjon av troverdighet i Online Dictionary. Betydningen av troverdighet. kan tredjemanns rettsstilling ved enkelte hjemmelskonflikter virke uklar og urimelig . Appellformer: Etos, Logos og Patos Skolediskusjon . Vern om det journalistiske fotografiets troverdighet 34.2 Hovedforskjellene mellom en arvings og en kreditors rettsstilling 146 34.3 Kan en avtale både være gyldig testament og gyldig livsdisposisjon? 147 34.4 Det foreligger både gyldig testament og livsdisposisjon som grunnlag for samme krav 149 34.5 Ugyldig testament, men gyldig som livsdisposisjon 15

1. Pengekravs stilling i konkurs 1.1 Innledning. En kreditor er en person som har et krav mot en annen, f.eks om betaling av penger. Den kravet er rettet mot og som plikter å oppfylle dette, betegnes som debitor eller skyldner 4 INNLEDNING Overføringsavtalen er en viktig del av offentlige tjenestepensjonsordninger. Det er flere pensjonsinnretninger som har pensjonsordninger som er omfattet av Overføringsavtalen Noen klar definisjon av uttrykket finnes ikke i regelverket. Spørsmålet om det er utøvd advokatvirksomhet kan bli satt på spissen i klagesaker for Disiplinærnemnden der problemstillingen vil være om det konkrete saksforholdet klagen gjelder, faller inn under disiplinærordningen

arbeidsmiljø - Store norske leksiko

Virkemiddel Definisjon Bestemmende Kan rettes til private Lov Grl. § 75 flg. Ja Ja Forskrift Fvl. § 2 bokstav a og c Ja Ja Enkeltvedtak Fvl. § 2 bokstav a og b Ja Ja rettsstilling • Fremmer likebehandling • Effektivt styringsmiddel • Ressursbesparende - mindre forvaltning Enkeltvedtak • Kan ta individuelle hensy - fremmer regelverket ofrenes rettsstilling? Masteravhandling i rettssosiologi Av Sheela Smeby Institutt for kriminologi og rettssosiologi Juridisk fakultet Universitetet i Oslo Våren 2009 . II. III Sammendrag Mastergradsavhandling i rettssosiologi av Sheela Smeby 1.3 Begreper og definisjoner. Det kommer fra gresk, hypokrisis, som betyr fremføring. Termen ble brukt om en av talens fem faser i retorikken, og kan tenkes å ha fått sin negative konnotasjon fra nettopp dette

flyktningekonvensjonen - Store norske leksiko

Det er først når en pasient vurderes som døende, at legen verken kan, eller skal, gi pasienten «øyeblikkelig hjelp» hvis pasienten ikke ønsker slik behandling. Det er imidlertid uklart når pasienten går fra å være «alvorlig syk» til «døende». Det fins ingen eksakt definisjon av «døende» verken medisinsk eller juridisk Om Barn og unge. Aktuell statistikk. Statistikken i Barn og unge.Aktuell statistikk er hentet fra ulike publikasjoner og seksjoner i Statistisk sentralbyrå. Ti emneområder dekkes, se Innhold. Statistikken produseres ved hjelp av forskjellige registeropplysninger og utvalgsundersøkelser, og til ulike tidspunkt

Rettsregel - Jusleksikon

På bakgrunn av denne vurderingen konkluderte retten med at huseierne kunne kreve avløsning av terminvise betalinger etter avhendingsloven § 2-10 annet ledd. Avhendingsloven § 2-10 andre ledd gir rett til avløsning etter 50 år mot innbetaling av det årlige terminvise beløpet etter reguleringen på innløsningstidspunktet. Dette står i motsetning til innløsningsretten i tomtefesteloven. De skulle utrede samenes rettsstilling, og utvalgets arbeid førte til Sameloven i 1987. Denne loven la grunnlaget for opprettelsen av Sametinget (1989) og innføringen av samenes rettigheter i Grunnloven. Omsider hadde samene og samisk språk og kultur blitt anerkjent av den norske stat

identifikasjon - jus - Store norske leksiko

rettsstilling. Arbeidsmiljøloven gjelder bare for arbeidstakere. Med arbeidstaker menes «enhver som utfører arbeid i annens tjeneste». I Norge er det ingen klar definisjon av hvem som er selvstendige oppdragstakere, og ikke arbeidstakere, men det avgjøres etter en vurdering av flere momenter som er trukket opp i rettspraksis. 5 4 3 2 4.1 Definisjon Arbeidstid er den tid arbeidstaker etter lov og avtale står til disposisjon for arbeidsgiver. 4.2 Arbeidstidens lengde 37,5 timer Den alminnelige arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnittlig 37,5 timer pr. uke, jf. arbeidsmiljøloven § 10-4. 35,5 time

Ansettelse - Arbeidstilsyne

En definisjon er et utsagn som søker å fastlegge en språklig størrelses betydning. Definisjoner består av en term («definiendum») og en beskrivelse og avgrensning av hva termen representerer («den definerende tekst»). Videre kan en definisjon deles i en A-størrelse, B-størrelse og C-størrelse etter tegntrekanten grunnlovsparagrafen om samenes rettsstilling. Steinar Pedersen, historiker, dr. philos. steinar-maritimus@outlook.com. Sametinget - Sametinget 1989 • - Dvs. at han kunne vært sametingsvelger etter dagens definisjon Steinar Pedersen, historiker, dr. philos. Samene -båtbyggere og fiskere • Et likeverdig forhol Utkast 21. mars 2017 til Forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem, kriterier for tildeling og venteliste, for Bærum kommune. Fastsatt av Bærum kommunestyre xx dag XX måned 2017 med hjemmel i lov 24 juni 2011 nr.30,

Standssamfunn Et samfunn som består av grupper (stender) som er ulike i rettsstilling og i levekår, og der det er vanskelig å skifte gruppe Statskirke En kirke der den formelle ledelsen ligger hos øverste myndighet i staten Statskupp Når innflytelsesrike grupper i et land tar makten med udemokratiske midler og ved hjelp av militær støtt Uttalelse definisjon definisjon - Store norske leksiko . En definisjon er en beskrivelse, en forklaring. En definisjon forklarer noe annet Definisjonen av ordet «leksikon» kan for eksempel være «et oppslagsverk med alfabetisk ordnede artikler Example: Det forekommer blant annet at personer, som anser seg som flyktninger, ikke ønsker å ha status som flyktning og derfor ikke søker politisk asyl, men bare om oppholdstillatelse.; Selv om Flyktningekonvensjonen av 1951 inneholder en slik mulighet, har praksis utviklet seg dithen at ingen stat skal medvirke, heller ikke indirekte, til at en flyktning blir gjenstand for forfølgelse Det er den samme definisjonen av nedsatt funksjonsevne som ligger til grunn for vurderingen etter § 13 og § 19 g, men det kan være at en funksjonsnedsettelse utløser en rettighet etter § 13 og ikke etter § 19 g. Det er ikke et krav etter § 13 at barnet skal ha behov for særlig tilrettelegging Dette trekker med seg definisjoner og begreper som blir lite dekkende når de anvendes konkret på språklig /kulturelle minoriteter i Europa. Kilde NOU 1984:18 «Om samenes rettsstilling» s 304 Neste; Besøkende. I dag 21. I går 104. Denne uken. Definisjon av demokrati og MR. Begrepene demokrati og menneskerettigheter har hver for seg et definert innhold, samtidig som de er nært knyttet til hverandre. Det de har til felles er at de på et vis har samme filosofiske opphav, vektlegging av individet. Det enkelte menneskets verdighet er utgangspunktet

 • Linn bad mari.
 • Ford maverick 2.0 technische daten.
 • Hvor langt tilbake kan man fakturere.
 • College football ligen.
 • Hin und weg roman.
 • Bahnticket 2017 angebote.
 • Göteborgs stad inloggning.
 • Bremen next jobs.
 • Vild kaprifol.
 • Psykologi 2 aschehoug lydbok.
 • Pokemon soul silver ep teiler.
 • Jak strzyc bichona.
 • Futur grunerløkka.
 • Map clues rs3.
 • Piotr gadomski architekt.
 • Dragon ball z gather together goku's world 123movies.
 • Edelweißpiraten.
 • Straffesaker i norge 2015.
 • Hvor ofte bytte oljefilter.
 • Canesten krem bruk.
 • Åndelighet i norge.
 • Amu kurser glostrup.
 • Unfall a3 bad honnef linz heute.
 • Naproxen mylan og paracet.
 • Designa eget skal iphone 8.
 • Ravaglioli hebebühne aufbauanleitung.
 • Coyote trier telefon.
 • Sommeråpent 2016.
 • Hvordan skal passbilde se ut.
 • Morsom konfirmasjonstale.
 • Svir i halsen når jeg spiser.
 • Lærdalstunnelen pris.
 • Fotos mausefalle innsbruck.
 • Magnetarmbånd balanse.
 • Hønseutstyr.
 • Cafe keese berlin getränkepreise.
 • Halloween party kaiserslautern 2017.
 • Vhs kurse graz 2017/2018.
 • Verdig impuls lyrics.
 • Clifton krøniken rekkefølge.
 • Høvelig kryssord.