Home

Innkjøpssentral offentlige anskaffelser

Samordnede innkjøp - regjeringen

Samordnede innkjøp med oppdragsgivere fra andre EØS-stater er regulert i forskrift om offentlige anskaffelser § 29-2. Det har også tidligere vært mulig for oppdragsgivere i ulike EØS-land å samarbeide om anskaffelser, men dette har vært vanskelig i praksis fordi det har vært uklart hvilke regler som gjelder for slike anskaffelser Anskaffelser i offentlig sektor. Det offentlige gjør innkjøp for fem hundre milliarder kroner årlig. Her får du veiledning og verktøy til å gjennomføre og lede gode anskaffelser til det beste for innbyggere og næringsliv Offentlige anskaffelser gjort enkelt. Vi gjennomfører anskaffelser for offentlige oppdragsgivere over hele landet Alt du trenger for å bruke oss er et behov: et behov for en barnehage, bil, traktor, bru, arkivsystem, renholdsavtale eller kulepenn Innhold Fellesavtaler for staten (Statens innkjøpssenter) Avtalene blir inngått og forvaltet av Statens innkjøpssenter. Avtalene og informasjon om bruk og betingelser vil bli oppdatert fortløpende

Forord. Kjære leser, Jeg har gleden av å presentere veilederen til reglene om offentlige anskaffelser. Målet med veilederen er å gjøre et krevende og omfattende regelverk mer forståelig, og bidra til at offentlige oppdragsgivere kan gjennomføre effektive og gode innkjøp Liste over alle statlege verksemder som er omfatta av den obligatoriske innkjøpsordninga til Statens innkjøpssenter per 1. januar 2018

Oppdragsgivere kan ha interesse av å foreta innkjøp i fellesskap eller fra eller gjennom en innkjøpssentral fordi de kan oppnå stordriftsfordeler, herunder lavere priser og administrasjonsutgifter. I tillegg vil det kunne bidra til å forbedre og profesjonalisere forvaltningen av offentlige anskaffelser Det offentlige gjør innkjøp for flere hundre milliarder kroner årlig. Få veiledning og verktøy til å gjøre gode anskaffelser og bruke ressursene effektivt og til det beste for innbyggerne og næringslivet Departementet har utarbeidet en veileder til det tidligere regelverket om offentlige anskaffelser. Veilederen går blant annet inn i anskaffelsesprosedyrene, elektronisk kommunikasjon, rammeavtaler, universell utforming, muligheten til å stille etiske krav i tillegg til å behandle grundig temaer som konkurranse med forhandling og avvisning Nye regler for offentlige anskaffelser medfører at både oppdragsgiver og tilbyder må ha tilgang til systemløsninger for elektronisk tilbudsinnlevering. Rett innlevering av tilbud Hvorvidt leverandøren har levert tilbudet sitt på rett sted og på rett måte, har vært en problemstilling som har fremkalt mange tvister mellom oppdragsgiver og leverandører

Anskaffelser i offentlig sektor - DF

Miljøkriteriesett for offentlige anskaffelser - veileder med linker Offentlig Fellesinnkjøp på Agder Innkjøpssentralen Offentlig Fellesinnkjøp på Agder (OFA) er et organ for felles innkjøpstjenester, felles inngåelse av rammeavtaler for varer og tjenester, og organ for veiledning og rådgivning hos de deltakende parter og for leverandørutviklin Få hjelp til offentlige anskaffelser av IT-drift, IT-utstyr og generelt om IT-systemer. Les om SLA, skytjenester, smidig systemutvikling, utvilkling av komplekse IT-systemer med mer Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 12. august 2016 med hjemmel i lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) § 2, § 5, § 7a, § 9 og § 16. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVI nr. 2 (direktiv 2014/24/EU sist endret ved forordning (EU) 2019/1828). Endringer: Endret ved forskrifter 9 des 2016 nr. 1483, 20 des 2016 nr. 1744, 20 april 2017. Innhold Fellesavtale for mobiltelefoner og nettbrett. Avtalen er gyldig fra 3. september 2018 og varer i to år med opsjon om forlengelse i inntil to år

Innkjøontoret - Offentlige anskaffelser gjort enkel

Forskrift om offentlige anskaffelser - FOA. (3) Forskriften gjelder også når bygge- og anleggskontrakter og tilhørende tjenestekontrakter tildeles av andre enn oppdragsgiver som nevnt i første eller annet ledd, forutsatt at de er direkte subsidiert med mer enn 50 prosent. Dette gjelder likevel bare kontrakter som nevnt i vedlegg 1 (liste over forskjellige former for bygge- og anleggsarbeid. Anbud365 Anbud365 - Nettavisen for offentlige anskaffelser, innkjøp, anbud, anbudskonkurranser, og forskrift og lov om offentlige anskaffelser. Anbud365 er nettavisen for alt om.. Her tok vi for oss hvordan de grønne innovasjonene lettere kan opaleres gjennom en mer strategisk bruk av offentlige anskaffelser, og ikke minst nytten av fellesanskaffelser på områder hvor flere offentlige virksomheter har samme mål og utfordring. I panelet var følgende representert: Kjetil Lund (næringsbyråd i Oslo), David. fremgangsmåter ved offentlige anskaffelser over visse terskelverdier. Det norske regelverket for offentlige anskaffelser har vi ved lov om offentlige anskaffelser (LOA) og anskaffelsesforskriften (FOA) fra 2016. I FOA § 1-2 fremgår at forskrift for offentlige anskaffelser gjelder for «offentligrettslige organer»

Fellesavtaler for staten (Statens - Anskaffelser

 1. Regelverket om offentlige anskaffelser Reglene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser er obligatoriske regler på alle anskaffelser hvor det offentlige er oppdragsgiver. Private anbudsregler Private oppdragsgiver kan selv velge og tilkjennegi anbudsreglene i det aktuelle anbudsgrunnlaget / konkurransegrunnlaget
 2. hovedprinsippene for offentlige anskaffelser også der anskaffelsen ikke er omfattet av regelverket. 1.4 Krav som gjelder alle anskaffelser etter forskrift om offentlige anskaffelser . Anskaffelser som overstiger en verdi på 100.000,- eks. mva. er omfattet av regelverket. Det finnes noen prinsipper og hensyn som gjelder for alle anskaffelse r
 3. Avtale annullert og kjent uten virkning - innkjøpssentral anmeldt til økokrim TOPICS:: Annullering Domstol Evaluering Innkjøpssentral Kontrakt Sanksjoner Uten virkning De offentlige kundene til Statens og Kommunernes IndkøbsService (SKI) vil fra 1. april 2019 ikke kunne få utført moderniseringer og kjøpe reservedeler til sine heiser, utover hva som gjelder for lovpålagt heistilsyn.
 4. Med mer enn 200 gjennomførte og pågående innovative anskaffelser har programmet vist hvordan innovative offentlige anskaffelser skaper innovasjon. Offentlige besparelser, bedre produkter og tjenester, flere arbeidsplasser og bedre løsninger for miljøet
 5. Finland får nå sin felles offentlige innkjøpssentral ved at den kommunale og den statlige nå fusjoneres. Innkjøompetansen økes dermed, innkjøpsvolumene kan bli større - begge deler effektiviserer anskaffelsene og gir skattebesparelser, heter det. Beregninger anslår bearpelser som følge av fusjonen i størrelsesorden 20%
 6. Nå fordypes samarbeidet om bærekraftige offentlige anskaffelser i Norden. I tillegg til Sverige og Norge, har også Finland sluttet seg til dette samarbeidet. Det svensk-norske samarbeidet har eksistert siden 2015, og omfatter regioner og fylker med sikte på å samle erfaringer, samarbeide om oppfølging og gjennomføre felles prosjekter

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

 1. Innkjøonsulent, offentlige anskaffelser Arbeidsgiver Techconsult AS Stillingstittel Innkjøonsulent, offentlige anskaffelser Frist asap Ansettelsesform Vikariat Bli kjent med Techconsult AS. I forbindelse med et vikariat hos en av våre kunder ser vi etter kandidater til følgende arbeidsoppgaver
 2. Regelverket om offentlige anskaffelser er omfattende og stadig i endring. Prosedyrefeil kan medføre dyrekjøpte forsinkelser, samt erstatningsansvar og omdømmetap for oppdragsgiver. Gjennomarbeidede konkurransedokumenter som oppfyller forskriftens krav er nødvendig for å unngå prosedyrefeil med påfølgende avlysningsplikt og erstatningsansvar
 3. Offentlige anskaffelser gir nye grønne løsninger. Nyhet. Publisert 13.10.2020 - Vi ønsker at offentlige etater virkelig skal komme i gang med grønne anskaffelser, sa NHO-sjef Ole Erik Almlid på Innkjøonferansen 2020. - Vi må skape 250.000 nye arbeidsplasser i private bedrifter dette tiåret
 4. SOA BASIS (Sertifiseringsordningen for Offentlige Anskaffelser) er en nasjonal sertifisering for innkjøpere i gjennomføring av anskaffelsesprosessen på et grunnleggende nivå. Ordningen består av en fagplan og en sertifiseringstest. Målgruppen for SOA BASIS er personer som har ansvar for å gjennomføre konkrete anskaffelsesprosesser
 5. • Anskaffelser under 100 000 kroner er fritatt fra anskaffelsesreglene. • Anskaffelser mellom 100 000 kroner og 1,1 millioner kroner er omfattet av lov om offentlige anskaffelser og anskaffelsesforskriften del i. • Anskaffelser over nasjonal terskelverdi på 1,1 S.

Statlege verksemder omfatta av - Anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har i vedtak av 6. november 2020 ilagt Helse Førde HF et gebyr på 312 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av hofteproteser. 6. november 2020. Arnt Skjefstad nytt medlem i Kof Sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser (SOA) er et av myndighetenes virkemidler for å øke kompetansen i innkjøps-Norge. SOA består av en fagplan utarbeidet av Digitaliseringsdirekoratet, med to tilhørende tester for hhv. kartlegging og sertifisering Innledning. Anskaffelsesregelverket regulerer hvordan det offentlige skal foreta innkjøp av varer og tjenester. Hovedformålet med regelverket er å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser, men et uttalt tilleggsformål er å bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmenheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte

Kurs i offentlige anskaffelser. Kurs i offentlige anskaffelser er bygd opp med flere moduler. Du kan ta modulene etterhverandre eller den modulen du finner mest nyttig. Innkjøp. Kurs om terskelverdier. Oversikten om terskelverdier er bygd opp som et kurs Kort om innsyn og offentlighet i offentlige anskaffelser. Utgangspunktet er at allmenheten har rett til innsyn i tilbud, anskaffelsesprotokoll og andre konkurransedokumenter som evalueringsdokumenter. Du kan bare nekte innsyn når du har hjemmel for dette i lov. Det finnes et begrenset unntak for innsyn i offentlige anskaffelser i Offentleglova Offentlige anskaffelser. Kommunesektoren bruker over 200 milliarder hvert år på offentlige anskaffelser. Offentlige anskaffelser må profesjonaliseres, blant annet gjennom økt satsing på kompetanse, bedre styring, ledelse og organisering, mener KS Marianne H. Dragsten, Offentlige anskaffelser, 2013, side 844 . av Mari Eldøy. Artikler; Publisert: 3. januar 2017. Se alle våre advokater. Ta kontakt. Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse - helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag Offentlige anskaffelser. Det offentlige gjennomfører anskaffelser for omtrent 400 milliarder kroner årlig. For hver anskaffelse skal det inngås og signeres én eller flere kontrakter, og regelverket om offentlige anskaffelser skal sørge for at disse kontraktene blir tildelt leverandører som har gjort seg fortjent til dem

Bistand i forbindelse med klagebehandling overfor oppdragsgiver, og overfor Klagenemda for offentlige anskaffelser; Prosedyre for de ordinære domstoler (midlertidig forføyning og krav om erstatning) Gruppen holder også jevnlig spesialtilpassede kurs og foredrag i offentlige anskaffelser for offentlige oppdragsgivere og leverandører Offentlige anskaffelser er krevende, både operasjonelt og rettslig. I Berngaard har vi helt bevisst satt sammen et stort erfarent team som samlet behersker det strategiske, operasjonelle og selvfølgelig det rettslige. Flere av våre advokater anses som en ledende innen offentlige anskaffelser Programmets innhold. Høgskolen i Molde, Norges Handelshøyskole (NHH), Norges Tekniske- og Naturfaglige Universitet (NTNU) og Universitetet i Bergen, har i samarbeid med en lang rekke offentlige innkjøpsenheter og organisasjoner etablert et årsstudium (deltid) i offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Digitaliseringsdirektorate

Anskaffelser - Innkjøp . Anskaffelser - Innkjøp er for nettselskapene regulert av Lov om Offentlige anskaffelser (LOA) med tilhørende forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften) Arild har jobbet med offentlige anskaffelser siden 1999, med en rekke saker både for oppdragsgivere og leverandører. Bistanden omfatter også rettssaker og foredrag. Arne har igjennom mange år opparbeidet seg spisskompetanse innenfor fagområdet offentlige anskaffelser, og bistår både oppdragsgivere og leverandører med anskaffelsesrettslige prosjekter og saker, herunder erstatningssaker Anskaffelser Anskaffelser.no er Difis nettsted for mer effektive offentlige anskaffelser. Her finnes informasjon om anskaffelsesfaglige temaer, styring, ledelse og elektronisk handel. Leverandørutvikling Nasjonalt program for leverandørutvikling skal bidra til at offentlige anskaffelser i større grad stimulerer til innovasjon og verdiskaping

Generelt om sikkerhet i offentlige anskaffelser. Både den nylig vedtatte sikkerhetsloven og anskaffelsesregelverket skal ivareta sikkerhetshensyn, men det er ikke alltid like enkelt å kombinere hensynet til sikkerhet opp mot anskaffelsesreglenes grunnleggende krav til blant annet konkurranse og gjennomsiktighet Offentlige anskaffelser er et allment uttrykk som i offentlig språkbruk har en mer avgrenset betydning. Det omhandler da anskaffelser av varer, tjenester, bygg og anlegg eller andre ytelser til stat, kommune og andre med visse bestemte tilknytninger til disse. Etter at Norge gikk med i EØS er det etterhvert kommet et omfattende regelsett for hvordan det offentlige skal foreta sine anskaffelser Innsyn i andre leverandørers tilbud ved offentlige anskaffelser. Det nedlegges et stort arbeid når en leverandør forbereder sitt tilbud i en anbudskonkurranse. En leverandør som ikke når opp i konkurransen vil derfor svært ofte være interessert i å foreta en vurdering av tilbudet som vant på egen hånd

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) Innholdsfortegnelse Anskaffelser under EØS-terskelverdiene og særlige tjenester..85 10 Unntak fra anskaffelsesforskriften del II..85 10.1 Innledning. Offentlige anskaffelser Offentlig sektor bruker årlig over 400 milliarder kroner på anskaffelse av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider. Regelverket for offentlige anskaffelser stiller strenge krav til gjennomføring av disse anskaffelsene, samt legger begrensninger på hvilke endringer partene kan gjøre underveis i kontraktsperioden

Snart må alle tilbud i offentlige anskaffelser sendes

 1. Lov om offentlige anskaffelser sitt formål er å bidra til økt verdiskapning i samfunnet basert på forretningsmessighet og likebehandling. De grunnleggende kravene kan sees på som en forlengelse av formålet. Kravene finner du i § 1 og forskriftenes del I i loven,.
 2. Offentlige anskaffelser Offentlig sektor kjøper årlig inn varer og tjenester for rundt 400 milliarder kroner. Ved tildelingen av disse kontraktene er det både for oppdragsgivere og leverandører avgjørende å kunne støtte seg på kompetente juridiske rådgivere
 3. Offentlige anskaffelser er i ferd med å etableres som sitt eget fagområde. For å nå sentrale samfunnsmål gjennom god bruk av offentlige anskaffelser, er det nødvendig at man har et bevisst forhold til mulighetene og begrensingene som finnes
 4. Reglene for offentlige anskaffelser ble undergitt en god del endringer sist sommer. Vi forventer også til dels betydelige endringer av regelverket i løpet av 2016 og 2017. Det er imidlertid så langt ingen signal om at reglene for hvem som er omfattet av regelverket vil bli endret
 5. Nyhet, Kommentar, Offentlige anskaffelser 23.07.2020 Offentlig tilsyn for høy moral. Flere enn 3500 ulike offentlige oppdragsgivere handler for mer enn 560 milliarder kroner i år. Nå vil noen av disse opptre som voktere av høy moral, skriver Tore Frelumstad

Innovative anskaffelser Digitaliseringsdirektorate

Offentlige anskaffelser Regelverket om offentlige anskaffelser bestemmer hvordan offentlige innkjøp skal gjennomføres. Regelverket gir rettigheter til leverandører, og forplikter det offentlige. Målet med regelverket er konkurranse på like vilkår offentlige anskaffelser løses på en effektiv, uhildet og grundig måte. Nemnda har også 4 Lov om offentlige anskaffelser . Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA - Anskaffelser - 10 kompetanse til å fatte vedtak om overtredelsesgebyr. Klagenemndas rolle er å være en rask og rimelig.

Regelverket for offentlige anskaffelser er svært dynamisk og utvikles stadig - særlig gjennom avgjørelser i KOFA og gjennom føringer fra EU. Vi holder oss oppdatert på denne utviklingen og holder jevnlig kurs og foredrag for våre oppdragsgivere om rettsutviklingen innen offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser - Larvik kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 709004 2010. Telemark kommunerevisjon IKS ii Innholdsfortegnels Regelverket om offentlige anskaffelser er komplisert og byr på mange utfordringer for offentlige innkjøpere. Denne boken viser vei i regelverket og følger anskaffelsesprosessen fra start til slutt. Ved anskaffelser er det offentlige underlagt lov om offentlige anskaffelser (lov 16. juli 1999 nr. 69) med forskrifter Offentlige anskaffelser - Advokat Nicolaisen - Din advokat for Romerike, Lillestrøm, Oslo, Asker og Bæru

Offentlige anskaffelser Vi er underlagt loven om offentlige anskaffelser. Vårt tentative årshjul for anskaffelser 2020 Vi gjør oppmerksom på at endringer kan forekomme, og anskaffelser frafalle eller tilkomme. Våre anbud blir annonsert av vårt morselskap TRV Gruppen. » Read more about: Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser: Nye EØS-terskelverdier for 2020-2021. Skrevet av Christina Paludan Melson. Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt nye EØS-terskelverdier for offentlige anskaffelser for 2020-2021. Noen terskelverdier har blitt justert litt opp sammenlignet med tidligere,. Forutsetningen er hele tiden at innkjøpssentralen har fulgt forskrift om offentlige anskaffelser når den har gjort sine innkjøp. Det fremgår imidlertid av definisjonen av innkjøpssentral i. Det offentlige må ivareta mange hensyn i sine anskaffelser. Høringsinnspill fra Oslo Economics til næringsministeren. Det finnes knapt et samfunnsmål som ikke skal nås gjennom offentlige anskaffelser. Derfor foreslår Oslo Economics at det gis klarere. I de senere årene er også miljøaspektene ved offentlige anskaffelser blitt et stadig mer sentralt hensyn, noe som reiser nye utfordringer og muligheter for både oppdragsgivere og leverandører. Thommessen har lang og solid erfaring med å bistå både oppdragsgivere og leverandører i ulike sektorer og bransjer med rådgivning innen regelverket for offentlige anskaffelser

Norsk Helsenett SF - Anskaffelser

 1. Offentlige anskaffelser. Arntzen de Besche har advokater med solid kompetanse innenfor offentlige anskaffelser. Våre advokater bistår leverandører og oppdragsgivere i forbindelse med offentlige anskaffelser. Vi har kompetanse både på klassisk sektor, forsyningssektoren og forsvarssektoren
 2. BPA-anskaffelser Advokat Anders Aasland Kittelsen, Kontakt med det offentlige? Kontakt med det private? Konsesjonskontrakter. Konsesjonskontrakt - definisjon, konsesjonsforskriften §1-2. En konsesjonskontrakt er en tjenestekontrakt eller en bygge- og anleggskontrakt der vederlaget består ente
 3. Regelverket om offentlige anskaffelser er viktig for alle virksomheter som er leverandør til offentlige etater eller leverandør til entreprenører som har offentlige byggherrer. Det blir en gjennomgang av anskaffelsesregelverket, der de mest sentrale problemstillingene blir belyst med praktiske eksempler
 4. Rådgivningsmiljøet i KPMG har de siste årene mangedoblet seg, og har over tid levert den sterkeste veksten blant de fire store i Norge. V i har jobbet målrettet med å bygge et av de sterkeste fagmiljøene i Norge i nnenfor offentlige anskaffelser, og vi er på god vei med mange spennende kunder i både offentlig og privat sektor. Vi har erfarne fageksperter, og sammen med vår.
 5. Fagfolk i avdeling for offentlige anskaffelser i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) vil hjelpe deg å finne frem i veiledning, krav og kriterier, og vil gi praktiske tips om hvordan kommunene kan fremme klimavennlige løsninger i sine anskaffelser

Det beste kurset om offentlige anskaffelser jeg har vært med på. Takk! Svært kunnskapsrikt og inspirerende. Helt suveren i å formidle noe som i utgangspunktet kan være tørt stoff. Meget engasjerende. Særdeles faglig dyktig og svært god innsikt i fagområdet. Kilde: evaluering fra kurset høsten 2016 Innkjøpsmakt i offentlige anskaffelser Senioradvokat Ingrid Lund, Arntzen de Besche, advokat og partner Espen I. Bakken, Arntzen de Besche, og prosjektleder Henriette Ellefsen Jovik, MedtekNorge. Offentlig sektor kjøper varer og tjenester for nær 480 milliarder årlig og forvalter en enorm mengde kontrakter Regelverket om offentlige anskaffelser stiller krav til hvordan det offentlige kjøper inn varer, tjenester og bygg- og anleggsarbeidet. Lov om offentlige anskaffelser med forskrifter innebærer at alle offentlige instanser, inklusive kommuner og fylkeskommune omfattes av regelverket, uansett verdien på anskaffelsen Ikke alle anskaffelser etter sikkerhetsloven er offentlige anskaffelser. Både offentlige og private virksomheter har anskaffelsesbehov og inngår kontrakter med sine leverandører. De må alle håndtere og etterleve sikkerhetslovens regler, og for offentlige oppdragsgivere må det skje parallelt med etterlevelsen av reglene for offentlige.

Innkjøpssentral - Anbud36

Regelverket for offentlige anskaffelser består av lov og forskrifter. Lov om offentlige anskaffelser ble vedtatt 16. juli 1999. Loven er i stor grad en fullmaktslov, men inneholder noen materielle regler. Se for eksempel anskaffelsesloven § 5 som oppstiller de grunnleggende kravene til prosessen Difi stiller emballasjekrav ved offentlige anskaffelser 24.04.2019 | Nyhet I mars lanserte Difi en ny kriterieveiviser, som skal hjelpe kommuner og andre offentlige instanser til å sette krav og kriterier innenfor miljø og sosialt ansvar ved innkjøp av mat og drikke Regelverket om offentlige anskaffelser er komplekst, og blant offentlige innkjøpere er det sterkt fokus på korrekt etterlevelse av kravene i regelverket. Det kan i mange tilfeller se ut som om dette går på bekostning av et fokus på å inngå en god og gjennomarbeidet kontrakt med vinnende leverandør Forskrift om offentlige anskaffelser § 7-5 første ledd fastslår at habilitetsreglene i forvaltningsloven § 6 til § 10 gjelder ved offentlige anskaffelser. Etterlevelse av habilitetsreglene er viktig for å ivareta de grunnleggende prinsippene om likebehandling, forutberegnelighet og konkurranse i lov om offentlige anskaffelser § 4

Kurs i offentlige anskaffelser for innkjøpere og leverandører il offentlig sekto Offentlige anskaffelser. Bull & Co er blant de ledende miljøer innen offentlige anskaffelser i Norge. Vårt team ledes av Kirti Mahajan Thomassen. Vår rådgivning omfatter: Utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kontrakt; Bistand i klagesaker for Klagenemnda for offentlige anskaffelser, KOF

OFAnett Hovedsid

 1. Offentlige anskaffelser Regelverket om offentlige anskaffelser er viktig for alle virksomheter som er leverandør til offentlige etater eller leverandør. Ønsker du dette kurset internt i din bedrift, ta kontakt med oss på skolen@solarnorge.no Kursinnhold- Regelverket om offentlige anskaffelser- Konkurransegrunnlag og kunngjøring.
 2. Offentlige anskaffelser I Norge alene anskaffer det offentlige for 400 milliarder årlig. Markedet er enormt og spillereglene avgjørende. Anskaffelsesretten er ikke et hinder, men en mulighet. Mulighet til å påvirke og gjøre de riktige innkjøpene. Slik sett kan anskaffelsesretten.
 3. Offentlige anskaffelser Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for om lag 520 milliarder kroner årlig, og forvalter et bredt spekter av avtaler. Regelverket for offentlige anskaffelser skal sikre at midlene brukes best mulig, og at anskaffelsene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv (regjeringen.no)
 4. Stortinget vedtok i juni 2016 ny lov om offentlige anskaffelser.. I tillegg har Nærings- og fiskeridepartementet i august 2016 vedtatt tre nye forskrifter om offentlige anskaffelser: forskrift om offentlige anskaffelser, forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene, og en helt ny forskrift om konsesjonskontrakter
 5. NHO hevder et statlig tilsyn for offentlige anskaffelser vil gagne både staten som innkjøper og leverandørene. Partiene er usikre

Endringer i forskrift om offentlige anskaffelser. Skrevet av , Goud Helge Homme Fjellheim & Bjørg Ven. Næringsminister Monica Meland lover nye og enklere regler fra 1. juli 2015. Den 12. juni vedtok Kongen i Statsråd endringer i de nasjonale reglene om offentlige anskaffelser - både for klassisk sektor og forsyningssektoren Regelverket om offentlige anskaffelser er komplisert og byr på mange utfordringer for offentlige innkjøpere. Denne boken viser vei i regelverket og følger anskaffelsesprosessen fra start til slutt. Ved anskaffelser er det offentlige underlagt lov om offentlige anskaffelser (lov 16. juli 1999 nr. LES MER 69) med forskrifter Forskrift om offentlige anskaffelser, vedlegg 2 (CPV koder 55100000-55410000). Anskaffelsene skal dermed gjennomføres etter del I og del II i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 og forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr. 974

Ikke alle anskaffelser etter sikkerhetsloven er offentlige anskaffelser. Både offentlige og private virksomheter har anskaffelsesbehov og inngår kontrakter med sine leverandører. De må alle håndtere og etterleve sikkerhetslovens regler, og for offentlige oppdragsgivere må det skje parallelt med etterlevelsen av reglene for offentlige anskaffelser Sertifiseringskurs i offentlige anskaffelser. Konferanser om moderne arkitektur. Meld på 3, betal for 2 innen 28. februar! Early bird innen 14. februar Offentlige anskaffelser preges av et kompleks regelverk og kompliserte anbudsrutiner, både for offentlige myndigheter og private virksomheter. Deloitte har ekspertise og leverer gjennomarbeidede løsninger som sikrer enkle prosesser innefor et komplisert område. Vi bistår ved: Gjennomføring av anskaffelser

IT - offentlige anskaffelser Anskaffelser

Reglene om offentlige anskaffelser er mange og kompliserte, og det har vist seg at mange offentlige innkjøpere ikke har tilstrekkelig med kunnskaper om hvordan anskaffelser skal foretas, ikke minst om hvordan samfunnsansvarlige anskaffelser skal foretas 1. januar 2017 trådte nye regler for offentlige anskaffelser i kraft - og her er det mye nytt som både offentlige oppdragsgivere og leverandører må være oppmerksomme på. Økt fokus på dialog I den nye anskaffelsesforskriften er det nå i mye større grad fremhevet at oppdragsgiver kan ha kontakt med markedet og potensielle leverandører før anskaffelsesprosessen starter Vi har bred kunnskap om og lang erfaring fra arbeid med offentlige anskaffelser, og kan ivareta behov for bistand til offentlige anskaffelser fra A til Å. Vi har klienter fra både offentlige virksomheter, virksom­heter underlagt offentlig kontroll og private aktører/leverandører som yter tjenester til det offentlige

Offentlige anskaffelser er underlagt et helt eget regelverk som du må kjenne til både som ansatt i det offentlige eller hvis du selger tjenester eller produkter til det offentlige. Vi har kurs innen innkjøp, avtalerett og samfunns- og myndighetskontakt som gjør deg bedre rustet til å håndtere avtaler i det offentlige Det offentlige kjøper i 2016 varer og tjenester for 462 mrd. kroner. Fra i praksis å være opp til innkjøpers skjønn alene har vi sett en betydelig regeldannelse. Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser har en sentral rolle gjennom sine rådgivende uttalelser, og vil fra 1.1.2017 få tilbake myndigheten til å ilegge overtredelsesgebyr til oppdragsgivere som foretar ulovlige. Bærekraft og samfunnsansvar Offentlige anskaffelser. Bærekraft og samfunnsansvar Offentlige anskaffelser. Offentlig klimarådgiverordning er både unødvendig og uklokt. Klima Østfold tar i et innspill til Klima- og miljødepartementet Korona-konsekvenser - offentlige anskaffelser. Eirik Rise. Publisert: 14.03.2020 16:49. Korona-pandemien har en rekke konsekvenser for offentlige oppdragsgivere og deres eksisterende og potensielle leverandører. Hus i ferd med å rase sammen i Trondheim - ni personer evakuert Slik ivaretar du it-sikkerheten i offentlige anskaffelser. Når innkjøpsavdelingens mål blir en fare for it-sikkerheten, da må man kunne stille spørsmålet om hvem som har siste ordet, skriver Thomas Tømmernes, sikkerhetssjef i Atea

Forskrift om offentlige anskaffelser

Regelverket for offentlige anskaffelser legger til rette for å stille ulike former for miljøkrav og gjennomføre gode miljøtiltak. Regelverket for offentlige anskaffelser kan være med på å bidra til å motvirke korrupsjon samt øke den etiske standarden i offentlige anskaffelser 3. En av endringene i lo Boken Offentlige kontrakter - Aktuelle tema er nå tilgjengelig i bokhandelen. Boken dekker et bredt spekter av problemstillinger som knytter seg til både gjennomføringen av anskaffelser og i tvister som oppstår i etterkant. Vi håper og tror at det er flere der ute som kan ha nytte og glede av denne boka! Redaktører for boke Område: Offentlige anskaffelser. Forsiden-Velg område-Område: Offentlige anskaffelser. Abonner på RSS-feed: Offentlige anskaffelser - siste nytt. Velg ett eller flere underområder: Forsyningsvirksomhetdirektivet (revisjon): for vann, energi, transport og post. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 28.10.2020. I 2019 kom det en stortingsmelding om offentlige anskaffelser: Smartere innkjøp - effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser (Meld.St.22 (2018-2019)). Den foreslår ingen endringer i regelverket, men handler om hvordan man i større grad kan profesjonalisere innkjøpene. Mer om offentlige anskaffelser

Lov om offentlige anskaffelser. § 1. Formål Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, sli Alle offentlige anskaffelser er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser. EBA jobber for at regelverket skal bli forenklet og at konkurranser for offentlige oppdragsgivere blir gjennomført på forutsigbar måte som sikrer lik konkurranse og et velfungerende marked Nettkurs i offentlige anskaffelser For leverandør og innkjøper. Norsk Interaktiv har i samarbeid med advokat Esther Lindalen R. Garder og Prosjektservice utviklet et grunnkurs i offentlig anskaffelser for innkjøpere og leverandører

Dette kurset er TRINN 4. Del 2. på Sertifiseringskurs i offentlige anskaffelser 2020. KURSBESKRIVELSE. Når kontrakten er signert, blir den normalt plassert i skuffen og bare tatt opp dersom partene er uenige om rettigheter og forpliktelser Tirsdag 3. november holder senioradvokat Lene Moe Blom og advokatfullmektig Sanna Karlsrud manuduksjon i offentlige anskaffelser. Grunnet smittevernhensyn har vi i år valgt å gjennomføre manuduksjonen digitalt. På manuduksjonen vil utvalgte sentrale deler av pensum gjennomgås: Anvendelsesområdet for de ulike delene av regelverke Forprosjekt til f_r-kommersielle offentlige anskaffelser.pdf. Del. Mail. Twitter. Facebook. LinkedIn. Denne utlysningen er kun åpen for søkere som etter skisse med frist 10. april er invitert til å søke om forprosjektmidler. Formål. Formålet med utlysningen er å styrke offentlig sektors bruk av innovative anskaffelser Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innenfor offentlige anskaffelser. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle ny kompetanse og etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som i deres daglige virker jobber innen offentlige anskaffelser

Nå må offentlige oppdragsgivere legge vekt på klimaløsninger og minimering av miljøbelastning der dette er relevant for den aktuelle anskaffelsen. I forlengelsen av dette har altså oppdragsgiveren en plikt til å vurdere miljøkrav ved hver enkelt anskaffelse. Miljøkrav i offentlige anskaffelser kan stilles på alle stadier i prosessen Webinar | Forpliktelseserklæringer i offentlige anskaffelser Bruken av forpliktelseserklæringer i anskaffelser har eksplodert de siste årene. Men hva innebærer det egentlig å støtte seg på en annen virksomhet, og hvilket ansvar ligger på den som forplikter seg ved en slik erklæring > Klagenemnda for offentlige anskaffelser - KOFA > Saksgangen > Frister for klager og innklagede. Om saksbehandlingen. Forventet saksbehandlingstid Avvisning Frister for klager og innklagede Prioriterte saker Ulike sakstyper. Når du mottar en klage. Taushetsplikt Dokumentasjon som må legges ved tilsvare i henhold til lov om offentlige anskaffelser fra 1999. Vi viser til at loven er endret flere ganger etter dette. Siste endringer i lov om offentlige anskaffelser ble vedtatt i desember 2016, med endringer i prosedyreregler gjeldende fra 1.1.2017. Kommunens administrative organisering er vist i neste figur: Kilde: Kommunens årsrapport 201

Offentlige anskaffelser; 8; Henvisning til avd/saksbeh/ saknsnr. mv.: Tilbakemelding på bestilling fra EVO 7.4.16 Status. Status for oppfølging av tidstyv: Ferdigbehandlet og fjernet. Nærmere beskrivelse av status:. Nye regler om offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. januar 2017. Endringene har betydning både for bedrifter som inngir tilbud i konkurranser om offentlige anskaffelser, og for oppdragsgivere som skal utlyse slike konkurranser

Fellesavtale for mobiltelefoner og nettbrett Anskaffelser

Forskrift om offentlige anskaffelser - Lovdat

 • Nokian hakka black 2 test.
 • Arne brimi.
 • Gratis dekkskift toyota.
 • Slavery in america presentation.
 • Ostfalia service desk.
 • Mattilsynet kattunger.
 • Knightfall ansvarlige produsenter.
 • Fakta om new york på engelsk.
 • Bilder ideen mit pferden.
 • Impetigo contagiosa bei erwachsenen.
 • Tanz in den mai hamburg.
 • Flaskeetiketter word.
 • Ihk wuppertal login.
 • Hvordan feire jul alene.
 • How to open samsonite suitcase lock.
 • Rabattkode tui taxfree.
 • Free streaming tv shows full episodes.
 • Romantische plätze in stuttgart.
 • Daqun lighter.
 • Stadler evo sport.
 • Abalone skjell oppskrift.
 • Films by coen brothers.
 • Dukke med langt hår.
 • Dynamisk mikrofon vs. kondensator mikrofon.
 • Bildkarten zur sprachförderung grundwortschatz.
 • Trolling.
 • Neblio team.
 • Why isn t flash working.
 • Pm international fitline.
 • Patagonia nettbutikk.
 • Whatsapp bild mit text weiterleiten ios.
 • Wii u spiele download hack.
 • Strandpalais duhnen regge.
 • Rett til morsmålsundervisning.
 • Elbil teknologi.
 • Kan inte logga in på tinder med facebook.
 • Archangels names.
 • Nanoteknologi ved ntnu.
 • Achterl burghausen.
 • Foreldre og barn kontakt.
 • Shop dyrsrettigheter no.