Home

Konsesjonsloven definisjon

Konsesjonsloven, lov av 28. november 2003 om konsesjon og om forkjøpsrett for det offentlige ved erverv av fast eiendom, se konsesjon. Formålet med konsesjonsloven er «å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet» (§ 1) Konsesjonslovene var betegnelsen på lover vedtatt av Stortinget først i 1906 («panikklovene», utvidet i 1909 og 1917) som sterkt regulerte adgang til oppkjøp av vassdrag i Norge.Vilkår om hjemfall ble tatt inn i konsesjonsloven av 18. september 1909 om ervervelse av vannfall, bergverk m.v., og ble videreført i industrikonsesjonsloven som ble vedtatt 1917 Konsesjonsloven eller «Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom» av 31. mai 1974 trådte i kraft 1. januar 1975 og ble sist endret ved lov av 19. juni 2009. Loven innebærer begrensninger i frihet ved salg og kjøp av fast eiendom. I følge formålsparagrafen (§ 1) har loven til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom ved å tilgodese Fra samme tid oppheves lov 31. mai 1974 nr. 19 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven). 1: Fra 1 jan 2004 iflg. res. 28 nov 2003 nr. 1400 - Konsesjonsloven gjelder for bebygde eiendommer som har over 35 dekar full- og/ eller overflatedyrka jord eller over 500 dekar produktiv skog. - Den første konsesjonsloven ble vedtatt i 1888. - På 1900-tallet fikk vi særkonsesjonslover for skog (1909), myr (1913), vassdrag (1913), fjell (1915) og jord (1920)

Konsesjonsloven krever at du må ha tillatelse for å overta fast eiendom. Formålet med loven er å ha kontroll med omsetningen av fast eiendom, for å verne landbrukets produksjonsarealer og sikre eier- og bruksforhold som gagner samfunnet og fremtidige generasjoner. Konsesjonsloven omfatter i utgangspunktet alle typer eiendom Konsesjon er tillatelse, godkjenning, bevilling, særlig en tillatelse av offentlig myndighet som etter lovgivningen er nødvendig for å sette i verk en virksomhet eller et tiltak, for eksempel kjøp av landbrukseiendom, bygging av kraftverk, etablering av oppdrettsanlegg eller igangsetting av visse andre slags næringsvirksomheter. En velkjent konsesjonsordning er krav til boplikt ved erverv. Reglene om konsesjon står i konsesjonsloven og tilhørende forskrifter. Disse finner du under «regelverk» til venstre på siden. De fleste erverv er konsesjonsfrie, imidlertid må du vanligvis sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet. Enkelte kommuner har egne regler om konsesjon for å sikre helårs bosetting Hjemfallsrett er en rettighet myndighetene har til å overta et anlegg uten betaling når konsesjonen for anlegget utløper. Denne rettigheten stilles som vilkår for tildeling av konsesjon. Hjemfallsrett som vilkår for konsesjon til erverv av vannfall og bergverk ble innført ved Lov av 18. september 1909 om ervervelse av vannfall, bergverk m.v. Denne hjemfallsretten gikk ut på at staten.

- Konsesjonsloven skiller mellom konsesjonsfrie og konsesjonspliktige eiendommer. Konsesjonsplikten er knyttet til arealet på eiendommen. For bebygde eiendommer er det konsesjonsplikt hvis eiendommen har over 25 dekar dyrket jord eller over 100 dekar totalareal Konsesjonsloven gjelder for de fleste typer anskaffelser (kjøp eller arv) av fast eiendom. Formålet med konsesjonsloven er å verne om landbrukets produksjonsarealer, noe som gjøres via regulering og kontroll når fast eiendom kjøpes og selges. Loven skal dessuten sikre eier- og bruksforhold som er tenlige for samfunnet

Forskrift om svine- og fjørfeproduksjonen. § 5. Unntak fra konsesjonsplikten etter lovens § 3 første ledd. Dersom en har drevet ervervsmessig svine- eller fjørfeproduksjon i minimum ti år og overtar en eiendom med ervervsmessig svine- eller fjørfeproduksjon som en har odelsrett til, og produksjonene til sammen overstiger grensen for konsesjonsfri drift, kan det gjøres unntak fra. - reglene om lovbestemt driveplikt i konsesjonsloven og odelsloven, med unntak av driveplikten for gjenlevende ektefelle (odelsloven § 39) ble samlet i jordloven. Se jordloven § 8 og 8a. - reglene i odelsloven om lovbestemt boplikt med unntak for boplikten for gjenlevende ektefelle etter odelsloven § 39, ble flyttet til konsesjonsloven slik a

Konsesjon (av latin: concessio = «innrømmelse», «tillatelse») betegner i norsk og andre lands rett en tillatelse fra offentlig myndighet til å gjøre noe. Andre ord for konsesjon er tillatelse, bevilling, løyve, autorisasjon, lisens og dispensasjon. I det offentlige betyr dette at man får lov til å gjøre noe som i utgangspunktet ikke er tillatt for alle Konsesjonsloven. LOV-2003-11-28-98 Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv

Overtakelse etter konsesjonsloven. Erverv som er konsesjonspliktig etter konsesjonsloven kan ikke tinglyses med mindre du har fått konsesjon. Denne regelen gjelder erverv av fast eiendom, samt stiftelse og overdragelse av leierett og annen lignende bruksrett over fast eiendom, noe som omfatter leie og overdragelse av fallrettigheter Konsesjonslovgivningen omfatter i vid mening alle lovbestemmelser og forskrifter som handler om konsesjon. I vanlig språkbruk er konsesjonslovgivningen begrenset til den lovgivning som gjelder erverv og utnytting av fast eiendom, vassdrag, naturforekomster og lignende.De første lovgivningstiltakene på dette området skriver seg fra tiden like før 1900 og var opprinnelig vesentlig bestemt. Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.) Proposisjonen inneholder forslag til endringer i konsesjonsloven, odelsloven, jordloven og forpaktningsloven. Endringene innebærer bl.a. at arealgrensene for konsesjonsplikt, boplikt og odlingsjord heves Igangværende drift med konsesjon etter industrikonsesjonsloven § 13, ervervskonsesjon etter kalkstensloven, kvartsloven og konsesjonsloven kan fortsette driften uten hinder av § 43 på de vilkår som gjelder etter konsesjonen. Konsesjonsvilkår som strider mot denne lovens øvrige regler med unntak av § 45 første ledd, skal likevel vike Konsesjon er det samme som tillatelse, løyve eller bevilling. Ikke alle tiltak krever konsesjon. Hva som er fritatt, kan du lese mer om under punktene nedenfor og på siden Konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak.. Konsesjonspliktige tiltak, som bygging av vannkraftverk og andre anlegg i vassdragene, større kraftledninger, vindkraft, fjernvarme og andre energianlegg behandles etter.

konsesjonsloven - Store norske leksiko

Manglende konsesjonsavklaring, jf. konsesjonsloven § 15 eller konsesjonsforskriften § 4. Manglende utfylt egenerklæring (for eksempel erververs signatur, ikke bekreftet av kommunen), jf. konsesjonsforskriften § 2 andre ledd. Fullmakt mangler eller kan ikke godtas, jf. tinglysingsforskriften § 7 andre ledd Endringslov til konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. Lover | Landbruks- og matdepartementet. Endringslov til konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. Prop.92 L (2016-2017), Innst.427 L (2016-2017), Lovvedtak 128 (2016-2017), Lovanmerkning 4 (2016-2017). Stortingets første, andre og tredje gangs behandling hhv. 13., 16. og 19. juni. Spredt produksjon er en forutsetning for at vi skal kunne utnytte jordressursene våre, holde mest mulig av kulturlandskapet vårt åpent og legge grunnlag for arbeidsplasser og lokal verdiskaping over hele landet. I noen sentrale produksjoner har samfunnet satt maksgrenser for produksjonen Vassressurslovas definisjon av vassdragstiltak. Vassdragsanlegg og alle andre tiltak i vassdraget som etter sin art er egnet til å påvirke vannføringen, vannstanden, vassdragets leie eller strømmens retning og hastighet eller den fysiske og kjemiske vannkvaliteten på annen måte enn ved forurensning I følge konsesjonsloven er det konsesjonsplikt for erverv av fast eiendom og bruksrett for mer enn ti år. Når noe er konsesjonspliktig kan man ikke tinglyse kjøp, salg, skifte, gave, makeskifte, tvangssalg eller ekspropriasjon av fast eiendom og bruksrett til fast eiendom uten først få innvilget konsesjon

Konsesjonslovene - Wikipedi

Konsesjonsloven - Jusleksikon

 1. Orientering fra LMD om endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven; POSTADRESSE Postboks 1450 Vika 0116 Oslo OSLO - Besøksadresse Stortingsgt. 28 0161 Oslo STEINKJER - Besøksadresse Skolegata 22 7713 Steinkjer Kontakt Telefon: 78 60 60 00 postmottak@landbruksdirektoratet.no. ALTA - Besøksadresse.
 2. - Reglene om boplikt flyttet til konsesjonsloven - Reglene om driveplikt flyttet til jordloven - Når det oppstår sameie i odelsgården har begynner fristen for å gå til løsningssak å løpe mellom sameierne. Unntak for samboere og ektefeller som eier sammen - Tilbudsregelen i § 20 ble kraftig utvidet med ny §§ 20a-20c
 3. Norsk fiskerihistorie går helt tilbake til steinalderen. De første innvandrere til Norge oppdaget tidlig at det utenfor kysten fantes rike forekomster av fisk, sel, småhval og sjøfugl. Undersøkelser av boplasser har vist at steinalderfolket drev fiske både i sjø, vann og elver. Fisk etablerte seg tidlig som et viktig ressursgrunnlag for befolkningen langs kysten
 4. dre arealet er regulert og kan leies konsesjonsfritt, jf. konsesjonsloven § 4. Torvskjæring er et av tiltakene i forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven
 5. Konsesjon for erverv (overtakelse) av fast eiendom Skal du kjøpe fast eiendom, er kjøpet omfattet av konsesjonsloven. Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer

Det er kommunen som er konsesjonsmyndighet for eiendomsoverdragelser etter konsesjonsloven, og som vil føre kontroll av opplysningene som er gitt i egenerklæringsskjemaet, LDIR-360B. Kartverket er pålagt å kontrollere at de som blir tinglyst som nye eiere eller bruksrettshavere har sitt konsesjonsforhold i orden Endringer i konsesjonsloven og jordloven fra 1. september 2017. Stortinget har vedtatt endringer i konsesjonsloven som medfører at antall landbrukseiendommer med boplikt i Nordland er redusert med ca. 1300. Det er ikke lenger nødvendig å søke konsesjon for å kjøpe en ubebygd nausttomt 1909: Konsesjonsloven innføres Publisert 10.02.2016 , sist oppdatert 08.05.2017 Diagram fordeling av typer fornybar kraftproduksjon: Vindkraft 352 GWh, Stor vannkraft 793 GWh, Småkraft 769 GW Konsesjonsloven og Fast eiendom · Se mer » Finnmarkseiendommen. Finnmarkseiendommen på nordsamisk Finnmárkkuopmodat (FeFo) er et norsk særlovorgan opprettet ved Finnmarksloven av 17. Ny!!: Konsesjonsloven og Finnmarkseiendommen · Se mer » Fylkesmann. Fylkesmannen i Troms holder til i ''Fylkeshuset'' i Tromsø

Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom

 1. 2.2 Avtaleretten og nærmere definisjon av «opsjonsavtaler» o Å bruke konsesjonsloven for å begrense og sikre åpenhet om inngåelsen av opsjonsavtaler. Begrepet «utbyggingskontrakter» i konsesjonsloven bør i så fall presiseres, for å gjøre det klart hvilke avtaler som er konsesjonspliktige
 2. Hvem kan få tvangsmulkt? Alle virksomheter som er opplysningspliktige om egne eller andres forhold, kan bli ilagt tvangsmulkt hvis de ikke leverer opplysningene de har plikt til innen fristen
 3. De som er berørt av kommunale vedtak i reguleringsplaner og byggesaker, og av vedtak etter jordloven, konsesjonsloven og odelsloven, kan klage til Fylkesmannen. Fylkesmannen behandler også klagesaker etter matrikkelloven, eierseksjonsloven, veiloven, tomtefesteloven og lov om kommunal forkjøpsrett
 4. A overtok en eiendom fra sine foreldre, og kommunen påla ham å søke konsesjon under henvisning til odelsloven § 29. Søknaden ble avslått. For ombudsmannen hevdet A at pålegget var ugyldig fordi eiendommen ikke kunne «nyttast til landbruksdrift», og lovens krav til odlingsjord dermed ikke var oppfylt. Ombudsmannen uttalte at det fremsto som usikkert om eiendommen oppfylte kravet, og at.
 5. g, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven Energiloven (fullt navn lov om produksjon, omfor

Konsesjonsloven - Norges Bondela

Konsesjon og boplikt - regjeringen

konsesjon - Store norske leksiko

Konsesjon - Landbruksdirektorate

Hei, vi vurderer å kjøpe et gårdsbruk på indre østlandet som vi vet at kommer for salg i løpet av de neste 12 månedene. Gården er på 240 dekar, med blanding mellom dyrka jord og skogsbruk. Jorda er Ikke rør konsesjonsloven. Norsk historie er historien om selveiende bønder og frie mennesker i større grad enn føydalsamfunnene som omkranser oss

hjemfallsrett - Store norske leksiko

 1. Espbakken er pr definisjon etter Konsesjonslovenes rundskriv M-2009-2 å betrakte som ubebygd. Eiendommen er da for søker konsesjonsfri. Jorda på eiendommen har driveplikt. Erverv er vurdert i hht. konsesjonsloven av november 2003 nr.98. Lovgrunnlaget Denne saken er behandlet i hht. Konsesjonsloven av november 2003 nr.98
 2. Konsesjonsloven settes i spill. Paal Sandø: Kjære Erna. Jeg skriver åpent til deg fordi jeg er redd. Hvem er det som får svi? Jo, det er vi som prøver det vi kan å få til ei beitenæring i utmarka. SV-ordførere om Moria-flyktningene
 3. Omdisponering definisjon Omdisponering og omorganisering av arbeidstakere - Jusstorge . 2. omdisponering/ omorganisering med grunnlag i avtale Det er også grunn til å nevne to rettslige grunnlag for omdisponeringer og omorganiseringer i tillegg til ovennevnte
 4. Porsgrun
 5. KONSESJONSLOVEN Gebyr fastsettes med hjemmel i plan- og bygningsloven §33-1, eierseksjonsloven §7, samt forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker og delingssamtykke etter jordlov, ved-tatt av Statens landbruksforvaltning 14. desember 2011. Gebyrene betales til kommunekassen etter regningsoppgave fra saksbehandler. Gebyret be

Boplikt - juristen svarer - NEF

Side 5 av 105 ØF-rapport 08/2016 HiHm oppdragsrapport 03/2016 Erverv av landbrukseiendommer - eiendomsstruktur og mulige konsekvenser ved endringer i kon Votering i sak nr. 1. Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag. Det er forslag nr. 1, fra Ola Elvestuen på vegne av Venstre. Forslaget lyder: «Dokument 12:13 (2011-2012) - Grunnlovsforslag fra Trine Skei Grande og Borghild Tenden om opphevelse av Grunnloven § 107, nå § 117, (opphevelse av odels- og åsetesretten) - bifalles.

Landbrukseiendommer og boplikt - Fylkesmannen

I Lov og Rett s. 231 (1989) imøtegår professor dr. juris Kristian Huser min artikkel om konkursloven § 17 annet ledd s. 537 (1988), og antyder at det jeg skriver, ikke tyder på at jeg vektlegger reelle hensyn særlig høyt, eller overhodet tillegger slike hensyn vekt ved lovtolkningen. Siden Huser egentlig er litt grov, ber jeg om plass for følgende Når det gjelder endring av boplikt etter konsesjonsloven og odelsloven vil kommunen uttale følgende: Vi har ingen innvendinger mot at forholdet med boplikt tas inn i lovens formålsparagraf. Vi er enig i tanken om å knytte definisjonen av boplikt opp mot folkeregisterloven. Vi er mer i tvil om kravet til antall overnattinger Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Informasjon om odelsloven, konsesjonsloven og jordloven. Denne eiendommen er blant annet underlagt odelsloven, jordloven og konsesjonsloven

Konsesjonsloven har som formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet. I praksis betyr dette at ALL omsetning av fast eiendom må forholde seg til konsesjonsloven

Forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen

 1. Konsesjonsloven gir adgang til å styre erverv av arealressursene i en retning som er samfunnsmessig tjenlig og ønskelig, ut fra lokale og sentrale behov. Definisjonar § 1 første ledd skal lyde: Odelsrett kan hevdast til fast eigedom som nemnt i § 2
 2. For purkeringer gjelder egen definisjon. Det er etablert en omregningsfaktor mellom dyreenhetene slik at det enkelte foretak kan kombinere produksjonene. Omfanget av hver enkelt produksjon blir da lavere tilpasset konsesjonstaket. Det er ingen kobling mellom konsesjonsloven og behovet for markedsbalanse
 3. dre det i den kommunen hvor eiendommen ligger er innført 0-konsesjon ved forskrift, jfr. konsesjonslovens § 7, første ledd). I odelsloven er definisjonen av landbrukseiendom
 4. Konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98. Erverv av fast eiendom krever tillatelse av Kongen (Landbruksdepartementet) Lovens formål, § 1. Definisjon av reguleringsplan, § 22. Utarbeidelse av reguleringsplan, § 23. Hva reguleringsplanen angir, reguleringsformål, § 25
 5. Definisjoner - Bruer Bærende konstruksjoner i vegnettet som omfatter: Alle typer veg- og gangbruer med spennvidde større etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogloven § 1. Om kommunens saksforberedelse • Skogloven § 7. Vegbygging i sko

faglig modul internkontroll coso-rapporten- et rammeverk for intern kontroll coso intern kontroll et integrert rammeverk coso helhetlig risikostyring e samt etter andre lover hvor det utøves offentlig myndighet (bl.a. serveringsloven, alkoholloven, konsesjonsloven, eigedomsskattelova/ byskatteloven av 1911, etc) 7.3 Offentlige tjeneste- og arbeidsforhol Konsumenttjenester definisjon Konsumenttjenester - GitHub Page . Konsumenttjenester. Om tjenestene. Informasjonsfelter og statuskoder Informasjonsmodell Sikkerhet Taushetsbelagte opplysninger. Konsesjonsloven krever at du må ha tillatelse for å overta fast eiendom. Boplikt er først og fremst et norsk rettsfenomen som innebærer en plikt til at en landbrukseiendom eller et hus skal benyttes til helårs beboelse.Plikten kan være enten personlig eller upersonlig.Personlig boplikt innebærer at en bestemt person skal være bosatt på eiendommen; upersonlig boplikt krever at en bestemt bygning brukes som helårsbolig, uavhengig av hvem som bor der

Konsesjonsloven, jordloven og odelsloven utgjør hver for seg og i samspill med hverandre pilarer for dette grunnlaget. Dette medlem mener en slik definisjon er for bred og støtter derfor ikke regjeringens forslag slik det ligger nå. 2.7 Fradeling av tomter I en mail til Bonde- og Småbrukarlaget skriver Gravdal: «Det fremgår av konsesjonsloven § 5 nr. 3 at konsesjon ikke er nødvendig når «staten» er erverver. Nye Veier er et AS heleid av Samferdselsdepartementet. Dermed er de et selvstendig rettssubjekt, og faller utenfor definisjonen av «staten» i § 5 nr. 3 Hovedgrunnen til at det ikke er blitt en handel skyldes nok konsesjonsloven. Altså at bruk større enn 100 dekar og med mer enn 25 mål dyrket jord, utløser bo- og driveplikt. Jeg kan oppfylle driveplikten, men ikke boplikten. Nå følger jeg spesielt godt med på Romerike. Søket «småbruk» produserte 16 eiendommer på Romerike i går Konsesjonsloven krever at du må ha tillatelse for å overta fast eiendom.. snart oppe i en arvesak her og trenger litt hjelp for å roe gemyttene til familien og hindre uvennska Friluftslovens definisjon av innmark og utmark er utdypet gjennom flere prinsipielle rettsavgjørelser fra Høyesterett

Se herom Falkanger: «Lov om erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) av 1974 - konsesjonsreglene - en oversikt», inntatt i Om lov om erverv av fast eiendom, 6 foredrag utgitt av Den Norske Advokatforening (1975), s. 42 flg. på s. 74, og Rygg/Skarpnes: Odelsloven med kommentar (1975), s. 89, som mener at en odelsberettiget sameier ikke har bo- og driveplikt, men motsatt Pedersen/Strøm. Definisjoner 2.1. Myndighet I dette reglement betyr definisjonen myndighet som retten til å fatte vedtak. Hensikten med • Konsesjonsloven • Odelsloven Livsløpsutvalget Ansvar for kommunens oppgaver knyttet til utvikling av kvaliteten på de tjeneste

Konsesjon - Wikipedi

Intervensjon definisjon Definisjon på intervensjon . Intervensjon definisjon. Intervensjon betyr å gripe inn, eller innblanding. Intervensjon innen helse handler om en prosedyre for å avbryte, initiere eller endre helseatferd. Intervensjon kan oppstå fra en endring i behandlingsmåte, eller et nytt fysisk miljø. Populære definisjoner definisjon siden tidspunktene for grunnlags-dataene for slike kartverk er for ganske tilfeldige tidspunkt. Dersom grunnboka ikke beskriver klare genser for fulldyrka jord så virker det rimelig at det er en tidsgrense i definisjonen av fulldyrka jord (når det gjelder spørsmålet om en eiendom er konsesjonsfr

Konsesjonsloven - regjeringen

Konsesjonsloven er et krevende og omfattende lovverk forbeholdt landbruket og knyttes spesielt opp mot jordeloven og arealforvaltning. Etter svært mange telefoner og flere medieoppslag forstår jeg at kommunen har laget egne tolkninger av lovverket, mulig fordi dere ikke har ressurser eller kapasitet til å sette dere inn i loven Definisjoner. I forskriftens § 3 er det opplistet diverse definisjoner. Et par tas med her: Dersom salget er konsesjonspliktig i henhold til konsesjonsloven, og kjøper etter kjøpekontrakt har tatt risiko for konsesjon, er det tilstrekkelig at kopi av tinglyst kjøpekontrakt foreligger på søketidspunktet gitt i medhold av konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98 § 8. (Er det flere erververe, må hver av dem avgi slik erklæring) Erververs (ny eiers) navn (slektsnavn, for- og mellomnavn) Fødselsnr. (11 siffer) Adresse Organisasjonsnr. (9 siffer) 1 Verdisettingen reguleres av konsesjonsloven, derav betegnelsen konsesjonstakst. Konsesjonstakst. Når en landbrukseiendom skal skifte eier bør en konsesjonstakst legges til grunn, dvs. dersom eiendommen er konsesjonspliktig, og det stilles krav om bo- og driveplikt.Verdisettingen reguleres av konsesjonsloven, derav navnet konsesjonstakst

Fallrettigheter Kartverket

5. mai 2010 Konsesjonsloven regulerer omsetningen av fast eiendom generelt. Det er nødvendig med konsesjon for å erverve fast eiendom. Samboer definisjon 9. nov 2015 Vi fikk vite at tilstanden hans forverret seg i forrige uke. At han gikk bort var en forferdelig trist beskjed å få Brukes til fiskeoppdrett. Søknader om lokaliseringer avgjøres av Fiskeridirektoratets regionkontorer etter konsesjonsloven av 1973. MTB; Det er MTB (Maksimalt Tillatt Biomasse) som bestemmer hvor mye fisk det er lov å ha i merdene. For høy biomasse kan føre til reaksjoner som høye gebyrer Skatteetatens definisjon av overdragelsesåret. Apr 9, 2015. Definisjonen har stor betydning for oppstart av gjennomsnittsligning i skogbruket. Ved gjennomsnittslikning i skogbruk fastsettes inntekten til gjennomsnittlig årsinntekt de siste fem hele kalenderårene. Videre framgår av skatteloven at inntekten i overdragelsesåret.. Retningslinjene har NS3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Informasjon om odelsloven, konsesjonsloven og jordloven 2 Forord Dette kompendiet er skrevet som følge av liten tilgang på oppdatert litteratur innen emnet skogøkonomi som det blir undervist i ved HIHM avd

konsesjon - lovgivning - Store norske leksiko

7 relasjoner: Delegasjon, Fylke, Fylkesmann, Fylkesting, Kommune, Konsesjonsloven, Oslo. Delegasjon. Delegering (av latin delega're) vil si overføring av myndighet. Ny!!: Fylkeslandbruksstyre og Delegasjon · Se mer ». Fylke. De 18 fylkene i Norge Et fylke (fra norrønt fylki, av «folk») er et undernasjonalt, regionalt, geografisk område som er større enn kommunene, og som også har egen. Definitions of Driveplikt, synonyms, antonyms, derivatives of Driveplikt, analogical dictionary of Driveplikt (Norwegian • Definisjonen av landbrukseiendom baseres på Konsesjonsloven. Det vil si at bebygde eiendommer der eiendommens totalareal er under 100 daa og under 25 daa dyrket mark som ikke er konsesjonspliktige blir vurdert som boligeiendom eller fritidseiendom. Byggene vil bli taksert med takst for bolig eller fritidsbolig

Landbrukseiendommer - regjeringen

Av konsesjonsloven § 4, (2009-2010) punkt 3.3.3, på side 13, er gitt en entydig definisjon i skatterettslig sammenheng. Begrepet våningshus på gårdsbruk er imidlertid, i en viss utstrekning, klarlagt i relasjon til tidligere regler om fordelsbeskatning av boliger,. Retningslinjene har NS3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Informasjon om odelsloven, konsesjonsloven og jordloven. Denne eiendommen er blant annet underlagt odelsloven, jordloven og konsesjonsloven

Definisjon av samboere Mens inngangen og utgangen av et ekteskap er meget klart definert er ikke dette tilfelle for samboerskap. Ofte kan også de samboende selv være uenige om når samboerskapet egentlig startet (f.eks. når overnattingene fikk en viss hyppighet, når tannbørsten flyttet inn, når innflytteren fikk eget klesskap eller når innflytteren sa opp/solgte sin egen leilighet Definisjonen har hovedfokus på landbrukets kulturlandskap. Områder som utelukkende består av holmer og skjær ikke er med. Det er heller ikke områder som betegnes som kun rekreasjonsområder da dette anses å omfatte all utmark i Fredrikstad. Hovedkriteriene for denne definisjonen er derfor de biologiske, kulturhistoriske og estetiske verdiene 1.2 Definisjoner Med fast eiendom menes i denne instruks grunnareal og påstående bygning, enten hver for seg eller i kombinasjon. Med avhending menes salg, gave, bortfeste og makeskifte av fast eiendom. Overføring mellom statsinstitusjoner som er underlagt denne instruksen regnes ikke som avhending Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling Møtested: Formannskapets møterom, Selbu rådhus Dato: 26.01.2017 Tidspunkt: 08:30 - 16:00 Følgende faste medlemmer møtte

 • Hvor mange ord kan man.
 • Semsket skinn sofa.
 • Kosthold uten protein.
 • Baby weiße lippen nach stillen.
 • Ben shapiro sponsors.
 • Coman comunio.
 • Posti belli a milano di sera.
 • Baby weiße lippen nach stillen.
 • De fem største verdensreligionene.
 • Salgbart areal bra s.
 • Meec snöslunga reservdelar.
 • Biltema lambdasonde koblingsskjema.
 • Pattedyr liste.
 • G sport storgata.
 • Kleine freiheit osnabrück schließt.
 • Neue gewichtsklassen ringen 2018.
 • Gillette barberblad dame.
 • Julekaker som holder lenge.
 • Ballon d'or 1998.
 • Camilla pihl leilighet.
 • Tarifflønn 2017 hotell og restaurant.
 • Actavis flux.
 • Skredder bangkok.
 • Macbook pro 1.
 • Tarmslyng etter gastric bypass.
 • Frankfurter buchmesse 2017 presse.
 • Silvesterstadl 2017 stars.
 • 100 000 russerfanger i norge.
 • Möbel boss beschwerdestelle.
 • If i was your man bruno mars lyrics.
 • Historisches rendsburg.
 • Pokker kryssord.
 • Spiderman carnage.
 • Hva er kjøttetende bakterier.
 • Hip hop club essen.
 • Statped skolelydbok logg inn.
 • Sketchup login.
 • Mamastork kurs.
 • Botschaft philippinen visum.
 • Narvesen city nord.
 • Köp och sälj app.