Home

Straffesaker i norge 2015

Straffesaker 2011-2015 8 Enedommersaker Meddomsrettsaker Innkomne øvrige saker 2015 16 ÅRSSTATISTIKK 2015 FOR DOMSTOLENE I Domstolene i Norge - 2015 Fosen Fredrikstad Gjøvik Glåmdal Halden Hallingdal Hammerfest Hardanger Haugaland Hedmarken Heggen og Frøland Indre Finnmar Ved publisering av Straffereaksjoner 2015 vil klassifiseringene av lovbrudd bli endret i SSBs kriminalstatistikker. Etter ikrafttredelse av ny straffelov den 1.10.2015 er datagrunnlagene fra politiets register endret, og SSB har som følge av dette utarbeidet en ny versjon av Standard for lovbruddstyper: Lovbruddstyper 2015 Når danskene ønsker seg flere straffesaker for å være i takt med samfunnsutviklingen, er dette en praksis som allerede er godt innarbeidet i Høyesterett i Norge, påpeker han. - Vi har hatt terrorsaker, saker om menneskehandel, og for eksempel om innreiseforbudet, som ble skjerpet i 2015, for å legge nivået, sier Matningsdal I Norge ble det også en debatt om Arne Treholt var en kriminell som fortjente straff, I 2010 besluttet Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker at Treholt-saken ikke vil bli gjenopptatt

- Jf. tidligere Almindelig borgerlig Straffelov 22 mai 1902 nr. 10. - Se lov 28 mai 2010 nr. 16.Jf. NL 6 bok, forordning 4 mars 1690, 6 feb 1694, 21 sep 1695, 16 okt 1697, 22 okt 1701 (jf. anordn. 24 jan 1710 og 12 feb 1745, reskript 8 aug 1738 og 23 sep 1763, instrukser 9 des 1746 og 5 juni 1776), 8 okt 1725, 17 mars 1741, 7 feb 1749, 20 nov 1750, 5 feb 1751, 23 feb 1752, 18 des 1767, 27. Ny straffelov - reglene om foreldelse. Straffeloven 2005 inneholder detaljerte bestemmelser om opphør av straff. En handling er ikke lenger straffbar når foreldelse, eller preskripsjon, har inntrådt Foreldelse av straffeansvar er at man ikke kan straffeforfølges hvis det har gått et visst antall år etter at lovbruddet skal ha skjedd. I Norge er foreldelsesfristen mellom 2 og 25 år, avhengig av hvor alvorlig lovbruddet er. For noen lovbrudd mot barn tar man ikke utgangspunkt i når hendelsen fant sted, men når barnet fyller 18 år. For en del spesielt alvorlige lovbrudd blir. Lagmannsretten er andre instans. Dit kan man anke dommer i sivile saker, straffesaker og jordskiftesaker. Det er seks lagmannsretter i Norge. Arkivene avleveres til statsarkivene. Høyesterett. Høyesterett er den øverste domstolen i Norge. Den behandler anker over avgjørelser i sivile saker og i straffesaker

I Aktørportalen utveksler domstoler og advokater dokumenter og saksinformasjon i straffesaker, sivile skjønns- og tvistesaker. Salærbehandling for både tviste- og straffesaker inngår også Her finner du alle saker som omhandler straffesak. lukk dagbladet er en del av Aller Media Hvorfor ser du denne annonsen. Nettstedet du nå besøker blir i stor del finansiert av annonseinntekter

Straffereaksjoner - SS

 1. Straffeprosessloven har regler om at alle som er siktet eller tiltalt i en straffesak har rett til bistand fra en forsvarer. Jusstorget gir deg en oversikt over reglene. De viktigste reglene om forsvarere og forsvarervalg fremgår av Straffeprosesslovens kap. 9. Den siktede eller tiltalte i en straffesak har rett til å la seg bistå av [
 2. I 2018 ble 24 straffesaker besluttet gjenåpnet i Norge. Det fremkommer i årsrapporten fra Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker som nylig ble oversendt Justis- og beredskapsdepartementet (JBD). Det ble sendt inn 164 begjæringer, noe som er en økning fra 151 i 2017. Av disse ble 116 saker realitetsvurdert
 3. Påtalemyndigheten reiser straffesaker. Politimesteren, Statsadvokaten og Riksadvokaten er påtalemyndighet i Norge. Riksadvokaten er den øverste påtalemyndighet. Deretter kommer statsadvokatene, som har kontorer regionalt. Politimesterne er i påtalespørsmål underlagt statsadvokatene. Domstolene er uavhengige og avgjør straffesakene ved dom

Vil ha flere straffesaker i Høyesteret

 1. Norge har sluttet seg til flere konvensjoner og avtaler om gjensidig samarbeid i straffesaker. Den europeiske konvensjon om gjensidig hjelp i straffesaker av 20. april 1959 og dens to tilleggsprotokoller er sentrale på dette området. Norge har også sluttet seg til Schengenkonvensjonen av 19. juni 1990, som supplerer og forenkler 1959.
 2. Ti pakistanere er hentet til Norge til svært harde arbeidsvilkår. Seks Lime-ansatte skal ifølge tiltalen ha arbeidet 3.016 overtidstimer i året. Maksgrensen for overtid er 400 timer i Norge. Hovedtiltalt er Sajjad Hussain (39), som sammen med flere familiemedlemmer og forretningspartnere er tiltalt
 3. Hvordan få innsyn i dokumentene til avsluttede (henlagte eller avgjorte) straffesaker? Det finnes ingen bestemmelse i norsk lov som gir deg krav på innsyn i gamle straffesaker - politiets etterforskningsdokumenter, utskrift av rettsmøter m.v. - men du kan likevel ha gode muligheter til å få innsyn. Be politi- eller påtalemyndighet vurdere innsyn etter politiregisterforskriften

Straffesaker Tiltalt for å ha bestilt overgrep på barn ned i treårsalderen Politiet meiner mannen i 30-åra frå Gudbrandsdalen skal ha betalt for overgrep på små barn i utlandet via nettet De har over 3000 straffesaker og 870 dommer. Dette er straffehistorikken til 113 gjengkriminelle. I hver tiende straffesak fikk 113 ungdoms- og gjengkriminelle bare «et papir i hånden», såkalt påtaleunnlatelse, viser Oslo-politiets egen gjennomgang

Private straffesaker i ulike land Norge. Det finnes to typer private straffesaker, ubetingede private straffesaker og betingede subsidiære private straffesaker. [trenger referanse] De førstnevnte kan anlegges ubetinget av påtalemyndighet.De andre er betinget og subsidiær av påtalemyndigheten. Det betyr at sakene må være anmeldt og henlagt Resultatene fra denne undersøkelsen viser at svært mange er misfornøyde med straffenivået i Norge, særlig for voldskriminalitet. 68 prosent av de spurte mener at straffene er for milde, og nesten like mange går generelt inn for lengre fengselsstraffer. 84 prosent mener at voldsforbrytelser bør straffes langt hardere enn i dag Straffeprosess, reglene om rettergangsmåten i straffesaker. Finnes i lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) av 22. mai 1981. Om militære straffesaker, se militær rettergang.

Rettssakene vi aldri glemmer - NRK Norge - Oversikt over

Lov om straff (straffeloven) - Lovdat

Beviskrav i straffesaker- særlig om overgrep For at noen skal bli dømt i en straffesak må det bevises utover all rimelig tvil at grunnlaget for tiltalen har funnet sted. Den tiltalte skal vurderes som uskyldig inntil straffeskyld er bevist etter gjerningsbeskrivelsen i straffebudet. Dette betyr at retten krever en høy grad av sikkerhet. Det m Avhør av fornærmede i straffesaker i Norge. av Kristina Kepinska Jakobsen, Ulf Stridbeck og Åse Langballe. Dr.polit. Åse Langballe, cand.spes.ped. 1988. Dr.polit., Institutt for spesialpedagogikk, UiO 2004. Forsker II ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, seksjon barn og unge (NKVTS) 2004-2016.. Boken er rettet mot alle som kommer i befatning med straffesaker i utlandet, som advokater, politi, øvrige myndigheter og pårørende. Stadig flere norske borgere reiser utenlands, både på ferie og i arbeid. Det fører også til at flere blir involvert i straffesaker i utlandet, enten som offer eller som mistenkt Dette skjedde i Norge i 2015. Året vi legger bak oss har vært preget av en uvanlig stor strøm av asylsøkere, nedgang i oljebransjen og (selvsagt) Mulla Krekar

Drapssaker i Norge i 2015 lør 11. Apr. 2015, kl. 7:49 - lør 11. Apr. 2015, kl. 8:26 Del. Så langt i år er sju personer drept her i landet. I 2014 var det 27 drap, ifølge Kripos' siste oppdaterte statistikk, som kun omfatter forsettlige og overlagte drap. * 18. januar: 85-årige Eilif Edmund. Avhør av fornærmede i straffesaker i Norge Høgskolelektor og stipendiat Kristina Kepinska Jakobsen, professor Ulf Stridbeck og dr.polit. Åse Langballe Kristina Kepinska Jakobsen, cand.psych., Københavns Universitet 2003. Siden 2012 høgskolelektor ved Politihøgskolen i Oslo Rettsvesenet i Norge, det vil si domstolene, er en del av det offentlige styringssystemet i Norge, se Norges politiske system. De alminnelige domstolene er delt i tre nivåer: tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett. Avgjørelser på ett nivå kan ankes til neste nivå, men at man anker betyr ikke at saken automatisk blir prøvd for et nytt nivå.

Ny straffelov - reglene om foreldelse - Lovdat

I løpet av ettersommeren 2015 var det en kraftig økning i antall asylsøkere som kom til Norge, særlig med bakgrunn fra Syria og Afghanistan. Det totale antallet asylsøkere i 2015 var 31 145. Ikke siden krigene på Balkan på 1990-tallet hadde tilstrømningen vært større. Fra årsskiftet 2015-2016 ble antallet derimot dramatisk redusert I Norge bor det ved inngangen til 2015 188 000 personer med flyktningbakgrunn med lovlig opphold. 138 000 har selv fått status som flyktning, 35 000 (25 prosent av antallet flyktninger) har kommet gjennom familiegjenforening med en flyktning og 15 000 ved familieetablering med en flyktning. De 188 000 flyktningene kommer fra hele 169 forskjellige land (figur 1), flest fra Somalia, Irak og.

Norge i dag. Det synes jeg er en riktig og nødvendig beslutning, uttaler Hækkerup. Skandalen får konsekvenser for straffesaker der teledata er brukt i bevisførselen: Igangværende og kommende hovedforhandlinger vil bli utsatt. Er saken opptatt til dom, skal påtalemyndigheten be om at bevisførselen blir gjenopptatt og begjære utsettelse Publikasjonen Mineralressurser i Norge i 2015 utgis av Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes- teren for Svalbard (DMF). Innsamlingen av data fra bedriftene ble avsluttet 26.09.2016. For 2015 har i alt 766 bedrifter og 1016 uttakssteder sendt inn data som fordeler seg på de mineralske råstoffen Sommertid i Norge starter: søndag 29.03.2015. Kl. 02:00 natt til 29.03.2015, stiller vi klokka en time fram til kl. 03:00 når vi går fra normaltid til sommertid. Sommertiden slutter: søndag 25.10.2015. Klokka stilles en time tilbake fra sommertid til vintertid (normaltid) natt til 25.10.2015 TV 2 er Norges beste nettsted for nyheter, sport, underholdning, vær, tv-guide og video Straffesaker etterforskes i rekordfart - retten klarer ikke følge opp. msn nyheter. levert av Microsoft News. og allerede venter det behandling av rundt 1.200 saker i Norge

1.366 straffesaker står i kø i norske tingretter på grunn av koronapandemien, viser tall fra Domstolsadministrasjonen Temaet lyd- og bildeopptak av rettsmøtene i straffesaker ble berørt (punkt 5.3), men på en lite konkret måte. Mer konkret ble temaet vurdert i Prop. 141 L (2009-2010), som bl.a. tok opp forslag fremsatt i NOU 2007: 7 Fritz Moen og norsk strafferettspleie Antall registrerte straffesaker falt kraftig etter at Norge stengte ned i midten av mars. Fallet har vært på 26 prosent sammenlignet med samme periode i fjor

foreldelse av straffeansvar - Store norske leksiko

Anmeldte lovbrudd etter lovbruddsgruppe, og personofre for lovbrudd. Antall Publisert 24. juni 2020; 2019; Anmeldte lovbrudd, i alt: 310 120 ¬ Eiendomstyveri: 94 966 ¬ Annet vinningslovbrud NORGE: Riksadvokaten har bedt påtalemyndigheten gjennomgå 93 straffesaker hvor det mistenkes at sjåfører kan ha blitt feilaktig straffet. Straffen kan ha blitt gitt som følge av data som er hentet fra bilen - data man mistenker kan være feil. Det er også mistanke om at dataene kan ha blitt manipulert Barn i Norge 2015. De har det tilsynelatende bedre enn noensinne, men likevel sliter flere og flere unge psykisk. Årets rapport gir noen svar på hvorfor. Om rapporten. Tema. Ungdom og psykisk helse. Utgivelsesår. 2015. Last ned. Bestill i nettbutikk. Innhold. Forord. Randi Talseth, generalsekretær i Voksne for Barn Vi har i 10 år tatt forsvareroppdrag i hovedsak på Helgeland, men også andre steder i Norge. Vi har erfaring med mange forskjellige sakstyper som Vinningsforbrytelser / Økokrim (tyveri, ran, underslag, bedrageri mm) Voldsforbrytelser Varetektsfengslinger Seksualforbrytelser Narkotikaforbrytelser Tilståelsessaker Vårt fokus i straffesaker er bistå siktede til å få en rettferdig. Cancer in Norway er en rapport som Kreftregisteret gir ut hvert år, og som gir en oversikt over kreftsituasjonen i Norge. Special issue 2018: Sosial ulikhet, innvandring og kreft. Samtidig med publiseringen av Cancer in Norway 2018, ble det også gitt ut en spesialutgave; Special issue - Sosial ulikhet, innvandring og kreft

Badboy: Steroid - Forfattersentrum

Sykdomsbyrde i Norge 2015 • Folkehelseinstituttet 2 Utgitt av Folkehelseinstituttet Senter for sykdomsbyrde Område for psykisk og fysisk helse Mai 2017 Tittel: Sykdomsbyrde i Norge 2015. Resultater fra Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2015 (GBD 2015). Forfattere: Ann Kristin Knudsen Mette Christophersen Tollåne

3. oktober 2015 - Høyesterett 200 år Vår eigen norske Høgsterett vart offisielt opna 30. juni 1815. Men alt året før var det nedfelt i Grunnlova at «Høiesteret dømmer i sidste Instans» 4 Legemiddelstatistikk 2015:1•Folkehelseinstituttet Forord Rapporten Legemiddelforbruket i Norge har vært utgitt siden 1977. Statistikken er basert på omsetning av legemidler fra grossister. Dette er den 37. utgaven av rapporten, og den er Den som har blitt utsatt for seksuelle overgrep, har i mange tilfeller rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige fra saken anmeldes. Jusstorget gir deg en oversikt over de viktigste reglene. Reglene om bistandsadvokatordningen fremgår av straffeprosessloven kap. 9a. I hva slags saker har fornærmede rett til bistandsadvokat Norsk rødliste for arter 2015 er en oversikt over arter som har risiko for å dø ut fra Norge. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter.Ønsker du søkeresultater med egen URL? Bruk denne siden for rødlistesø Norge har forpliktet seg til å doble skattebistanden fra 2015 til 2020. Siden 2015 har Norge økt skattebistanden med over 40 prosent. I 2018 gikk 189 millioner kroner til dette formålet. Den økte støtten gikk i hovedsak til Det internasjonale pengefondet (IMF).

Sivile saker og straffesaker - Arkivverke

Lippestad: - Vi jobbet gratis for Breivik

Aktørportalen - Norges domstoler Norges Domstole

Man trenger ikke bestandig å reise så langt for å få flotte ferieopplevelser! Vårt eget land har en rekke fantastiske reisemål som f.eks. Lofoten, Telemark, det blide Sørland, Vestlandet, og mye mer. Våre naboland har også masse å by på, og vi arrangerer turer til både Sverige, Danmark, Finland, Island, Estland, Latvia og Litauen Rørleggerkjede med over 400 bedrifter i hele Norge. Kjente merkevarer - konkurransedyktige priser Flytter du innen Norge, må du melde fra til folkeregisteret innen 8 dager etter at du flyttet. Folkeregisteret er en del av skattekontoret. Er du student, kan du som hovedregel velge om du vil være registrert på studiestedet eller på hjemstedet. Er du pendler, gjelder spesielle regler. Skatteetaten og Lånekassen kan gi mer informasjon

Jusprofessor Ståle Eskeland er død

Straffesaker Nord-norge - familierett, advokathjelp, entrepriserett, fast eiendom, barnefordeling, erstatningsrett, advokat, advokater, skilsmisse, strafferett. I 2015 mottok Norge 31 145 søknader om beskyttelse. Dette er det høyeste antallet søknader Norge har mottatt på ett år. Til sammenligning kom det 11 480 søkere i 2014. Det høyeste antallet søkere Norge hadde mottatt på ett år tidligere, var i 2002 da vi mottok 17 480 søknader. Figur: Antall asylsøknader, 1986 - 2015 2015 gjelder fremdeles sluttrapporten fra ForMat-prosjektet (Stensgård & Hanssen 2016) Figur 1-2 Estimert total mengde matsvinn i Norge fordelt på verdikjedeledd. 1 De kartlagte verdikjedeleddene er matindustri (unntatt sjømatnæringen, dette jobber SINTEF med), grossist Velg mellom pakke og brev, og vi gir deg pris og sendemåte. Brevsendinger kan veie opp til 2 kg, pakker opp til 35 kg Voldtektssituasjonen i Norge 2015 3 ny straFFelov og endrInger I voldteKtsbestemmelsen Den 1. oktober 2015 trådte den nye straffeloven i kraft. Lovens kapittel 26 inneholder nye straffebestemmelser om seksuallovbrudd, herunder voldtekt.8 En sentral endring er at all seksuell omgang med barn under 14 år nå er å anse som voldtekt

straffesak - dagbladet

Se 2015-brevet fra ESA nederst i saken. - Brevet er tindrende klart på at Norge praktiserer feil, med mindre det er spesielle årsaker nedfelt i lov. Saksgangen viser at departementet burde ha tatt tak i denne konkrete problemstillingen allerede da Da hun kom til Norge i 2015 var mørket og kulden det største sjokket. - Når man kommer fra et land med sol tolv måneder i året, blir det en stor overgang. Det var også maten. Og det at man har frihet til å velge så mye selv. I år stemte jeg for første gang i mitt liv. Vi har snakket om det i Papillon; din stemme teller

Trygderetten varslet om feil i 2017 – NAV tok ikke grep – VG

Retten til forsvarer i straffesaker - Jusstorge

Vil gjøre det lettere å straffe politiet – NRK Hordaland

Gjenåpnet 24 straffesaker i 2018 ABC Nyhete

Straffesaker Paragrafen

Det finnes 20 studentsamskipnader i Norge i dag. Her er oversikten Barn i Norge 2015 belyser temaet fra flere vinkler som er viktige innspill både til helsetjenesten, barnverntjenesten og skoleverket. Ungdom og psykisk helse har vært et sentralt fagområde for Voksne for Barn gjennom flere år, blant annet gjennom mange henvendelser fra usikre og bekymred NSAB 2015. DSVs ansvarsbestemmelser baseres på NSAB 2015. (Nordisk Speditørforbunds Allminnelige Bestemmelser). NSAB er et agreed document som ble forhandlet frem mellom Nordisk Speditørforbund og organisasjoner som representerer transportkjøperne i de 4 nordiske landene Kjøp 'Straffeloven : lov 20 mai 2005 nr. 28 om straff : sist endret ved lov 21 juni 2019 nr. 50 fra 1. juli 2019 ; Straffeprosessloven : lov 22 mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker : sist endret ved lov 21 juni 2019 nr. 54 fra 1 juli 2019 ; Påtaleinstruksen : forskrift 28. juni 1985 nr. 1679 om ordningen av påtalemyndigheten : sist endret ved forskrift 3 juni 2016 nr. 570' av. Cato Schiøtz argumenterer for Joralf Gjerstads «evner» ved å sammelikne med straffesaker Publisert lørdag 25. april 2015 - 14:22. Del artikkel Norge nektes omkamp i Strasbourg Frykter.

Stortingsmelding 16 (2010-2011. «Nasjonal helse- og omsorgsplan for 2011 - 2015») Mål Målet med retningslinjene er å etablere og innføre et kunnskapsbasert infeksjonskontrollprogram for de odontologiske læresteder i Norge. Det finnes tilsvarende infeksjonskontrollprogram for klinisk medisin og kommune- og spesialisthelsetjenesten Norsk Strafferett: Norske Straffesaker, Patalemyndigheten I Norge, Moen-Saken, Treholt-Saken, Torgersen-Saken, Lilandsaken, Lommemannsake. Kilde: Wikipedia. Sider: 55. Voldtekt, transpersoners kår og håndteringen av asylbarna er blant temaene i kapittelet om Norge i Amnesty Internationals årsrapport for 2014 Barnevernloven i Norge bygger på det biologiske prinsipp som betyr at barn skal vokse opp sammen med sine biologiske foreldre. Bekymringsmelding. Forholdet var turbulent og konfliktfylt Paret møttes i 2015 og sammen fikk de ett barn Norge har et rikt kunst og kulturliv. I likhet med sine forgjengere henter mange av dagens norske kunstnere og kulturaktører inspirasjon utenfor landets grenser. Energi og havressurser. Verdens befolkning øker og vil trenge mer mat og energi

Rettsanmodninger - regjeringen

Standarden gir grunnlag for prosjektering og anvendelse av sikkerhetsruter i byggverk. NS 3510 er blitt revidert i 2015 og er nå kommet i ny versjon Kirkevalget i Norge 2015 ble avholdt 13. og 14. september 2015. Kirkevalget valgte representanter til bispedømmeråd og menighetsråd for de kommende fire år.. Nominasjonslista (NL) vant Kirkevalget i 2015 med 55% av stemmene, mens Åpen Folkekirke (ÅF) fikk 45% oppslutning

Les ogsåBosniske medier: Drammensmann frifunnet for dobbeltdrap – VG

Barn i lavinntekstfamilier. Over 100 000 barn i Norge vokser opp i familier med lav inntekt, også kjent som barnefattigdom Internasjonal klimapolitikk. I 2015 ble verdens land for første gang enige om en klimaavtale som alle skal bidra til. CICERO har fulgt de internasjonale klimaforhandlingene tett helt siden vi ble opprettet i 1990, for å forstå hva som hindrer eller muliggjør framskritt i internasjonal klimapolitikk Velkommen til farvel.net - nettstedet for dødsannonser i Norge! Behovet for et landsdekkende nettsted for dødsannonser som gir en oversikt over dødsfall og påfølgende begravelser, har vært der lenge. Farvel.net er et rimelig og velegnet alternativ for publisering av dødsannonser med detaljer om begravelsen

 • Espresso house norge.
 • La cala de mijas beach.
 • Harry potter og de vises stein forlag.
 • Museum hamburg kostenlos.
 • Immowelt butzbach.
 • Pris på gd.
 • Kjente diktere i norge.
 • Verdens fineste jentenavn.
 • Veritas høvel.
 • Fotos mausefalle innsbruck.
 • Madeleine von schweden instagram.
 • Whisky baden baden.
 • 20 spørsmål spill på nett.
 • Overgangsalder og rødkløver.
 • Vollmond im wassermann 2018.
 • Makt og menneske historie 10 det moderne norge.
 • Karveskurd kurs.
 • Lese og skrivevansker prosent.
 • Streamer til høreapparat.
 • Sunn smuldrepai med epler.
 • Landskron wohnungen.
 • Aller travel hasle.
 • Skolerute troms.
 • Gare ter orleans.
 • Essen fotografieren tricks.
 • Boddør 80x210.
 • Bos behörden.
 • Bedrocan norge.
 • Diskopprydding windows 8.
 • Bnp sveits.
 • Hvem skal betale sfo ved skilsmisse.
 • Stabi münchen anfahrt.
 • Ausflugsziele kühlungsborn mit kindern.
 • Brann i tunnel.
 • Lovisenberg psykiatrisk avdeling.
 • Transport fra danmark til norge.
 • Venstre ideologi.
 • Hr gruppen.
 • Gyldendal treningsledelse.
 • Pax britannica.
 • Caddyshack.