Home

Reguleringsplan vefsn kommune

Status for reguleringsplaner (plankartet) i Vefsn kommune (1824) i landsdekkende kopibase. Norge digitalt samler inn kommunale arealplaner (plankartet) til bruk i virksomheter som er med i samarbeidet - Norge digitalt plansatsing. Mer informasjon om Geosynkronisering Vefsn kommune. Postboks 560 8651 Mosjøen Besøk Skjervgt 34 8657 Mosjøen. Tlf.: Servicetorg 75 10 10 00. Org.nr.: 844824122. Konto: 47505853888 (faktura) 63450618243 (skatt) Kommunenr 1824 Rådmann Erlend Eriksen Ordfører Berit Hundåla Ansvarlig redaktør Erlend Eriksen Webansvarlig Mai-Kirsti Meisfjord Reguleringsplan på grunnen. Gjennomsiktighet: Reguleringsplan over grunnen. Gjennomsiktighet: Reguleringsplan under grunnen. Gjennomsiktighet: Vefsn kommune Planinnsyn. Oversiktskart Informasjon Velg kart Kommuneplan. Kommuneplanens arealdel. Kommunedelplan. Ny detaljregulering vil erstatte del av eksisterende reguleringsplan for Austerbygdvegen, planid 20091207. Plandokumenter Eventuelle merknader til planforslaget sendes Vefsn kommune, Plan og utvikling, postboks 560 8651 Mosjøen, eller på e-post post@vefsn.kommune.no innen 23.11.202 Vefsn kommune har vist til at forholdene til arten var kjent da kommuneplanen ble vedtatt, og at det derfor ikke er adgang til å fremme innsigelse nå. Kommunen mener også at ettersom området er avsatt til næringsformål i arealdelen til kommuneplanen fra 2006, er reguleringsplanen i samsvar med overordnet plan

Reguleringsplan - rett til å fremme forslag; Vefsn kommune. Postboks 560 8651 Mosjøen Besøk Skjervgt 34 8657 Mosjøen. Tlf.: Servicetorg 75 10 10 00. Org.nr.: 844824122. Konto: 47505853888 (faktura) 63450618243 (skatt) Kommunenr 1824 Rådmann Erlend Eriksen Ordfører Berit Hundål Her finner du bl. annet informasjon om ulike tjenester som er knyttet til grunneiendom, endringer i eiendomsforhold og relevante avgifter

Reguleringsplaner i Vefsn kommune

 1. Vefsn-kommune. Jeg drister meg til å påstå at både kommunestyret og de eldre i Vefsn er blitt ført bak lyset. Striden om de ulovlige flaggstengene i handelsparken: - Å kreve full ny reguleringsplan kan vi ikke akseptere. Parkeringskonflikten på Halsøy: - De skyver ballen over til kommunen og ber oss ta kostnadene
 2. I henhold til plan- og bygningslovens §§ 3‐7 og 12‐10 legges forslag til detaljregulering for E6 Mjåvatn-Håkali i Vefsn kommune ut til offentlig ettersyn og høring i perioden 26.01.2018-09.03.2018
 3. g av arealer og fysiske omgivelser i bestemte områder i en kommune, og er i mange tilfeller nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging

Ressursstyring Web. Vefsn kommune. Brukernavn: Passord: Glemt passordet ditt? Logg in Tre ganger har Linda Torsdatter Lian vært i kontakt med Vefsn kommune for å kjøpe nabotomten. Hver gang har hun fått beskjed om at det ikke var mulig. Så kom nabovarselet om at den var solgt Reguleringsplan. Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Reguleringsplan kan utarbeides som områderegulering, jf. Plan og bygningsloven (PBL) § 12-2, eller detaljregulering, jf. § 12-3. Kommunen anbefaler forslagsstiller å ta kontakt på et tidlig.

Når en reguleringsplan er vedtatt, blir dette kunngjort. Berørte parter har anledning til å klage på vedtaket. Behandlingstid. Behandlingstiden for en reguleringsplan avhenger av sakens kompleksitet og størrelse. Når det sendes inn et privat planforslag, har kommunen en frist på 12 uker på å førstegangsbehandle planforslaget Besøksadresse Gjøvik kommune Kauffeldts plass 2815 Gjøvik. Postadresse Gjøvik kommune Postboks 630 2810 Gjøvi Trafikksikringstiltak (Fjell kommune) Fartsavgrensing i sjø (Fjell kommune) Aksemdkart for flaum og overvatn (Fjell kommune) Eksterne kartløysingar. Artskart Kvalitetssikra, stadfesta informasjon om artar i Noreg. Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) Kart med oversikt over friluftsområde i 17 kommunar i bergensregionen, deriblant Fjell kommune

Forside - Vefsn Kommune

 1. I henhold til plan- og bygningslovens §§ 3‐7 og 12‐10 legges forslag til detaljregulering for E6 Håkali-Osen i Vefsn kommune ut til offentlig ettersyn og høring i perioden 30.11.2017-11.01.2018
 2. reguleringsplan, detaljregulering, områderegulering, planarbeid, områdeplan. Hopp til hovedinnhold. A a Her finner du lenke til alle reguleringsplaner i kommunen. Nylig vedtatte reguleringsplaner og planendringer. Reguleringsplaner som er vedtatt de siste 6 månedene. Planendring
 3. Vefsn kommune frafaller vilkår fattet i sak 19/11 om at det skal avsettes areal til barnehage i reguleringsplan for Osbakken boligfelt. Begrunnelse: Barnehageetablering på Olderskog løses bedre gjennom utvidelse av Olderskog barnehage, samtidig som behovet for ny barnehage er større i nytt boligfelt i Andås
 4. Reguleringsplan. Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden Om kommunen; FAU.
 5. Grane kommune; Hattfjelldal kommune; Hemnes kommune; Vefsn kommune; Telefon: 99 28 53 00 116 111 02800 Åpningstider: Interkommunal vaktordning som er tilgjengelig mandag - fredag kl. 15:30 - 08:00. Døgnåpen i helg og på helligdager
 6. Både kommunen, privatpersoner, utbyggere, organisasjoner og andre myndigheter kan komme med forslag til detaljreguleringer, men en reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige. Det betyr at et profesjonelt firma med plankompetanse må utforme og sende inn planforslaget
 7. istreres av Service i arbeidstida. Her legges nyheter fra kommunens hjemmeside. Du kan stille spørsmål..

Planinnsyn - tema.webatlas.n

Reguleringsplan. En reguleringsplan er en mer detaljert arealplan. Reguleringsplanen angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i bestemte områder i en kommune og inneholder plankart og bestemmelser Reguleringsplaner for kommunale områder utarbeides av kommunen. denne. Bergen kommune har tre kategorier av gjeldende reguleringsplaner: Reguleringsplan for Vågen, kaiene og Bryggen omfatter området rundt indre del av Vågen, fra. Reguleringsplan - rett til å fremme forslag; Selvbygger; Vefsn kommune. Postboks 560 8651 Mosjøen Besøk Skjervgt 34 8657 Mosjøen. Tlf.: Servicetorg 75 10 10 00. Org.nr.: 844824122. Konto: 47505853888 (faktura) 63450618243 (skatt) Kommunenr 1824 Rådmann Erlend Eriksen Ordfører Berit Hundål

Detaljregulering for Austerbygdvegen 45 Mosjøen - Vefsn

VG gir deg de siste tallene og oversikt over coronavirusets utvikling i Vefsn fylke. Sjekk status i din egen kommune. Informasjonen oppdateres fortløpende © 2014 Norkart AS / Map data: © OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA Map data: © METI, NASA, Skog og landska

Vefsn kommune, Mosjøen, Norway. 4,3 k liker dette. Velkommen til vår side på Facebook. Den administreres av Service i arbeidstida. Her legges nyheter fra.. Dersom det foreligger en godkjent reguleringsplan for et areal, skal alle bygge- og anleggstiltak være i henhold til denne. Bergen kommune har tre kategorier av gjeldende reguleringsplaner: Områdereguleringsplan. Områdereguleringsplan utarbeides i henhold til pbl. § 12-2. Områdereguleringsplaner utarbeides som hovedregel av kommunen Reguleringsplan. En reguleringsplan er en mer detaljert arealplan. Reguleringsplanen angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i bestemte områder i en kommune. En reguleringsplan er også i mange tilfelle nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, herunder ved eventuell ekspropriasjon I Sandnes kommune har vi cirka 1000 gjeldende reguleringsplaner. De aller fleste boligfelt og næringsareal inngår i en reguleringsplan. For å finne gjeldende planer kan du bruke kart- og innsynsløsningene Webplan eller eByggWeb. På Webplan finner du en oversikt over alle planene som finnes i kommunen

Vefsn kommune - innsigelse til reguleringsplan for Øya

Reguleringsplan er eit arealplankart med tilhøyrande avgjersler som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgjevnader. Kommunestyret skal syte for at det vert utarbeidd reguleringsplan for dei områda i kommunen der dette følgjer av lova eller av kommuneplanen sin arealdel, samt der det elles er behov for å sikre forsvarleg planavklaring og gjennomføring av bygge- og. Kva reguleringsplan gjeld for din eigedom? Du kan finne ut kva plan som er gjeldande ved å søke på eigedomen din i kartløysinga vår . I denne kartløysinga finn du alle reguleringsplanane og kommuneplan i Vågå I Kongsberg kommune er det Utvalg for miljø og utvikling som behandler planforslagene før og etter offentlig ettersyn. Produksjon av reguleringplaner. Neden finner du nyttig informasjon for de som har behov for å få laget en reguleringsplan (tiltakshaver), og for de som skal lage reguleringsplanen (planforetaket) i Kongsberg kommune

Forslag til reguleringsplan E6 Mjåvatn gård - Angermoen i Vefsn kommune. E6 Helgeland sør. Fakta; Parseller; Kontakt; Nyhetsarkiv; Skriv ut. Utlegging til offentlig ettersyn. [20.12.2006] Reguleringsplanen ble vedtatt i mars 2007. Kontakt oss. Kontakt Statens vegvesen; Telefon 22 07 30 00 Reguleringsplan En reguleringsplan er en detaljert plan med tilhørende bestemmelser som regulerer bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser, i bestemte områder i kommunen. Det er to typer reguleringsplaner - områderegulering og detaljregulering Indre Østfold kommune Postadresse: Postboks 34, 1861 Trøgstad. Besøksadresse (rådhuset): Rådhusgata 22, 1830 Askim. Telefon: +47 69 68 10 00. E-post: post@io.kommune.no. Organisasjonsnummer: 920 123 899. Fakturaadresse EHF-faktura: 920 123 89 Kommunen kan etter en forenklet saksbehandling fatte vedtak om mindre endringer i reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder

Vefsn kommune. Skjemaoversikt; Mine saker; Påbegynt skjema; Hjelp; Logg inn. Dersom du velger å logge inn, kan du lagre utkast av skjema, få forhåndsutfylte felt og en oversikt over alle skjema du har sendt inn tidligere. E-postadresse er påkrevd. Passord er påkrevd.. En reguleringsplan er et planverk over et avgrenset område i en kommune. Planen skal tydelig fremvise fremtidig utnyttelse av området. Det er to typer reguleringsplan. Områderegulering er i kommunal regi. Detaljregulering kan være både i privat og kommunal regi En reguleringsplan er et detaljert arealplankart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastlegger hvordan et område skal anvendes og bebygges. Der det foreligger en godkjent plan, skal alle søknadspliktige byggetiltak utformes etter denne. Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige Vefsn kommune har i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen for Finnvika brannøvingsområde informert berørte parter, og gjort en saklig vurdering av de reguleringsplan (sak utsatt) 0054/14 15.08.2014 Planutvalget i Vefsn Søknad om dispensasjon fra krav o

hugo.hansen@harstad.kommune.no. Ordfører Kari-Anne Opsal mob: 918 98 732 Kari-Anne.Opsal@harstad.kommune.no. Kommunikasjonssjef Øivind Arvola mob: 952 29 452 oivind.arvola@harstad.kommune.no. Vakttelefon vei, vann og avløp 975 26 000. Vakttelefon barnevern 916 27 960. Ansatte. Personvernerklærin Fakturaadresse Stjørdal kommune c/o Fakturamottak Tydalsvegen 121 7590 Tydal E-post: fakturamottak@varnesregionen.no Elektronisk adresse (EHF): 9908:939958851. Kommunenummer: 5035 Org.nummer: 939 958 851 Bankkontonr: 8674 12 23300 m/KI Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 12.09.2018, K-sak 63/18, vedtok overnevnte reguleringsplan. Formålet med planen er å legge til rette for en ny barnehage med plass til 8 avdelinger, med mulighet for utvidelse til 10 avdelinger

Reguleringsplan - Namsos sentrum. Namsos kommune er i prosess med utarbeidelse av ny reguleringsplan for Namsos sentrum. Kom gjerne med innspill til planen. Planarbeidet har som mål at det blir utarbeidet en framtidsrettet og omforent reguleringsplan som skal legge vekt på en optimal arealutnyttelse av Namsos sentrum, sjøfronten og Østre. Telefon: 75 10 10 00 E-post: post@vefsn.kommune.no Åpningstider: Mandag - fredag kl. 08:00 - 15:30 Besøksadresse: Skjervgata 34 8657 Mosjøen Postadresse

Planer, budsjett og handlingsprogram - Vefsn Kommune

PlanDialog er et verktøy hvor du kan se gjeldende reguleringsplaner, følge med på hva som skjer med reguleringsplaner i ditt nærområde og komme med høringsuttalelse. PlanDialog er et digitalt verktøy som viser kart, høringsuttalelser og en tidslinje for planprosessen Reguleringsplanen består av plankart med tilhørende bestemmelser. Det er disse dokumentene som er juridisk bindene. Vedlagt planen følger vanligvis en planbeskrivelse, illustrasjoner og ofte diverse fagrapporter. I Lørenskog kommune gjelder vanligvis rådmannens saksframlegg som planbeskrivelse. I en del stø;rre planer kreves konsekvensutredning, som er en mer omfattende utredning av. Vefsn (sørsamisk: Vaapste) er en kommune på Helgeland i Nordland fylke. Den grenser i nordvest mot Leirfjord, i nord og øst mot Hemnes, i sørøst mot Hattfjelldal, i sør mot Grane, og i vest mot Brønnøy, Vevelstad og Alstahaug.. De fleste innbyggerne bor i Mosjøen, som også er kommunens administrasjonssenter.Viktige næringsveier er handel, industri og landbruk Reguleringsplan. Reguleringsplanar for områdar finn du i kartgrunnlaget . Ein reguleringsplan er ein politisk vedteken plan over eit avgrensa område. Reguleringsplanen fastset korleis området kan brukast og kva som kan bygges der. Planen består av eit kart med reguleringsbestemmingar Vefsn kommune fra , Nordland. Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon. Sømna kommune Sømna kommune er en av fem kommuner på Sør-Helgeland og ligger helt sør på Helgelands-kysten. Kommunen Herøy kommune Herøy kommune ligger på Helgelandskysten, midt i Norge. Kommunen, som har flere øyer enn innbyggere,

Eiendom - Vefsn Kommune

Bolig og eiendom - Vefsn Kommune

Frist for innspill: 16.11.2020. Mer informasjon: Type plan: Detaljregulering. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Asplan Viak, oppstart av arbeid med En reguleringsplan regulerer utnytting av grunn og bebyggelse i bestemte områder. Arbeidet med en reguleringsplan blir gjort kjent i tre faser av prosessen: oppstart av reguleringsplaner, reguleringsplaner til høring og vedtatte reguleringsplaner. Plan- og bygningsloven deler reguleringsplan i to kategorier; områderegulering og detaljregulering Det er kommunen som i hvert enkelt tilfelle vurderer om en sak oppfyller disse kravene og kan behandles gjennom forenklet prosess. Hvis du, som privat forslagsstiller, ønsker å søke om endring av reguleringsplan, er det viktig å ta kontakt med planavdelingen i kommunen før du setter i gang en søknadsprosess eller går i gang med å varsle naboer

Selvbetjening - Vefsn Kommune

Oversikt over alle gjeldende planer og pågående planarbeid i Indre Østfold kommune finner du i Planinnsyn. Slik lages en detaljregulering. Hvis noen ønsker å bygge eller verne noe som bryter med det kommunen har bestemt før, må kommunen vedta en ny reguleringsplan først. Planer for mindre områder heter detaljreguleringer Om reguleringsplaner og planarbeid Hva er en reguleringsplan? E n reguleringsplan er en plan for arealbruken innenfor et nærmere avgrenset område. Den består av et kart med tilhørende bestemmelser. Det skal alltid være laget en reguleringsplan før kommunen kan gi tillatelse til større bygge- og anleggsarbeider, og andre tiltak som kan få store konsekvenser for miljø og samfunn KONGSVINGER KOMMUNE Postboks 900 2226 Kongsvinger E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak) Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen. Org.nummer: 944 117 784 Bankkontonummer: 1822 83 85200 Kommunenummer: 3401 Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss. Personvernerklærin Ring 71 26 81 00. Skriv til oss Send sikker post til kommunen. Post og besøksadresse: Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen. Kommunenummer: 1579 Orgnr: 92113364 Kort fortalt I visse tilfeller er det mulig å søke om å endre en gjeldende reguleringsplan. Det er en egen saksprosess knyttet til endring av reguleringsplan. I utgangspunktet stilles samme krav til endring av plan som til utarbeidelse av ny plan, dvs. full planprosess og krav til planfaglig kompetanse. Loven åpner imidlertid for at endring av plan kan gjennomføres på en.

Helgelendingen - Vefsn-kommune

§ 12-11 Behandling av private reguleringsplanforslag Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen snarest, og senest innen tolv uker eller en annen frist som er avtalt med forslagsstiller, avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn og behandles etter reglene i §§ 12-9 og 12-10 Planpakke for private planforslag og endring av reguleringsplan Planpakke for private planforslag, inkludert endring av reguleringsplan inneholder informasjon om fremgangsmåte, varsling, tekniske krav, utredningskrav og vurderingsgrunnlag for endring av reguleringsplan, m.v. Det er ventet at forslagsstiller og plankonsulent er kjent med planpakken før innsending av skjema for anmoding av.

En reguleringsplan (detaljplan) lages for å vise utnyttelse og vern av grunn, vassdrag, sjøområder, bebyggelse og det ytre miljøet i kommunen. Reguleringsplanen kan omfatte ett eller flere formål, f.eks. byggeområder, landbruksområder, offentlige trafikkområder, friområder mv En reguleringsplan lages for å vise utnyttelsen av alle forskjellige typer områder i kommunen. Planene skal utarbeides etter gjeldende kommuneplan, og kan omfatte ett eller flere formål, f.eks. byggeområder, landbruksområder, offentlige trafikkområder, friområder mv. Plan- og bygningsloven (PBL) angir to typer reguleringer

E-post postmottak@tonsberg.kommune.no. Post Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 Tønsberg. Besøk Tønsberg rådhus Halfdan Wilhelmsens alle 1 C 3110 Tønsber Reguleringsplan, detaljregulering for fortau langs Jacob Neumanns vei og Greverudveien ble vedtatt av kommunestyret 04.04.2017, sak nr 36/17. Plankart, Eventuelle merknader kan sendes Asker kommune v/plan- og bygningsavdelingen, postboks 353, 1372 Asker eller med e-post til innen ovennevnte frist. Merknader merkes S15/10325

Reguleringsplan for E6 Mjåvatn-Håkali til offentlig

I Kristiansand har vi ca 1700 gjeldende reguleringsplaner. De aller fleste boligfelt inngår i en reguleringsplan. På kommunens kart kan du finne informasjon om hvilken reguleringsplan som gjelder for din eiendom.. Reguleringsplaner er et verktøy for å styre kommunens utvikling i ønsket retning og de gir rammer for bruk og utforming av arealer og bygninger i kommunen For Indre Fosen kommune gjelder arealplanene som er vedtatt i tidligere Rissa og Leksvik kommuner. Arealplaner består av et plankart som med standardisert symbol- og fargebruk viser ulike arealformål, planbestemmelser som gir nærmere bestemmelser om arealbruk, utforming av bygninger, miljøkrav, parkering osv., og en planbeskrivelse som angir planens formål, hovedinnhold og virkninger Ordførere i Vefsn omfatter ordførerne i den kommunen som til enhver tid har hatt navnet Vefsn kommune.. Den historiske Vefsn kommune omfatter den sørlige delen av dagens kommune, samt Hattfjelldal og Grane, som ble skilt ut som egne kommuner i henholdsvis 1862 og 1927.I 1875 ble bykommunen Mosjøen skilt ut fra landkommunen Vefsn. I 1962 ble Mosjøen og Vefsn igjen slått sammen, senere.

Mjåvatn-Håkali | Statens vegvesenArkiplan A/S - Arkitektbedriftene

Reguleringsplaner - Midt-Telemark kommune

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan. Når en reguleringsplan er vedtatt, blir dette kunngjort i Lierposten, Drammens Tidende og på kommunens hjemmesider. Kommunen tilskriver også aktuelle høringsinstanser, interesseorganisasjoner og berørte parter (grunneiere og naboer). Du har anledning til å klage på vedtaket (3 ukers klagefrist) En reguleringsplan er også ofte nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, herunder også ekspropriasjon. Kommunestyret er godkjenningsmyndighet for alle reguleringsplaner. Reguleringsplaner kan utarbeides enten som områdereguleringser som er et større område hvor kommunen ønsker å utarbeide en mer detaljert plan som kan være grunnlag for ny eller endret bebyggelse Trondheim kommune kunngjør arealplaner med annonse i Adresseavisen og på kommunens nettsider under tittelen Kunngjøring av planer. Følger du lenken Kunngjøring av planer , vil du finne oversikt over arealplaner hvor tilbakemeldingsfristene ennå ikke er utløpt og hvor det fortsatt er mulig å sende inn merknad til planforslaget Besøksadresse Rådhuset, Nygaardsgaten 14-16 1606 Fredrikstad. Postboks 1405 1602 Fredrikstad. Org.nr.: 940039541. Kommunenr.: 300

Tirsdag den 10.11. klokken 18.00 inviteres det til orienteringsmøte med Statens vegvesen om arbeid med reguleringsplan for tilførselsvei fra ny E6 på Vollen og inn til Trofors. Møtet holdes i kommunestyresalen. Alle er velkomne, men på grunn av koronasituasjonen blir det påmelding til servicetorget i Grane kommune: Telefon 751 8220 Kommunen kunngjør planvedtaket. Klage på vedtatt reguleringsplan Vedtak om reguleringsplan kan påklages til kommunen etter Pbl § 12-12 jf § 1-9. Klima og miljødepartementet er klageinstans for enkeltvedtak etter § 1-9 Planleggingen av hvordan arealene i en kommune skal brukes, foregår på ulike nivåer: 1. Kommuneplanen er en overordnet og grovmasket plan for hele kommunen. Kommunedelplaner er også overordnete og gjelder for et tema eller for en del av kommunen.. 2. På nivået under har vi reguleringsplaner, som tar for seg et avgrenset område og er mer detaljert I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Engerdal kommune i møte 21.10.2020 vedtatt reguleringsplan for Drevsjøen, plan-id 2020-0300. Planen kunngjøres her med alle relevante dokumenter, samt digitale data

Visma Enterprise Ressursstyring - Vefsn

1 Reguleringsplan. Kartet skal hvis ikke annet avtales i oppstartsmøtet, lages i målestokk 1:1000. Det skal leveres målholdig pdf med tittelfelt, samt plandata i gjeldende SOSIformat. Kartutsnittet skal være så stort at leseren ut fra gatenavn og omkringliggende bygninger får ett godt inntrykk av hvor området er lokalisert Det er lagt frem forslag til endring av reguleringsplan for Nordre Holme i Inge Krokannsveg. Endringen gjelder i hovedsak byggegrense mot veg og plassering av vendehammer, se forslag til endringer og høringsbrev. Frist for å komme med innspill var den 13.06.19 Vadsø kommune har opprettet en egen informasjonstelefon for koronaviruset. Telefon 78 94 25 23 er betjent av helsepersonell på hverdager mellom kl 08:00-10:00. Du finner mye informasjon om Covid-19 på www.fhi.n

Linda føler seg dårlig behandlet av Vefsn kommune: - Jeg

Legetjenesten Vefsn kommune fra , 100542889S0 - Legetjenesten Vefsn kommune Planutvalget har i møte 29.09.20, sak 21/20, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Kjonerudvegen 2 ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-1 Detaljreguleringsplan for Østregate 1-3 Seminargata 31 med planID 077800 ble vedtatt av kommunestyret i Hamar den 30.09.2020

Reguleringsplaner - Ullensake

Heim kommune har nå tatt i bruk det digitale verktøyet C-19 for bestilling av korona-test. Her følger beskrivelse for hvordan du bestiller test på nett Vefsn er ein kommune på Helgeland i Nordland fylke.Administrasjonssentrum ligg i Mosjøen.Kommunen grensar i nordvest mot Leirfjord kommune, i nord og aust mot Hemnes, i søraust mot Hattfjelldal, i sør mot Grane kommune, og i vest mot Brønnøy, Vevelstad og Alstahaug kommune

Sjøgata vern og utvikling - Posts | Facebook

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58 Org. nr.: 959159092 Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen - postmottak@halden.kommune.n Koronavirus. Her har vi samlet aktuell informasjon om koronaviruset, kommunens tiltak og oversikt over hvem du kan kontakte hvis du har spørsmål Alle eiendommer i kommunen vil ha en gjeldende arealplan. Dette kan være både kommuneplanens arealdel, en område- eller reguleringsplan. Planene viser hvordan eiendommen din kan benyttes, og er juridisk bindende Vadsø kommune har ledige boligtomter i følgende regulerte områder: Reguleringsplan for Fossen øst - Vadsø Boligfeltet er ferdig og klar for bygging. Området ligger på østsiden av Fossevegen. Områderegulering for Kirkegårdsveien - Vestre Jakobselv 5 tomter er klargjort for bygging, tomt nr. 23-27

 • Blogg sverige.
 • Bmw x6 white.
 • Tagebuch der anne frank online stream.
 • Dyrebeskyttelsen lyngdal.
 • Beat for beat høst 2017.
 • Como se quita el virus del papiloma humano.
 • Jørgine og kim.
 • Orthopäde berlin marzahn.
 • Champions league gruppespill.
 • The western world.
 • Bygg din bmw norge.
 • Ivar aasen bøker.
 • Tanzschule siegburg.
 • Solomon dj.
 • Hardingasete bryllup pris.
 • Vekt 2 års kontroll.
 • Hardingasete bryllup pris.
 • Modern family season 10.
 • London tips.
 • Lunds universitet.
 • Elektrisk munkejern.
 • Hans im glück stuttgart europaviertel.
 • Paunack gera.
 • Maria betydning.
 • Tusenbein tegning.
 • Sølvgruve norge.
 • Gul boblejakke herre.
 • Elbil teknologi.
 • Bingomolen kopen.
 • Harper lee.
 • Kastell immobilien falkensee.
 • Einfache paella mit chorizo und hähnchenkeulen.
 • Kvinnelig grunder støtte.
 • Netgear arlo test.
 • Wild lettuce.
 • Transport fra danmark til norge.
 • It ncc.
 • Scandic sluseholmen københavn.
 • Apple tv screensaver osx.
 • Blir man syk av trekk.
 • Spiderman carnage.