Home

Personvernloven § 1 og 2 punkt 8

Avsnitt 1 Åpenhet og vilkår . Artikkel 12. Klar og tydelig informasjon, kommunikasjon og nærmere regler om utøvelse av den registrertes rettigheter . Avsnitt 2 Informasjon og innsyn i personopplysninger . Artikkel 13. Informasjon som skal gis ved innsamling av personopplysninger fra den registrerte ; Artikkel 14 § 1. Gjennomføring av personvernforordningen. EØS-avtalen vedlegg XI nr. 5e (forordning (EU) 2016/679) om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) gjelder som lov med de tilpasningene som følger av vedlegg XI, protokoll 1 og avtalen for øvrig Integritet og konfidensialitet. Personopplysninger skal behandles slik at opplysningenes integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet beskyttes. Dette betyr at den behandlingsansvarlige må sørge for å iverksette tiltak mot utilsiktet og ulovlig ødeleggelse, tap og endringer av personopplysninger. Ansvarlighe

Personvern handler om retten til å få ha ditt privatliv i fred, et grunnleggende prinsipp i en rettsstat. Idealet er at den enkelte skal ha råderett over sine egne personopplysninger Forholdet mellom lov, forordning og fortale. Personopplysningsloven kan skisseres på følgende måte: Nasjonale regler med norske tilpasninger (kapittel 1-9) EUs personvernforordning, som består av to deler: Fortale. Dette er en tolkningshjelp som kan utfylle eller forklare artiklene. Artikler (Kapittel I-XI) Først og fremst må alle medlemsland (EU- og EØS) etablere en uavhengig tilsynsmyndighet som skal ta imot og behandle klager, samt ilegge eventuelle sanksjoner for brudd på personvernloven. Alle offentlige selskaper og private selskaper med over 250 ansatte må oppnevne et personvernombud Helsepersonelloven og pasientrettighetsloven inneholder strenge regler for føring, oppbevaring og spredning av pasientjournaler. Leger og sykehus har lov til å lagre journalen din. I tillegg har helsepersonell taushetsplikt. Arbeidsgivere har normalt ikke rett til innsyn i ansattes eller mulige ansattes helseopplysninger Før du kontakter Datatilsynet. Du bør ta kontakt med den behandlingsansvarlige (virksomhet, bedrift, firma, institusjon, foretak, forening, etc.) først dersom du mener dine rettigheter ikke er oppfylt

Det nevnte konsesjonsvilkåret er omtalt av Blixrud og Ottesen, Personvern i finanssektoren (Oslo, 2010). På side 358 uttales under punkt 2.2.1 Innsyn i elektroniske oppslag: «Konsesjonsvilkåret er basert på en tolkning av personopplysningsloven § 18 annet ledd, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 4.1 I punkt 2 og 3 ovenfor har vi kommet til følgende hovedkonklusjoner: Når det foreligger innsynsrett etter offentlighetsloven, følger det av personopplysningsloven § 6 første ledd at det skal gis innsyn uten at det er nødvendig å vurdere om vilkårene for behandling av personopplysninger i personopplysningsloven og i personverndirektivet er oppfylt Retten til privatliv følger blant annet av den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 8 og står sentralt i EUs personverndirektiv (95/46 EF). Disse internasjonale regelsettene ligger til grunn for vår nasjonale personvernlovgivning. Et vesentlig element i personvernet er at den enkelte skal ha kontroll over og i størst mulig grad kunne bestemme over egne personopplysninger.

2 punkt auf eBay - Günstige Preise von 2 Punkt

Lov om behandling av personopplysninger

 1. 2) Alle behandlingsansvarlige har en informasjonsplikt. 8) Alle bør samarbeide i egne nettverk og følge bransjenormer. Med den nye personvernloven kan bøtene beløpe seg til inntil fire prosent av virksomhetens globale bruttoomsetning
 2. Personvern er ivaretakelse av personlig integritet og ivaretakelse av enkeltindividers mulighet for privatliv, selvbestemmelse (autono­mi) og selvutfoldelse. Begrepet er dermed sosialt vinklet. Personvern er knyttet til retten til personlig integritet og til å ha en egen privat sfære som en selv kontrollerer. Personvern er viktig for ytringsfrihet, for hvis en borger føler sitt personvern.
 3. g til håndtering av de vanligste problemstillingene på personvernområdet
 4. Hovedtariffavtalen 1.5.2018-30.4.2020. Hovedtariffavtalen er revidert for en avtaleperiode fra 1.5.2018 til 30.4.2020
 5. dre strenge krav til hva de må rapportere til Datatilsynet. Dette innebærer også et større ansvar på den enkelte virksomhet, for eksempel til prosedyrer rundt produktutvikling, systemer for behandling av personopplysninger, og sikring av informasjon mot blant annet hackere. 2
 6. Informasjon og personlig smittevernveiledning til smittede personer til smittede . Undersøkende eller behandlende legen skal snarest mulig gi en smittet person med allmennfarlig smittsom sykdom, informasjon om sykdommen, smittsomhet og smittemåter og om hvilke lover og bestemmelser som gjelder (§ 2-1)

2.1 Innledning I det følgende vil jeg kort gi en oversikt over de deler av personvernteorien som kan sies å ha direkte innvirkning på spørsmålet om åpenhet og innsyn. Jeg tar utgangs-punkt i framstillingen i Schartum og Bygrave (2001)2, som igjen er basert på og sammenfatter eldre norsk personvernteori 8.1.2 Full lønn. Med full lønn i § 8 menes ordinær lønn, faste årsbeløp og variable tillegg etter oppsatt arbeidsplan. 8.2 Sykdom. 8.2.1 Retten til sykelønn. Arbeidstakere som omfattes av § 1 har rett til lønn under sykdom i henhold til punkt 8.2.2 fra første sykedag dersom vedkommende har tiltrådt stillingen Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Den enkeltes rett til å kunne bestemme over egne personopplysninger er en menneskerettighet som er forankret i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 8 Denne artikkelen utgjør Del 1 i NHOs Personvernverktøy. Det er viktig at du leser artikkelen før du går videre til resten av personvernverktøyet. Personvernverktøyet finner du her. Artikkelen kan leses av alle som ønsker å vite mer om personvernforordningen/GDPR og hvilke krav som stilles til den enkelte bedrift. Hva er.

 1. Arbeidstid (§§ 10-1 - 10-13) / § 10-2. Arbeidstidsordninger Arbeidstaker som regelmessig arbeider om natten har rett til fritak fra den arbeidstidsordning som gjelder for arbeidstakergruppen, dersom vedkommende av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det og fritaket kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten
 2. EU har vedtatt lovteksten som gir ny personvernlovgivning i Norge og i Europa fra 2018. Den nye loven trer i kraft 25. mai 2018
 3. istrere og gjennomføre kundeforholdet og slik annen behandling som er nødvendig for å oppfylle de forpliktelser vi har påtatt oss overfor deg som kunde og/eller bruker av tjenestene våre
 4. Vi viser her spesielt til NS 8406 pkt. 8 om sikkerhetsstillelse, 9 om forsikring, 13 om varsel ved bruk av underentreprenører, 14 og 15 om kontroll og varsling ved prøving av materialer, 18.2 om varsling ved svikt fra byggherren, 19 om varsling ved endringer og krav om tillegg mm ved endringer, pkt. 24 om overtakelse og 25 om sluttoppgjør
 5. 8 er enige om følgende: Artikkel 1. Formål Denne konvensjon har som formål å fremme, verne om og sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne full og likeverdig rett til å nyte alle menneskeret
 6. 1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning. 2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller. 3

Personvernprinsippene Datatilsyne

5.8.2.1 Forbrukerkredittdirektivet artikkel 14 - vilkår for utøvelse av angrerett 82 5.8.2.2 Forbrukerkredittdirektivet artikkel 14 og 15 nr. 1 6.4.2.1 Gjeldende rett og forslaget fra FNH og Sparebankforeningen.. 130 6.4.2.2 Utvalgets vurderinger. Fra 1.1.2019 gjelder følgende: 5.2 Lørdags- og søndagstillegg. 5.2.1 Arbeidstaker som har sin arbeidstid som har sin arbeidstid regulert i sentrale særavtaler. For ordinært arbeid mellom klokka 00.00 lørdag og klokka 24.00 søndag betales et tillegg på minst 50,- pr. arbeidet time Et normalt blodsukker hos de som ikke har diabetes, ligger mellom 4 og 7-8 mmol/l. Det stiger for eksempel under et måltid, men går raskt ned igjen når insulinet har gjort jobben sin. Når du behandler diabetes - både type 1 og type 2 - er målet å oppnå et stabilt blodsukker som verken ligger for høyt eller for lavt

4.1.2 Organisering Kommunen skal ta initiativ til at det blir opprettet et allmennlegeutvalg der alle allmennleger er deltakere. plan for legetjenesten, se punkt 6.2. 5.2 Ledighet og lokalisering Kommunen avgjør lokaliseringen av nyopprettet hjemmel. Ledighet i allered Parkeringshus og garasje i risikoklasse 2 med inntil 8 etasjer, hvor det ikke er utgang fra hver etasje til sikkert sted, må ha minst to trapperom Tr 2. Brannceller beregnet for mindre enn 150 personer kan ha bare én utgang direkte til sikkert sted forutsatt at maksimal avstand til nærmeste utgang er i samsvar med t abell 1 Opptjening av ny rett til sykelønn fra arbeidsgiver reguleres av hovedtariffavtalen kapittel 1 § 8 punkt 8.2.2 siste avsnitt. Det følger av nevnte bestemmelse at når arbeidstaker har mottatt lønn under sykdom i til sammen 50 uker i de siste tre år, opphører retten til lønn under sykdom Arbeidsmiljøloven er den grunnleggende loven for arbeidslivet i Norge. Lovens fulle navn er lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. av 17. juni 2005 nr. 62 med senere endringer. Dette sier også noe om hva loven særlig dreier seg om. Med stillingsvern menes arbeidstakeres vern mot usaklig oppsigelse og avskjed. Loven erstatter lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av 4 Som i 2.5.1 så kan krav sendes inn både via fagforeningene og via arbeidsgiverlinjen, men krav til forhandlinger på særlig grunnlag skal hjemles i en av punktene i Hovedtariffavtalens punkt 2.5.3, oppsummert som vesentlig endringer i stiling; rekruttere og beholde; ekstraordinær innsats; eller der dokumenterte lønnsforskjeller ikke kan forklares med annet enn kjønn

8.1 Generelt 8.2 Aksjer og andeler ervervet før 1. januar 2006 8.3 Skatteposisjoner som omfattes av kontinuitetsreglene 8.4 Børsnoterte aksjer 8.5 Ikke-børsnoterte aksjer og andeler i ansvarlige selskap og kommandittselskap 8.6 Eksempler 9 Overgangsregler per 1. januar 1992 for arvede formuesobjekte § 2-1. Hovedregelen om samtykke § 2-2. Samtykke til å være undergitt reglene om tvungent psykisk helsevern i § 3-5 Opphør av reaksjonen og prøveløslatelse der domfelte er overført til anstalt under kriminalomsorgen § 5-8. Tilbakeføring til. Forhandlingene kalles ofte 2.5.1-forhandlinger fordi de er hjemlet i Hovedtariffavtalens punkt 2.5.1. Arbeidsgiver og fagforeningene er parter i forhandlingene, og det innebærer at de må bli enige før det kan foreligge et forhandlingsresultat Opphør av arbeidsforhold (§§ 15-1 - 15-17) / § 15-2.Informasjon og drøfting ved masseoppsigelser § 15-2.Informasjon og drøfting ved masseoppsigelser Med masseoppsigelser menes oppsigelser som foretas overfor minst 10 arbeidstakere innenfor et tidsrom på 30 dager, uten at oppsigelsene er begrunnet i de enkelte arbeidstakeres forhold

Personvern - regjeringen

 1. dre enn 2 dager. Skriftlig varsel om slik kansellering må være kommet frem til kunden senest ved fristens utløp. Arrangøren plikter å gi kunden beskjed om kansellering etter dette punkt så snart som mulig
 2. I tillegg til fordelingen av kostnader til barnehage, er det ofte mye forvirring om kjøring av barn til barnehage når du er på vei til jobb (post 3.2.8 og 3.2.10 i skattemeldingen). Det riktige er at du skal fradragsføre den korteste strekningen til og fra hjem/jobb i post 3.2.8 og den ekstra kjøringen til barnehagen i post 3.2.10. 7
 3. God regnskapsføringsskikk (GRFS) Side 6 av 41 1.2.5 Oppdragsdokumentasjon Med oppdragsdokumentasjon menes den dokumentasjon som regnskapsførervirksomheten utarbeider og oppbevarer for å dokumentere utførelsen av regnskapsføreroppdraget16. 1.2.6 Faktureringsoppdra

Om personopplysningsloven med forordning og når den

Alt om den nye personvernloven

 1. For brann og eksplosjonsfare, militære og sivile eksplosiver: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap I petroleumsvirksomheten på sokkelen og på enkelte landanlegg: Petroleumstilsynet Arbeidstilsynet og Miljødirektoratet har innen sine respektive myndighetsområder likeverdige forpliktelser til å følge opp regelverksutviklingen når det gjelder opplysninger i forsyningskjeden
 2. g § 8-3. Plassering av byggverk § 8-4. Uteoppholdsareal § 8-5. Generelle krav til gangatkomst og ganglinjer § 8-6. Gangatkomst til byggverk § 8-7
 3. Opprinnelse. Ifølge pāḷikanonen til Theravāda, såvel som enkelte āgamas i den kinesiske buddhistiske kanon, ble den edle åttedelte veien gjenoppdaget av Gautama Buddha under hans søken etter opplysning. Skriftene forteller om en gammel vei som hadde blitt fulgt og praktisert av alle tidligere tiders Buddhaer, og som førte til selvoppvåkning og frigjørelse
 4. 13.2.2 risikooverføring Byggherren har etter 24.1 risikoen for valg av løsninger og annen prosjektering foretatt før tiltransporten. Siste del av setningen kan gi et mer flytende grensesnitt enn det som fremgår av punkt 24.1. Vi foreslår at setningen endres til Vedrørende byggherrens risiko fo
 5. Et punkt kan bestemmes med to tall ( et tallpar ) som vi kaller koordinater. Tallpar skrives på formen (x,y). Origo har koordinatene (0, 0). Man oppgir alltid x verdien først . Punktet (1,3) har verdiene x = 1 og y = 3. Her er eksempler på noen punkter: A (1,2), B (4,0), C (-1, -2), D (-2, 0)

NS 8415 skal brukes i kontrakter mellom hovedentreprenør og underentreprenør, når underentreprenøren påtar seg en del av utførelsen av et bygge- og anleggsarbeid som hovedentreprenøren har påtatt seg overfor byggherren eller en annen entreprenør Og vi strækker os gerne langt for at hjælpe dig, når du handler med os: • Du er velkommen i butikken, bare du overholder myndighedernes anvisninger • Du kan også ringe til os, så klarer vi købet over telefon og evt. FaceTime • Hvis vi er optaget, ringer vi. Saksnummer: 20/67164 -1 Vegdirektoratet Myndighet og regelverk Veg- og trafikkjuridisk 1 HØRINGSNOTAT Forslag til endringer i forskrift av 18.03.2016 nr. 260, Vedlegg 1. Om skilting, punkt 3.2 (Parkeringsforskriften) 1. Innledning Vegdirektoratet foreslår en endring av ordlyden i parkeringsforskriften, vedlegg 1. Om skilting, punkt 3.2 Heute präsentiert der Bundesrat neue Massnahmen - diese 8 Punkte muss die Regierung regeln Corsin Manser. vor 2 Tagen. Schon früh zerbricht der Plan vom gemeinsamen Lockdown

agderfk.n (2) Bestemmelsene i dette kapitlet kommer ikke til anvendelse for arbeidstakere i særlig uavhengig stilling, med unntak av § 10-2 første, andre og fjerde ledd. Bestemmelsene i dette kapittel kan fravikes for arbeid som på grunn av naturhendelser, ulykke eller andre uforutsette begivenheter må foretas for å avverge fare for eller skade på liv eller eiendom Endringene gjelder for regnskapsår som starter 1. januar 2017 eller senere. Forrige versjon av standarden, utgitt januar 2014, gjelder for regnskapsår som starter 1. januar 2014. Alle versjoner av standarden samlet: NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak (alle historiske versjoner samlet i en zip-fil 1 Gitt punktet (2,4,1) og linja : 6 5 23 0 1, 6, 2 er et punkt som ligger på linja , og derfor i planet. 2 1, 5, 3 og 1, 2, 1 er ikke parallelle og ligger begge i planet : xt A l y t zt tB x s Du kobler en klientdatamaskin som kjører Windows 8.1, Windows RT eller Windows Server 2012 R2 til nærmeste inngangspunkt. Du kan sette datamaskinen i hvilemodus eller dvalemodus, og du følger datamaskinen til et annet sted som er nærmere et annet startpunkt. Du aktiverer datamaskinen

I y = 2 x + 1 er b = 1, og det betyr at funksjonsverdien når grafen krysser y-aksen er y = 1. Sjekk at dette stemmer med begge de to figurene over. Et eksempel. Anta at punktene (1, 2) og (2, 5) ligger på grafen til en lineær funksjon. Vi vil tegne grafen og finne den lineære funksjonen som representerer denne rette linja Hvis en cirkel har centrum i C(a, b) og radius r, så er dens ligning $$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$$ Det vil sige, at et punkt P(x, y) ligger på cirklen hvis og kun hvis koordinatsættet (x, y) tilfredsstiller ligningen. Eksempel. Cirklen med centrum i (1, 4) og med r=5 har ligningen $$(x-1)^2+(y-4)^2=25$$ Punktet A(4, 8) ligger på cirkelens. Vi udvælger to punkter, det kunne være det første og det sidste, og tegner dem ind i et koordinatsystem. Nu kan vi tegne en ret linje mellem de to punkter. Vi kan se, at de øvrige punkter fra sildebenet (2, 5) og (3, 7) også ligger på denne linje. Til sidst kan vi fortsætte linjen ud til både højre og venstre for at få grafen for y=2x+ (2) Kvinne som har ammefri etter første ledd, har i barnets første leveår rett til lønn inntil én time på arbeidsdager med avtalt arbeidstid sju timer eller mer.» Rett til lønn ved ammefri etter aml. § 12-8 er også regulert i HTA kapittel 1 § 8 punkt 8.3.4

strenge regler for personvern - Advokaten hjelper de

Organisasjonsummer og næringskoder for boliger og samlokaliserte tjenester 15. Skal friskliv, lavterskeltilbud, fysioterapi, ergoterapi og psykisk helsetjeneste rapporteres fellesareal i borettslag og lignende. Kravene i NEK 400-8-823 kommer i tillegg til eller endrer kravene i de øvrige delene i NEK 400. 823.3 Definisjoner For NEK 400-8-823 gjelder følgende definisjoner i tillegg til definisjonene i NEK 400-2: 823.3.1 bolig bygningsmessig enhet med bekvemmeligheter som gjør at mennesker kan bo de

Dine rettigheter Datatilsyne

 1. g § 8-3. Uteoppholdsareal § 8-4. Generelle krav til gangatkomst og ganglinjer § 8-5. Gangatkomst til bygning med boenhet § 8-6
 2. Når inntrer retten til fritt sykehusvalg etter øyeblikkelig hjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-4 (2014) PDF. Rett til helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten i forbindelse med flytting (2011) PDF. Fortolkninger: Rett til medvirkning (§ 3-1
 3. Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppnevnte Fylkesmannen i Rogaland som settefylkesmann for behandling av saken, og de har nå gjort følgende vedtak i saken: Fylkesmannen i Rogaland opprettholder på bakgrunn av overstående vurdering Bergen bystyre sitt vedtak av 19.6.2019 om kommuneplanens arealdel 2018»
 4. avsnitt 411.3.1.2, og • alle forbrukerkurser i rommet tilfredsstiller kravene til automatisk utkobling av strømtilførselen i samsvar med NEK 400-4-41, avsnitt 411.3.2, og • alle forbrukerkurser i rommet er beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern med merkeutløsestrøm som ikke overstiger 30 mA, og
 5. Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî
 6. Om forsikringsselskapets adgang til å fraskrive seg ansvar ved svik, jfr. FAL §§ 4-2 første ledd og 8-1 fjerde ledd, første punkt. Subjektive og objektive vilkår for å konstatere svik. Litt om beviskravet

2.5.5 - Lønnsjustering i løpet av de første 12 månedene etter ansettelse Arbeidsgiver skal inntil 12 måneder etter ansettelse, og ved overgang fra midlertidig til fast ansettelse, vurdere arbeidstakerens lønnsfastsettelse - HTA, 2.5. 1 Omfang 54 2 Normative og informative referanser 54 2.1 Normative referanser 54 8.1 Generelt 35 8.2 Risikovurdering av løfteoperasjoner med midlertidig oppstilte løfteinnretninger 26 35 men ikke identiske krav, har tilleggskravene i punkt 5-8 forrang over de generelle kravene i punkt 4. NORSOK standard R-003 Høringsutkast, juli 201 Oppdaterte krav og regler fra varemottakerne og myndighetene er nå oppdatert i KSL-standarden. Fra 8. oktober vil alle brukere finne den oppdaterte standarden inne på «Din side» i KSL. - Største endring i år er tilpassing til den nye Dyrehelseforskriften, sier KSL-sjef Tom Roterud Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphäv Ring 1-1-3 (få helst andre til å ringe mens du starter HLR) Slå på høyttalerfunksjonen på mobiltelefonen; Få noen til å hente en hjertestarter (hvis tilgjengelig i nærheten) Start HLR 30:2. Følg rådene fra 1-1-3; Plasser hendene dine midt på pasientens brystkasse, sitt helt inntil pas. og bruk strake arme

§ 18 - Innsynsrett etter personopplysningsloven

Vi er godt i gang med arbeidet med nye Du bestemmer og foreløpig er relanseringen satt til primo 2021. Les mer. Når skolen er stengt - personvern og digital dømmekraft i hjemmeskole. Offisiell og kvalitetssikret informasjon og råd til bruk under koronasituasjonen. Les mer Dersom vilkårene knyttet til bo- og eiertid er oppfylt, vil gevinst ved salg av egen bolig være skattefri.På tilsvarende måte vil et eventuelt tap ikke være fradragsberettiget. I skattemeldingen for det året boligen blir solgt, må du sjekke at formuesverdien av eiendommen ikke står oppført på deg. Dersom den står oppført må du endre skattemeldingen din

§ 6 - Avklaring av forholdet mellom personopplysningsloven

Stk. 8. Loven og databeskyttelsesforordningens kapitel II-VII og kapitel IX finder ikke anvendelse ved behandling af oplysninger, som i øvrigt udelukkende finder sted i journali-stisk øjemed. Dog gælder bestemmelserne i databeskyttel-sesforordningens artikel 28 og 32. 1. og 2. pkt. gælder til-svarende for behandling af oplysninger, som. Punkt 2, tabell 2 § 5-4 nr. 2: Tillatt totalvekt for vogntog: Punkt 3, tabell 3a og 3b § 5-4 nr. 3: Tillatt lengde: Punkt 4, tabell 4 § 5-4 nr. 4: Tillatt bredde: Punkt 5 § 5-4 nr. 5: Tømmertransport: Punkt 7 § 5-5 nr. 1 og 3: Modulvogntog: Punkt 9 § 5-5 nr. 2 og 3: Nye vegnummer. En rekke veger over hele landet får nytt vegnummer som. Pressemeldinger, pressekontakter og annen informasjon for journalister. Se vårt presserom . Opplysninger fra Skatteetaten. Skatteetaten deler opplysninger som kan brukes i offentlig sektor, privat næringsliv og andre områder. Du kan også se hvilke opplysninger vi har om deg. Tilgang til opplysninger fra Skatteetaten. Se opplysninger om meg sel

2 Adgangsforhold (§ 48 - § 62) 3 Affaldssystemer (§ 63 - § 68) 4 Afløb (§ 69 - § 81) 5 Brand (§ 82 - § 158) 6 Brugerbetjente anlæg (§ 159- § 160) 7 Byggepladsen og udførelsen af Byggearbejder (§ 161 - § 165) 8 Byggeret og helhedsvurdering (§ 166 - § 195) 9 Bygningens indretning (§ 196 - § 241) 10 Elevatorer (§ 242 - § 249) 11 Energiforbrug (§ 250 - § 298) 12. Kapittel 1 B. Særlig om behandling av personopplysninger i Infoflyt-systemet (§§ 4f - 4k) Kapittel 2. Administrative bestemmelser mv. (§§ 5 - 9). Kapittel 3. Fengselsstraff, forvaring og strafferettslige særreaksjoner (§§ 10 - 45) Kapittel 4. Varetekt og andre reaksjoner når det er særskilt bestemt i lov (§§ 46 - 52) Kapittel 5 Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven § 15-3 nr. 1 er at den gjensidige oppsigelsesfrist er 1 måned. Oppsigelsesfristen skal regnes til utløp ved slutten av en hel kalendermåned, jfr. nr. 4. Lengre oppsigelsesfrist kan avtales, og i mange yrker og bransjer er 3 måneder vanlig oppsigelsesfrist. Ledere har ikke sjelden 6 måneders. 2.1 Blankett og skrifttype; 2.2 Identitetsopplysninger; 2.3 Opplysning om gjennomføring og bestått opplæring; 2.4 Ledetekst for føring av fag; 2.5 Rekkefølge for føring av fag og fagtyper; 2.6 Opplysninger om hvert fag i henhold til ledetekstene; 2.7 Opplysninger om sum omfang, orden og adferd og fravær; 2.8 Vitnemålsmerknader og.

§ 1-8. Arbeidstaker og arbeidsgiver § 1-9. Ufravikelighet Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter § 2-1. Arbeidsgivers plikter § 2-2. Arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere § 2-3 Arbeidsplassforskriften § 2-14 og § 7-1 (forskrift) Inneklima (temaside med lenke til veiledning om klima og luftkvalitet) Krav til ventilasjon (temaside) Skjema for dokumentasjon av inneklima: se temasiden om krav til ventilasjon ; Krav til dagslys og utsyn (temaside) 5

Hva er personvern? - regjeringen

GDPR - ny personvernlov fra 2018 - Infotjeneste

Unionsoppløsningen i 1905 markerer slutten på unionen mellom Norge og Sverige som hadde eksistert siden 1814. Oppløsningen av unionen ble vedtatt av Stortinget 7. juni 1905. I Sverige regnes 26. oktober som dagen for unionsoppløsningen. Det var da kong Oscar 2 frasa seg den norske kronen. Den svensk-norske union fra 1814 hadde vært lite mer enn en personalunion med felles konge Her finner du informasjon om hvordan vi jobber med standardisering, og hvordan du kan være med å påvirke arbeidet. Her finner du alle standarder under SOSI-paraplyen. SOSI del 1 - Generell del. Basisstandarder for modellering, formatering, metadata og lignende Læs ugens tilbudsavis fra Punkt1 på Tilbudsugen.dk. Her kan du finde alle aktuelle tilbudsaviser online, søge efter tilbud og sammenligne priser. Spar penge nu NS 8407 og NS 8417 ble utarbeidet av komiteer som har bestått av medlemmer fra de sentrale organisasjonene og virksomhetene innenfor bygge- og anleggsnæringen i Norge. NS 8407 og NS 8417 erstattet NS 3431 og NS 3406, og har en rekke nye og endrede bestemmelser. Standardene trådte i kraft 1. juli 2011 Bestemmelsen er hjemlet i pbl. § 21-2 syvende ledd, og regulerer både hvilken dokumentasjon som skal sendes inn til kommunen, og når dette skal skje. Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-2 og § 20-4 skal inneholde opplysninger som nevnt nedenfor i tredje ledd bokstav a til q i den utstrekning de er relevante for tiltaket og nødvendige for kommunens behandling

Personopplysningsloven - Wikipedi

Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling. Leksikonet er eid av de norske universitetene og flere ideelle stiftelser/organisasjoner Overview. Punkt Skupu is a Shareware software in the category Miscellaneous developed by ITOpen Software.. It was checked for updates 31 times by the users of our client application UpdateStar during the last month.. The latest version of Punkt Skupu is 16.7.0 , released on 09/29/2020 Tips til plastsortering på 1, 2, 3 (og 4) 04.09.2020 av Grønt Punkt Norge. Skal jeg gidde å resirkulere plasten min? Hvor skal jeg egentlig levere den, og hva kan jeg putte i plastinnsamlingen? Her får du noen enkle tips til å gjøre kildesorteringen litt lettere

Ny personopplysningslov - regjeringen

Sikkerhetsvindu Avansert og enkelt. NorDan Sikkerhetsvindu er et innadslående, toveissvingende vindu med tre ulike luftestillinger og full åpning som muliggjør utvendig vask innenfra. Den avanserte mekanismen er resultatet av mange års produktutvikling. Vinduet har et enkelt og funksjonssikkert beslag med tre håndtak og hele sju lukkepunkter. Alle beslag ligger bak tettelisten. Kan. Vi er eksperter i hvidevarer og er altid klar til at vejlede dig. Se vores udvalg af hvidevarer her, og bestil online i dag | Hurtig leverin

Virksomhetenes plikter Datatilsyne

Opplysningsplikten følger av lov om Barneverntjenester § 6-4 og av tilsvarende bestemmelser i andre lover. Opplysningsplikten innebærer en plikt til å melde fra til den kommunale barneverntjenesten av eget tiltak ved alvorlig bekymring og er et selvstendig og personlig ansvar I løpet av 1814 gikk Norge fra å være et land med liten grad av selvstendighet i en tett forening med Danmark, til å bli et land med stor grad av indre selvstyre i en løs forening med Sverige. Grunnloven dannet grunnlaget for utviklingen av folkestyret

Personvern Datatilsynet - Datatilsynet - personvern og

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og Blekes forslag: Punkt 1: Blekes forslag ble vedtatt med 8 mot 1 stemme (Krf) Punkt 2: Blekes forslag ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer. (Ap, Krf) Vedtak: Med hjemmel i Lov om stadnavn vedtar komité for Oppvekst og kultur følgende vegnavn jfr. vedlagt kart. Jønland svegen Møllin gvege Når x=2 har funksjonen et toppunkt, det vil si at den deriverte er 0. Det gir meg første ligning (rad 3). Når x=1 har funksjonen en tangent med stigningstall 2, det vil si at den deriverte er 2. Det gir meg andre ligning (rad 4). Jeg bruker de to likningene for å finne a og b. Verdien til a og b er: a = - 2/9 og b = - 8/3. Kommentare Vennligst vent. Utgitt av Fredriksstad Blad AS; Adresse: Stortorvet 3, 1601 Fredrikstad; Sjefredaktør: René Svendse Spill for 8.-10. Ansvarlig for denne siden er matematikk.org Kontakt oss: post@matematikk.org Nettstedet er et samarbeidsprosjekt mellom OsloMet, UiT, NTNU, UiA, UiB, UiO og Matematikksenteret Prosjektledelse: Matematikksenteret (73 55 11 42) Design og tekniske løsninger: www.ravn.no Personvernerklæring og cookie

Ikke tilgjengelig:Lov om behandling av personopplysninger

Funksjonsdrøfting er analytiske undersøkelser av funksjonen og ender ofte opp med at vi skisserer (tegner) grafen i et koordinatsystem. I en tid med grafiske kalkulatorer og software for alle mulige analyser kan man jo spørre seg om nødvendigheten og viktigheten av å kunne gjøre dette manuelt Post- og besøksadresse: Prinsens gate 91 8003 Bodø. Vi arbeider etter Redaktørplakaten og Vær varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen 2 punkt perspektive - Die besten 2 punkt perspektive im Überblick Auf welche Kauffaktoren Sie als Kunde bei der Auswahl Ihres 2 punkt perspektive Aufmerksamkeit richten sollten! Unsere Redaktion hat im genauen 2 punkt perspektive Vergleich uns die empfehlenswertesten Artikel verglichen und alle auffälligsten Informationen recherchiert

 • Eureka 8 smartbok.
 • Stokkand jakt.
 • Roberto ingmar rossellini.
 • Nybörjarkurs linedance göteborg.
 • Yamaha fjr 1300 koffersystem.
 • Fotpleie gjøvik.
 • Radio 8 ansbach.
 • Fjell på island.
 • Klør på tissen dame.
 • Elins frisør.
 • Historisches rendsburg.
 • Tarot horoscope.
 • Ovalblättriger liguster.
 • Yoga for kvinner oslo.
 • Fordypningsoppgave norsk privatist.
 • Kyllingsalat med bønner.
 • Bahnticket 2017 angebote.
 • The dark tower trailer youtube.
 • Leie festlokale bærum.
 • Sulsjøen.
 • Dampsperre vaskerom.
 • Jærbakeren sandnes.
 • Familien fotoshooting salzburg.
 • Middag med egg.
 • Formel 1 australia.
 • Sonos play 1 2 stk.
 • Switch pour on hest.
 • Selena gomez sanger.
 • Divisjonssjef i den røde arme.
 • Ramsøy rørlegger lillehammer badekar.
 • Santorini weather june.
 • Garnpakker barn.
 • Riviera maison outlet.
 • Utenriksdepartementet oman.
 • Pvs tariff.
 • Infowars t shirt.
 • Nsm sikkerhetsklarering.
 • Legend of korra game.
 • Unfall b176 heute.
 • Visa requirements for norway citizens.
 • Shop dyrsrettigheter no.